Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
00-330 Warszawa, Pałac Staszica, Nowy Świat 71 c/o IBL PAN; pok. 128
tel. / fax (4822) 826-99-45

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” została powołana 27 czerwca 1995 roku jako organizacja non profit niezależna od struktur akademickich i uniwersyteckich. Powstała z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Badań Literackich PAN (prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki, prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa, dr Adam Rysiewicz, prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, prof. dr hab. Jan Tomkowski i prof. dr hab. Jerzy Snopek), Instytutu Filologii Polskiej na Uniwersytecie Gdańskim (prof. dr hab. Małgorzata Czermińska) oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (prof. dr hab. Jerzy Jarzębski i prof. dr hab. Ryszard Nycz). Fundatorzy utworzyli Radę Fundacji CMBP.

Do statutowych celów Fundacji CMBP należy: 
o
  inspirowanie i wspomaganie międzynarodowych badań polonistycznych poprzez nawiązywanie kontaktów z polonistami zagranicznymi oraz inicjowanie i wspieranie projektów naukowych realizowanych wspólnie przez polonistów polskich i zagranicznych, organizowanie konferencji, wykładów, kursów i szkoleń związanych z polską nauką o literaturze,
o  patronowanie grupom seminaryjnym, będących ośrodkiem spotkań polonistów z całego świata, zainteresowanych wspólnymi tematami, pracujących naukowo nad zagadnieniami literatury i kultury polskiej – także w ujęciu komparatystycznym,
o  organizacja forów umożliwiających zapoznanie się z najnowszymi tendencjami w nauce o literaturze polskiej,
o  działalność informacyjna i propagatorska, organizacja imprez i konkursów w Polsce i za granicą w zakresie polskiej nauki o literaturze,
o  finansowanie publikacji ciągłych i zwartych (książek, czasopism i broszur) poświęconych literaturze i nauce o literaturze polskiej.

Fundacja CMBP współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami, stowarzyszeniami, szkołami, fundacjami i osobami prywatnymi, którym bliskie są cele statutowe Fundacji. Obszar działań FCMBP należy do tzw. Advanced Studies, tzn. że jej poszczególne projekty kierowane są do polonistów zagranicznych zajmujących się profesjonalnie wiedzą o literaturze polskiej: tłumaczy, doktorantów i wykładowców wydziałów slawistycznych pracujących naukowo nad zagadnieniami literatury i języka polskiego.

We współpracy z Wydawnictwem IBL PAN Fundacja CMBP od 1996 roku wydaje serię "Badania Polonistyczne za Granicą", która ma na celu udostępnienie czytelnikom w Polsce najcenniejszych monografii polonistów zagranicznych. Do tej pory ukazało się 19 tytułów. Fundacja opublikowała także 8 monografii z serii „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”:

Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, pod. red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2002,
o Narracja i tożsamość, T. 1: Narracje w kulturze, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2004,
o Narracja i tożsamość, T. 2: Antropologiczne problemy literatury, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2004,
o Literackie reprezentacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego, E. Nawrockiej, Warszawa 2007,
o Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego, A. Dziadka, Warszawa 2010,
o Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod. red. W. Boleckiego, J. Madejskiego, Warszawa 2010
oraz, poza serią:
o Poetyka – Polityka – Retoryka, pod red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2006,
o Dzieła – Języki – Tradycje, pod. red. W. Boleckiego, R. Nycza, Warszawa 2006.

W 2005 roku, podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zorganizowała spotkanie ze szwajcarskimi polonistami połączone z promocją książki François Rosseta i Dominique’a Triaire’a Z Warszawy do Saragossy. Jan Potocki i jego dzieło. Z inicjatywy i przy wsparciu Fundacji w Instytucie Badań Literackich PAN odbyła się konferencja naukowa „Humaniści i humanistyka w Europie Środkowej w okresie transformacji ustrojowej”.

RADA FUNDACJI CMBP
Przewodnicząca: prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa
Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Nycz
Sekretarz: dr Adam Rysiewicz
prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
prof. dr hab. Małgorzata Czermińska
prof. dr hab. Jerzy Jarzębski
prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
prof. dr hab. Jan Tomkowski
prof. dr hab. Jerzy Snopek

ZARZĄD FUNDACJI CMBP (1995–2011)
Prezes: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
Wiceprezes: prof. dr hab. Zbigniew Kloch
Wiceprezes: dr Dorota Gostyńska

ZARZĄD FUNDACJI CMBP (2011 –  )
Prezes: dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
Wiceprezes: dr Magdalena Rembowska-Płuciennik
Wiceprezes: dr Beata Śniecikowska
lic. Maciej Kidawa
mgr Agata Ludwikowska
mgr Maciej Maryl
mgr Krzysztof Niewiadomski

Fundacja CMBP nie zatrudnia personelu, nie dysponuje własnym kapitałem ani lokalem. Korzysta gościnnie z adresu Instytutu Badań Literackich PAN. Wszystkie działania związane z realizacją statutowych celów Fundacji mają charakter społeczny. Fundacja działa dzięki finansowemu wsparciu instytucji i osób prywatnych.

Instytucje i osoby, które zechcą wspomóc Fundację w jej działaniach prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych”
X o/m PKO BP nr 79 1020 1013 0000 0902 0112 2266

Wpłaty na konto Fundacji mogą być przeznaczone na działalność ogólnostatutową lub na realizację konkretnych projektów. Osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla Fundacji mogą zostać oficjalnymi Sponsorami Fundacji CMBP.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku