Mariola Wilczak

mgr, starszy dokumentalista
redaktor naczelna portalu 
BiuletynPolonistyczny.pl

Zespół ds. Informatycznych i Zarządzania Portalem Internetowym

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
emancypacja w historii literatury i kultury, humanistyka cyfrowa, promocja humanistyki, edytorstwo i krytyka tekstu, biografistyka, medycyna narracyjna

mariola.wilczak@ibl.waw.pl
redakcja@biuletynpolonistyczny.pl

dyżury w poniedziałki i wtorki, w godz. 9.00-16.00, pok. 310 (III piętro), ew. pok. 134

PUBLIKACJE:
Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 • Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim. "Napis", seria X, 2004 [podp. M. Małecka];
 • Piśmiennictwo na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 roku. Rekonesans. [Referat wygłoszony na Spotkaniach Galicyjskich w Przemyślu w 2008 roku]. "Galicyjskie Spotkania" 2009;
 • Od racjonalizmu do mistycyzmu. Historia pojęć "poezji" i "literatury" w krytyce literackiej Jana Kasprowicza w latach 1892-1915. W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Pod red. G. Borkowskiej i M. Rudkowskiej. Warszawa 2010;
 • Internetowe źródła wiedzy o literaturze Instytutu Badań Literackich PAN - inicjatywy, projekty, problemy. [Referat wygłoszony 4.12.2009 podczas konferencji "e-polonistyka 2" na KUL], w: e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012;
 • "Feministka starego kroju" - Julia Dickstein-Wieleżyńska wobec kwestii kobiecej. "Bibliotekarz Podlaski" 2014, R. XV nr 1, s. 121-132;
  przedruk w: Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet. Seria II: Perspektywa polska, red. J. Ławski, A. Janicka, B. Olech, M. Tramer, A. Wydrycka, H. Krukowska, M. Siedlecki, G. Kowalski, M. Burzka-Janik, J. Dziedzic, Białystok 2017, s. 441-453;
 • "Biuletyn Polonistyczny". Jakich narzędzi pracy potrzebują humaniści? Zaproszenie do dyskusji. [Referat wygłoszony podczas Forum Młodych Dydaktyków-Badaczy Edukacji Polonistycznej w Nałęczowie, zorganizowanym w dniach 24-25.03.2014 przez KUL i IBE], Lublin 2015, s. 163-171;
 • "Indywiduum" wobec "utworu sztuki". Julii Dickstein-Wieleżyńskiej koncepcje historycznoliterackie. [Referat wygłoszony 20.03.2014 podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Historie literatury polskiej. 1864-1914", zorganizowanej w Warszawie w dniach 20-22.02.2014 przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku (Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW)], w: Historie literatury polskiej 1864-1914, red. U. Kowalczuk, Ł. Książyk, Warszawa 2015, s. 205-218;
 • Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943) - zapomniana rzeczniczka narodu serbołużyckiego, w: Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie, red. K. Sendek, K. Popek, M. Maszkiewicz, Kraków 2015, s. 125-138;
 • J. Kasprowicz: Krytyka literacka i artystyczna oraz studia historycznoliterackie, tom 8, cz. 1 edycji Pism zebranych Jana Kasprowicza; red. R. Loth, Warszawa 2016;
 • Listy Julii Dickstein-Wieleżyńskiej do Adolfa Chybińskiego. Wokół biografii Mieczysława Karłowicza, "Pamiętnik Literacki" 2016, zesz. 3 s. 199-234;
 • [wspólnie z S. Pikulą:] "Biuletyn Polonistyczny" jako przestrzeń dialogu polonistów, w: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. II, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2016, s. 203-212;
 • Julii Dickstein-Wieleżyńskiej drogi emancypacji, w: Kobiece dwudziestolecie 1918-1939, pod red. R. Siomy, ze wstępem B. Czarneckiej, Toruń 2018, s. 549-566;
 • "Biuletyn Polonistyczny" w przestrzeni społecznej. Kierunki przemian, "Media i Społeczeństwo" 2020 nr 12, s. 39-51;
 • Wiedza, która wspiera społeczeństwo. Kilka uwag o promocji humanistyki, "Forum Akademickie" 2020 nr 11, s. 28-32;
 Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Julia Dickstein-Wieleżyńska. Monografia życia i twórczości. [Rozprawa doktorska, promotorka: prof. dr hab. Ewa Głębicka; Projekt badawczy NCN na lata 2012-2014].
Udział w projektach w ostatnich dwóch latach (2021-2022): 
 • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, działanie 4.2. Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki;
 • Geopolonistyka – wirtualny most pomiędzy kulturami (finansowanie ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; program "Promocja Języka Polskiego").
Indeksy w:
 • Dawni pisarze polscy. Od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. Red. R. Loth. T. 3: Mia-R. Warszawa 2002. (M. Małecka: Indeks tytułów utworów Adama Mickiewicza);
 • Dawni pisarze polscy. T. 5. Warszawa 2004 (M. Małecka: Indeks tytułów wymienionych w przewodniku "Dawni pisarze polscy", t. 1-5);
 • Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury. Praca zbiorowa pod red. A. Brodzkiej-Wald, H. Gosk i A. Wernera. Warszawa 2008;
 • J. Głażewski: W żywiole tekstu. "Dworzanki" Jana Gawińskiego - próba lektury i interpretacji. Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 20 (LXXVI). Warszawa 2008;
 • Humanistyka polska w latach 1945-1990. Pod red. U. Jakubowskiej i J. Myślińskiego. Warszawa 2006;
 • U. Phillips: Narcyza Żmichowska. Feminizm i religia. Warszawa 2008;
 • J. Tomkowski: Secesja. Seria: Literatura polska w europejskiej przestrzeni kulturowej. Warszawa 2008;
 • P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009;
 • N. Żmichowska: Listy. T. IV. Rozmowy z Julią. Warszawa 2009.
 • Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie. Red. P. Kuciński i G. Krzywiec. Warszawa 2011;
 • Opowiedzieć PRL. Red. K. Chmielewska i G. Wołowiec. Warszawa 2011.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku