Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie publiczne

Zamówienie publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

Załącznik nr 1: Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (do pobrania, w formacie pdf) 
Oferty należy przesłać do dnia 3.08.2022 r. na adres email: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl.

Wyjaśnienie i informacja o zmianie treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na prace programistyczn

Zamówienia publiczne: Wykonanie korekt woluminów powieści Elizy Orzeszkowej. Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawy laptopów, serwerów, zestawów fotograficznych i skanerów

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

Treść informacji dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

Informacja o wynikach postępowania. Dotyczy postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest dostawa laptopów, serwerów i skanerów, znak sprawy: AG.26.11.2021

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku