Wiadomości Działu Obsługi Badań Naukowych

Nabór wniosków w ramach NPRH

MEiN ogłosiło kolejny nabór wniosków ramach programu NPRH w ramach modułów Dziedzictwo Narodowe i Uniwersalia.

 

Nabór prowadzony jest do 31 października br. do godz. 16:00 

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie MEiN:  Narodowy Program Rozwoju Humanistyki - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl).

Nabór wniosków w ramach konkursów NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy grantowe:


SONATA 19 program przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.


Szczegółowe informacje:  SONATA 19 (ncn.gov.pl)

OPUS 26 konkurs na projekty badawcze adresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej.
Dodatkowo konkurs daje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave. 

Szczegółowe informacje: OPUS 26 + LAP/ Weave (ncn.gov.pl)

Nabory trwają do 15 grudnia br. do godz. 16:00.

Konkurs MINIATURA 7

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 7, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,
- kwerendy,
- stażu naukowego,
- wyjazdu badawczego,
- wyjazdu konsultacyjnego.
 
Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 
 
O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz/badaczka:
- posiadający/posiadająca minimum jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne bądź artystyczno-naukowe
- uzyskał/uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.
 
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. do godz. 16:00.
 
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie NCN:

MEiN: konkurs NPRH, moduł "Dziedzictwo narodowe"

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło komunikat o naborze do konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdą Państwo poniżej:

 
Osoby zainteresowane składaniem wniosku projektowego w ww. konkursie w module Dziedzictwo narodowe, uprzejmie prosimy o mailowe zgłaszanie się do DOBN do dn. 31.08.2022 r. na adres dziobn@ibl.waw.pl.

Zasady składania oraz realizacji projektów w IBL PAN (zarządzenie z dn. 7 czerwca 2022)

Treść zarządzenia dot. aktualizacji zasad składania oraz realizacji projektów - w pliku (w formacie pdf)

Konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 NAWA ogłosiła nabór na następujące konkursy:


1. Bekker NAWA - celem Programu jest wsparcie doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez finansowanie wyjazdów do uznanych ośrodków badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program oferuje Stypendystom możliwość odbycia stażu podoktorskiego lub realizacji części kształcenia doktorskiego, realizacji prac badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy, pozyskania materiałów do pracy naukowej oraz nawiązania długofalowych relacji z zagranicznymi zespołami naukowymi.

2. Polonista NAWA - celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego i popularyzacja studiów i badań polonistycznych i polonoznawczych na świecie. Program adresowany jest do studentów i doktorantów z kierunków polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce) oraz do naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych.
 
Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem ww. konkursach serdeczna prośba o mailowe zgłoszenia do DOBN do 06.04.2022 r. 

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

 
FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy.
 
Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.
 
Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.
 
Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowców i naukowczyń (również co najmniej ze stopniem doktora) zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce. Wniosek konkursowy musi być sporządzony wspólnie przez dwie osoby (z Ukrainy i z Polski).
Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:
• do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
• do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu.
 

Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki otworzyło program finansujący roczne pobyty i badania naukowców z Ukrainy w polskich jednostkach naukowych.


Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.
Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:
  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.
Szczegółowe informacje w języku polskim i ukraińskim oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN: Program dla naukowców z Ukrainy (ncn.gov.pl).

Nabór wniosków trwa od 28 marca do odwołania. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 

OTWARTE KONKURSY OFERT NCN

15 marca 2022 r. zostały ogłoszone nabory wniosków w ramach następujących konkursów Narodowego Centrum Nauki: OPUS, POLONEZ BIS, PRELUDIUM. Nabory wniosków trwają do 15 czerwca br. (do godz. 16:00).

OPUS 23 - konkurs adresowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

  • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
  • bez udziału partnerów zagranicznych;
  • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

Szczegółowe informacje: OPUS 23 (ncn.gov.pl)


POLONEZ BIS 2
- 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

Szczegółowe informacje: POLONEZ BIS 2 (ncn.gov.pl)


PRELUDIUM 21
- projekty badawcze prowadzone przez naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje: PRELUDIUM 21 (ncn.gov.pl)


Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 4 kwietnia br.


Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu już z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację. Wnioski o afiliację można składać za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

 

Wytyczne dotyczące standardów digitalizacji w NPRH - konkursy 10 i 11

Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych - NPRH od konkursu 9

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały "Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych", które nakładają na beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa, w których realizowane są m.in. działania badawczo-rozwojowe, edukacyjne i społeczne, obowiązek zastosowania tych wytycznych, w celu zapewnienia opinii publicznej lepszego dostępu do informacji o dofinansowaniu ze środków publicznych.

Wytyczne wraz załącznikami można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/premier/promocja

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku