STOWARZYSZENIE
"PRO CULTURA LITTERARIA"

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
pok. 121, tel. (22) 6572-742

Powstało w roku 1994 z inicjatywy pracowników Instytutu Badań Literackich PAN jako organizacja wspierająca polonistyczną działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską. Liczy czterdziestu trzech członków.

Główne kierunki działań:
- wydawanie książek i czasopism oraz finansowe i organizacyjne wspieranie działalności wydawniczej z zakresu literaturoznawstwa i edytorstwa naukowego,

- prowadzenie działalności popularyzatorskiej oraz finansowe i organizacyjne wspieranie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Od 1995 r. Stowarzyszenie "Pro Cultura Litteraria" wraz z Wydawnictwem IBL wydaje serię Biblioteka Pisarzy Staropolskich, w ramach której do roku 2004 ukazało się 37 tomów. Od 2000 r. wydaje również serię Biblioteka Pisarzy Wieku Oświecenia.

W roku 2012 Stowarzyszenie zorganizowało kurs "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych" (http://technologieinformatyczne.edu.pl/)


 
Prezes Stowarzyszenia - dr hab. Joanna Partyka
Wiceprezes - dr Joanna Krauze-Karpińska
Wiceprezes - mgr Tomasz Ostromęcki
Skarbnik - mgr Łukasz Ossowski
Sekretarz - dr hab. Estera Lasocińska
 
Kontakt:
tel.: 606 688 013

Publikacje Stowarzyszenia "Pro Cultura Litteraria"

Bartoszyński Kazimierz: O polskich prozach powieściowych - słynnych i nieco zapomnianych. Warszawa 2011

Ujęcie zestawiające prozę dawną z powieściami współczesnymi lub szukające wyjścia poza w zdefiniowany wzorzec klasyczny spina szkice Kazimierza Bartoszyńskiego mocną klamrą. Nadaje też całej pracy perspektywę, której próżno szukać w jakimkolwiek innym autorskim ujęciu. Wykorzystując imponującą erudycję i odwołując się do najlepszych tradycji dyskursu strukturalistycznego, Kazimierz Bartoszyński pisze o gatunku powieściowym, jak nikt poza nim.

DIALOGUS IN NATALI DOMINI. DIALOG NA NARODZENIE PANA. EKLOGA DE NATIVITATE DOMINI. EKLOGA NA NARODZENIE PAŃSKIE. Warszawa 2001

Wydała i przełożyła J. Żabicka.

Seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 21.

Krytyczne wydanie dwóch XVI-wiecznych pastorałek dramatycznych napisanych łaciną wzorowaną na klasycznej, w starożytnych miarach wierszowych. Edycja uzupełniona komentarzem zawierającym wykaz skrótów, opis źródeł, omówienie zasad transkrypcji, objaśnienia i zasady wersyfikacyjne.

Eberhard z Bremy: Laborintus. Warszawa 2011

Przekład z języka łacińskiego, wstęp i przypisy Dorota Gacka.

Laborintus Eberharda z Bremy (Niemca), Evarardus Alemannus, XIII w. jest dziełem z nurtu poetyk reprezentowanego przez Mateusza z Vendôme, Gerwazego z Melkley, Godfryda de Vinsauf i Jana z Garlandii. Obok wykładu sztuki poetyckiej mamy tu zapis doświadczeń nauczycielskich Eberharda oraz spojrzenie na stan średniowiecznej edukacji z prezentacją dzieł kluczowych dla artes liberales. Wykład ożywiają personifikacje Gramatyka i jej służka – Poezja. Wierszowany tekst poetyki był w XIV i XV w. przedmiotem lektury i komentarzy w szkołach i uniwersytetach, m.in. w Pradze i w Krakowie. Jest to jedyna poetyka drukowana przed rokiem 1500. 

 

Gradowski Franciszek: Hodoeporicon Moschicum. *Wyprawa moskiewska. Warszawa 2011

Wydał Bartłomiej Czarski, przełożyli Bartłomiej Czarski i Ariadna Masłowska-Nowak.

Seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 39.

Hodoeporicon Moschicum Franciszka Gradowskiego – nowołaciński poemat epicki przedstawiający przebieg słynnego rajdu Krzysztofa Radziwiłła w głąb Państwa Moskiewskiego, uważany niekiedy za wzór Jazdy do Moskwy Jana Kochanowskiego. 

Krauze-Karpińska Joanna: "Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego. Warszawa 2009

Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 24. 

Lenart Mirosław: Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 2009

Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 21

Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego. Warszawa 2009

 Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 25.

Piskała Magdalena: Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Warszawa 2009

Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 23.

Rot Ewa: Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji Sielanek Jana Gawińskiego. Warszawa 2009

Twardowski Samuel: Władysław IV, król polski i szwedzki. Warszawa 2012

Wydał Roman Krzywy.

Seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 40.

Władysław IV, król polski i szwedzki Samuela Twardowskiego to obszerny, choć nieukończony epos historyczno-biograficzny z 1649 r., ukazujący młodość i początkowe lata panowania króla na tle wojen, jakie Rzeczypospolita toczyła w pierwszych dekadach XVII w. 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45