Pracownia Literatury Renesansu i Baroku


Pracownia powstała w roku 1976 pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Pelca. W roku 1993 prof. dr hab. Adam Karpiński, wówczas docent, objął funkcję p.o. kierownika pracowni, zaś w roku następnym został jej kierownikiem. Od grudnia 2011 roku kierownictwo pracowni przejęła dr Joanna Krauze-Karpińska.
Pracownia zajmuje się badaniami i wydawaniem piśmiennictwa polskiego od wieku XVI aż po wiek XVIII.

 

Główne kierunki badań:

 • studia monograficzne dotyczące dzieł i autorów Renesansu i Baroku (Jakub Kazimierz Haur, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki, Albert Inez, Szymon Okolski),
 • badania z dziedziny historii idei ze szczególnym uwzględnieniem recepcji filozofii antycznej w piśmiennictwie staropolskim (stoicyzm, epikureizm w literaturze renesansu i baroku),
 • zagadnienia teorii literatury, retoryki i poetyki szesnastego i siedemnastego wieku (kompendia wiedzy, w tym heraldyczne podręczniki retoryczne, oratorstwo okolicznościowe, teksty paraliterackie),
 •  staropolska kultura rękopisów i druków oraz środowiska literackie epoki dawnej (silva rerum, twórczość kobieca XVI–XVIII w., dzieje drukarstwa i wydawnictw),
 • edycje polsko- i łacińskojęzycznych dzieł z Renesansu i Baroku (Wacław Potocki, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Szymon Okolski, Albert Inez, Jakub Sobieski, staropolskie przekłady dzieł Justusa Lipsjusza).

Członkowie naszej Pracowni opublikowali wiele istotnych dla nauki opracowań i monografii, z których kilka najważniejszych to:

 • Ewa Głębicka, Szymon Szymonowic. Poeta Latinus, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 2 (LVIII), Warszawa 2001
 • Adam Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 8 (LXIV), Warszawa 2003
 • Estera Lasocińska, ”Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 6 (LXII), Warszawa 2003
 • Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Wydawnictwo IBL, seria: Rozprawy literackie, t. 82, Warszawa 2004
 • Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd źródła, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 19 (LXXV), Warszawa 2008
 • Magdalena Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 23, Warszawa 2009
 • Joanna Krauze-Karpińska, „Wirydarz poetycki" Jakuba Teodora Trembeckiego, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 24, Warszawa 2009.
 • Małgorzata Ciszewska, Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII - XVIII wiek), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Badań Literackich PAN, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2016.

Również w zakresie edytorstwa naukowego członkowie Pracowni mają wiele znaczących osiągnięć. Do najważniejszych należy niewątpliwie zainicjowanie 1991 roku przez prof. dr. hab. Adama Karpińskiego (wówczas doktora) serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", w której do tej chwili ukazały się liczne edycje naszych badaczy. Więcej o serii  >>

Pracownia zorganizowała wiele konferencji naukowych zarówno w ramach większych projektów badawczych, jak i okolicznościowych, z których materiały posłużyły do opracowania tomów zbiorowych. Więcej o konferencjach >>

Blisko dwudziestoletnią już tradycję mają cykle sesji naukowych, które pod nazwą: "Kolokwia staropolskie", są organizowane przez pracownię od 1994 roku przy współpracy z Katedrą Literatury Staropolskiej KUL. 
Więcej o „Kolokwiach staropolskich” >>

Od roku 2007 nasza Pracownia wspólnie z Instytutem Kultury Polskiej UW, Instytutem Filologii Klasycznej UW, Pracownią Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku UW, Instytutem Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” organizuje comiesięczne spotkania naukowe zatytułowane „Czwartki staropolskie”, na których prelekcje wygłaszają najwybitniejsi badacze literatury i kultury dawnej z kraju i zagranicy.

Członkowie Pracowni wzięli udział w licznych projektach badawczych zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.
Więcej o grantach >>

Wszyscy członkowie Pracowni należą do Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”, które wspiera polonistyczną działalność naukową, wydawniczą i popularyzatorską. Prezesem zarządu Stowarzyszenia jest prof. dr hab. Joanna Partyka, sekretarzem i członkiem zarządu dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN, zaś w skład komisji rewizyjnej wchodzi dr hab. Małgorzata Trębska, prof. IBL PAN. 
Więcej o Pro Cultura Litteraria >>

Pracownia wspiera również działalność i bierze czynny udział w pracach Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego, który pełni rolę forum dyskusyjnego dla historyków literatury i badaczy innych dyscyplin humanistycznych zainteresowanych problemami edytorstwa naukowego i tekstologii.
Więcej o Ośrodku >>

Członkowie Pracowni nie tylko prowadzą intensywne prace badawcze, ale również biorą aktywny udział w popularyzacji nauki. Do takich działań należy zaliczyć:

 • coroczny udział w pracach komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 • organizację Obchodów Pięćsetnej Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja.
 • publikacje dla celów akademickich i szkolnych.
 • udział w akcji "IBL dla szkół" - seria: Wykłady mistrzowskie. Więcej o wykładach >> 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45