Deklaracja dostępności ibl.waw.pl

Deklaracja dostępności

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ibl.waw.pl.

 Data publikacji strony internetowej: 2012-05-22 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują teksty w postaci grafiki i niektóre elementy graficzne nie posiadają tekstów alternatywnych,
 • niektóre elementy strony posiadają zbyt mały kontrast, powodują utrudnienia w obsłudze strony tylko za pomocą klawiatury lub czytnika ekranu,
 • po powiększeniu strony do 200% nie wszystkie treści strony mieszczą się w oknie przeglądarki,
 • brak możliwości ukrycia i całkowitego zatrzymania zmieniających się banerów pod menu głównym,
 • występują błędy w kodzie strony,
 • występują multimedia nieprzystosowane do potrzeb osób niedosłyszących i niesłyszących oraz osób niedowidzących i niewidomych (pliki multimedialne podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie ich przed 23 września 2020 roku).

Na stronie internetowej można korzystać ze  standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 .
Deklaracja została poddana przeglądowi oraz aktualizacji dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.  
 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Żaneta Kucharska, dostepnosc@ibl.waw.pl, numer telefonu (22) 826-77-65.

Informacje na temat procedury.


Każdy ma prawo do:

 • złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności,
 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu,
 • udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać następujące dane:
 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Instytut Badań Literackich PAN zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, IBL PAN niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie i określi termin realizacji żądania, który nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej okaże się niemożliwe, IBL PAN może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy IBL PAN odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej za pośrednictwem poczty elektronicznej dostepnosc@ibl.waw.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa. Skargę można złożyć także do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

 Dostępność architektoniczna
 
 

1. Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia, przez dziedziniec Pałacu Staszica od strony ul. Świętokrzyskiej oraz od ul. Nowy Świat. Do wejścia od ul. Nowy Świat prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.

Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Nowy Świat. Dalej po prawej znajduje się winda, do której może zmieścić się osoba na wózku. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na I piętrze. Do części korytarza na II i III piętrze prowadzą schody bez platformy przychodowej.

Do Biblioteki IBL PAN mogą dostać się osoby na wózku inwalidzkim po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem Biblioteki, w celu otwarcia bocznych drzwi znajdujących na parterze budynku przy portierni.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 

2. Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku,  ul. Piekary 8, 87-100 Toruń

Kamienica trzykondygnacyjna w obrębie Starego Miasta, objęta dozorem konserwatorskim.

Do siedziby IBL PAN przy ul. Piekary 8 w Toruniu prowadzi wejścia z jednym schodem. Przy wejściu znajduje się domofon za pomocą którego można wezwać pracowników i poprosić o pomoc w pokonaniu progu.

W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy głównym wejściu do budynku.

W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Instytut nie dysponuje także miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 
3. Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku,  ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Podwale. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.

Brak naprowadzeń dla osób niewidomych i słabowidzących. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma szatni ogólnodostępnej.

Portiernia  znajduje się po lewej  stronie od wejścia od ul. Podwale. Po prawej stronie znajduje się winda, do której może zmieścić się osoba na wózku.

Korytarze są szerokie i dostępne dla osób na wózkach. Na korytarz można jednak wejść tylko przez drzwi, które nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich.

Pomieszczenia Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. znajdują się na trzecim piętrze.

W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada swojego parkingu. Nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 

4. Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Bibliografii Bieżącej, ul. H. Wieniawskiego 17/19, 61-712 Poznań

Pracownia Bibliografii Bieżącej IBL PAN wynajmuje pokoje w budynku będącym siedzibą Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN.

Budynek nie jest obiektem użyteczności publicznej, jest objęty systemem kontroli elektronicznej i jest dostępny wyłącznie dla osób upoważnionych.

Jedyne wejście do budynku dla pracowników IBL jest możliwe wyłącznie za pomocą kart dostępu od strony ul. H. Wieniawskiego. Elektroniczne karty dostępu umożliwiają pracownikom PBB poruszanie się i przebywanie wyłącznie w ściśle wyznaczonych strefach.

W części budynku użytkowanej przez IBL nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak windy. Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Do wejścia do budynku od strony ul. H. Wieniawskiego prowadzą schody, obok których znajduje się winda dla wózków.

Brak naprowadzenia dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia.

 

 

Raporty o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku