Polityka prywatności dotycząca przetwarzania oraz poufności Pani/Pana danych osobowych

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

2. Pani/Pana dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny) są gromadzone, przetwarzane i przechowywane przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu prowadzenia przez Administratora komunikacji z Państwem. Jednocześnie informujemy, że w przypadku powstania nowego celu przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora, zostanie Pani/Pan o tym stosownie poinformowany.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa lub na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez administratora do krajów trzecich; a także nie podlegają u administratora zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora do momentu ustania celu przetwarzania, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

- żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych; przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,

- wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

7. Kontakt z inspektorem ochrony danych u administratora jest możliwy poprzez adres mailowy iodo@ibl.waw.pl

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku