Tomasz Umerle

dr, adiunkt 
Zastępca kierownika Pracowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu
 
 
tomasz.umerle@ibl.waw.pl
 
 
 
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
dane bibliograficzne, metadane w humanistyce i kulturze, badania dokumentacyjne, infrastruktury badawcze, organizacja wiedzy
 
 
 
WYBRANE PUBLIKACJE:
 
 • [Współautorstwo:] M. Błaszczyńska, M. Maryl, B. Szleszyński, Dane badawcze w literaturoznawstwie, "Teksty Drugie" 2021, nr 2, s. 13-44, DOI: 10.18318/td.2021.2.2.
 • Dokumenty systemu literackiego jako przedmiot badań empirycznych, "Forum Poetyki" 2020, nr 19, s. 62-73, DOI: 10.14746/fp.2020.19.23430.
 • [Współautorstwo:] Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií [Documentation of the Literary Internet. Notes on the Inclusion of Internet Sources in Specialist Literary Bibliographies], "Česká literatura" 2020, nr 4, s. 409-437. Dostępny w Internecie: <https://kramerius.lib.cas.cz/view/uuid:4cb8e997-8e17-4cb0-8104-70bf92eaf524
 • [Współautorstwo:] C. Rosiński, Bibliograficzna socjologia literatury – badania na danych dotyczących polskich konkursów i nagród literackich w latach 1990-2002, w: Współczesne życie literackie, red. K. Muca, J. Osiński, Toruń 2018.
 • [Współautorstwo:] B. Koper, C. Rosiński, Dokumentacja kultury a cyfrowe zasoby archiwalne. Przypadek Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) i Archiwum Telewizji Polskiej, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory" 2018, nr 9(11), DOI: 10.12775/AKZ.2018.006.
 
Książki autorskie: 
 • Literackie praktyki codzienności. Teoria i studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018.
 • Trocki – Storczyki – Literatura. Miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty'ego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2015.
 
Publikacje elektroniczne: 
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka [baza danych online], Instytut Badań Literackich PAN. Dostępna w Internecie: <http://pbl.ibl.poznan.pl>. 
 • [Współautorstwo:] Monografie "Polskiej Bibliografii Literackiej" 2015-2021. Dostępne w Internecie: <https://rcin.org.pl/dlibra>.
 
Udział w projektach badawczych: 
 • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), czas realizacji: 2021-2023, charakter udziału: wykonawca, koordynator Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania, koordynator merytoryczny w IBL PAN.
 • Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie – czas realizacji: 2020-2022, źródło finansowania: SPUBi, charakter udziału: koordynator w latach 2020-2021.
 • TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) – czas realizacji: 2019-2022, źródło finansowania: Horyzont 2020, charakter udziału: wykonawca.
 • OBERRED (Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing) – czas realizacji: 2019-2022, źródło finansowania: Erasmus+ Call 2019 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA203 – Strategic Partnerships for higher education, charakter udziału: koordynator w IBL PAN, kierownik: Nicolas Hochet (Uniwersytet Nicejski, Francja).
 • Czech Literary Bibliography – Czech Literary Internet: Data, Analysis, Research – numer projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001743, czas realizacji: 2017-2021, projekt realizowany ze środków UE w Instytucie Literatury Czeskiej Czeskiej Akademii Nauk, charakter udziału: wykonawca, kierownik: dr Vojtech Malinek (Czeska Akademia Nauk), wyniki: Dokumentace literárního internetu. Poznámky k zařazení internetových zdrojů do oborových literárních bibliografií [Documentation of the Literary Internet. Notes on the Inclusion of Internet Sources in Specialist Literary Bibliographies] "Česká literatura" 2020, nr 4, s. 409-437.
 • "Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej" – numer projektu: NR 0061/NPRH3/H11/82/2014, czas realizacji: 2015-2018, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW, charakter udziału: wykonawca, uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych, wyniki: nowa internetowa baza danych "Polskiej Bibliografii Literackiej" (https://pbl.ibl.waw.pl).
 • Poetyka – nowe perspektywy – numer projektu: 0042/NPRH3/H11/82/2014, czas realizacji: 2014-2017, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW, WFPiK UAM, charakter udziału: wykonawca, wyniki: Fanfikcja, "Forum Poetyki" 2016, wiosna/lato, (http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2016/06/ForumPoetyki_wiosna_lato_2016.pdf.)
 • Po co komu literatura? Odpowiada młodzież, podpowiada – Richard Rorty – numer projektu: 85/UD/SKILLS/2014, czas realizacji: 2014-2015, program Skills eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, WFPiK UAM, charakter udziału: autor projektu, kierownik projektu, wyniki: witryna popularnonaukowa (materiały popularnonaukowe dot. tematyki projektu).
 
 
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku