Barbara Tyszkiewicz

dr, adiunkt

 

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury, literatura – dokumentacja, biografistyka XX-XXI w., bibliografia literatury polskiej XX-XXI w.


 barbara.tyszkiewicz@ibl.waw.pl , tel.: 6572-838

 

 

PUBLIKACJE:
a) Książki:

 • 33 hasła biobibliograficzne  w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma. Bibliografia. Oprac. K. Batora i B. Tyszkiewicz, pod red. J. Czachowskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, 129 s.; Wyd. 2 zmien i uzup. Pod red. Alicji Szałagan. Warszawa 2014, 306 s. [Dokument elektroniczny w formacie WORD, złożony w dyrekcji IBL PAN, 11 XII 2014.
 • [członek zespołu autorskiego tomów 1-5, 7-10 publikacji:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. A. Szałagan i J. Czachowska. WSiP, Warszawa 1994-2007;
 • [współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata: 1985, 1986.

b) Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Stachowicz (Czajka-Stachowicz) [...] Izabela. [Hasło w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 41 z. 170. Wwa: PAN; Kr.: PAU 2002 s. 324-327; wersja internetowa zob. http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/Search/Type,Biography/Phrase,Stachowicz/
 • Naiwny i heroiczny. Jerzy Zawieyski jako mediator pomiędzy kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2006, z. 156 s. 40-102;
 • „Odwilż” u literatów. Rok 1956 w „Dzienniku” Jerzego Zawieyskiego, „Pamiętnik Literacki” 2006 z. 2 s. 197-226;
 • Dokumenty „czasów oniemiałych”. Rok 1956 w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego; „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2007, z. 162 s. 3-25;
 • Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog „Dziadów” w „Dzienniku” Jerzego Zawieyskiego. „Więź” 2008 nr 4/5 s.110-116;
 •  „Wicher z pustyni”, czyli polska „Antygona” w algierskiej szacie. Biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego. „Pamiętnik Literacki” 2009 z. 2 s. 157-186.
 • Droga pisarska Jerzego Zawieyskiego; Wskazówki bibliograficzne do twórczości literackiej Jerzego Zawieyskiego. [W:] J. Zawieyski: Dzienniki. T. 2. Wybór z lat 1960-1969. Wybór i oprac. red. Agnieszka Knyt, współpraca Magdalena Czach. Warszawa: Ośrodek Karta; Instytut Pamięci Narodowej 2012 s. 862-892, 893-913. Świadectwa;
 • Królewska miłość. Biblijne uniwersum i osobiste doświadczenie w „Pieśni o nadziei” Jerzego Zawieyskiego. „Teksty Drugie” 2012 nr 5 [137] s. 163-185;
 • „Pod prąd”. Jerzy Zawieyski wobec zmian w polityce kulturalnej państwa w latach 1945 – 1955. W: „Lancetem, a nie maczugą”. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965. Pod red. Kamili Budrowskiej i Marzeny Woźniak-Łabieniec. Warszawa: Wydawn. IBL 2012 s. 11-41. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 1;
 • Aresztowany dziennik. O „Kamieniołomach” Jerzego Kornackiego. W: Literatura w granicach prawa. (XIX-XX w.). Pod red. Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Marcina Lula. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2013, s. 488-501. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 3;
 • Zaangażowanie, presja, cenzura. Z uwarunkowań literackiej i politycznej działalności Jerzego Zawieyskiego po roku 1956. W: „Sensus Catholicus”. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice. Red. nauk.: Radosław Ptaszyński, Tomasz Sikorskie. Toruń: Adam Marszałek 2014, s. 438-464.
 • PRL jako alternatywa. Wokół emigracyjnych dylematów Jerzego Stanisława Sity. W: Kariera pisarza w PRL-u. Pod red.: Magdaleny Budnik, Kamili Budrowskiej, Elżbiety Dąbrowicz i Katarzyny Kościewicz. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2014, s. 317-335. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 4.
 • Arkadia i władza w komediowym i realnym świecie Jerzego Zawieyskiego. W: Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie. Studia pod red. Mariusza Mazura i Sebastiana Ligarskiego. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2015, s. 183-202. Dziennikarze-Twórcy-Naukowcy.
 • „Dzikie zespoły” i ocenzurowany cyrk. GUKPPiW wobec wybranych zjawisk kultury popularnej. W: Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją. Pod red. K. Stańczak-Wiślicz. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2015, s. 11-41.
 •  „Przykłady działań wyprzedzających”. Z cenzorskiej dokumentacji roku 1984. W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2015 s.  261-284. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 5.
 •  Lekcja „Dziadów” w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Inscenizacja Kazimierza Dejmka w dokumentacji państwowej cenzury. W: „Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989. Pod red. Kamili Budrowskiej, Marii Kotowskiej-Kachel. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2016, s. 77-108. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 6.
 • Sztuka czytania między wierszami. Z problematyki cenzorskich instruktaży  drugiej połowy lat siedemdziesiątych. W: „Sztuka czytania między wierszami”. Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989. Pod red. Kamili Budrowskiej, Marii Kotowskiej-Kachel. Warszawa: Wydawn. IBL PAN 2016, s. 127-158. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 6.
 • Zawieyski może się bronić. „Teksty Drugie” 2016, nr 5, s. 328-337 [dot.: Joanna Siedlecka: Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki. Poznań: Zysk i S-ka 2015].
 •  „Wieczne łowy” w GUKPPiW, artykuł popularnonaukowy, przygotowany dla Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie, od 15 III 2017 dostępny on-line w portalu https://obnt.pl/pl/aktualnosci/wieczne-lowy-w-gukppiw/
   

c) Prace edytorskie:

 • Edycja materiałów źródłowych z artykułem wstępnym pt. Tajna recenzja „Miazgi” Jerzego Andrzejewskiego adresowana do członków KC PZPR. Przyczynek do wydawniczych losów powieści. Druk w: „Jak się z wami zrosło moje życie”. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Red. B. Dorosz, P. Kądziela. Wwa: Wydawn. IBL 2011, s. 387-410.
 • Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. „Sztuka Edycji” 2015, nr 1, s. 95-104 [omówienie i edycja tekstu źródłowego - recenzji cenzorskiej Janiny Zborowskiej z 1950 r.].

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
• Zawieyski – pisarz w roli polityka. [Rozprawa doktorska].


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
• członek zespołu redakcyjnego słownika biobibliograficznego Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 2-3, realizowanego w IBL PAN pod kier. dr A. Szałagan, w ramach projektu nr 0012/FNiTP/H11/80/2011;
• uczestnik projektu „Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945-1989” (kier. dr hab. Kamila Budrowska), afiliowanego przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, nr 11H11 005280.

2015-2016: Instytut Badań Literackich PAN - prowadzenie warsztatów na Podyplomowych Studiach Edytorskich z przedmiotu Cenzura w PRL. Działalność i konsekwencje edytorskie.Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:
• [Nota biogr. w:] J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. (Słownik biobibliograficzny). IBL PAN. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN - Wydawnictwo, 2010.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45