Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Pamiętnik Literacki

CZASOPISMO KWARTALNE POŚWIĘCONE HISTORII
I KRYTYCE LITERATURY POLSKIEJ

/wydawane w koedycji z
 Wydawnictwem Instytutu Badań Literackich PAN oraz z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza/

Adres Redakcji:

50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15b.

tel. 71 343 89 20

e-mail: pamietnik-literacki@wp.pl

 

Copyright: Instytut Badań Literackich PAN

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

 

adres strony internetowej: pamietnik-literacki.pl

Nowa strona "Pamiętnika Literackiego" została finansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie.

Komitet Redakcyjny:

Prof. dr hab. Grażyna Borkowska (red. naczelny)
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (zastępca red. naczelnego)
Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel
Prof. dr hab. Adam Dziadek
Prof. dr hab. Luigi Marinelli
Dr hab. Aleksandra Oszczęda
Prof. dr hab. Andrzej Skrendo
Prof. dr hab. Agata Stankowska
Prof. dr hab. Paweł Stępień
Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś

Sekretarz Redakcji: Agnieszka Magrel

Zespół redakcyjny: Agnieszka Magrel, Joanna Nowak, Michał Kunik, Wiktoria Tworek (dokumentalistka)
Redaktorzy współpracujący: Dorota Ucherek, Inez Kropidło
Tłumaczenie streszczeń i kontakty zagraniczne: Tomasz P. Górski
Redakcja techniczna: Luiza Pindral (ERTE)
Projekty okładek i grafika: Joanna Mucho

O czasopiśmie: "Pamiętnik Literacki" - kwartalnik naukowy, poświęcony historii literatury polskiej oraz zagadnieniom z zakresu krytyki literackiej i teorii literatury - jest najwyżej cenionym i najstarszym czasopismem polonistycznym. Powstał w r. 1902 jako kontynuacja "Pamiętnika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" (wychodzącego we Lwowie w latach 1887-1898). Publikowany przez Wydawnictwo Ossolineum, do r. 1939 ukazywał się we Lwowie, następnie, w latach 1946-1950, w Warszawie, a od 1950 - we Wrocławiu. Do 1950 był organem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, w 1952 stał się organem Instytutu Badań Literackich PAN (w latach 1950-1951 wspólnie wydano 2 roczniki: XLI i XLII). Od początku r. 2003 wydawany jest przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli wybitni badacze literatury: W. Bruchnalski, B. Gubrynowicz, E. Porębowicz, T. Pini, L. Bernacki, W. Hahn, I. Chrzanowski, K. Kolbuszewski, E. Kucharski, S. Łempicki, J. Krzyżanowski, T. Mikulski, B. Zakrzewski; od zeszytu 2/1998 G. Borkowska.

Ustalony w chwili powstania "PL" układ jego zawartości zachował się w zasadniczym zarysie do dzisiaj: Rozprawy i artykuły (obszerne, źródłowe prace historyczno- i krytycznoliterackie, w ostatnich latach poświęcone w dużej części literaturze współczesnej, a także studia folklorystyczne), Materiały i notatki (przyczynki, ustalenia biograficzne i bibliograficzne, problemy tekstologiczne i edytorskie, publikacje ineditów, m.in. korespondencji pisarzy), Recenzje i przeglądy (omówienia krytyczne ważniejszych publikacji, w tym cenne recenzje dzieł syntetycznych i edycji klasycznych). Początkowo publikowane zestawienia bibliograficzne uległy z czasem eliminacji, pojawiły się natomiast dwa nowe działy: od 1950 r. Zagadnienia języka artystycznego (wprowadzone przez Marię Renatę Mayenową; poświęcone m.in. poetyce i stylistyce, głównie w ujęciu historycznym, pracom z pogranicza językoznawstwa oraz podejmującym zagadnienia także z innych zakresów, takich jak strukturalizm, dekonstrukcjonizm oraz komunikacja literacka), a w latach 1960-1994 Przekłady (wprowadzone przez Henryka Markiewicza, kontynuowane przez Michała Głowińskiego do z. 3/1994; zawierające tłumaczenia prac badaczy obcych, zgrupowane problemowo i prezentujące nowe kierunki, metody i techniki badawcze). Od z. 1/1999 istnieje dział Z czasopism obcojęzycznych, zawierający przegląd bieżących publikacji pojawiających się w pismach zagranicznych. Układu tego dopełniają Kronika, obejmująca nekrologi (sylwetki zmarłych badaczy literatury), a także korespondencje i polemiki. Niektórym zeszytom nadano postać monograficzną, poświęcając je pisarzom (m.in. Rej, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Sienkiewicz, Kasprowicz, Wyspiański, Miłosz) i wybranym epokom literackim (staropolszczyzna, odrodzenie, oświecenie, literatura Polski Ludowej); szczególny charakter miał pierwszy po przerwie wojennej zeszyt "PL" (1946 r.), gromadzący nekrologi 62 badaczy zmarłych i zamordowanych w czasie wojny.

Wśród współpracowników czasopisma w całym okresie jego istnienia znajdują się najwybitniejsi uczeni kilku generacji - od twórców polonistyki naukowej u schyłku XIX w., aż po współczesnych luminarzy nauki o literaturze polskiej. Czasopismo otwiera swe łamy nie tylko tekstom najświetniejszych, uznanych już autorów, ale również wartościowym debiutom. Współpracuje także z badaczami zagranicznymi (np. w 1973 r. ukazał się zeszyt specjalny wydany z udziałem 25 slawistów i polonistów całego świata z okazji Międzynarodowego Kongresu Slawistów w Warszawie; wielokrotnie publikowane były pojedyncze prace polonistów z różnych krajów). Znaczna część nakładu "PL" dociera do prenumeratorów zagranicznych, zwłaszcza do ośrodków slawistycznych na całym świecie.

Wersję pierwotną (główną) "Pamiętnika Literackiego" stanowi wersja papierowa. Na stronie internetowej redakcji dostępne są wszystkie zeszyty od 2006 roku do chwili obecnej w wersji PDF. Czasopismo dostępne jest również on-line na stronie: www.ceeol.com (spisy treści i streszczenia w języku angielskim – nieodpłatnie; artykuły i recenzje – odpłatnie).

Autorzy przysyłający swe prace do "Pamiętnika Literackiego" proszeni są o dołączenie oświadczenia stwierdzającego, że:

1) praca nie była nigdzie publikowana ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism lub ksiąg zbiorowych;
2) w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł.
W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej zostaną o tym powiadomione odpowiednie podmioty.

Zasady recenzowania tekstów przysyłanych do "Pamiętnika Literackiego":

Autorzy przysyłający swe prace do "Pamiętnika Literackiego" proszeni są o dołączenie oświadczenia stwierdzającego, że:
1) praca nie była nigdzie publikowana (dotyczy to zarówno wersji papierowej, jak i elektronicznej) ani nie jest skierowana do redakcji innych czasopism, ksiąg zbiorowych lub na strony internetowe.
2) w pracy nie zostały wykorzystane koncepcje, założenia, metody i fragmenty tekstów innych autorów bez podania ich nazwisk i tytułów ich dzieł.
W przypadku wykrycia nierzetelności naukowej zostaną o tym powiadomione odpowiednie podmioty.
Po zakwalifikowaniu artykułu do druku i przeznaczeniu go do konkretnego zeszytu autorzy będą proszeni o podpisanie przesłanego im formularza o udzieleniu Instytutowi Badań Literackich PAN jako właścicielowi pisma niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnienie utworu w celach niekomercyjnych, tj. do jednorazowej publikacji w czasopiśmie "Pamiętnik Literacki" oraz do umieszczenia na stronie internetowej kwartalnika i w elektronicznych bazach danych. Artykuły są udostępniane w sposób otwarty (zgodnie z zasadą dozwolonego użytku).


Lista recenzentów "Pamiętnika Literackiego":


Prof. dr hab. Anna Czabanowska-Wróbel (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Janusz Degler (profesor emerytowany, Wrocław)
Prof. dr hab. Adam Dziadek (Uniwersytet Śląski)
Prof. dr hab. Michał Głowiński (profesor emerytowany, Warszawa)
Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (profesor emerytowany, Warszawa)
Prof. dr hab. Luigi Marinelli (Università di Roma "La Sapienza")
Dr hab. Aleksandra Oszczęda (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. dr hab. Andrzej Romanowski (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. dr hab. Andrzej Skrendo (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. dr hab. Agata Stankowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Prof. dr hab. Paweł Stępień (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Krzysztof Trybuś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 
ISSN: 0031-0514, E-ISSN: 2719-5376; medium papierowe, format B5, objętość: średnio 20 arkuszy.   
Prenumeratę prowadzi RUCH S.A. Cena zb. zł 30,00.

Wybrane zeszyty "Pamiętnika Literackiego"

Pamiętnik Literacki 2/2021

Pamiętnik Literacki 1/2021

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku