Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

pok.131, tel. (22) 6572-876
 
Członkowie pracowni:

dr hab. Magdalena Rudkowska, profesor instytutu, kierownik pracowni (p.o.)         środa 10.00-12.00
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, profesor                                                              środa 10.00-14.00
dr hab. Marek Pąkciński, profesor instytutu                                                              środa 10.00-12.00
dr hab. Bartłomiej Szleszyński, profesor instytutu                                                    środa 10.00-12.00
dr Iwona Wiśniewska                                                                                                środa 10.00-12.00
dr Agnieszka Bąbel                                                                                                   środa 10.00-12.00
dr Agata Grabowska-Kuniczuk                                                                                 środa 10.00-12.00
dr Aleksandra Błasińska                                                                                           środa 10.00-12.00

 Pracownia funkcjonuje przy IBL PAN od marca 1981 roku (pierwotnie jako Zespół). Jej kierownikiem w latach 1981-1998 był prof. dr hab. Janusz Maciejewski, nie tylko formalny szef, ale i pomysłodawca ważnych konferencji i książek zbiorowych (m.in. o przełomie antypozytywistycznym w kulturze polskiej przełomu wieków, o sferze prywatnej i publicznej w II połowie XIX wieku, o przemianach formuły polskości w II połowie XIX stulecia)

Pracownia zajmuje się wszechstronnym rozpoznaniem stanu polskiej kultury w latach 1864-1914. Data wstępna nie wymaga komentarza. Natomiast przesunięcie granic epoki aż po pierwszą wojnę jest konsekwencją skomplikowanego układu pokoleniowego: współobecności pozytywistów i modernistów w kulturze przełomu wieków i pierwszej dekady XX stulecia.

Konkretne zadania badawcze Pracowni na najbliższe lata dotyczą:

  • pojęcia dziewiętnastowieczności rozumianej jako wspólnota ponadepokowa;
  • związków między sytuacją polityczną epoki postyczniowej a stanem kultury i postawą ideową konkretnych pisarzy (Kraszewski wobec Rosji, "filozofia życia" Prusa);
  • prac związanych z Archiwum Elizy Orzeszkowej (kalendarium życia i twórczości pisarki, edycja jej listów itp.);
  • kwestii żydowskiej w wieku XIX;
  • wielonurtowego obrazu epoki złożonego z rozmaitych (niekoniecznie scjentyczno-realistycznych) inspiracji filozoficznych, ideologicznych, artystycznych;
  • tzw. przełomu antypozytywistycznego, nurtów modernistycznych, nietzscheańskich.

 

Wiadomości Pracowni Literatury II połowy XIX wieku

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45