Wiadomości Działu Obsługi Badań Naukowych

Otwarte konkursy Narodowego Centrum Nauki

 
1. Opus 22 - otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

    bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS
    z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
    z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
    przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
    w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
    w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22.

2. Preludium BIS 3 - skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3.

3. Sonata 17 - projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17.

4. Polonez BIS 1 - 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl) do 27 września 2021 r.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 27 września 2021 r. z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Konkursy specjalne Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)


Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Tematy konkursów są następujące:

1. „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór"
2. „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku"

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący konkursów dostępny jest tutaj: Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegółowe informacje o zasadach wnioskowania i formularze wniosków dostępne są na stronie Fundacji: DPWS: Specjalny konkurs 2021 (pnfn.pl).

Na stronie Fundacji znajdą też Państwo informacje o innych konkursach organizowanych przez Fundację (aktualnie trwa nabór w ramach konkursu głównego - do 30.10.br. i do konkursu uproszczonego - do 01.12,br.): DPWS: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN).


Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września 2021 r., które proszę kierować na adres dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl.
 

Granty Interwencyjne NAWA - nabór wniosków do programu


Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Runda druga 1.09-30.11.2021

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-27-2021-z-dnia-1-wrzesnia-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-nr-12-2021-z-dnia-13-kwietnia-2021-roku-tekst-jednolity.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki:


1. Sonata BIS - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

2. Maestro - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Szanowni Państwo, zgłoszenia do ww. konkursów proszę kierować do DOBN drogą mailową na adres: dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl  do 5 lipca br.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 5 lipca br z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

Otwarte konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej


1. Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 16 lipca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia.

2. Polskie Powroty NAWA 2021:
Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Nabór trwa do 29.07.2021 roku.

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-nawa-2021.

3. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Niemcami:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami.

4. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Słowacją:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja.

Program Promocja Języka Polskiego


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Promocja Języka Polskiego, szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego.

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Termin składania wniosków

Wnioskodawcy składają wnioski w systemie teleinformatycznym Agencji https://programs.nawa.gov.pl/login od 5 maja do 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2021 r.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2021 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

KONKURS MINIATURA 5


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Miniatura 5.


Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 30.09.2021 r. (do godz. 16:00).

W ramach konkursu można złożyć wniosek na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,

- kwerendy,

- stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.  

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł. Projekt może trwać do 12 miesięcy.

Konkurs skierowany jest do badaczy:

     1. posiadających w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
     2. którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu).


UWAGA: w tej edycji konkursu środki finansowe są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenia mailowe do Działu do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym chcą Państwo złożyć wniosek.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCN: Ogłoszenie konkursu MINIATURA 5 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl).
 

Webinarium dla zainteresowanych udziałem w programie Granty Interwencyjne NAWA

NAWA zaprasza zainteresowanych złożeniem wniosku o udział w programie Granty Interwencyjne NAWA do udziału w webinarium na temat aktualnego naboru.
Spotkanie online odbędzie się w środę 28 kwietnia 2021 r., godz. 11:00.
Więcej informacji o programie znajduje się na poniższej stronie:
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/granty-dla-szybko-zmieniajacego-sie-swiata-zapraszamy-na-webinarium.
Nabór wniosków w drugiej edycji programu Granty Interwencyjne NAWA prowadzony jest w dwóch terminach: od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku oraz od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Wnioski o grant przyjmowane są w systemie elektronicznym NAWA.

Webinarium na temat programu Bekker NAWA


Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w Programie Bekker NAWA do udziału w webinarium na temat aktualnego naboru.

Spotkanie online odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2021 r., godz. 11:00.
Więcej informacji znajduje się pod poniższym linkiem:

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/webinarium-na-temat-programu-bekker-nawa-rejestracja-otwarta

Konkurs "Wsparcie konferencji naukowych" w programie "Doskonała nauka"


Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło program "Doskonała nauka" a w ramach programu konkurs "Wsparcie konferencji naukowych". IBL PAN może zgłosić 2 projekty.
Ponieważ jest krótki termin naboru, prosimy o przesłanie zgłoszeń do DOBN do czwartku 15.04.2021 r.

Więcej informacji o programie znajduje się na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/doskonala-nauka  
 

Webinarium dla aplikujących w programie stypendialnym PASIFIC


Zespół PASIFIC organizuje webinarium dla osób zainteresowanych aplikowaniem o pobyty badawcze w ramach programu stypendialnego PASIFIC. Webinarium odbędzie się 15 kwietnia (czwartek) w godzinach 10:00-11:30. Podczas spotkania kandydaci otrzymają informacje na czym polega program, jak utworzyć konto i wypełnić formularz w systemie SEA oraz jakie dokumenty niezbędne są do złożenia wniosku. Żeby wziąć udział w webinarium, trzeba się zarejestrować w Zoom – chętni otrzymają wówczas aktywny link do spotkania. Jeżeli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w webinarium we wskazanym terminie, 15 maja odbędzie się drugie spotkania o takim samym charakterze. Więcej informacji o drugim webinarium pojawi się pod koniec kwietnia.

Informacje w języku angielskim, a także link do spotkania na Zoom, znajdą Państwo na  stronie internetowej: https://pasific.pan.pl/webinar-for-pasific-call-1-applicants/

KONKURSY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ


Dział Obsługi Badań Naukowych uprzejmie informuje, że NAWA prowadzi nabory w następujących programach:

Bekker NAWA

Program Bekker NAWA ogłaszany jest po raz czwarty. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 25 maja 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość składania wniosków w programie przez doktorantów. Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich zaś doktorantom realizacji części kształcenia. Bekker NAWA zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. Budżet programu to 28 mln zł.


Ulam NAWA

Program Ulam NAWA ogłaszany jest po raz trzeci. Nabór wniosków prowadzony jest od 25 marca do 15 czerwca 2021 r. w systemie elektronicznym poprzez stronę www.nawa.gov.pl. Nowością w tegorocznej edycji jest możliwość uczestnictwa w programie polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Celem programu jest zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się zagranicznych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich projekty badawcze i działalność dydaktyczną. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie przez uczelnie i inne jednostki naukowe badaczy z zagranicy z dowolnego kraju, reprezentujących dowolną dziedzinę nauki (w tym polskich naukowców pracujących za granicą). Program zapewnia stypendium na pobyt dla zagranicznego naukowca oraz dodatek mobilnościowy. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r. Budżet programu to 9 mln zł.

 
Ogłoszenie naboru wniosków w programie Bekker NAWA oraz pozostałe dokumenty.

Ogłoszenie naboru w programie Ulam NAWA oraz pozostałe dokumenty.

 

Otwarte konkursy NCN: Opus 21, Preludium20, CHANSE Transformations


Narodowe Centrum Nauki
ogłosiło następujące konkursy:

1. OPUS 21 - konkurs przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 •  z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
   
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych,

UWAGA: W konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej;

 • bez udziału partnerów zagranicznych;


W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus21.

2. PRELUDIUM 20 - konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium20.

3. CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age - o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

Proces składania wniosków:

    Etap pierwszy:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. Outline Proposal w języku angielskim. Outline Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS: https://proposals.etag.ee/chanse/.


UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

    Etap drugi:

 • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim.  Full Proposal jest składany  przez  lidera projektu (tzw. Project Leadera) w imieniu międzynarodowego konsorcjum za pomocą systemu elektronicznego EPSS: https://proposals.etag.ee/chanse/.

 

 • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSFw terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym. Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN


Harmonogram konkursu:
 

 • Termin składania skróconych wniosków wspólnych (tzw. Outline Proposals): 7 maja 2021 r. (14:00 CET)
 • Zaproszenie do składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): wrzesień 2021 r.
 • Termin składania pełnych wniosków wspólnych (tzw. Full Proposals): 7 grudnia 2021 r. (14:00 CET) Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: 14 grudnia 2021 r.
 • Wyniki konkursu: maj/czerwiec 2022


W konkursie CHANSE można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-chanse/ogloszenie-chanse2021.


Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl) do 24 marca 2021 r.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 24 marca 2021 r. z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

Konkurs SONATINA 5 Narodowego Centrum Nauki


Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs SONATINA 5 na projekty badawcze realizowane przez młodych badaczy. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.), lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2021 r. Okres 3 lat może zostać przedłużony o przerwy w karierze naukowej, szczegółowo określone w Uchwale. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Dla kierownika projektu badawczego musi zostać zaplanowane zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Ponadto w projekcie musi zostać zaplanowany staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 5 w kwocie 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

Termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.

UWAGA: Nabór wniosków w systemie OSF zostaje zamknięty o godz. 16:00.

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5

II termin naboru w ramach konkursu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki


Informujemy o II terminie naboru w ramach konkursu Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, który trwa od 21 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Dziecko i dzieciństwo w polskiej kulturze oraz historii – kompendia wiedzy: encyklopedie, słowniki,     leksykony, katalogi, etc.;
 • Przekłady literatury obcej w Polsce – kompendia wiedzy: bibliografie, słowniki, leksykony,
  encyklopedie, etc.;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.


W przypadku modułu Fundamenty tematem konkursu będzie: Patriotyzm w świadectwach osobistych – pamiętniki, listy, dzienniki, fotografie, albumy, utwory muzyczne, etc.

Szczegółowe informacje oraz wytyczne znajdują się na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dotyczaca-naboru-wnioskow-w-ramach-nprh-w-2020-r

Wszystkie osoby zainteresowane przygotowaniem wniosków w ramach II naboru proszone są o zgłaszanie się do DOBN do dn. 20 grudnia 2020.

Wytyczne dotyczące standardów digitalizacji w NPRH - konkursy 10 i 11

Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych - NPRH od konkursu 9

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowane zostały „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, które nakładają na beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa, w których realizowane są m.in. działania badawczo-rozwojowe, edukacyjne i społeczne, obowiązek zastosowania tych wytycznych, w celu zapewnienia opinii publicznej lepszego dostępu do informacji o dofinansowaniu ze środków publicznych.

Wytyczne wraz załącznikami można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/premier/promocja

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45