Repozytorium Cyfrowe IBL PAN

Zadanie "Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie" realizowane przez Fundację Akademia Humanistyczna w partnerstwie z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

W ramach zadania udostępniono następujące publikacje:
•    20 dotychczas wydanych tomów Bibliografii literatury polskiej "Nowy Korbut", zainicjowanej przez Kazimierza Budzyka [link];
•    10-tomowy słownik biobibliograficzny Współcześni polscy pisarze i badacze literatury pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan [link]
•    5-tomowy słownik biobibliograficzny Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski pod red. Romana Lotha [link];
•    4 tomy Katalogu rękopisów Muzeum Literatury w Warszawie [link];
•    "Kronika życia literackiego" za lata 1944–1969, oprac. zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej (zasób nigdy dotychczas w całości niepublikowany, zachowany w maszynopisie) [link].

Tomy są dostępne w formie plików PDF zawierających skany poszczególnych stron z rozpoznaną, przeszukiwalną warstwą tekstową.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kultura Cyfrowa".

Korzystanie z Repozytorium

Zapraszamy pracowników, współpracowników i doktorantów IBL PAN do umieszczania swoich utworów w naszym Repozytorium.

Repozytorium cyfrowe to rodzaj biblioteki, w której przechowuje się i udostępnia cyfrowe kopie utworów pierwotnie upowszechnionych w formie papierowej. Z większości zbiorów można skorzystać w dowolnie wybranym miejscu i czasie, za pośrednictwem internetu.

Adres Repozytorium Cyfrowego IBL PAN: rcin.org.pl/ibl

Repozytorium Cyfrowe IBL PAN powstało w 2010 roku jako autonomiczna kolekcja w ramach projektu "Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych" (RCIN) prowadzonego przez konsorcjum 15 instytutów Polskiej Akademii Nauk i 1 instytut badawczy. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2010-2014.
Więcej informacji na temat projektu RCIN znajduje się tutaj.
Strona główna RCIN: http://rcin.org.pl.

Udostępnianie książek i artykułów naukowych w repozytoriach cyfrowych nie tylko przynosi wymierne korzyści autorom i zatrudniającym ich instytucjom (ma wpływ na widoczność publikacji, wskaźniki cytowalności i ocenę parametryczną jednostki) – o czym zaświadcza bogata literatura przedmiotu – lecz także pozwala łatwo upowszechniać wiedzę naukową.

Dzięki Repozytorium Cyfrowemu IBL PAN wszyscy zainteresowani – w tym nauczyciele języka polskiego, studenci i maturzyści – mają bezpłatny dostęp do unikatowych zabytków piśmiennictwa, bezcennej dokumentacji badawczej oraz publikacji naukowych z dziedziny szeroko rozumianego literaturoznawstwa. Szczególne znaczenie ma to dla osób z tych ośrodków, w których utrudnione jest korzystanie z tradycyjnych kanałów dystrybucji wiedzy, np. brakuje fachowej czytelni naukowej.


Procedura umieszczania nowych utworów w Repozytorium w 5 krokach:

1. Wypełnienie formularza zgłoszenia utworu
To bardzo ważny krok. Wpisane do formularza słowa z opisu bibliograficznego i słowa kluczowe stanowią tzw. metadane, które będą miały znaczący wpływ na widoczność utworu w wynikach wyszukiwania w internecie, a co za tym idzie - na liczbę jego cytowań.

Formularze do pobrania:
- książka autorska,
- rozdział w tomie zbiorowym,
- artykuł w czasopiśmie.

2. Wybór licencji, na jakiej utwór będzie udostępniany w Repozytorium, określenie daty udostępnienia utworu i innych warunków szczegółowych

Autor może wybrać jedną z poniższych licencji:

a. Otwarty dostęp
Licencja pełna – zakres korzystania odpowiada licencji Creative Common Uznanie autorstwa 3.0 Polska;

b. Użycie niekomercyjne
Licencja ograniczona do korzystania dla celów niekomercyjnych – zakres korzystania odpowiada licencji Creative Common Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska

c. Dozwolony użytek
Licencja ograniczona do korzystania dla własnych celów badawczych i poznawczych użytkowników w ramach dozwolonego użytku osobistego (tj. z prawem do utrwalania i powielania utworu na własny użytek oraz udostępniania utworu wyłącznie w kręgu osób pozostających w związku osobistym z użytkownikiem);

d. Tylko w sieci IBL
Licencja ograniczona do korzystania w terminalach w siedzibie IBL PAN z wyraźnie przyznanym użytkownikom jedynie prawem do powielania i utrwalania utworu dla własnych celów badawczych i poznawczych (bez prawa do dalszego udostępniania utworu).

3. Przyjęcie dokumentów, sprawdzenie sytuacji prawnej utworu przez Repozytorium i podpisanie umowy licencyjnej z Autorem
Postaramy się rozstrzygnąć wszystkie niejasności związane z sytuacją prawną utworów zgłaszanych do udostępniania w Repozytorium, zasięgając – w razie potrzeby – opinii prawnych.

4. Prace techniczne w Bibliotece IBL PAN: pozyskanie lub stworzenie kopii cyfrowej utworu, wprowadzenie metadanych
Utwory przekazane do udostępniania w Repozytorium IBL PAN digitalizuje i opracowuje zespół przeszkolonych pracowników Biblioteki IBL PAN.

5. Udostępnienie utworu w Repozytorium na warunkach uzgodnionych z Autorem

Repozytorium CEON

Repozytorium IBL PAN działające w ramach konsorcjum RCIN jest podstawowym repozytorium instytutu. Osoby zainteresowane szerszym rozpowszechnianiem swoich utworów mogą także korzystać z drugiego, pomocniczego repozytorium IBL PAN, prowadzonego na platformie Centrum Otwartej Nauki (CEON).
Więcej informacji o repozytorium CEON udziela dr Maciej Pieczyński, e-mail: maciej.pieczynski@ibl.waw.pl.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku