Ryszard Nycz

dr hab.,  red. naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”, profesor
Pracownia Poetyki Historycznej

 Główne kierunki zainteresowań naukowych:

teoria literatury, historia literatury (od Młodej Polski po współczesność), historyczna poetyka kulturowa

ryszard.nycz@ibl.waw.pl; ryszard.nycz@uj.edu.pl; teksty2.ibl@wp.pl , tel. służbowy:(0-22) 828 32 06, tel. domowy: (012) 633-58-06

PUBLIKACJE:

Książki:

Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Warszawa 1984, Kraków 1996;
Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, Kraków 2000;
Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997, 2002;
Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:
Literatura polska w cieniu cenzury, „Teksty Drugie” 1998 nr 3;
Polonistyka na rozdrożu, „Teksty Drugie” 2001 nr 2;
Literatura nowoczesna: cztery dyskursy, „Teksty Drugie” 2002 nr 4;
Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego. W: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Warszawa 2002;
Poetyka intertekstualna: tradycje i perspektywy, „Kwartalnik Filozoficzny” t. XXXII z. 3, 2004.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
Literatura i ludzkie doświadczenie;
„Zmysł udziału”: o poezji Wisławy Szymborskiej;
O przedmiocie wiedzy o literaturze, w: Księga Zjazdu Polonistów.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Teksty Drugie”;
przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii „Horyzonty nowoczesności” (Wyd. Universitas);
współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (Wyd. Universitas);
członek Zespołu Nauk Humanistycznych KBN/ MNiI;
członek Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów;
członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN;
członek Komitetu Nauk o Kulturze PAN;
członek korespondent PAU.

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:
Współcześni uczeni polscy i badacze literatury.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45