Grażyna Borkowska

prof. dr hab., profesor, Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury- od połowy XIX wieku po współczesność, teoria literatury: krytyka feministyczna

grazyna.borkowska@ibl.waw.pl, grazyna-borkowska@wp.pl ; gbork@polbox.com , tel.: 840-50-78

PUBLIKACJE
:
Książki:
Dialog powieściowy i jego konteksty (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej), Wrocław 1988;
Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej, Warszawa 1996;
Pozytywiści i inni, Warszawa 1996;
Maria Dąbrowska i Stanisław Stempowski, Kraków 1999;
[wraz z M. Czermińską i U. Phillips:] Pisarki polskie- od średniowiecza do współczesności. Przewodnik, Gdańsk 2000;
Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej, Kraków 2001.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

2005:
Pani Copperfield i inne, "Res Publica Nowa" 2005, nr 3, s. 139-140;
O "Wszystkich językach świata" Zbigniewa Mentzla, "Res Publica Nowa" 2005, nr 4, s.137-138;
Poljske spisateljice, "Novi Izraz. Časopis za književnu i umjetničku kritiku" 2005, nr 29, s. 60-74;
Poezja i etyka. Książka o wierszach Świrszczyńskiej, "Teksty Drugie" 2005, nr 1/2, s. 94-99;
Zaczarowana królewna. U źródeł publicystyki społecznej Marii Dąbrowskiej, "Teksty Drugie" 2005 nr 6, s. 7-16.

Ważniejsze prace w przygotowaniu
Edycja publicystyki społecznej Elizy Orzeszkowej [wraz z I. Wiśniewską];
studia o Narcyzie Żmichowskiej i Elizie Orzeszkowej.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym
redaktor naczelna "Pamiętnika Literackiego"
Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo)
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (członkostwo)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku