Projekty badawcze Pracowni Literatury Oświecenia

Zakończone projekty badawcze Pracowni Literatury Oświecenia

Grant habilitacyjny: "Teoria emblematyki w Polsce (XVI-XVIII w.)"

Kierownik: dr Magdalena Górska
 

Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee

kierownik: prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
grant NCN
na lata 2013-2016

Niefabularna proza Krasickiego: kazania, "Monitor", "Uwagi"

Grant NCN (200202)
Kierownik: mgr Klara Leszczyńska-Skowron
Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
na lata 2013-2015

Celem pracy jest analiza trzech grup utworów Ignacego Krasickiego: kazań, artykułów z "Monitora" oraz Uwag, pod kątem dwóch zagadnień, które wydają się istotne z punktu widzenia współczesnego stanu wiedzy o autorze i epoce, w której tworzył.

Antyk oświeconych

Kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski
grant MNiSW / NCN

Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, projekt badawczy własny nr N N103156537.

na lata 2009-2012

Granty promotorskie: "Polak w Paryżu. Francja i droga do Francji w opisach podróżników doby stanisławowskiej"

Kierownik: dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
Wykonawca: mgr Aleksandra Janiszewska

2010-2012

Cel naukowy projektu zawiera się w dwu odrębnych, dopełniających się zadaniach: Zadaniem głównym jest opracowanie monografii analizującej obraz Francji jaki wyłania się z polskich relacji z podróży do tego kraju w czasach stanisławowskich. Zadaniem dopełniającym ma być przygotowanie (jako aneksu) krytycznej edycji paryskiej korespondencji Feliksa Oraczewskiego z królem Stanisławem Augustem z lat 1782-1784.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku