Polityka prywatności dotycząca przetwarzania oraz poufności Pani/Pana danych osobowych

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka wydana przez Intytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 w Warszawie (dalej: „Administrator” lub „Instytut”) jest adresowana do wszystkich użytkowników strony internetowej Instytutu (dalej: „Użytkownicy”) mieszczącej się pod adresem ibl.waw.pl.

Niniejsza Polityka może być zmieniana i aktualizowana w celu uwzględniania zmian w praktykach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora lub zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą Polityką i cyklicznego sprawdzania tej strony w celu śledzenia zmian, które Administrator może wprowadzić zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki. 

Korzystanie ze strony internetowej Instytutu wiąże się z koniecznością zapoznana się Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. 

DEFINICJE

Administrator oznacza jednostkę organizacyjną, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administrator jest odpowiedzialny za zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych. 

Dane osobowe to wszelkie informacje, zwane też identyfikatorami, które prowadzą lub mogą prowadzić do zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej. Przykładami tych informacji są: imię i nazwisko osoby, której dane dotyczą, jej numer identyfikacyjny w systemie, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, a także jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie danych oznacza wszelkie działania związane z danymi osobowymi lub zbiorami danych osobowych, dokonane w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany; operacje takie jak: pozyskiwanie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechniaie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób, porządkowanie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. 

Podmiot przetwarzający oznacza jednostkę organizacyjną, która przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

Usługi elektroniczne są to usługi świadczone za pośrednictwem strony internetowej. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w przypadkach:
a. podania danych osobowych przez Użytkowników poprzez formularz kontaktowy lub w jakikolwiek inny sposób w celu umożliwienia Instytutowi kontaktu mailowego lub telefonicznego z Użytkownikiem na jego życzenie,
b. pozyskania danych osobowych Użytkowników w wyniku ich rejestracji na kursy, studia lub konferencje prowadzone przez Administratora.
c. pozyskanie danych osobowych Użytkowników opublikowanych w ich profilach w mediach społecznościowych w zakresie, w jakim informacje te są widoczne jako publiczne,
d. pozyskanie danych osobowych Użytkowników podczas ich wizyt na stronach internetowych Instytutu lub użycia przez nich funkcji lub zasobów dostępnych na stronie (pliki cookie).

W trakcie wizyty Użytkownika na stronie internetowej urządzenia i przeglądarki Użytkownika mogą automatycznie udostępniać Administratorowi informacje takie jak: typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki, adres IP, ustawienia językowe, daty i pory łączenia się ze stroną internetową, a także inne informacje techniczne; niektóre z tych informacji mogą stanowić dane osobowe. Podczas wizyty na stronie żadne dane osobowe Użytkownika nie będą zapisane przez Administratora bez wyrażenia zgody przez Użytkownika. Mając jednak na uwadze, że tymczasowe przechowywanie plików dziennika i plików cookie ułatwia Użytkownikom korzystanie ze strony internetowej, Użytkownicy proszeni są o wyrażenie zgody na zapisanie ich danych poprzez stronę internetową Instytutu. Udzielenie w/w zgody jest fakultatywne i nie wpływa na możliwość korzystania ze strony. W niektórych przypadkach bez udzielenia takiej zgody możliwość korzystania z naszej strony Instytutu może być w pewnym stopniu ograniczona. 

Administrator wykorzystuje profile typu fanpage na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Youtube. Publiczne dane udostępniane przez Użytkowników mediów społecznościowych na fanpage Instytutu mogą być wykorzystywane w celu:
a. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które są do nas kierowane,
b. prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
c. udostępniania naszych postów osobom obserwującym nasz fanpage,
d. marketingowym, polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym fanpage,
e. statystycznym, polegającym na prezentowaniu danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących. Dane prezentowane nam przez właścicieli portali społecznościowych są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę zachowań Użytkowników na naszym fanpage.

Administrator może powołać się na jedną lub więcej podstaw prawnych w związku z niżej wymienionymi celami przetwarzania danych osobowych:
a. umożliwienie korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej obsługa, utrzymanie, ulepszanie i udostępnianie wszystkich jej funkcji, dostarczanie żądanych usług i informacji, odpowiadanie na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewnianie wsparcia Użytkownikom – podstawa prawna: art.6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”), 
b. wykonywanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”), 
c. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obrona przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
d. zapobieganie oszustwom przy korzystaniu ze strony internetowej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
e. marketing bezpośredni produktów i usług Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
f. właściwa obsługa Użytkowników, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane pytania – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”), 
g. tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, obejmujące w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM

Administrator może udostępniać dane osobowe:
a. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych,
b. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
c. innym administratorom, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, gdy takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa. 

W przypadku zaangażowania podmiotu przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, zgodnie z zawartą z takim podmiotem umową powierzenia przetwarzania, podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do:
a. przetwarzania wyłącznie danych osobowych wskazanych w uprzednich, pisemnych poleceniach Administratora; oraz
b. zastosowania wszelkich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych i zapewnienia przestrzegania wszystkich innych wymogów prawa powszechnie obowiązującego. 

USŁUGI INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Strona internetowa Instytutu może zawierać funkcje lub łącza przekierowujące do witryn i usług dostarczanych przez inne jednostki organizacyjne, które nie są zarządzane przez Administratora. Informacje podawane przez Użytkowników na tych stronach lub w trakcie korzystania z tych usług będą podlegać politykom prywatności i procedurom przetwarzania danych wdrożonych przez inne jednostki organizacyjne. 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem przez niezależnych Administratorów stron internetowych i dostawców usług. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator informuje, że wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony przetwarzanych przez niego danych osobowych, w szczególności obejmujące zabezpieczenia przeciwko przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie, zmianie, nieuprawnionej publikacji, nieuprawnionemu dostępowi oraz innym bezprawnym i nieautoryzowanym formom przetwarzania, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników. Użytkownicy są odpowiedzialni za upewnienie się, że wszystkie dane osobowe przesyłane są do Administratora w sposób bezpieczny. 

POPRAWNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne działania, aby upewnić się, że:
a. dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora są poprawne i jeżeli jest to konieczne, aktualizowane;
b. dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora, które są niepoprawne będą usuwane lub poprawiane bez zbędnej zwłoki, w zależności od celu ich przetwarzania. 

Administrator w każdej chwili może poprosić Użytkowników o weryfikację poprawności ich danych osobowych.  

MINIMALIZACJA ZAKRESU PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator podejmuje wszelkie adekwatne działania aby zakres przetwarzanych przez niego danych osobowych Użytkowników był ograniczony wyłącznie do danych niezbędnych do realizacji celów wskazanych w niniejszej Polityce. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników w formie pozwalającej na ich identyfikację, tak długo, jak jest to konieczne dla osiągniecia celów wskazanych w niniejszej Polityce, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają dłuższego okresu przechowywania tych danych. W szczególności, Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkowników przez okres konieczny do ustalenia, realizowania lub obrony roszczeń. 

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Administrator korzysta z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW – OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Użytkownikom, których dane przetwarzane są przez Administratora, przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do ich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania ich danych osobowych;
c. prawo do usunięcia ich danych osobowych;
d. prawo do ograniczania przetwarzania ich danych osobowych;
e. prawo do przenoszenia ich danych osobowych;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
g. prawo do niepodlegania decyzji polegającej na zautomatyzowanym przetwarzaniu ich danych osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody, Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Powyższe nie ma wpływu na prawa Użytkowników wynikające z ustaw lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

PLIKI COOKIE

Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Instytutu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: 
a. adres IP, 
b. nazwa domeny, 
c. typ przeglądarki, 
d. typ systemu operacyjnego. 
Dane te mogą być zbierane przez: 
a. pliki cookie, 
b. system Google Analytics 
c. oraz mogą być zapisywane w logach serwera. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym komputera Użytkownika lub na karcie pamięci jego smartfona. Podczas kolejnych wizyt na stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookies są odsyłane na stronę internetową. Dzięki temu strona internetowa może rozpoznać Użytkownika i dostosować treść do jego potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 

W celu ulepszenia strony internetowej Instytutu, a także dostarczania Użytkownikom najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej Administrator korzysta z technologii plików cookie. Należy pamiętać, że Administrator nie jest w stanie zidentyfikować konkretnego Użytkownika na podstawie informacji zbieranych za pomocą plików cookie.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie w celach: 
a. personalizowania strony internetowej Instytutu: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt; 
b. dostarczania dostosowanych do Użytkownika treści i informacji; 
c. monitorowania zagregowanych wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron. 

Strona internetowa administratora rejestruje następujące pliki: 
a. pliki techniczne – umożliwiają użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji, 
b. pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, które części strony internetowej odwiedzają najczęściej. 
c. pliki funkcjonalne – rejestrują wybory dokonywane przez Użytkowników, co pozwala dostosować treści na stronie do preferencji Użytkownika. 

Administrator korzysta z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookie podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze strony internetowej pliki cookie podmiotów trzecich mogą być używane, aby umożliwić Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy odwiedzinna stronie i zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze strony w celach statystycznych. 

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookies podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookies w swojej polityce prywatności. 

Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Aby zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, należy zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdują się pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Użytkownik strony może samodzielnie zmienić sposób, w jaki pliki cookie są używane przez jego przeglądarkę, a także może blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je zapisać. Użytkownik może także łatwo usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane na jego urządzeniu. Zarządzanie plikami cookie zależy od używanej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki należy kliknąć «pomoc» w menu przeglądarki. Znajduje się tam informacja jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookie. 

Brak zgody na instalację plików cookie, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookie może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Instytutu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub komentarzy dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora, w tym w celu realizacji uprawnień, o których mowa w Polityce, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iodo@ibl.waw.pl 

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku