Zespół "Archiwum Kobiet"

Archiwum Kobiet logopok. 110
zebrania: czwartki, godz.16.00-17.30

 

 

 

 

 

 

Kierowniczka zespołu:
dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL

Zespół:
prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, adiunkt
dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz, adiunkt
dr hab. Agnieszka Mrozik, prof. IBL
mgr Agnieszka Wróbel, doktorantka IBL PAN

Współpracują z Zespołem:
mgr Anna Pawlik, Anthropos, IBL PAN
dr hab. Danuta Zawadzka, prof. UwB
dr Ewangelina Skalińska, adiunkt, IBL PAN
dr Lucyna Marzec, UAM
dr Katarzyna Szopa, UŚ
dr Iwona Misiak
dr hab. Jolanta Żyndul, IBL PAN
mgr Basia Stępniak
mgr Katarzyna Kaczmarek, UMK

Barbara Limanowska
Agnieszka Zawadowska
Agnieszka Wolny-Hamkało, doktorantka IBL PAN
Anna Łazar
Maria Koczanowicz-Zmarz
Dominik Purchała, CKC UW

O Zespole:
Archiwum Kobiet to zespół badawczy Instytutu Badań Literackich PAN, działający oficjalnie od 2014 roku, choć grono osób z nim związanych współpracowało ze sobą przy wielu projektach nawet od 2005 roku (np. przy organizacji wystawy Polka. Medium – Cień – Wyobrażenie, prezentowanej w 2005 roku w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim). Jego oficjalne powstanie wiąże się z projektem "Archiwum Kobiet: Piszące", zrealizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2013-2018. Celem projektu było stworzenie bazy danych oraz zainicjowanie digitalnego archiwum niewydanych rękopisów kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Propozycja kontynuacji projektu spotkała się ze zrozumieniem NPRH, więc obecnie trwają prace nad jego drugą fazą (Archiwum kobiet: Piszące – Kontynuacja, 2018-2024), w ramach których baza jest wciąż powiększana, ulepszana jest jej infrastruktura informatyczna, a także powstaje wizualne repozytorium Projektu. Członkinie i członkowie zespołu, (którego skład w tak długim czasie nieco ewoluował), przeprowadzają kwerendy w archiwach polskich i europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Białoruś itp.). Dzienniki, pamiętniki, korespondencja i niewydane rękopisy dzieł literackich, zwłaszcza sprzed drugiej połowy XIX wieku, to niedostatecznie rozpoznany kontynent kultury polskiej, skrywający tajemnice tożsamości kobiet, genealogii tej tożsamości, a także związków i aktywności kobiet innych niż uznane za jedynie znaczące dla biografii kobiecej: relacji małżeńskich, rodzinnych (żona, matka) i publicznych (patriotka, Matka Polka), czyli na przykład przyjacielskich, miłosnych i zawodowych. Relacje te często w nieoczekiwanych kierunkach przekraczają granice zakreślone przez pochodzenie etniczne, przynależność religijną, status społeczny oraz normy obyczajowe i moralne. Dzienniki, listy i inne dokumenty osobiste pozostające w rękopisach to nie tylko świadectwa życia umysłowego i obyczajów, ale także bardzo ważny i popularny gatunek piśmienniczy poprzednich epok. Z tego punktu widzenia piśmiennictwo kobiet – listy i dzienniki krążące pomiędzy nimi – okazują się rodzajem drugiego obiegu kultury intelektualnej, niewchodzącym poprzez druk w sferę publiczną, ale nieprzecenionym między innymi jeśli chodzi o poznanie życia umysłowego kobiet minionych epok.

Link, pod którym można przeglądać zawartość bazy: archiwumkobiet.pl
Wiosną 2024 roku zostanie udostępnione Repozytorium projektu.

Działalność zespołu Archiwum Kobiet wykracza poza pole związane z projektem. Zespół zaangażowany jest również w prace wydawnicze (serie Wydawnictwa IBL PAN: Lupa Obscura oraz Archiwum kobiet: Dokumenty), współorganizuje studia podyplomowe: Gender Studies oraz Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie, organizuje otwarte i zamknięte seminaria naukowe, uczestniczy w imprezach upowszechniających lub popularyzujących naukę lub sam je organizuje. Zespół lub jego poszczególni członkowie angażował się także w projekty edukacyjne.

W serii monograficznej "Lupa Obscura", wydawanej przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, ukazują się monografie z obszaru współczesnej humanistyki, literatury polskiej i obcej. Metodologia czytania koncentruje uwagę na zagadnieniach nieznanych lub słabo rozpoznanych, w odniesieniu do tekstów literackich, niefikcjonalnych oraz zjawisk społecznych i praktyk osobistych. Badacze i badaczki dekonstruują kanoniczne interpretacje, kulturowe wyobrażenia związane z aspektami męskości i kobiecości, badają ich obecność i nieobecność w dyskursach publicznych i prywatnych, wykorzystując transdyscyplinarne instrumentarium badawcze. Do końca 2023 w serii ukaże się łącznie trzydzieści pozycji.
Poszczególne pozycje serii patrz strona IBL Wydawnictwo: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/lupa-obscura

W serii edytorskiej "Archiwum Kobiet", zainicjowanej w 2018 roku, wydawane są niepublikowane dotąd dokumenty osobiste autorstwa kobiet bądź związane z wybranymi kobiecymi biografiami. Autorki i autorzy opracowujący edycje wychodzą z dominujących dotychczas biograficznych ram ujmowania prezentowanych dokumentów w kierunku badań mikrohistorycznych oraz eseistyczno-naukowej interpretacji źródeł. Wykorzystanie najnowszych ustaleń w dziedzinie edytorstwa, a także przeniesienie narzędzi krytyki genetycznej, stosowanej w odniesieniu do brulionów i przekazów tekstów literackich, na dokumenty osobiste pozwala ująć wydawane rękopisy w nieoczywistych kontekstach historycznych i biograficznych uwikłaniach. Do końca 2024 roku w serii ukaże się co najmniej dziewięć pozycji.

Cykl otwartych seminariów naukowych "Duchowość kobiet" organizowany był wspólnie z Wydziałem Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2017 do 2021 roku, potem kontynuowany samodzielnie w IBL PAN. Do roku 2023 odbyło się co najmniej 25 seminariów z tego cyklu. Dorobek światowego religioznawstwa inspirującego się feminizmem jest w Polsce mało znany, a krytyka feministyczna, badając twórczość kobiet, stosunkowo mało uwagi poświęcała dotąd takim zjawiskom jak religijność czy duchowość.
Seminarium powstało z potrzeby, aby spojrzeć na język i praktyki religijne od nieco innej, nie tylko dyscyplinującej strony. W języku teologii, symboli religijnych, reguł zakonnych kobiety próbowały negocjować własne potrzeby i aspiracje. Z braku innego języka oferującego całościową wizję świata i sensu ludzkiej egzystencji, korzystały z języka, praktyk i instytucji religijnych, nierzadko jednak w taki sposób, aby poprzez przyswojenie, modyfikację lub odrzucenie wybranych znaczeń zyskać więcej wolności, szacunku, nawet przyjemności. Stawały się zakonnicami, mistyczkami, heretyczkami, neopogankami czy liderkami nowych ruchów (para)religijnych z powodów nie do końca oczywistych, rozumianych dotąd stereotypowo, a zasługujących na głębsze zbadanie.
Szczególnym obszarem zainteresowań grupy seminaryjnej są z jednej strony rozmaite zjawiska w łonie i na obrzeżach polskiego katolicyzmu, z drugiej – specyficzne formy współczesnej religijności i duchowości, które obecnie dochodzą do głosu w naszym kraju, z trzeciej – religijne lub duchowe aspekty twórczości wybranych artystek. Interesuje nas zatem zarazem historia religijności i duchowości kobiet, jak ich współczesne oblicza. Seminaria mają charakter interdyscyplinarny i międzyinstytucjonalny, dzięki czemu są przestrzenią wymiany wiedzy między specjalistami z takich dziedzin, jak historia literatury, historia sztuki, historia, religioznawstwo, teologia czy filozofia. Do wygłoszenia wykładu i dyskusji zapraszamy specjalistów z kraju i zagranicy. Ostatnie jak dotąd spotkanie z serii zostało zorganizowane w 2022 roku w formule online.

Wcześniejsze wspólne projekty zespołu Archiwum Kobiet lub przez niego zainicjowane:

Monografie pokonferencyjne, opracowania typu encyklopedycznego, tematyczne numery czasopism naukowych:

 • „Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza”, rocznik 2023: numer poświęcony George Sand, zawierający teksty powstałe wokół konferencji „Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji pisarki”, redaktorki prowadzące: K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś_Grodzka, C. Fournier-Kiss
 • „Czas Kultury”, 2022, nr 2 („Dziewczyństwo i dziewczyńskość”), redakcja prowadząca: M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska.
 • „Czas Kultury”, 2021, nr 2 („Czarownice są wśród nas” – „Kierunek: konferencje”) – redakcja prowadząca części „Czarownice są wśród nas” (ss. 5-98): K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Kolinko.
 • „Teksty Drugie", 2020, nr 1 (special issue: "Convention and Revolution"), redaktorki prowadzące: M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Nasiłowska, K. Krasuska, E. Kolinko (numer poświęcony kobiecej autobiografistyce i archiwom, zawierający teksty będące pokłosiem konferencji „Convention and Revolution. Life Writing by Women in th 1800s and 1900s: Archives, Critiques and Methods”.
 • Czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska i in., Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
 • - Rok 1863. Narodziny nowej Polski, red. M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, B. Smoleń, A. Wróbel, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
 • Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges, ed. By A. Peto, L. Jecht, K. Krasuska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2015.
 • Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik i in., Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
 • Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie: Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, E. Serafin, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.

Międzynarodowe konferencje zorganizowane przez Zespół:

 • „Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji pisarki” – 20-22.10.2021, Warszawa – zorganizowana przez zespół Archiwum Kobiet IBL PAN, KNOL PAN, Institut de langue et littérature françaises, Université de Berne, Zakład Komparatystyki Literatury Polskiej UW oraz Cultural and Tourist Association Women Writers Route. Strona konferencji por. georgesand.ibl.waw.pl
 • „Convention and Revolution. Life Writing by Women in th 1800s and 1900s: Archives, Critiques and Methods" – 29.11-01.12.2017, Warszawa – zorganizowana przez zespół Archiwum Kobiet IBL PAN, Laboratorium Humanistyki Cyfrowej UW oraz Instytut Slawistyki PAN. Członkini Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego.
 • „1863. Narodziny nowej Polski”. Organizatorzy: IBL PAN, Fundacja Gender Center, Instytut Slawistyki PAN. Odbyła się w dniach 29-30.11.2013 w Warszawie. Członkini Komitetu organizacyjnego.
 • „Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie: Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji”. Organizatorzy: IBL PAN, Fundacja Gender Center, Instytut Francuski w Warszawie, Ambasada Francuska, Biuro Współpracy z Zagranicą PAN. Odbyła się w dniach 19-20.05.2011 w Warszawie. Członkini Komitetu Naukowego i Komitetu organizacyjnego.
 • „Kobiety i Holocaust”. Organizatorzy: IBL PAN, Ambasada USA w Polsce. Odbyła się w dniach 17-19.11.2011 w Warszawie. Członkini Komitetu Naukowego i Komitetu organizacyjnego.

Zrealizowane wspólnie projekty naukowe inne niż Archiwum kobiet:

 • Encyklopedia gender: figury i postacie (projekt NCN, nr 4283/B/H03/2011/40, lata realizacji: 2011-2013, miejsce realizacji: Instytut Badań Literackich PAN, kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek). Publikacja będąca wynikiem projektu: …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka. B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska i in., Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
 • Encyklopedia gender. Płeć kulturowa (projekt MNiSW/NCN, nr N N103226838, lata realizacji: 2010-2012, miejsce realizacji: Instytut Badań Literackich PAN, kierownik projektu prof. dr Maria Janion). Encyklopedia będąca rezultatem projektu: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik i in., Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

Wystawy zainicjowane i (współ)organizowane przez Zespół:

 • Maria Konopnicka. Wróciłam. Ekspozycja powstała we współpracy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie z Zespołem Archiwum Kobiet IBL PAN, przy wsparciu Muzeum Niepodległości. Wystawę można było oglądać miedzy grudniem 2022 a lutym 2023 w Muzeum Niepodległości. Kierownictwo naukowe: Monika Rudaś-Grodzka; Projekt przestrzeni: Agnieszka Zawadowska; Autorki wystawy: Katarzyna Nadana-Sokołowska, Barbara Stępniak, Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Katarzyna Jakimiak, Iwona Misiak, Ewangelina Skalińska, Magdalena Grotek; Opracowanie graficzne: Antonina Benedek; Komisarze: Katarzyna Jakimiak / Muzeum Literatury; Krzysztof Bąkała / Muzeum Niepodległości.

Inne niż wymienione wcześniej cykle seminariów otwartych:

 • Współczesna polska poezja kobiet – w latach 2020-2022 - koordynatorka dr Iwona Misiak
 • Animalia – w latach 2013-2016 – koordynatorka dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, prof. IBL
 • DKF Lupa Obscura - w latach 2010-2014 – koordynatorka dr hab. Katarzyna Czeczot
 • Feminaria – w latach 2009 -2016 – koordynatorka dr hab. Agnieszka Mrozik

 

Poniżej nagranie wywiadu z goszczącą 9 kwietnia 2019 r. na seminarium prof. Marianne Bjelland Kartzow ("Kamera": Monika Grodzka, realizacja: Julita Tomczyk):

Wiadomości Zespołu "Archiwum Kobiet"

Zespół badawczy "Archiwum Kobiet" poszukuje archiwistki/archiwisty

Prace badawcze prowadzone będą w ramach grantu NPRH "Archiwum Kobiet: Piszące. Kontynuacja" (2018-2023), realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN pod kierownictwem dr hab., prof. IBL PAN Moniki Rudaś-Grodzkiej. Jednym z głównych celów projektu jest rozszerzenie o kolejne rekordy bazy danych powstałej w ramach grantu "Archiwum Kobiet: Piszące" (2013–2018). W ramach projektu opracowywane są niewydane rękopisy kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Dokumenty pochodzą z szeroko pojętego obszaru literatury autobiograficznej (w zakres prac nie wchodzą utwory fikcjonalne), są przechowywane w archiwach polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską poprzez fakt dawniejszej łączności z jej terytoriami (Litwa, Ukraina, Białoruś itp.). Opracowanie polega na sformułowaniu streszczenia tekstu oraz biogramu autorki (na podstawie dostępnych źródeł drukowanych lub rękopiśmiennych) i wprowadzeniu wybranych szczegółowych informacji do bazy cyfrowej, według kryteriów zasadniczych dla możliwości przyszłego naukowego opracowania ich zawartości, takich jak autorstwo, miejsce pochodzenia autorki, czas powstania, gatunek.  
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest pod tym linkiem >>

Zespół badawczy "Archiwum Kobiet" poszukuje specjalistki/specjalisty ds. promocji

Do zadań specjalistki/specjalisty ds. promocji należeć będzie:
● opracowanie i wdrożenie strategii komunikacyjnej,
● poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań́ komunikacyjnych i promocyjnych, zapewniających skuteczność́,
● realizacja wyznaczonych w strategii komunikacji celów promocyjnych,
● realizacja zadań́ wynikających z bieżących potrzeb komunikacji do grup docelowych,
● organizacja spotkań wynikających ze strategii komunikacyjnej,
● dbanie o dobry wizerunek zespołu Archiwum Kobiet oraz realizowanych projektów,
● współpraca z mediami lokalnymi i krajowymi w celu realizacji zadań́ promocyjnych,
● współpraca z pracownikami IBL PAN oraz innymi podmiotami w celu realizacji zadań́ promocyjnych,
● opracowywanie raportów i działań PR.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest pod tym linkiem >>
 

 

22 grudnia 2021, godz.16:30: wykład Alicji Urbanik-Kopeć, autorki książki "Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu"

Zespół Archiwum Kobiet serdecznie zaprasza na wykład Alicji Urbanik-Kopeć, autorki książki "Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu" (Krytyka Polityczna, 2021). 

Wykład odbędzie się 22 grudnia o godzinie 16:30, na platformie Zoom. Osoby zainteresowane uczestnictwem na Zoomie, prosimy o kontakt mailowy na adres archiwumkobiet@ibl.waw.pl. Wydarzenie będzie również transmitowane na Facebooku na stronie Archiwum Kobiet (link do wydarzenia na stronie: https://fb.me/e/1pfHMv05N).

Praca seksualna mogła być wyborem przymusem lub czymś pomiędzy. Stosunek do niej – zarówno samych pracownic, jak i klientów oraz postronnych świadków – bardzo wiele mówi o pozycji społecznej kobiet w XIX w. Ze względu na ogrom wzbudzanych emocji pokazuje jak w soczewce linie napięć dzielących społeczeństwo: i płciowych, i klasowych.
Książka "Chodzić i uśmiechać się wolno każdemu" to opowieść o ochronie zdrowia, prawie małżeńskim, pracy zawodowej kobiet i systemie opieki społecznej w dobie emancypacji kobiet. To historia społecznego konstruowania pojęcia niebezpiecznej kobiecej seksualności, szczególnie seksualności pracującej proletariuszki. Od kobiety swobodnie władającej własnym ciałem bardziej niebezpieczna jest bowiem tylko kobieta, która nie potrzebuje tradycyjnej rodziny patriarchalnej do zapewnienia sobie środków do życia.

23 czerwca 2021, godz. 17: Polskie Salem / seminarium z cyklu "Duchowość kobiet"

Polskie Salem - seminarium Archiwum KobietZespół Archiwum kobiet IBL PAN zaprasza na kolejne seminarium z cyklu Duchowość kobiet, które odbędzie się 23 czerwca 2021 roku (środa) w godzinach 17.00-18.30 na platformie zoom. Mgr Łukasz Hajdrych (UAM) wygłosi wykład pt. "Polskie Salem" poświęcony historii procesów czarownic w Kleczewie. Spotkaniu będzie towarzyszyła promocja nowego numeru "Czasu Kultury", zatytułowanego "Czarownice są wśród nas".

Wykład bedzie transmitowany na Facebooku.
Osoby chcące wziąć w nim udział na platformie ZOOM proszone są o zgłoszenia mailowe: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.

 

10 czerwca 2021: seminarium poetyckie "Sophrosyne. Lucyna Skompska i Julia Hartwig"

07.06.2021
10 czerwca 2021 roku odbędzie się pierwsze seminarium poetyckie online zorganizowane przez Archiwum Kobiet: Sophrosyne. Lucyna Skompska i Julia Hartwig. Podczas spotkania zamierzamy omówić dwa wiersze Jasne niejasne Julii Hartwig, Bez powodu Lucyny Skompskiej i podjąć dyskusję o intelektualizmie w dwudziestowiecznej poezji kobiet.
 
 
I sesja: godz. 10-13
II sesja: od godz. 17

Uczestniczki:
Katarzyna Kuczyńska-Koschany
Beata Przymuszała
Agata Stankowska
Agnieszka Kwiatkowska
Agnieszka Waligóra
Anna Czabanowska-Wróbel
Agnieszka Kluba
Katarzyna Szopa
i Zespół Archiwum Kobiet
 
 
Link do spotkania - ten sam na obie części seminarium:

https://zoom.us/j/92532963646?pwd=MFlnMmZHQStpT0RCcHhPZk1mOXhvZz09 

Kolejność wystąpień na seminarium (10 czerwca 2021)

Archiwum Kobiet / "Piszemy nową historię"

Protokół wyboru oferty na realizację zamówienia: "Wykonanie usług informatycznych związanych z projektem Archiwum kobiet: piszące"

Nabór na redaktorów w projekcie "Archiwum kobiet: Piszące"

Projekt "Archiwum kobiet: Piszące", realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN, zakłada stworzenie bazy danych oraz zainicjowanie digitalnego archiwum niewydanych rękopisów kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Baza danych obejmować będzie rękopisy odnajdywane w trakcie kwerend w poszczególnych archiwach na terenie współczesnej Polski i krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską. Piśmiennictwo kobiet – listy i dzienniki krążące pomiędzy nimi – okazują się także rodzajem drugiego obiegu kultury intelektualnej, niewchodzącym poprzez druk w sferę publiczną, ale nieprzecenionym między innymi jeśli chodzi o poznanie życia umysłowego kobiet minionych epok.

Obecnie poszukujemy redaktorek/redaktorów do naszej biobibliograficznej bazy internetowej. Zakres obowiązków: redakcja językowa i merytoryczna wpisów o źródłach i biogramów, dodawanie informacji na podstawie dostępnych słowników i materiałów historycznych, komponowanie haseł biograficznych i historycznych.
Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie na podstawie umowy zlecenia.

Szukamy osób, które:
– ukończyły specjalizację redaktorską na studiach polonistycznych/historycznych i mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w redakcji tekstów naukowych oraz popularnonaukowych,
– znają specyfikę pracy w słownikowych internetowych bazach danych,
– potrafią wyszukiwać informacje w archiwach cyfrowych polsko- i anglojęzycznych.

Zapraszamy do współpracy także osoby zainteresowane wyszukiwaniem w archiwach i opisywaniem dokumentów osobistych do bazy Archiwum Kobiet.

Prosimy o wysyłanie CV do 26 lutego 2021 r. na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

17 grudnia 2020 r.: wykład online "Kim były polskie czarownice"

W XIX w. narodziło się romantyczne wyobrażenie o czarownicach jako pogankach, akuszerkach, zielarkach, guślarkach i buntowniczkach. Rzadko je dziś postrzegamy jako ofiary codziennej mizoginii.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład z cyklu "Duchowość kobiet", podczas którego historyk procesów o czary w Polsce, Michael Ostling opowie o przesłuchaniach domniemanych czarownic – o ich modlitwach, zaklęciach i rytuałach związanych z użyciem ziół – pokazując polskie czarownice jako fascynujące kobiety minionych epok.

Osoby zainteresowane wykładem prosimy o kontakt mailowy na adres archwumkobiet@ibl.waw.pl.

10 grudnia 2020 r.: wykład online "Ezoteryczna duchowość kobiet"

09.12.2020

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Duchowość kobiet".
Wykład poświęcony ezoterycznej duchowości kobiet wygłoszą prof. Monika Rzeczycka  z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Izabela Trzcińska z AGH i prof. Agata Świerzowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Zoom. Osoby zainteresowane wykładem prosimy o kontakt mailowy na adres archiwumkobiet@ibl.waw.pl. Otrzymają Państwo wówczas linki do wydarzenia oraz do lektury.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku