Akty normatywne i uchwały Rady Naukowej IBL PAN

 

Akty normatywne

Regulamin Rady Naukowej IBL PAN przyjęty uchwałą Rady Naukowej dnia 28 października 2014 r. - pdf

Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r. - fragment dotyczący Rady Naukowej, pdf

Statut Instytutu Badań Literackich  zatwierdzony 19 listopada 2012 r. wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk  prof. Michała Kleibera 9 grudnia 2014 r. - treść statutu  w  pliku  pdf

Struktura Organizacyjna IBL stan na 14 października 2014 r. - wersja png

 

Uchwały Rady Naukowej IBL PAN

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr RN/70/1/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia sposobu postępowania Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, zasad odpłatności w tych postępowaniach oraz dodatkowych wymagań od osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora.
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie stanowiska Rady Naukowej IBL PAN dotyczącego wolności badań naukowych.
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 21 marca 2023 w sprawie poparcia stanowiska Dyrekcji IBL wobec projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk przekazanego do konsultacji w dniu 13 marca 2023 r.
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji nauk humanistycznych w następstwie reform przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Tekst uchwały w formacie pdf

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr 2/03/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, z dnia 22 lutego 2018 r.
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr 1/03/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie usunięcia z projektu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, zwanej Konstytucją dla Nauki, artykułu 35 ust. 6 w brzmieniu: "Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, włącza do uczelni publicznej instytut PAN, po zasięgnięciu opinii Prezesa PAN".
Treść uchwały w formacie pdf

Uchwała Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 25 kwietnia 2017 r. 

Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN podziela niepokój środowiska uczonych skupionych w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, wyrażony m. in. w liście skierowanym do Prezesa PAN przez Radę Naukową Instytutu Slawistyki, a wywołany działaniami i propozycjami Prezydium PAN mającymi na celu przekształcenie naszych placówek w Uniwersytet.

Pełny tekst do pobrania tutaj.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku