Pracownie i zespoły badawcze

 1. PRACOWNIE BADAWCZE

    HISTORIA i TEORIA LITERATURY
        Pracownia Literatury Średniowiecza
        Pracownia Literatury Renesansu i Baroku
        Pracownia Literatury Oświecenia
        Pracownia Literatury Romantyzmu
        Pracownia Literatury II połowy XIX wieku
        Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej 
        Pracownia Antropologii Współczesności
        Pracownia Poetyki Historycznej
        Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury
        Pracownia Edycji i Monografii Cyfrowych

    DOKUMENTACJA LITERACKA

        Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
        Pracownia Bibliografii Bieżącej (Poznań)

    LEKSYKOGRAFIA
        Pracownia Słownika Polszczyzny XVI

 2. ZESPOŁY BADAWCZE

       Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego
       Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym
       Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
       Zespół "Archiwum Kobiet"
       Zespół Badań nad Literaturą Zagłady
       Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych
       Zespół Europeistyki Literackiej
       Zespół Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych
       Zespół Literatura i Konteksty
       Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury
       Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
       Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa
       Pro Rhetorica
       Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.
       Zespół Literatura a Glottodydaktyka
       Zespół ds. Cyfryzacji Kartoteki Bara

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku