Jacek Wójcicki

dr hab., profesor instytutu
Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
kultura antyczna i jej recepcja w Polsce, literatura okolicznościowa (zwłaszcza oświeceniowa), tłumaczenia biblijne, zagadnienia przekładu literackiego i serii translatorskich, edytorstwo literatury 

jacek.wojcicki@ibl.waw.pl , tel. 6572- 742

PUBLIKACJE:
Książki:

 

 • Gajusz Waleriusz Katullus: Poezje. Wyb. i tłum. J. Wójcicki. Warszawa 1990;
 • Jean le Rondd’Alembert: Observations surl’art de traduire. Postrzeżenia i uwagi nad sztuką tłumaczeń (w przekł. Stanisława Kłokockiego). Do druku przyg. i wstępem poprzedził J. Wójcicki. Warszawa 1995;
 • Wergiliusz: Bukoliki. Bucoliconliber, tłum. Kajetan Koźmian. Z rękopisu wyd. J. Wójcicki. Warszawa 1998;
 • Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości…Red. J. Maciejewski, E. Bem-Wiśniewska, J. Wójcicki. Warszawa 1998;
 • Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. Red. G. Borkowska, J. Wójcicki. Warszawa 2001;
 • Julian Ursyn Niemcewicz – pisarz, historyk, świadek epoki. Pod red. J. Wójcickiego. Warszawa 2002.
 • Voltaire: Poèmesur le désastre de Lisbonne. Poema o zapadnieniu Lizbony [tłum. S. Staszic, J. I. Przybylski, J. K. Chodani]. Oprac. J. Wójcicki. Piła 2003;
 • Voltaire: Kandyd Wszędybylski, czyli Najlepszość oraz inne przekłady Jacka Idziego Przybylskiego. Oprac. J. Wójcicki. Kraków-Warszawa 2006 (Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym – Źródła, nr IV);
 • Sebastian Petrycy: HoratiusFlaccus w trudach więzienia moskiewskiego. Wyd. J. Wójcicki. Warszawa 2006 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 31);
 • Voltaire: Eklezjasta treściwie. Cztery przekłady polskie z doby oświecenia oprac. J. Wójcicki. Kraków 2008 (Biblioteka Badań nad Oświeceniem, nr 2);
 • Tobiasz Wiszniowski: Treny. Oprac. J. Wójcicki. Warszawa 2008 (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej, t. 4);
 • Marcin Matuszewicz: Satyry Horacyjusza na polski wiersz przełożone. Oprac. J. Wójcicki. Kraków 2008 (Biblioteka Sarmacka, t. 6);
 • Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady. Oprac. J. Wójcicki. Kraków 2008 (Biblioteka Tradycji, nr 68);
 • Literatura konfederacji barskiej. Red. J. Maciejewski, A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki. T. 1: Dramaty. T. 2: Dialogi. Warszawa 2005. T. 3: Wiersze. Warszawa 2008. T. 4: Silva rerum. Warszawa 2009.
 Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 • Pierwsze polskie tłumaczenie „Bukolik” Wergiliusza. W czterechsetlecie wydania „Pasterskich rozmów” J. A. Kmity (1588-1988). „Meander” 1990 nr 1, s. 29-44;
 • Adam Kazimierz Czartoryski recenzentem przekładu Wergiliusza. „Meander” 1990 nr 4-6, s. 213-224;
 • „Psałterz Dawida” i „Pieśni nabożne” Franciszka Karpińskiego – powrót do źródeł. „Polonistyka” 1991 nr 4, s. 195-209;
 • Horacy w twórczości Kajetana Koźmiana. „Meander” 1993 nr 3-4, s. 157-190;
 • „The Waste Land” łacińskiego świata: „PervigiliumVeneris – Czuwanie dla Wenus”. „Literatura na Świecie” 1993 nr 12 (269), s. 292-304;
 • Jeszcze o Horacym w twórczości Kajetana Koźmiana. „Meander” 1995 nr 5-6, s. 271-275;
 • W kręgu „Diesirae”: Koźmian – Wężyk – Deotyma, [w:] Od Oświecenia do romantyzmu…Red. G. Ostasz, S. Uliasz. Rzeszów 1997, s. 63-77;
 • „Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem?. „Napis”, seria 4, 1998, s. 19-36;
 • „Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II.„Napis”, seria 4, 1998, s. 173-188;
 • Kazimierz Pułaski w pamiętnikarstwie polskim, [w:] Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości…Red. J. Maciejewski, E. Bem-Wiśniewska, J. Wójcicki, Warszawa 1998, s. 29-38;
 • „Glosa Criciana”: sarmackie echo renesansowej epigramatyki. „Ruch Literacki” XL, 1999 z. 2 (233), s. 125-140;
 • Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem. „Napis”, seria 5, 1999, s. 153-167;
 • „Ad modumSarbievii”. Wzorce horacjańskie w praktyce twórczej Józefa Morelowskiego. „Ruch Literacki” XL, 1999 z. 6 (237), s. 693-704;
 • Horacjańskie parafrazy Sebastiana Petrycego wobec rodzimego wzorca. „Barok” VII/2 (14), 2000, s. 25-46;
 • Horacjusz wraca z Sybiru. O tłumaczeniach Aleksandra Alberta Krajewskiego, [w:] Pogranicza literatury…Red. G. Borkowska, J. Wójcicki. Warszawa 2001, s. 60-73;
 • Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) ijego krytyka tłumaczenia „Eneidy” Franciszka Ksawerego Dmochowskiego. „Napis”, seria 8: Polemika i żart literacki, 2002, s. 107-139;
 • Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809. „Napis”, seria 9: Pożegnania, pamiętania…, 2003, s. 143-171;
 • Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką. „Napis”, seria 10: Formy i normy stosowności…, 2004, s. 119-136;
 • W cieniu „Bogurodzicy”. Trzy zapomniane teksty staropolskie zrękopiśmiennego modlitewnika krakowskiego. „Pamiętnik Literacki” XCVI, 2005, z. 2, s. 183-210;
 • Sztuka pisarska Stanisława Staszica – problemy i propozycje. „Wiek Oświecenia” t. 22: Stanisław Staszic – myśliciel, pisarz, uczony, 2006, s. 189-201;
 • Kogucia noc. Perspektywy interpretacyjne wiersza Osipa Mandelsztama „Tristia”, [w:] Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda.Red. nauk. B. Milewska-Waźbińska, J. Domański. Warszawa 2006, s.297-319;
 • Plautus wstroju więziennym. Kilka słów oparafrazach Kraszewskiego, [w:] Europejskość irodzimość. Horyzonty twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego.Red. W. Ratajczak, T. Sobieraj. Poznań 2006, s.127-152;
 • ‘Work in Progress’ – Polish Enlightenment Translations of Voltaire’s Poem on the Lisbon Earthquake of 1755, [w:] Iberian and Slavonic Cultures: Contact ad Comparison.Ed. and introd. by B. E. Cieszyńska. Lisbon 2007, s.239-257;
 • Tajemnica prostego wierszyka, czyli: kim jesteś, Justyno? (Sugestie dydaktyczne), [w:] Literatura staropolska wdydaktyce uniwersyteckiej. Red. J. Okoń, M.Kuran. Łódź 2007, s.201-229;
 • Czy słusznie „Na miejscu Wirgilego rym stawia Rafała”? Próba rewizji wartości „Dziejów Pisma Świętego” Rafała Gurowskiego, [w:] Rafał hrabia Gurowski. Szkice do XVIII-wiecznego portretu szlacheckiego. Red. K. Lutowski, M. Małkus. Wschowa 2007, s.49-58;
 • Motywy owidiańskie w poezji Osipa Mandelsztama iich polskie przetworzenia, [w:] Dialog międzykulturowy w(o) literaturze polskiej. Red. M. Skwara, K. Krasoń, J. Kazimierski. Szczecin 2008, s.351-373 (Uniwersytet Szczeciński. Materiały – Konferencje nr 75);
 • Napoleon wpoezji środowiska akademików krakowskich, „Napis”, seria13: Cień złotych skrzydeł, 2007, s.161-209;
 • Świat wproszku. Propozycja metodyczna, [w:] Miscellanea literackie iteatralne (od Kochanowskiego do Mrożka)…Red. K. Płachcińska, M. Kuran.Cz. 2: Tradycje literackie iteatralne. Łódź 2010, s.153-170 (Analecta Literackie iJęzykowe, t.1);
 • Na papierze iwmarmurze – „żałobna muza” hrabiego Rafała Gurowskiego (1716-1797), [w:] Kultura funeralna ziemi wschowskiej.Red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska. Wschowa 2010, s.95-116;
 • Nieznany wątek owidiański wnieznanym naśladownictwie czarnoleskim – „Treny” i„Do ksiąg” Tobiasza Wiszniowskiego, [w:] Libris satiarinequeo – Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J.Głębickiej. Red. nauk. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak. Warszawa 2010, s.35-48;
 • Wątek teokrytejski wpoezji Kniaźnina. „Polifem, zTeokryta”, [w:] Czytanie Kniaźnina. Red. B. Mazurkowa, T. Chachulski. Warszawa 2010, s.307-325;
 • Z Horacym w balonie nad stanisławowską Warszawą. Intertekstualna perspektywa wiersza Jakuba Jasińskiego, [w:] Długie trwanie. Różne oblicza klasycyzmu. Red. R. Dąbrowski, B. Dopart. Kraków 2011, s.35-47 (Studia Dziewiętnastowieczne – Rozprawy, t. 9).
 W druku:
 • Pasterskie Publijusa Wergilijusza rozmowy, tłum. J. A. Kmita [1588] (Kraków – Biblioteka Aretuzy, t. 5);
 • F. D. Kniaźnin, Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego. Zebrał i oprac. J. Wójcicki (Kraków – Biblioteka Aretuzy, t. 6);
 • Jeorgiki Wirgilowskie do Mecenasa… Tłum. J. I. Przybylski [1813] (Kraków – Biblioteka Aretuzy, t. 7).
 W przygotowaniu:
 • S. Konarski: Poezje (Warszawa – Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia IBL PAN);
 • Horatius Flaccus. Tłum. J. Libicki [1647] (Lubelska Biblioteka Staropolska);
 • T. Maccius Plautus:Komedyj pięciu parafrazy. Tłum. J. I. Kraszewski;
 • Q. Horatius Flaccus: Pieśni wszystkie… przekładania różnych [1773-1775];
 • P. Vergilius Maro: Pasterki – Bukoliki – Skotopaski. Przekłady eklog z doby oświecenia;
 • P. Ovidius Naso: Elegie miłosne. Tłum. B. Hulewicz;
 • R. Gurowski: Poezje;
 • S. Konarski: Epaminondas;
 • S. Staszic – utwory literackie.
 Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członek-założyciel w r. 1996);
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (członkostwo Oddziału Warszawskiego i Komisji Edytorskiej od 1996 r.; w l. 2004-2012 wiceprezes Zarządu Głównego);
 • Członek redakcji rocznika TLiAM „Wiek XIX”;
 • 1994-2010 członek redakcji rocznika „Napis” poświęconego literaturze okolicznościowej i użytkowej (sekretarz redakcji, w l. 2005-2010 zastępca redaktora naczelnego).
 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45