Pracownia Poetyki Historycznej

09.11.2011

pok.128
tel. (22) 657-27-01

Zebrania pracowni: środa 12.30-14.30

Ze względu na pandemię Covid-19 spotkania naukowe Pracowni odbywają się w trybie zdalnym. Informacji o tematyce, datach i możliwości uczestnictwa udziela prof. Andrzej Karcz: andrzej.karcz@ibl.waw.pl

Kierownik Pracowni: dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, prof. IBL PAN (magdalena.rembowska-pluciennik@ibl.waw.pl)

 

Obszary zainteresowań badawczych:

Zainteresowania naukowe członków Pracowni Poetyki Historycznej dotyczą rozmaitych rodzajów literackich i form paraliterackich w różnych epokach historycznoliterackich (głównie XIX i XX wieku). Reprezentują też zróżnicowane metody badawcze. Obejmują:

·  ogólne zagadnienia humanistyki i filologii, dyskursów i problemów nowoczesności (R. Nycz, W. Bolecki);

·  edytorstwo naukowe i badania archiwalne (W. Bolecki oraz zespół badawczy pod kierownictwem A. Kluby);

·  badania porównawcze nad literaturą modernizmu i przekładoznawstwo literacko-kulturowe (T. Brzostowska- Tereszkiewicz);

·  relacje między literaturą a sztukami wizualnymi oraz różne odmiany literatury wizualnej (B. Śniecikowska)

·  narratologię, czytelnictwo i recepcję literatury, specyfikę odbioru literatury drukowanej i cyfrowej oraz cyfrowe odmiany gatunkowe (M. Rembowska-Płuciennik);

·  tradycje XX-wiecznej polskiej nauki o literaturze (A. Karcz);

·  przemiany pojęcia literackości i nieliterackości (M. Bukowiecka)

·  humanistykę cyfrową i rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej (M. Maryl)

 

Projekt zespołowy obecnie prowadzony w Pracowni Poetyki Historycznej:

 

"Pisma zebrane Janusza Sławińskiego" ("Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku", Ministerstwo Edukacji i Nauki). Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Kluba, prof. IBL PAN.

 

 

 

Celem projektu "Pisma zebrane" Janusza Sławińskiego jest pierwsze pełne krytyczne opracowanie spuścizny intelektualnej jednego z najwybitniejszych polskich filozofów literatury i humanistów XX wieku, Profesora Janusza Sławińskiego (1934–2014). Jego trwająca ponad półwiecze praca nie tylko determinowała dzieje nowoczesnej myśli teoretycznoliterackiej, ustanawiając polski wariant strukturalizmu oraz redefiniując rodzimą tradycję hermeneutyczną, ale także w znaczący sposób wpływała przez wiele dziesięcioleci na rozwój życia polskiej inteligencji. Autorzy projektu zamierzają wyeksponować doniosłe znaczenie roli, jaką Janusz Sławiński odegrał w polskiej humanistyce jako osoba potrafiąca w niespotykany sposób łączyć kompetencje naukowca z umiejętnością przenikliwego formułowania poznawczych kwestii wykraczających z jednej strony poza domenę poszukiwań badawczych literaturoznawstwa, a z drugiej – poza dziedzinę nauk humanistycznych ku kwestiom ogólnonaukowym. Janusz Sławiński, Profesor Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, współtwórca m. in. Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – wybitny metodolog oraz doświadczony inspirator i organizator życia naukowego – uprawiał do końca życia refleksję dotyczącą zagadnień fundamentalnych dla samoświadomości współczesnej nauki, przede wszystkim tych związanych z etosem profesji uczonego, rodzących się w efekcie jego społecznych relacji i oddziaływań. Rozważał też kwestię miejsca humanistyki w obrębie nauk, zarówno jej specyfiki, jak i przynależności do scjentystycznego modelu wiedzy, a także rolę zagrożeń wynikających dla nauki z tendencji ideologizacyjnych. Końcowym efektem pracy czteroosobowego zespołu będzie wzorcowe krytyczne wydanie Pism zebranych Janusza Sławińskiego, po roku od publikacji tradycyjnej upublicznione w dostępie otwartym w Repozytorium Cyfrowym Instytutu Badań Literackich PAN.

Członkowie Pracowni:

Emerytowani pracownicy uczestniczący w działalności pracowni:

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku