Iwona Wiśniewska

dr, adiunkt
Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

 e-mail: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl

 
Kierunki zainteresowań naukowych:
- historia literatury II połowy XIX wieku (szczególnie twórczość Elizy Orzeszkowej)
- epistolografia XIX wieku
- edytorstwo naukowe
- biografistyka
 
Publikacje i prace oddane do druku:
 
- Prawda i prostota a dziwactwa mody. Nieznany list Orzeszkowej do NN – anegdota kostiumowa, „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2017

- Madzia Brzeska [w:] …czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, redakcja Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Katarzyna Czeczot, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin-Prusator, Agnieszka Wróbel, Warszawa 2016 [artykuł]

- Biografia [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, pod redakcją Józefa Bachórza, Grażyny Borkowskiej, Teresy Kostkiewiczowej, Magdaleny Rudkowskiej, Mirosława Strzyżewskiego, Toruń 2016 [hasło słownikowe]

- Problemy z edycją publicystyki pisarza (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej) [w:] Edytorstwo źródeł XIX wieku – problemy teoretyczne i praktyka edytorska, pod redakcją Jolanty Sikorskiej-Kuleszy, Warszawa 2016 [artykuł]

- Eliza Orzeszkowa (1841-1910) z Milkowszczyzny k. Grodna [w:] Wielcy Polacy z Wileńszczyzny i Kresów Północno-Wschodnich, redakcja Janina Marciniak-Kozłowska, Białystok 2014

- Iwona Wiśniewska, Maciej Urbanowski, Isabelle Vonlanthen, Biogramme [w:] Schwert, Kreutz und Adler. Die Astetik des nationalistischen Diskurses in Polen (1926-1939), red. Ulrich Schmid, Isabelle Vonlanthen, Sabina Schaffner, Wiesbaden 2014

- Kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej, t. I (1841-1896), T. II (1897-1910), Warszawa 2014

- Eliza Orzeszkowa, Wóz Żagornanta (nieukończony dramat), wstęp i opracowanie Iwona Wiśniewska, Warszawa 2012 [edycja ze wstępem]
 

 - Nowoczesny panegiryk. Jubileuszowa korespondencja Orzeszkowej [w:] Metaliterackie listowania. List jako dokument świadomości literackiej pisarza, pod redakcją Agnieszki Czajkowskiej i Ireneusza Sikory, Częstochowa, Akademia im. Jana Długosza, 2012 [artykuł]

 - Bez cenzury. Fragment nieznanej powieści Elizy Orzeszkowej, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011 [edycja wraz z artykułem wstępnym]

 - Projekty niedokończone [Elizy Orzeszkowej] [w:] Tworczestwo Elizy Orzeszko w esteticzeskom prostranstwie sowremiennosti. Sbornik naucznych statiej, pod redakcją Świetłany Musijenko, Grodno, Grodnienskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet im. Janki Kupały, 2011 [artykuł] 

- Nieznana rozprawa o kobietach (równość wobec prawa, pracy i wiedzy, czyli proste rozwiązanie kwestii) [w:] Poznawanie Orzeszkowej. W stulecie śmierci, pod redakcją Ireneusza Sikory i Anety Narolskiej, Częstochowa , Akademia im. Jana Długosza, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, 2010 [artykuł]

- Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, pod redakcją Beaty Obsulewicz-Niewińskiej i Iwony Wiśniewskiej, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010 [redakcja naukowa monografii zbiorowej]
 
- Listy do Orzeszkowej - fragment wielkiego zbioru [w:] O potrzebie założenia publicznej biblioteki w Warszawie, redakcja Elżbieta Górska, seria: „Sesje varsavianistyczne”, Warszawa, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2007 [artykuł]
 
- Hasło bio-bibliograficzne Eliza Orzeszkowa [w:] A Biographical Dictionary of Women’s Movements and Feminisms. Central, Eastern, and South Eastern Europe, 19th and 20th Centuries, Budapeszt, Central European University Press, 2006
 
- Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp Grażyna Borkowska, opracowanie edytorskie Iwona Wiśniewska, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2005
 
- Eliza Orzeszkowa, Dnie, opracowała Iwona Wiśniewska, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN (seria: „Inedita z II połowy XIX wieku”) 2001 [edycja wraz z artykułem wstępnym]
 
- Iwona Wiśniewska, Biografia jako język. Eliza Orzeszkowa [w:] Pozytywizm. Języki epoki, praca zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Janusza Maciejewskiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Eliza Orzeszkowa, czyli projekt biografii idealnej [w:] Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie, pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Jacka Wójcickiego, Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2001 [artykuł]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego i Julii Baranowskich (1897-1899), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Listy Elizy Orzeszkowej do Ignacego Baranowskiego (1900-1903), opracowała Iwona Wiśniewska, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 4 [edycja wraz ze wstępem]
 
- Iwona Wiśniewska, Formuła przyjaźni. Korespondencja między Elizą Orzeszkową a Leopoldem Méyetem [w:] Sztuka pisania. O liście polskim w XIX wieku, pod redakcją Jolanty Sztachelskiej i Elżbiety Dąbrowicz, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000 [artykuł]
 
- Iwona Wiśniewska, Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego, „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [artykuł]
 
- Wincenty Kamieński, Itinerarium, opracowała Iwona Wiśniewska „Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej”, seria V, Warszawa 1999 [edycja].
 
Prace planowane:
 
- Biografistyka II połowy XIX wieku [książka o zakroju monograficznym]
- kontynuacja prac edytorskich nad spuścizną publicystyczną, literacką i epistolarną Elizy Orzeszkowej. Tu między innymi:
a) Eliza Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. II (wraz z prof. Grażyną Borkowską) [edycja]
b) Eliza Orzeszkowa, Listy zebrane, t. X (nieznane listy do Leopolda Méyeta), XI (listy do różnych, uzupełnienia tomów I-IX), XII, XIII (listy do przyjaciół i tłumaczy), XIV (wybór listów do Elizy Orzeszkowej) [edycja pomyślana jako kontynuacja serii dziewięciu tomów przygotowanych przez znakomitego badacza spuścizny autorki Nad Niemnem – prof. Edmunda Jankowskiego]
c) Edycja krytyczna Dzieł zebranych Elizy Orzeszkowej
 
Udział wżyciu naukowo-organizacyjnym:
 
- opieka nad Archiwum Elizy Orzeszkowej IBL PAN
- coroczny udział (jako juror) w ogólnopolskich zawodach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
 
Praca w stowarzyszeniach naukowych i redakcjach:
 
- członek Zarządu Głównego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek Zarządu Komisji Edytorskiej Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
- członek redakcji czasopisma naukowego „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza”.
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45