Meluzyna: dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18318/me                                                                                                                                                                               

  

O czasopiśmie

Cele oraz zakres tematyczny pisma "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Pismo poświęcone jest najogólniej dawnej polskiej literaturze i kulturze (od stulecia X po wiek XVIII) oraz jej kontekstom ogólnoeuropejskim, autorami zaś są młodzi badacze piśmiennictwa staropolskiego.

Obszar zainteresowania pisma to analizy poszczególnych tekstów (czy ich powiązanych z sobą zespołów) (dział: Przekroje i zbliżenia), nawiązania do kultury staropolskiej w epokach późniejszych (dział: Konteksty i nawiązania), wreszcie edytorstwo źródeł  (dział: Inedita)

Czasopismo nie publikuje tekstów wykraczających poza ten zakres problematyki.

Pismo "Meluzyna" dotyczy wyjątkowo specyficznej dziedziny, literatury staropolskiej – w świetle braku badań nad nią lub ograniczonego zakresu tych badań na katedrach slawistyki w Europie Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza kręgu młodych badaczy, do których adresowane jest pismo. "Meluzyna" promuje te badania i zachęca do udziału w nich młodych badaczy z innych krajów EU. W tym celu w Radzie Naukowej pisma zasiadają wybitni przedstawiciele slawistyk zachodnich oraz dziedzin pokrewnych.

Słowo od redakcji

Przedstawiamy Czytelnikom "Meluzynę" – półrocznik poświęcony dawnej literaturze i kulturze. Jego łamy oddajemy młodym badaczom: jeszcze studentom, doktorantom, już doktorom – słowem wszystkim, którzy są na początku swej naukowej drogi. Chcemy, by "Meluzyna" stwarzała okazję do spotkań przedstawicieli wielu ośrodków naukowych, kształtowanych w różnych środowiskach, adeptów nauki wyrastających w odmiennych szkołach naukowych, pod opieką własnych mistrzów. Niech nasze pismo pozwoli im pewniej stawiać pierwsze kroki, da okazję do porównań, konfrontacji, może będzie też powodem zadziwienia, źródłem inspiracji. Dla starszych prezentowane w "Meluzynie" prace mogą stać się obrazem zainteresowań, warsztatowych wyborów, zalet i, co nieuniknione, wad młodego pokolenia.

Kilka lat doświadczeń redagowania czasopisma skłoniło nas do wniosku, że łamów "Meluzyny" nie możemy oddawać wyłącznie młodym badaczom. Chcemy, podkreślamy to z przekonaniem, by "Meluzyna" stwarzała okazję do spotkań przedstawicielom nauki reprezentującym różne ośrodki, kształtowanych w wielu środowiskach, adeptom wiedzy wyrastającym w odmiennych szkołach naukowych, rozwijających się pod opieką własnych mistrzów. Podobnie jak miało to miejsce do tej pory na wszystkich naszych konferencjach (Pobierowo 2017, Wisła 2018, Pobierowo 2019 i konferencja online w roku 2020), do publikacji na łamach "Meluzyny" zapraszać będziemy również badaczy wszystkich pokoleń, by czasopismo dawało okazję do spotkań i dyskusji między uczniami a mistrzami. W tej zmodyfikowanej formule chcemy budować zeszyty naszego pisma począwszy od rocznika 2020.

Prosimy o krytyczne, ale i życzliwe wsparcie wyrażone udziałem w dyskusjach nad tematami podejmowanymi w "Meluzynie".

Naszymi wyborami będzie kierowała wierność zasadom filologii i prosta rzetelność. Mamy nadzieję wpisać się w ten sposób w działania wzmacniające dobre praktyki badawcze, utrwalać standardy naukowego postępowania, niezbędne do poznawania "dawnych wieków".

W dwóch podstawowych działach "Meluzyny" ("Przekroje i zbliżenia", "Konteksty i nawiązania") ukazywały się będą teksty dotyczące całej dawnej (czyli obejmującej też oświecenie) literatury i kultury, ukierunkowane oczywiście na literaturę polską. Stałym działem będą Inedita – badania źródłowe, zajmują miejsce szczególne. Są one często odkrywaniem źródeł, które – dziś jeszcze w sposób nieprzewidziany – służyć będą nam wszystkim w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy Koleżanki i Kolegów z zagranicy – łamy "Meluzyny" otwieramy dla studiów z zakresu badań porównawczych, dotyczących jednak dawnej literatury polskiej. Uważamy, że powstaje zbyt mało prac przygotowanych przez badaczy nie-Polaków. Dla poszerzenia perspektywy niezbędne jest spojrzenie na nasze dawne teksty z ich punktu widzenia. Dlatego też zapraszamy do wspólnego przedsięwzięcia slawistów, jak również – neolatynistów, romanistów i germanistów, aby razem tworzyć i odtwarzać wspólnotę kulturową naszych krajów i języków.
 
Wszystkie artykuły opublikowane w "Meluzynie" są po publikacji dostępne online w systemie Open Access.

Bazy indeksacyjne

Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) http://cejsh.icm.edu.pl oraz w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) www.ceeol.com i BazHum http://bazhum.muzhp.pl. Pismo jest także indeksowane w ERIH+.

Pełne wersje artykułów dostępne są na stronach CEEOL www.ceeol.com, EBSCO www.ebsco.com, a także na stronie IBL https://ibl.waw.pl/pl/meluzyna-dawna-literatura-i-kultura, DOAJ https://doaj.org oraz RCIN https://rcin.org.pl/dlibra.

Czasopismo figuruje w wykazie czasopism naukowych Ministra Edukacji i Nauki pod pozycją 31356 ("Unikatowy Identyfikator Czasopisma 497148"). Publikacje w "Meluzynie" otrzymują 20 punktów.

 
Numery archiwalne

Elektroniczne wersje poszczególnych artykułów są dostępne na stronie: http://www.ceeol.com
Zamówienia na zeszyty archiwalne (1-9) prosimy kierować na adres:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin.
Księgarnia internetowa: wydawnictwo.univ.szczecin.pl
Poczta elektroniczna: wydawnictwo@univ.szczecin.pl, dariusz.stawinski@univ.szczecin.pl

Bieżące numery (10-) do nabycia Wydawnictwie IBL PAN: wydawnictwo.ibl.waw.pl

Kontakt: paulina.matus@ibl.waw.pl

 
Prośba o wsparcie

Pismo utrzymuje się m.in. z darowizn. Prosimy o wpłaty na konto
Bank Gospodarstwa Krajowego

IBAN: PL 11 1130 1017 0020 1466 2720 0037
SWIFT: GOSKPLPWW
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku