Pracownie i zespoły badawcze

 1. PRACOWNIE BADAWCZE

    HISTORIA i TEORIA LITERATURY
        Pracownia Literatury Średniowiecza
        Pracownia Literatury Renesansu i Baroku
        Pracownia Literatury Oświecenia
        Pracownia Literatury Romantyzmu
        Pracownia Literatury II połowy XIX wieku
        Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej 
        Pracownia Antropologii Współczesności
        Pracownia Poetyki Historycznej
        Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

    DOKUMENTACJA LITERACKA

        Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
        Pracownia Bibliografii Bieżącej (Poznań)

    LEKSYKOGRAFIA
        Pracownia Słownika Polszczyzny XVI

 2. ZESPOŁY BADAWCZE

       Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
       Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym
       Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
       Zespół "Archiwum Kobiet"
       Zespół Badań nad Literaturą Zagłady
       Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych
       Zespół Europeistyki Literackiej
       Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych
       Zespół Literatura i Konteksty
       Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury
       Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
       Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa
       Pro Rhetorica
       Nowa Panorama Literatury Polskiej
       Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.
       Zespół Literatura a Glottodydaktyka

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku