Aleksandra Wójtowicz


dr, adiunkt

Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
Centrum Humanistyki Cyfrowej

Koordynatorka ze strony IBL PAN ds. porozumienia pomiędzy IBL PAN a NIAiU

Dyżury: pokój nr 230, piątek 13.00 – 15.00
tel. 22) 6572-854
e-mail:
aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

historia literatury przełomu XIX i XX wieku, geokrytyka i kartografia literacka, narzędzia cyfrowe
w badaniach geokrytycznych

Sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w latach 2010 – 2013
Członkini Komitetu Głównego OLiJP od 2010

 

Książki:

Monografie

                      
Metamorfozy Pałacu Staszica (2017); Przestrzeń "Oziminy" Wacława Berenta (2019); Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania (2019); Miejsca trudne - transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad (współautrstwo i kier. nauk., 2019)

Redakcja naukowa tomów zbiorowych

                     

Refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzenym (2019); Teksty kultury uczestnictwa (2016, współred.); Dynamika Wacława Berenta (2016) ; Miejsca od-miejscowione (2015, współred.)

  

Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2013); Przewodnik po tematach OLiJP (2013)

Oczekują na druk:

 • Transkrypcje przestrzeni. Teksty krytyczne, eseje, komentarze, pod red. K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel

Kierowanie projektami:

 • Literaturoznawstwo architektoniczne, IBL PAN, NPRH (2016-2019, zakończony)
 • Pałac Staszica jako heterotopia afektywna – nowa kategoria opisu metamorfozy miejsca, IBL PAN, NCN (2014 – 2017, zakończony)
 • Hiperprzestrzenna tekstowa mapa relacji – sekcja badawcza CHC (od 2013 współpraca z Zakładem Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki PWr, CLARIN-PL, należącym do konsorcjum Common Language Resources & Technology Infrastructure)

Udział w projektach grantowych:

 • Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych, IBL PAN (kierownik: mgr Łukasz Ossowski)
  2011 – 2014
 • Geopoetyka, IBL PAN, NPRH (moduł doktorancki, opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Zaleski)
  2012 – 2014
 • Redefiniowanie filologii, IBL PAN, NPRH (kierownik: prof. dr hab. Maria Prussak)
  2013-2016, sekretarz redakcji serii naukowej „Filologia XXI” w latach 2014-2016
 • Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe, IBL PAN, NPRH (kierownik: dr Bartłomiej Szleszyński)
  2016 – 2018

Wybrane artykuły i rozdziały:

Rozdziały w monografiach

Warszawski kontekst przestrzenny, w: A. Wójtowicz, Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta, Warszawa 2019, s. 119-150.

Figury przestrzenne, w: A. Wójtowicz, Przestrzeń „Oziminy” Wacława Berenta, Warszawa 2019, s. 203-225.

Nihil novi sub sole?, w: A. Wójtowicz, Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania, Warszawa 2019, s. 11-19.

Czym jest literaturoznawstwo architektoniczne, w: A. Wójtowicz, Literaturoznawstwo architektoniczne. Wstępne rozpoznania, Warszawa 2019, s. 31-39.

Wprowadzenie i Komentarze, w: Miejsca trudne - transdyscyplinarny model badań. O przestrzeni placu Piłsudskiego i placu Defilad, Warszawa 2019

 

 • Miasto paradoksów, czyli o Warszawie w felietonach Henryka Sienkiewicza, w: Sienkiewicz ponowoczesny, red. B. Szleszyński, M. Rudkowska, Warszawa 2019. Wersja anglojęzyczna A. Wójtowicz The City of Paradoxes: Warsaw in Henryk Sienkiewicz’s Columns, także wersja cyfrowa połączona z kolekcją w Nowej Panoramie Literatury Polskiej
 • Obiekty-idee, propozycja interpretacji procesów kulturowych, w: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia, konteksty kulturowe, film, t. 4, red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2018
 • Pałac Staszica wobec Trzeciej przestrzeni. Od siedziby Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk do heterotopii ucyfrowionej, w: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Media – Język – Architektura, t. 2, red D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016
 • O przestrzeni mentalnej w "Oziminie" Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2016
 • O Pałacu Staszica jako heterotopii w tekstach Wacława Berenta. Recepcja heterotopologii,
  w: Miejsca od-miejscowione, red. K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel, Warszawa 2015
 • Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, "Teksty Drugie" 2014, nr 6
 • Nie-miejsca post-traumatyczne – wokół Trzech traktatów Piotra Matywieckiego, w: Scalone okładki, red. A. Jarzyna, M. Roszak, Wyd. Brama Grodzka Teatr NN, Lublin 201
 • Narzędzia nowych mediów w warsztacie edytora – próba teoretycznego rozpoznania, „Teksty Drugie” 2014, nr 2
 • Nowe spojrzenie na (nie)spójność czasoprzestrzeni w „Oziminie” Wacława Berenta, „LiteRacje” 2013, 4(31)
 • Od remediacji do kontaminacji – zmiana form wypowiedzi pisemnych, statusu utworów literackich oraz świadomości uczniów obcujących z tekstem poprzez sieć, w: Wokół Olimpiady Literatury
  i Języka Polskiego
  , red. A. Wójtowicz, Warszawa 2013
 • Ucyfrowienie – echo informacyjne – recepcja dzieła zdigitalizowanego­, „Teksty Drugie” 2013, nr1/2
 • Wzorzec postawy intelektualnej w tekstach Stanisława Brzozowskiego i Wacława Berenta, w: Stanisław Brzozowski. Powroty, red. D. Trześniowski, Radom 2013
 • Opowieści biograficzne” Wacława Berenta a XX-wieczne koncepcje narratywizmu. (Między słowem a doświadczeniem), w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska,
  A. Mazur, Opole 2013
 • Od „indywidualności geograficznej” do „nie-miejsc”, czyli o działalności zespołu Geopoetyka, „Acta Humana” nr 3, 2012
 • Wacław Berent a nowoczesna idea narodu, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011
 • O zagadnieniach związanych z edycją dzieł Wacława Berenta, w: Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, t. II, Rozmaitości warsztatowe, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010

Organizacja konferencji i warsztatów:

 

·  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45