Dla Pracowników

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Instytucie Badań Literackich

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 6/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkusowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL

Konkursy Narodowego Centrum Nauki:


1. Sonata BIS - projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Konkurs skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Uwaga! We wniosku w konkursie SONATA BIS jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest wskazana jako kierownik projektu we wniosku złożonym w konkursie OPUS dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna. Warunek ten nie dotyczy kierowników projektów we wnioskach OPUS LAP.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATA BIS 11 to 150 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie SONATA BIS 11 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

2. Maestro - projekty badawcze dla doświadczonych naukowców mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe.

W konkursie tym można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu MAESTRO 13 to 20 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Zasady składania wniosków wyjaśnione są w Wytycznych dotyczących wypełniania wniosków w konkursie MAESTRO 13 w systemie ZSUN/OSF.

Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa od 21 czerwca do 15 września 2021 r. do godziny 16:00.

Szanowni Państwo, zgłoszenia do ww. konkursów proszę kierować do DOBN drogą mailową na adres: dziobn@ibl.waw.pl lub joanna.czeremcha@ibl.waw.pl  do 5 lipca br.

UWAGA:
Współpracownicy IBL (m.in. pracownicy emerytowani, niezatrudnieni na etat wykonawcy z grantów), zgodnie z obowiązującymi procedurami wynikającymi z Zarządzenia Dyrektora IBL PAN zgłaszają się do Działu nie później niż do dnia 5 lipca br z pisemną zgodą Dyrekcji na afiliację (i kopią zaakceptowanego wniosku). Wnioski o afiliację można składać wyłącznie za pośrednictwem Sekretariatu Dyrekcji w uzgodnionym z Sekretariatem terminie.

Regulamin afiliowania projektów w IBL PAN dostępny jest na stronie Instytutu.

Otwarte konkursy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej


1. Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA (Polska) oraz Fundação para a Ciência e a Tecnologia (Portugalia) zapraszają do składania wniosków w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Portugalii. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-portugalskich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 16 lipca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-pomiedzy-polska-a-portugalia.

2. Polskie Powroty NAWA 2021:
Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Nabór trwa do 29.07.2021 roku.

https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/polskie-powroty-nawa-2021.

3. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Niemcami:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 30 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/wspolne-projekty-badawcze-miedzy-polska-a-niemcami.

4. Wspólne projekty badawcze między Polską, a Słowacją:

Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych wnioskodawców z Polski i partnerów z Słowacji. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Granty NAWA przeznaczone są na wsparcie mobilności polsko-słowackich zespołów badawczych.

Nabór trwa do 21 czerwca 2021 roku.
https://nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/programy/projekty-badawcze-miedzy-polska-a-slowacja.

Program Promocja Języka Polskiego


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do programu Promocja Języka Polskiego, szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego.

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania nierealizowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali. Sugerowane są działania realizowane za granicą.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie, przy czym instytucja, która wnioskuje – Wnioskodawca - odpowiada za podpisanie umowy z NAWA, realizację działania oraz złożenie raportu w określonym terminie i rozliczenie środków. Partnerami w projekcie mogą być zagraniczne uczelnie lub instytucje naukowe.

Termin składania wniosków

Wnioskodawcy składają wnioski w systemie teleinformatycznym Agencji https://programs.nawa.gov.pl/login od 5 maja do 30 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2021 r.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2021 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

KONKURS MINIATURA 5


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs Miniatura 5.


Nabór wniosków w systemie ZSUN/OSF trwa do 30.09.2021 r. (do godz. 16:00).

W ramach konkursu można złożyć wniosek na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

- badań wstępnych/pilotażowych,

- kwerendy,

- stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego.  

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł. Projekt może trwać do 12 miesięcy.

Konkurs skierowany jest do badaczy:

     1. posiadających w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
     2. którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r. (okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu).


UWAGA: w tej edycji konkursu środki finansowe są dzielone proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których prowadzony jest nabór wniosków. Jednym z warunków finansowania wniosku w konkursie jest to, że wniosek musi mieścić się w puli dostępnych środków na dany miesiąc.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku prosimy o zgłoszenia mailowe do Działu do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym chcą Państwo złożyć wniosek.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie NCN: Ogłoszenie konkursu MINIATURA 5 | Narodowe Centrum Nauki (ncn.gov.pl).
 

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Treść zarządzenia, na mocy którego zostaje utworzone Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa, w załączonym pliku pdf (297 KB).

Decyzja nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające decyzję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45