Dla Pracowników

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Instytucie Badań Literackich

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 6/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkusowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL

Konkursy specjalne Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN)


Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki ogłosiła dwa specjalne konkursy w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Tematy konkursów są następujące:

1. „Niemiecka okupacja Polski 1939-1945: polityka – terror – życie codzienne – opór"
2. „Kultura pamięci: media – koniunktury. Polska i Niemcy po 1989 roku"

Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2021 r.

Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczący konkursów dostępny jest tutaj: Konkursy Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN) na projekty badawcze poświęcone relacjom polsko-niemieckim - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Szczegółowe informacje o zasadach wnioskowania i formularze wniosków dostępne są na stronie Fundacji: DPWS: Specjalny konkurs 2021 (pnfn.pl).

Na stronie Fundacji znajdą też Państwo informacje o innych konkursach organizowanych przez Fundację (aktualnie trwa nabór w ramach konkursu głównego - do 30.10.br. i do konkursu uproszczonego - do 01.12,br.): DPWS: Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (PNFN).


Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 września 2021 r., które proszę kierować na adres dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl.
 

Otwarte konkursy Narodowego Centrum Nauki

 
1. Opus 22 - otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

    bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS
    z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
    z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
    przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
    w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
    w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus22.

2. Preludium BIS 3 - skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludiumbis3.

3. Sonata 17 - projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata17.

4. Polonez BIS 1 - 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Szczegóły pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/polonez-bis1.

Osoby zainteresowane aplikowaniem w ww. konkursach proszone są o mailowe zgłaszanie się do Działu Obsługi Badań Naukowych (dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl) do 27 września 2021 r.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów, doktoranci i doktorantki naszych pracowników), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 27 września 2021 r. z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.

Granty Interwencyjne NAWA - nabór wniosków do programu


Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Runda druga 1.09-30.11.2021

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/granty-interwencyjne-nawa/ogloszenie#ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzial-w-programie-nr-27-2021-z-dnia-1-wrzesnia-2021-roku-zmieniajace-ogloszenie-nr-12-2021-z-dnia-13-kwietnia-2021-roku-tekst-jednolity.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki:


1. Sonata BIS - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

2. Maestro - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Szanowni Państwo, zgłoszenia do ww. konkursów proszę kierować do DOBN drogą mailową na adres: dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl  do 5 lipca br.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 5 lipca br z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

Otwarte konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej


1. Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 16 lipca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia.

2. Polskie Powroty NAWA 2021:
Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Nabór trwa do 29.07.2021 roku.

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-nawa-2021.

3. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Niemcami:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami.

4. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Słowacją:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja.

Program Promocja Języka Polskiego


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Promocja Języka Polskiego, szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego.

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Termin składania wniosków

Wnioskodawcy składają wnioski w systemie teleinformatycznym Agencji https://programs.nawa.gov.pl/login od 5 maja do 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2021 r.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2021 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45