Małgorzata Anna Ciszewska

 

dr hab., profesor Instytutu Badań Literackich PAN

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

e-mail: malgorzata.ciszewska@ibl.waw.pl
   

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • staropolskie oratorstwo okolicznościowe
 • epistolografia staropolska
 • literatura i kultura epok dawnych
 • obyczajowość kręgu rodzinnego
 • edytorstwo

 

Monografie naukowe:

 • Małgorzata Ciszewska,  Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII - XVIII wiek), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Badań Literackich PAN, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2016, ss. 584.

            Recenzje:

 1. K. Obremski, Tuliusz, "Litteraria Copernicana", 4(24) 2017, s. 200-206.
 2. P. Borek, Małgorzata Ciszewska, Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek), Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 579, [3]), "Odrodzenie i Reformacja w Polsce",  t. LXIV (2020) s. 287-289.

 

 • Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, seria: Studia Staropolskie. Series Nova, Warszawa 2008, ss. 494. 

            Recenzje:

 1. M. Walińska, Literatura i obyczaje, czyli o staropolskim oratorstwie weselnym, rec.:  M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne, "Śląskie Studia Polonistyczne", 2011, nr 1 (1), s. 225-235.
 2.  H. Jurkowska, rec.: M. Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia, obrzęd, źródła, "Barok" 2010, nr 33.

 

Edycje naukowe:

 • Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe, wyd. M. Barłowska, M. Ciszewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 623 (seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t.45). 
 • Maria Barłowska, Małgorzata Trębska, Oracja na weselu Franciszka Gałeckiego, kuchmistrza koronnego, i Rozalii Dzieduszyckiej (1683), „Barok” 2013 / 3(39), s. 190-204.
 • S. H. Lubomirski, Dziękowanie za Jej Mość Pannę margrabiankę de la Grange d'Arquien (1678), oprac. M. Barłowska, M. Trębska, w: "Umysł stateczny i w cnotach gruntowny". Prace edytorskie dedykowane pamięci Profesora Adama Karpińskiego, red. R. Grześkowiak, R. Krzywy, Warszawa 2012, s. 185-204.
 • S. Sarbiewski, Oddanie córki od ojca do zakonu przy obłóczynach, oprac. M. Trębska, "Barok" 2012/1 (37) , s. 187-195.
 • „Pieśni światowe” z rękopisu Biblioteki Baworowskich (sygn. 1294/II). Część V, oprac. M. Trębska, K. Wilk, „Barok” 2004/1(21), s. 196-205.
 • „Pieśni światowe” z rękopisu Biblioteki Baworowskich (sygn. 1294/II). Część IV, oprac. M. Trębska, K. Wilk, „Barok” 2003/ 1(19), s. 169-179.

 
Rozprawy i artykuły:

 • Maria Barłowska, Małgorzata Ciszewska, Oratorstwo ceremonialne za Wazów, w: Wazowie a literatura. Przekroje i zbliżenia, red. R. Krzywy, P. Tyszka, Arx Regia. Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum, 2021, s. 45-92.
 • Małgorzata Ciszewska, The Encomium of Polish Noblewomen in Jakub Sobieski’s Secular Funeral Speeches (the First Half of the 17th Century) / Pochwała szlachcianki w świeckich mowach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego (I połowa XVII wieku), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae",  2020, t. XXXVIII, nr 1, s. 15-25. Zob. >>> 
 • Małgorzata Ciszewska, Modestia młodego mówcy (XVII-XVIII wiek), w: Sarmackie Theatrum VIII. W poszukiwaniu nowości, red. M. Barłowska, M. Walińska, Katowice 2020, s. 26-49. Zob. >>>
 • Małgorzata Trębska,  „Oddajemy szczęśliwy depozyt z przydatkiem imienia nowego” - oratorski i epistolograficzny aspekt świętowania chrzcin w rodzinie szlacheckiej w Rzeczypospolitej XVII i XVIII w., w: Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego, red. A.M. Wyrwa, Poznań-Dziekanowice 2016, s. 371–389.
 • Małgorzata Trębska, Gratulatio in festo Joannis, w: Wiązanie Sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 2016,  s. 522–533.
 • Małgorzata Trębska,  Oskarżenia i apologie w staropolskich wzorach korespondencji z synami marnotrawnymi i ich dyrektorami, w: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. Tom V (stulecia XVI-XIX). Nowa perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 173–191.
 • Małgorzata Trębska, Wykłady i przykłady ornamentacji stemmatycznej w rękopiśmiennych podręcznikach dla mówców w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 2014,  nowa seria, t. XIII (XXIV), s. 195–208.
 • Małgorzata Trębska, O syna „postanowieniu” i postanowieniach. Modelowe relacje rodzinne w świetle wzorów epistolograficznych w XVII i XVIII wieku, w: Sarmackie theatrum VII. W kręgu rodziny i prywatności, red. M. Jarczykowa, R. Ryba, Katowice 2014, s. 45-60.
 • Małgorzata Trębska, Staropolskie mowy winszujące narodzin potomka. Rekonesans, "Res Rhetorica. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Retorycznego", 2014/1, s. 45-60 (publikacja w internecie).
 • Małgorzata Trębska, "Vita iter est" - oratorskie pożegnania i salutacje XVII i XVIII wieku, "Barok" 2013/2 (40), s. 187-202.
 • Małgorzata Trębska, „Powinny trybut synowskiej miłości”, czyli o oratorskich obowiązkach wobec rodziców, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013/ 2(4), s. 205-223.
 • Małgorzata Trębska, Epistola officiosa – kierunki rozwoju gatunku w epistolografii staropolskiej, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 231-245.
 • Małgorzata Trębska, Epistolae invitatoriae – staropolskie listy zapraszające na uroczystości rodzinne, w: Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej, Tom III (stulecia XV-XIX). Perspektywa historycznoliteracka, red. P. Borek. M. Olma, Kraków 2013, s. 181-196.
 • Małgorzata Trębska, Orator w podwice - o staropolskich przemowach kobiet, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2012/3-4, s. 145-153.
 • Małgorzata Trębska, Odważna Judyt i mężna w Bogu Amazonka, czyli o walce duchownej w staropolskich oracjach obłóczynowych, w: Wojny, bitwy i potyczki, red. M. Piskała, W. Pawlak, Warszawa 2011, s. 373-386.
 • Małgorzata Trębska, Mówca domowy, czyli o staropolskim oratorstwie dnia powszedniego, "Barok" 2011/2 (36), s. 71-87.
 • Małgorzata Trębska, Stanisława Sarbiewskiego oddawanie panny do zakonu na tle tradycji świeckich mów weselnych, w: Studia rhetorica, red. M. Choptiany, W. Reczek, Kraków 2011, s. 245-258.
 • Małgorzata Trębska, Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku, „Napis” 2010/1 (XVI), s. 123-137.
 • Małgorzata Trębska, Teoria i uzus. Praktyczne realizacje paradygmatów gatunkowych staropolskich oracji weselnych, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, Warszawa 2008, s. 214–227.
 • Małgorzata Trębska, Jak oddać pannę bez wianka, czyli inwencyjne rozterki Jakuba Maksymiliana Fredry (mowa weselna na ślubie Jadwigi Łuszkowskiej), w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. K. Krzywy, Warszawa 2008, s. 197–211.
 • Małgorzata Trębska, Prolegomena do badań mów weselnych (w kręgu z drukowanych zbiorów autorskich), w: Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych, red. J. Głażewski, M. M. Kacprzak, Warszawa 2007, s. 13–166.
 • Małgorzata Trębska, Swada i swaty w staropolskich pamiętnikach i diariuszach, „Barok” 2006/ 2(26), s. 11–128.
 • Małgorzata Trębska, „Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza, „Napis” 2006 (XII), s. 127-138.
 • Małgorzata Trębska, Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin, „Napis” 2004/1(10), s. 65-80.

 
Prace redakcyjne:

 • redakcja tomu: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.


Recenzje i sprawozdania:

 • recenzje wydawnicze artykułów w czasopismach: "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura" (2019, 2020, 2021); "Odrodzenie i Reformacja" (2021), "Scando-Slavica" (2021), "Res Rhetorica" (2021).  
 • Małgorzata Ciszewska, Sprawozdanie/Report: XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego "Retoryka i medycyna", 18-19.11.2019, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa, "Res Rhetorica" 6 (4) 2019, s. 108-111.
 • Małgorzata Trębska, „Barok” 2011/2(36), s. 278–282, recenzja książki: M. Barłowska, Swada i milczenie. Zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku - prolegomena filologiczne, Katowice 2010.
 • Małgorzata Trębska, „Barok” 2005/2(24), s. 205–207, recenzja książki: S. Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004
 • Małgorzata Trębska, „Barok” 2003/1(19), s. 197–199, recenzja książki: R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich, Warszawa 2001.
   

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty:  

 • referat: Oratorstwo ceremonialne za Wazów. Elekcje i koronacje (referat wspólnie z Marią Barłowską, prof. UŚ). Konferencja: Wazowie i literaci. W kręgu mecenatu, polityki i życia prywatnego, Warszawa, 20 września 2019 (organizatorzy: Zamek Królewski w Warszawie i Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych Uniwersytetu Warszawskiego)
 • referat: "Chory heros" - słabość, rany i choroby w enkomionach pogrzebowych Jakuba Sobieskiego. Konferencja: Retoryka i medycyna, Warszawa, 18-19 listopada 2019 (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczna i Instytut Badan Literackich PAN)  
 • referat: Funeralna oratio puerilis w XVII i XVIII wieku. Konferencja: "W poszukiwaniu nowości." Refleksje o literaturze dawnej pod patronatem Piotra Kochanowskiego (w czterechsetną rocznicę opublikowania "Gofreda"), Wisła, 22-24 października 2018 (organizator: Uniwersytet Śląski)
 • referat: Epistolarne pocieszenie w chorobie. Konferencja: "Dyskurs medyczny w kulturze staropolskiej" - konferencja naukowa z cyklu: "Kolokwia Staropolskie", Kazimierz n. Wisłą, 24-26 września 2018 (organizatorzy: IBL PAN, KUL) 
 • referat: „Kiedy zdrowiów nie stało...”. Inwencja i inspiracja w „mowie żywej”. Konferencja: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, Kazimierz Dolny 2016 (organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej KUL i Instytut Badań Literackich PAN) 
 • referat: Oratio funebris czy orationes funebres. Dialogowość staropolskiego oratorstwa. Konferencja: Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka, Warszawa  2015 (organizator: Instytut Badań Literackich PAN)
 • referat: "Oddajemy szczęśliwy depozyt z przydatkiem imienia nowego - oratorski i epistolograficzny aspekt świętowania chrzcin w rodzinie szlacheckiej w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku". Konferencja: Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego. III Konferencja Naukowa, Lednica-Gniezno, 5-6 czerwca 2014 (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie)
 • referat: Gratulatio in festo Joannis - staropolskie powinszowania na święto patrona. Konferencja: Wiązanie Sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego - Kolokwia Staropolskie, Kazimierz Dolny n. Wisłą – Czarnolas, 23-26 czerwca 2014 (Instytut Badań Literackich PAN, Katedra Literatury Staropolskiej KUL)
 • referat: Oskarżenia i apologie w staropolskich wzorach korespondencji z synami marnotrawnymi. Konferencja: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do końca XIX wieku), Kraków, 23-24 października 2014 (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • referat: Wykłady i przykłady ornamentacji stemmatycznej w rękopiśmiennych podręcznikach dla mówców w zbiorach Biblioteki Narodowej. Konferencja: Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.), Warszawa, 12-13 kwietnia 2013 (Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • referat: Staropolskie o synach i ojców z synami rozmowy - modelowe relacje rodzinne w świetle wzorów epistolograficznych w XVII i XVIII wieku". Konferencja: Officina litteraria I. W kręgu dawnej rodziny i prywatności, Katowice, 13 grudnia 2013 (Uniwesytet Śląski, Uniwersytet Opolski)
 • referat: "Abyś zacną swą prezencyją akt ten kondekorować raczył"- listowne zaproszenia na szlacheckie uroczystości rodzinne w XVII i XVIII wieku" . Konferencja: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.), Kraków 15-16 listopada 2012 (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • referat: Orationes in nuptiis sacris, czyli mowy obłóczynowe w staropolskiej kulturze oratorskiej" . Konferencja: Przestrzeń klasztoru - przestrzeń kultury, Warszawa, 10-12 maja 2012 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego)
 • referat: Staropolski list przyjacielski – rekonesans. Konferencja: Przyjaźń w literaturze staropolskiej, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 8-10 października 2012 (Instytut Badań Literackich PAN i Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • referat: Orator w podwice – o staropolskich przemowach kobiet . Konferencja: Mężne niewiasty: historie i paradoksy, Warszawa, 12 grudnia 2011 (Instytut Badań Literackich PAN, IH PAN)
 • referat: Walka ze światem, ciałem i szatanem w staropolskich oracjach obłóczynowych. Konferencja: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, Kazimierz nad Wisłą, 2010 (organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN i Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • referat: Oratorska antologia staropolskiego wesela - wybór źródeł, opracowanie, kształt wydawniczy. Zebranie Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN. Warszawa, 2010
 • referat: Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku. Konferencja: Literatura i rytuały, Ciążeń 2010 (organizatorzy: Instytut Badań literackich PAN, Uniwersytet Warszawski)
 • referat: „Droga do nieba” Stanisława Sarbiewskiego. Oddawanie panny do zakonu na tle tradycji świeckich mów weselnych. Konferencja: Retoryka dawna, Kraków, 2009 (Uniwersytet Jagielloński)
 • referat: Szlacheckie oratorstwo weselne jako medium podtrzymywania wartości szlacheckich. Zebranie  Zespołu Historii Kultury Staropolskiej Wydziału Historii UW. Warszawa, 2009
 • referat: Oratorska cisza przed burzą, czyli o weselnych mowach z XVI wieku. Konferencja: Brzmienia Kochanowskiego, Warszawa 14-15 stycznia  2008 (organizator: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego)
 • referat: „Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Pochwała i przygana w oracji weselnej na ślubie Dymitra Iwanowicza. Konferencja: „Krwawy świt, mroczny dzień…” Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej, Sandomierz, 2006 (organizatorzy: Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich PAN, Wyższa Szkoła Humanistyczno–Przyrodnicza w Sandomierzu)
 • referat: Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki... i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych. Konferencja: Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych, Cieszyn, 2005  (organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski, Książnica Cieszyńska)
 • referat: Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin, Konferencja: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, Konstancin-Obory, 2004  (organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Warszawski i Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie).
 • referat: „Bierzże już Waszmość tego przyjaciela z rąk moich”. Problemy edycji tekstów staropolskich oracji weselnych. Zebranie Ośrodka Krytyki Tekstu i Edytorstwa Naukowego IBL PAN. Warszawa, 2004
 • referat: Inwencyjne rozterki Jakuba Maksymiliana Fredry. Zebranie Zespołu Historii Kultury Staropolskiej Wydziału Historii UW. Warszawa, 2004

Kwerendy i staże zagraniczne

 • Litwa, kwerenda archiwalna w Archiwum Historycznym w Wilnie, wrzesień 2011 r., realizacja projektu: Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej, nr 2011/03/B/HS2/04360
 • Litwa, kwerenda archiwalna Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, wrzesień 2011 r., realizacja projektu: Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej, nr 2011/03/B/HS2/04360
 • Białoruś, kwerenda archiwalna w Białoruskiej Bibliotece Narodowej w Mińsku, marzec 2013 r., realizacja projektu: Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej, nr 2011/03/B/HS2/04360
   

Udział w zespołach i komisjach eksperckich i konkursowych:

 • ekspert zewnętrzny w komisji kadrowej UW w konkursie na stanowisko adiunkta (po doktoracie) w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych Wydziału Polonistyki (2021)
 • członek komisji w postępowaniu habilitacyjnym Dr. Grzegorza Trościńskiego (Uniwersytet Rzeszowski) w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie literaturoznawstwo (23 stycznia 2020 roku).
 • ekspert zewnętrzny w komisji kadrowej UW w konkursie na stanowisko asystenta (po doktoracie) w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych Wydziału Polonistyki (2018)
 • ekspert zewnętrzny w komisji kadrowej UW w konkursie na stanowisko adiunkta (z habilitacją) w Zakładzie Literatury i Kultury Epok Dawnych Wydziału Polonistyki (2018)
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnej zawodów ogólnopolskich Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2017, 2018, 2019)


Udział w projektach badawczych:

 • Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej, 2012-2015, projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr 2011/03/B/HS2/04360, pozytywna ocena merytoryczna Zespołu Ekspertów oraz Koordynatora Dyscyplin i Rady Narodowego Centrum Nauki, decyzją NCN z dnia 29 listopada 2016 roku projekt uznany za wykonany, charakter udziału – kierownik.
 • Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego do roku 1600, 2008 - 2009, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr PBZ-MNiSW-6/3/2006, zadanie 1, kierownik zadania: prof. dr hab. Adam Karpiński, charakter udziału – sekretarz naukowy zadania w części realizowanej przez IBL PAN, członek zespołu badawczego, wykonawca.
 • Twórca – dzieło – tekst jako przedmiot filologiczny, 2008-2011, zadanie w projekcie: Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty w kulturze polskiej, projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr PBZ-MNiSW-03/II/2007, kierownik projektu: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa, kierownik zadania: prof. dr hab. Adam Karpiński, charakter udziału – sekretarz zadania.
 • Zintegrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN (e-ZBB), 2012-1017, projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 11 027080, kierownik projektu: dr Joanna Krauze-Karpińska, charakter udziału – wykonawca.
 • „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej, 2013-2018, projekt badawczy Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 12 0114 81, kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Chachulski, charakter udziału – wykonawca (współautorstwo edycji krytycznej mów pogrzebowych Jakuba Sobieskiego; z dr hab. Marią Barłowską). 

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych 

 • Retoryka i medycyna, 18-19 listopada 2019, Warszawa, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne i Instytut Badań Literackich PAN, sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Retoryka doradzania, 2016, Warszawa, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Retoryczne i Instytut Badań Literackich PAN, sekretarz komitetu organizacyjnego 
 • Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka, 2015, Warszawa, konferencja organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN, sekretarz komitetu organizacyjnego 
 • Przyjaźń w literaturze staropolskiej, 2012, Kazimierz Dolny n. Wisłą, konferencja organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN i Katolicki Uniwersytet Lubelski, sekretarz komitetu organizacyjnego
 • Humanizm i filologia, 2009, Warszawa, konferencja organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN i Uniwersytet Warszawski, sekretarz komitetu organizacyjnego

Dydaktyka, popularyzacja nauki:

 • Małgorzata Ciszewska, XVII-wieczne oracje okolicznościowe jako źródła historyczne, wykład online na seminarium Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych UW (maj 2021).
 • Małgorzata Ciszewska, Wzorzec szlachcianki w XVII-wiecznych mowach pogrzebowych i kazaniach, 2 wykłady online na seminarium magisterskim na kierunku filologia polska (Wydział Polonistyki UW, styczeń-luty 2021).
 • Małgorzata Ciszewska, Skąd się biorą wiersze w podręcznikach?, wykład online, nagranie z cyklu: IBL dla szkół- "Wykłady mistrzowskie" (2 czerwca 2020). Zob. >>> 
 • Małgorzata Ciszewska, Jana Kochanowskiego "Przy pogrzebie rzecz", wykład online, nagranie z cyklu: IBL dla szkół- "Wykłady mistrzowskie" (11 maja 2020). Zob. >>> 
 • Wykład otwarty dla studentów filologii polskiej: Szlachecki teatr wymowy. Sztuka oratorska w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika (15 stycznia 2019).
 • Ćwiczenia z przedmiotów: Wstęp do nauki o literaturze i podstawy edycji tekstu dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (październik-grudzień 2017).
 • Wykłady na studiach podyplomowych w Instytucie Badań Literackich PAN (lata 2009-2012).
 • Ćwiczenia z przedmiotów: Historia Literatury Polskiej i Nauka o Literaturze dla studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (w latach: 2002 – 2006).
 • Wykład dla szkół, lekcja festiwalowa: Figliki Rejowe – czytanie ze zrozumieniem, Festiwal Nauki (2005).

Członkostwo w towarzystwach i innych organizacjach naukowych bądź wspierających naukę

 • członek Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”;
 • członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej "Pro Rhetorica"
 • członek rady naukowej w Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej PRO RHETORICA (przy IBL PAN)
   

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45