Projekty

Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie “Polskiej Bibliografii Literackiej”

Nazwa programu: NPRH „Dziedzictwo narodowe"
Nazwa projektu: Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie “Polskiej Bibliografii Literackiej” (NPRH/DN/SP/495736/2021/10)

Dofinansowanie: [1 315 730,00 zł]

Całkowita wartość inwestycji: 1 315 730,00 zł]

 

Celem projektu jest dokumentacja polskiej literackiej, teatralnej i filmowej internetowej kultury cyfrowej w formie bibliograficznej bazy danych, katalogu źródeł internetowych i archiwum dokumentów internetowych. Selektywna i analityczna baza bibliograficzna obejmować będzie min. 150 000 rekordów z 200 źródeł internetowych, z czego 40 000 rekordów będzie wzbogaconych opisami z autopsji (tzn. o hasła przedmiotowe, gatunki, adnotacje). Zasięg bazy to serwisy i wortale kulturalne ogólnopolskie, czasopisma online, blogosfera oraz twórczość opublikowana w internecie. Katalog rejestrował będzie ok. 4 000 źródeł - w tym czasopisma papierowo-sieciowe, media społecznościowe, strony instytucji, wydarzeń, osób kultury i nauki. Archiwum - cyfrowe repozytorium gromadzące pliki stron internetowych dokumentowanych w projekcie - zapewni dostęp (dla zespołu i użytkowników) do źródeł, które, inaczej niż biblioteczne zasoby, mogą z dnia na dzień zniknąć.

"Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

kierownik: dr Iwona Wiśniewska

grant NPRH

okres realizacji: 2020-2025

Głównym celem projektu jest rozpoczęcie edycji krytycznej Dzieł zebranych autorki Nad Niemnem w formie nowoczesnej naukowej publikacji cyfrowej w otwartym dostępie. Postaci cyfrowej będzie towarzyszyła także wersja książkowa – wydana w niewielkim nakładzie. Jest to pierwszy etap pracy nad Dziełami zebranymi, które pragniemy otworzyć serią powieściową – opracowaniem utworów z początkowej dekady twórczej działalności pisarki. Drugi cel badań to kontynuacja niezwykle cenionego przez środowisko humanistyczne cyklu Listów zebranych Orzeszkowej. Zamierzamy opracować dwa tomy niepublikowanych dotąd listów pisarki: Do przyjaciół (w dwóch woluminach) i Do tłumaczy (w jednym woluminie) oraz dwa tomy korespondencji do Orzeszkowej: Listy Leopolda Méyeta (w trzech woluminach) oraz Listy redaktorów i wydawców (w dwóch woluminach).

Więcej informacji na temat projektu - w "Biuletynie Polonistycznym".
 

"Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu: "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego
Dofinansowanie: [89 890 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [89 890 zł]
Okres realizacji: 2022-2023 
 
Celem projektu jest kształcenie studentów (przyszłych nauczycieli) i lektorów jpjo/2, w tym wykładowców metodyki uczenia (się) jpjo/2, z zakresu nauczania dzieci z Ukrainy z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci (10-12 lat) (4,5,6 klasa).
Rezultatem projektu jest wzrost kompetencji studentów oraz wykładowców, promocja nowoczesnego podejścia w pedeutologii, a także wzbogacenie oferty szkoleniowej oraz oferty materiałów dydaktycznych z zakresu edukacji polonistycznej i językowej. W efekcie działań powstanie pakiet edukacyjny oraz zostaną przeprowadzone szkolenia online na Ukrainie wraz z lekcjami pokazowymi opartymi na przygotowanych materiałach dydaktycznych.

Angielskie wydanie monografii "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury" w Wydawnictwie Peter Lang

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1

Nazwa projektu:  Angielskie wydanie monografii "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury" w Wydawnictwie Peter Lang (NPRH/U21/SP/ 496001/2021/10)
Dofinansowanie: [74 628 zł]
Całkowita wartość inwestycji: 74 628 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Jerzego Franczaka "Błądzące słowa: Jacques Rancière i filozofia literatury". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Peter Lang, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do historyków, teoretyków i filozofów literatury oraz kulturoznawców, a szerzej do wszystkich zainteresowanych twórczością Rancière’a. Planowanym efektem projektu jest rozpropagowanie przyjętej w książce perspektywy teoretycznej i interpretacyjnej jako wkładu polskiej humanistyki w badania z zakresu filozofii literatury.

Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki"

Nazwa programu: NPRH Uniwersalia 2.1
Nazwa projektu: Anglojęzyczna edycja monografii Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki" (NPRH/U21/SP/495982/2021/10)
Dofinansowanie: [59 268 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [59 268 zł]
 
Celem projektu jest anglojęzyczna edycja książki Ryszarda Nycza "Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki". W ramach projektu zostanie wykonany przekład, opracowanie wydawnicze, wydanie drukiem oraz w formie e-booka przez wydawnictwo Peter Lang, promocja i globalna dystrybucja dzieła. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych polską teorią literatury odbiorców zagranicznych, przede wszystkim z kręgów akademickich. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie poza granicami Polski stanu wiedzy o polskich propozycjach teoretycznoliterackich.

Anna Artwińska, Poeta w służbie polityki. O Mickiewiczu w PRL i Goethem w NRD

Wydawnictwo IBL
grant NPRH
2013-2014

Antyk oświeconych

kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant MNiSW / NCN
na lata 2009-2012

Archiwum kobiet: piszące

kierownik: dr Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2013-2018

ARCHIWUM KOBIET: PISZĄCE. KONTYNUACJA

KIEROWNIK PROJEKTU: DR HAB. MONIKA RUDAŚ-GRODZKA

Projekt "Archiwum kobiet: piszące" zakończył się w lutym 2018 r. W ramach grantu zrealizowano zakładane cele projektu. Wdrożono i uruchomiono bazę danych "Archiwum kobiet", w której znajdują się rekordy przygotowane na podstawie rękopisów autorstwa kobiet przechowywanych w archiwach i bibliotekach.

Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska

kierownik: dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN
grant MNISW / NCN
na lata 2009-2011

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

kierownik: prof. dr hab. Tomasz Chachulski
grant NPRH
na lata 2013-2018

Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (1)

Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor 
grant NPRH
na lata 2012-2015

Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

kierownik: mgr Maciej Maryl
grant NCN
na lata 2012-2014

Chaplin. Burleska i historia

kierownik: dr Paweł Mościcki
grant NCN 
grant na lata 2012-2014

Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Humanistyki i Nauk o Sztuce DARIAH- PL

DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) - największe konsorcjum humanistyczne w Polsce, uzyskało dofinansowanie projektu "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL".
Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 (Działanie 4.2 4/4.2/2020). Celem Działania 4.2 jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.
Celem projektu jest utworzenie krajowej infrastruktury badawczej dla humanistyki i nauk o sztuce – zaawansowanej platformy służącej pozyskiwaniu, przechowywaniu, integracji różnych kategorii i jakości danych, przetwarzaniu oraz udostępnianiu zasobów cyfrowych 2D i 3D na potrzeby prowadzenia szeroko zakrojonych badań, a także zastosowań w gospodarce. Projekt zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych.

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku