Iwona Wiśniewska

dr, adiunkt
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

 e-mail: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl

 
Kierunki zainteresowań naukowych:
- historia literatury II połowy XIX wieku (szczególnie twórczość Elizy Orzeszkowej)
- epistolografia XIX wieku
- edytorstwo naukowe
- biografistyka
 
Publikacje i prace oddane do druku:
 
- Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN – anegdota kostiumowa, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2017

- Madzia Brzeska [w:] …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, redakcja Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Katarzyna Czeczot, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin-Prusator, Agnieszka Wróbel, Warszawa 2016 [artykuł]

- Biografia [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod redakcją Józefa Bachórza, Grażyny Borkowskiej, Teresy Kostkiewiczowej, Magdaleny Rudkowskiej, Mirosława Strzyżewskiego, Toruń 2016 [hasło słownikowe]

- Problemy z edycją publicystyki pisarza (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej) [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku – problemy teoretyczne i praktyka edytorska, pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Warszawa 2016 [artykuł]

- Eliza Orzeszkowa (1841-1910) z Milkowszczyzny k. Grodna [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, redakcja Janina Marciniak-Kozłowska, Białystok 2014

- Iwona Wiśniewska, Maciej Urbanowski, Isabelle Vonlanthen, Biogramme [w:] Schwert, Kreutz und Adler. Die Astetik des nationalistischen Diskurses in Polen (1926-1939), red. Ulrich Schmid, Isabelle Vonlanthen, Sabina Schaffner, Wiesbaden 2014

- Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, t. I (1841-1896), T. II (1897-1910), Warszawa 2014

- Eliza Orzeszkowa, Wóz Żagornanta (nieukończony dramat), wstęp i opracowanie Iwona Wiśniewska, Warszawa 2012 [edycja ze wstępem]
 

 - Nowoczesny panegiryk. Jubileuszowa korespondencja Orzeszkowej [w:] Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod redakcją Agnieszki Czajkowskiej i Ireneusza Sikory, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, 2012 [artykuł]

 - Bez cenzury. Fragment nieznanej powieści Elizy Orzeszkowej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011 [edycja wraz z artykułem wstępnym]

 - Projekty niedokończone [Elizy Orzeszkowej] [w:] Tworczestwo Elizy Orzeszko w esteticzeskom prostranstwie sowremiennosti. Sbornik naucznych statiej, pod redakcją Świetłany Musijenko, Grodno, Grodnienskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet im. Janki Kupały, 2011 [artykuł] 

- Nieznana rozprawa o kobietach (równość wobec prawa, pracy i wiedzy, czyli proste rozwiązanie kwestii) [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci, pod redakcją Ireneusza Sikory i Anety Narolskiej, Częstochowa , Akademia im. Jana Długosza, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2010 [artykuł]

- Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod redakcją Beaty Obsulewicz-Niewińskiej i Iwony Wiśniewskiej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 [redakcja naukowa monografii zbiorowej]
 
- Listy do Orzeszkowej - fragment wielkiego zbioru [w:] O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie, redakcja Elżbieta Górska, seria: „Sesje varsavianistyczne”, Warszawa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2007 [artykuł]
 
- Hasło bio-bibliograficzne Eliza Orzeszkowa [w:] A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Budapeszt, Central European University Press, 2006
 
- Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp Grażyna Borkowska, opracowanie edytorskie Iwona Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005
 
- Eliza Orzeszkowa, Dnie, opracowała Iwona Wiśniewska, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN (seria: „Inedita z II połowy XIX wieku”) 2001 [edycja wraz z artykułem wstępnym]
 
- Iwona Wiśniewska, Biografia jako język. Eliza Orzeszkowa [w:] Pozytywizm. Języki epoki, praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejewskiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Eliza Orzeszkowa, czyli projekt biografii idealnej [w:] Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Jacka Wójcickiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Iwona Wiśniewska, Formuła przyjaźni. Korespondencja między Elizą Orzeszkową a Leopoldem Méyetem [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, pod redakcją Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego, „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [artykuł]
 
- Wincenty Kamieński, Itinerarium, opracowała Iwona Wiśniewska „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [edycja].
 
Prace planowane:
 
- Biografistyka II połowy XIX wieku [książka o zakroju monograficznym]
- kontynuacja prac edytorskich nad spuścizną publicystyczną, literacką i epistolarną Elizy Orzeszkowej. Tu między innymi:
a) Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. II (wraz z prof. Grażyną Borkowską) [edycja]
b) Eliza Orzeszkowa, Listy zebrane, t. X (nieznane listy do Leopolda Méyeta), XI (listy do różnych, uzupełnienia tomów I-IX), XII, XIII (listy do przyjaciół i tłumaczy), XIV (wybór listów do Elizy Orzeszkowej) [edycja pomyślana jako kontynuacja serii dziewięciu tomów przygotowanych przez znakomitego badacza spuścizny autorki Nad Niemnem – prof. Edmunda Jankowskiego]
c) Edycja krytyczna Dzieł zebranych Elizy Orzeszkowej
 
Udział wżyciu naukowo-organizacyjnym:
 
- opieka nad Archiwum Elizy Orzeszkowej IBL PAN
- coroczny udział (jako juror) w ogólnopolskich zawodach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 
Praca w stowarzyszeniach naukowych i redakcjach:
 
- członek Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek Zarządu Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek redakcji czasopisma naukowego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45