28 października 2021, godz.10:00-11:00 (online): Jak podjąć współpracę interdyscyplinarną z naukami humanistycznymi i społecznymi: rekomendacje dla badaczy i instytucji

Link do rejestracji (platforma Zoom):  https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwtde6gpjIuHdybvzzkGcf9xjxP-uZJxkW2

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdycysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbujemy wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych.
 
Badacze chcący podjąć współpracę z inną dyscypliną często napotykają na szereg problemów: jak nawiązać współpracę i znaleźć wspólny język ponad granicami dyscyplin, skąd pozyskać finansowanie czy w którym czasopiśmie ogłaszać wyniki. Ponadto, instytucje prowadzące badania nie zawsze wiedzą, jak wesprzeć taką współpracę i stworzyć warunki do jej rozwoju. Wreszcie instytucje finansujące naukę i nią zarządzające miewają trudności z dopasowaniem oferty grantowej i zasad ewaluacji wyników badań międzydziedzinowych. Analizą tych trudności i poszukiwaniem i rozwiązań zajmował się dwuletni projekt SHAPE-ID (Shaping interdisciplinary practices in Europe), badając praktyki interdyscyplinarne w Europie i rozmawiając z przedstawicielami grup docelowych z różnych krajów.
 
Celem spotkania będzie prezentacja najważniejszych wniosków z projektu SHAPE-ID czyli zestawu rekomendacji dotyczących zwiększania roli nauk HS w badaniach interdyscyplinarnych. Konkretne wskazówki opracowano dla poszczególnych grup docelowych: badaczy, instytucji naukowych i finansujących naukę, a także nią zarządzających. Mają one ułatwić nawiązanie i prowadzenie współpracy interdyscyplinarnej z naukami HS. W drugiej części spotkania, podczas dyskusji panelowej, omówimy zastosowanie tych wniosków na konkretnym przykładzie współpracy między instytucjami kultury a badaczami z nauk humanistycznych. Części wykładowe spotkania będą nagrywane.
 
Prezentacja głównych wniosków projektu SHAPE-ID i przybornika (toolkit) z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi badań interdyscyplinarnych.
Prezentacja: dr Maciej Maryl
 
Część II Współpraca między humanistami a instytucjami kultury
Dyskusja panelowa z członkami zespołu SHAPE-ID z IBL PAN o rozwijaniu interdyscyplinarności w naukach HS na przykładzie współpracy instytucji kultury z badacz(k)ami nauk humanistycznych. 
Uczestnicy: dr Anna Buchner, dr Piotr Wciślik, Marta Błaszczyńska
Moderator: dr Maciej Maryl
 
Prowadzący
 

Marta Błaszczyńska, starsza specjalistka ds. otwartej nauki i koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Zaangażowana w projekty E-STORY (w IFiS PAN w latach 2016-2018), OPERAS-P (w latach 2019-2021), TRIPLE (od 2019 r.), SHAPE-ID (w latach 2019-2020), OBERRED (od 2020 r.), DARIAH-PL (od 2021 r.). Bierze udział w pracach ALLEA E-humanities Working Group jako koordynatorka oraz współkieruje DARIAH-EU Research Data Management Working Group. Członkini grupy roboczej skupionej na modelach biznesowych dla wydawców akademickich udostępniających publikacje w otwartym dostępie lub planujących jego wdrożenie (OA Business Models Special Interest Group w infrastrukturze badawczej OPERAS).

 

 
 
Anna Buchner, dr, socjolożka i antropolożka, badaczka społeczna, specjalizująca się w badaniach kultury, nowych mediów, kompetencji cyfrowych i stylów życia. Współzałożycielka grupy badawczo-projektowej Ciekawość. W pracy wykorzystuje warsztat badań jakościowych, ilościowych i etnograficznych. Uczestniczyła w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych badających m.in. instytucje kultury, nowe media, nauczycieli, style życia i religijność Polaków, ostatnio zaś kwestię body positivity oraz problem społeczny jakim jest zła kondycja psychiczna młodych ludzi w Polsce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maciej Maryl, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Członek Kolegiów Redakcyjnych Tekstów Drugich i OpenMethods. Przedstawiciel IBL PAN w  Radzie konsorcjum DARIAH-PL, w Executive Board konsorcjum OPERAS, kierownik ALLEA E-humanities Working Group, współkierownik DARIAH Digital Methods and Practices Observatory. Kieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz koordynuje prace merytoryczne zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-P, TRIPLE, SHAPE-ID, DARIAH-PL. Więcej informacji: http://maryl.org/

 

Piotr Wciślik, dr, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN, zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN. Współkieruje akcją COST NEP4DISSENT (2017-2021), oraz bierze udział w pracach zespołu IBL PAN w projektach OPERAS-P, SHAPE-ID, DARIAH-PL. Ostatnio napisał Dissident Legacies of Samizdat Social Media Activism (Routledge 2021).
 


 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku