Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

pok.131, tel. (22) 6572-876
 
Członkowie pracowni:

dr hab. Magdalena Rudkowska, profesor instytutu, kierownik pracowni                  środa 10.00-12.00
prof. dr hab. Grażyna Borkowska, profesor                                                              środa 10.00-14.00
dr hab. Marek Pąkciński, profesor instytutu                                                              środa 10.00-12.00
dr Agnieszka Bąbel                                                                                                   środa 10.00-12.00
dr Agata Grabowska-Kuniczuk                                                                                 środa 10.00-12.00

Pracownia funkcjonuje przy IBL PAN od marca 1981 roku (pierwotnie jako Zespół). Jej kierownikiem w latach 1981-1998 był prof. dr hab. Janusz Maciejewski, nie tylko formalny szef, ale i pomysłodawca ważnych konferencji i książek zbiorowych (m.in. o przełomie antypozytywistycznym w kulturze polskiej przełomu wieków, o sferze prywatnej i publicznej w II połowie XIX wieku, o przemianach formuły polskości w II połowie XIX stulecia)


Pracownia zajmuje się wszechstronnym rozpoznaniem stanu polskiej kultury w latach 1864-1914. Data wstępna nie wymaga komentarza. Natomiast przesunięcie granic epoki aż po pierwszą wojnę jest konsekwencją skomplikowanego układu pokoleniowego: współobecności pozytywistów i modernistów w kulturze przełomu wieków i pierwszej dekady XX stulecia.

Konkretne zadania badawcze Pracowni na najbliższe lata dotyczą:

  • pojęcia dziewiętnastowieczności rozumianej jako wspólnota ponadepokowa;
  • związków między sytuacją polityczną epoki postyczniowej a stanem kultury i postawą ideową konkretnych pisarzy (Kraszewski wobec Rosji, "filozofia życia" Prusa);
  • prac związanych z Archiwum Elizy Orzeszkowej (kalendarium życia i twórczości pisarki, edycja jej listów itp.);
  • kwestii żydowskiej w wieku XIX;
  • wielonurtowego obrazu epoki złożonego z rozmaitych (niekoniecznie scjentyczno-realistycznych) inspiracji filozoficznych, ideologicznych, artystycznych;
  • tzw. przełomu antypozytywistycznego, nurtów modernistycznych, nietzscheańskich.

 

Wiadomości Pracowni Literatury II połowy XIX wieku

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku