Agata Grabowska-Kuniczuk

dr, adiunkt
Pracownia Literatury II Połowy XIX Wieku

e-mail: zbotl@ibl.waw.pl;
agata.grabowska-kuniczuk@ibl.waw.pl

tel.: (22) 657 28 76 (śr. 10.00-14.00)

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Badanie twórczości Bolesława Prusa (ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich lat życia pisarza), edytorstwo utworów XIX-wiecznych i tekstów dawnych (m. in. Literatura konfederacji barskiej), zjawiska z pogranicza literatury i kultury, oralność, historia obyczaju, literatura użytkowa i wspomnieniowa drugiej połowy XIX wieku.

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2007 (współautorstwo książki).

Artykuły:

 • Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa („Dusze w niewoli”, „Lalka”, „Dzieci”), w: „Napis”, seria XVII, 2011 r.;
 • Między metryczką a przypisem. Doświadczenia edytorów „Literatury konfederacji barskiej” – wspólnie z Agnieszką Bąbel, w: „Wiek Oświecenia” (O edytorstwie źródeł osiemnastowiecznych) nr 27, 2011;
 • Wspomnienie o profesorze Januszu Maciejewskim (1930-2011) oraz przygotowanie redakcyjne Bibliografii prac Profesora Janusza Maciejewskiego (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: „Pamiętnik Literacki” CII, 2011, z. 2;
 • Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u (wspólnie z Agnieszką Bąbel), w: „Napis”, seria XV, 2009;
 • Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego), w: „Napis”, seria XIV, 2008;
 • Anegdotyczny portret człowieka uwikłanego w codzienność – z „Kronik” Bolesława Prusa i wspomnień o pisarzu, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) wieku. Od Adalberta Stiftera do współczesności, pod red. G. Borkowskiej i A. Mazur, Opole 2007;
 • Przez okulary Dziadzia. Rodzinne tajemnice, anegdoty i plotki w twórczości Bolesława Prusa, w: „Prace Polonistyczne” LXI, t. II, Łódź 2006;
 • „Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego, w: „Napis”, seria X, Warszawa 2004;
 • Miłość przeciw przemijaniu (rozdział pracy magisterskiej: Motywy wanitatywne w twórczości Daniela Naborowskiego i ich kontynuacja w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza i Stanisława Grochowiaka), w: „Młoda Polonistyka” nr 3, Warszawa 1999.

Rozprawy:

 • (Roz)poznawanie anegdoty. Próba opisu zjawiska, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, Warszawa 2007
 • Dziewiętnastowieczna anegdota zapisana we wspomnieniu, felietonie i gawędzie. Jej związki z literaturą mówioną i funkcje w narracji, w: ibidem.

Recenzje:

 • Bolesław Prus: pisarz nowoczesny (pod red. Jakuba A. Malika, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009) – wspólnie z Agnieszką Bąbel, w: „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” R. III (XIV) 2010.
 • A. i R. Pettyn, Wielka księga anegdot (Wydawnictwo Kleks, Bielsko-Biała 1998), w: „Napis”, seria V, 1999.
 •  A. Martuszewska, Ta trzecia. Problemy literatury popularnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997), w: „Napis”, seria IV, 1998.

Prace edytorskie:

 •  Współredagowanie rocznika naukowego „Napis” poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej (od 2004 roku, od 2005 roku sekretarz Redakcji) – współredagowanie całości (wraz z przygotowaniem indeksu) XIV, XV, XVI i ostatnio (2011 r.) XVII serii rocznika [www.ilp.edu.uw.pl; www.ibl.waw.pl/napis].
 • Współredaktor całości (wspólnie z Januszem Maciejewskim, Agnieszką Bąbel i Jackiem Wójcickim) oraz autor merytorycznego i filologicznego opracowania wybranych utworów do czterotomowej edycji Literatury konfederacji barskiej: t. 1 Dramaty i 2 Dialogi, (Warszawa 2005), t. 3 Wiersze (Warszawa 2008) i 4 Silva rerum (Warszawa 2009).
 • Współredaktor książki zbiorowej Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione (Warszawa 2007).
 • e) Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku.
 • Autorstwo haseł do: Leksykon „Lalki” (pod red. A. Bąbel i A. Kowalczykowej), Wydawnictwo IBL, Warszawa 2011 r.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej poświęconej edytorstwu tekstów dziewiętnastowiecznych – pełnego krytycznego wydania ostatniej ukończonej powieści Bolesława Prusa, pt. Dzieci (1909 r.), pierwotny tytuł Świt.
 • Opracowanie projektu i przygotowanie nowej XVIII serii „Napisu” pod hasłem Tabu i wstyd (wspólnie z: Agnieszką Bąbel, Markiem Pąkcińskim).

Członek komitetu organizacyjnego sesji varsavianistycznej (w ramach obchodów Roku Prusa) – projekt pod roboczym tytułem Prus – mieszkaniec, pisarz i kronikarz Warszawy (październik 2012 r.).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 • Członkostwo: Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW; Zespół Badań Obszarów Trzecich Literatury przy Pracowni Literatury II Połowy XIX Wieku IBL PAN oraz Redakcji „Napisu” – pisma poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej (sekretarz redakcji od 2005 r.).

Członek komitetów organizacyjnych konferencji:

 • Jawne i ukryte w literaturze i kulturze –Warszawa, 17-19 maja 2011;
 • Sekrety Orzeszkowej – Warszawa, 8-10 listopada 2010;
 • Literatura i rytuały – Ciążeń, 7-9 czerwca 2010;
 • Umysły zniewolone. Literatura pod presją – Konstancin-Obory, 27-29 XI 2009;
 • Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska – Kielce, 6-8 V 2008;
 • Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą… Formy i normy stosowności w literaturze okolicznościowej i użytkowej – Konstancin-Obory, 20-22 X 2004.

Udział w projektach badawczych:

 • Literatura i jej formy mówione – główny wykonawca (grant 2003-2006).
 • Literatura konfederacji barskiej – główny wykonawca (grant 1999).

Członek projektów:
Mentalne obrazy XIX wieku (grant zbiorowy złożony do NCN, kierownik: dr hab. Marek Pąkciński); 2012 – Rok Prusa; Słownik polskiej krytyki literackiej XIX wieku (kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska).
 

 

   

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45