Bartłomiej Szleszyński

dr hab., profesor instytutu

Kierownik zespołu Pracowni Edycji i Monografii Cyfrowych

Zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. edycji

 
bartlomiej.szleszynski@ibl.waw.pl
bartlomiej.szleszynski@neostrada.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • Twórczość Bolesława Prusa,
 • Nurt sarmacki w literaturze XIX wieku,
 • Gry z XIX-wiecznością w kulturze współczesnej,
 • Pozytywiści i kolonializm.

  PUBLIKACJE:
  Książki:
 • Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX- wiecznego nurtu sarmackiego, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2007.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • "Ważna Cześnika nauka o grzeczności" – O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego i Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, "Napis" 2005, s. 137-144;
 • "Uwagi o dawnej Polsce" Henryka Rzewuskiego. Komentarz do edycji, "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 3, s.77-88;
 • Kto jest autorem "Pomocy własnej" Samuela Smilesa?, w: Etyka i literatura, red. E.Ihantowicz i E.Paczoska, Warszawa 2006;
 • Sarmacka codzienność w powieściach Henryka Rzewuskiego, Zygmunta Kaczkowskiego i Henryka Sienkiewicza, w: Codzienność w literaturze XIX (i XX) w., pod red. G. Borkowskiej, A. Mazur, Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 385-396;
 • Dlaczego Wokulski nie pojechał do Londynu?, w: Podróż i literatura, red. E. Ihnatowicz, E. Paczoska, Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 574-582;
 • Alterglobalista Bolesław Prus (na podstawie "Kronik"), w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. Malik, Wydaw. KUL, Lublin 2009, s.243-252;
 • Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie", "Napis" seria XIV (2009), s. 411-420;
 • Bolesław Prus wobec kolonializmu. Rekonesans na podstawie "Kronik" w: Studia postkolonialne nad kulturą i cywilizacja polską, red. K. Stępnik, D. Trześniowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 123 - 134;
 • Rozważania przy rekonstruowaniu rekonstrukcji. O tym jak wiek XIX w "Lodzie" Jacka Dukaja zbudowano, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011, s. 144-178;
 • Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011, s. 246-270;
 • Żywa Lalka, martwy Prus? (Na co nam dziś Pozytywizm?), "Przegląd Humanistyczny" 5/2011, s. 85-94;
 • Twórczość Zygmunta Kaczkowskiego w oczach krytyki (1851 - 1863), w: Dyskursy krytycznoliterackie 1764 – 1918, red. M. Strzyżewski, Toruń 2012, s.139-155;
 • Bolesław Prus i pozytywistyczne "porno z Murzynkami", "Napis" t. XVIII, Rok 2012, s. 155-173;
 • "Lalka" i lektury rzeczywistości. Kilka przybliżeń i wiele pytań, w: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, s. 455-465;
 • Słowo wstępne do: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, Warszawa 2013, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, s. 5-9 [wspólnie z Ewą Paczoską i Dawidem Marią Osińskim];
 • Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze "The Last of Us"), "Napis" t. XIX, Rok 2013, s. 364 - 378;
 • O Bolesławie Prusie, upowszechnianiu wiedzy i wydawaniu Kronik słów kilka. ("Napis" seria XX, 2014, s. 299-304);
 • Kolonialne fantazje i kolonialne koszmary w "Zemście" Bolesława Prusa, "Wiek XIX" 2014, rok VII (XLIX) s. 207228;
 • O zagubieniu, utracie i "pornograficznym" końcu XIX wieku w Zagubionych dziewczętach w: "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", 2015;
 • Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie (Na marginesach kolekcji PrusPlus w Nowej Panoramie Literatury Polskiej) (wraz z K. Nicińskim i A. Kochańską) w: "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", 2015;
 • Hasła Postęp i Sarmatyzm w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Pojęcia - terminy - zjawiska – przekroje, t. 2, Toruń 2016, s. 309-317 oraz 523-531;
 • Anglia jako utopia w publicystyce Elizy Orzeszkowej i Bolesława Prusa w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red E. Paczoska i A. Budrewicz, Warszawa 2016;
 • O Bolesławie Prusie, Aleksandrze Głowackim, Stanisławie Wokulskim oraz o problemach z postaciami i pseudonimami, które wymknęły się swemu twórcy  w: Bolesław Prus mieszkaniec, kronikarz i pisarz Warszawy, red. M. Parnowska, A. Komornicka, Warszawa 2016;
 •  "Breaking Bad" kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater, "Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej", rok 2016, 130-149;
 • Globalizacja, kolonizacja, darwinizm społeczny. Wstęp do rozważań o kilku podobieństwach pomiędzy poglądami Bolesława Prusa i ideologów Narodowej Demokracji, w: Między pozytywizmem a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918, red. Maciej Gloger, Warszawa 2017, s. 91 - 108;
 • New Panorama of Polish Literature. How to present knowledge in the internet (Polish specifics of the issue), Advances in Digital Scholarly Editing. Papers presented at the DiXiT conferences in The Hague, Cologne, and Antwerp, Edited by Peter Boot, Anna Cappellotto, Wout Dillen, Franz Fischer, Aodhán Kelly, Andreas Mertgens, Anna-Maria Sichani, Elena Spadini & Dirk van Hulle, 2017, s. 463 - 467;
 • O wieku XIX jako wystawie oraz dobrych praktykach w projektach humanistyki cyfrowej Rec.: Ekspozycje nowoczesności. Wystawy a doświadczenie procesów modernizacyjnych w Polsce (1821–1929), pod redakcją Małgorzaty Litwinowicz-Droździel, Iwony Kurz, Pawła Rodaka, Warszawa 2017, "Wiek XIX. Rocznik TLiAM" 2017, R. X (XLII), s. 399-405;
 • Quo vadis: Le folle e i divirtimenti. Il romanzo di Henryk Sienkiewicz come testimoniaza sulle masse e sugli spettacoli per le masse, w: Quo vadis. La prima opera transmediale, red. E. Gagetti, M. Woźniak, Rzym 2017.

Prace edytorskie: 

 • Henryk Rzewuski: Uwagi o dawnej Polsce, Warszawa 2003.

Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku:

 • Redakcja książki: Przerabianie XIX wieku, red. E. Paczoska, B. Szleszyński, PIW, Warszawa 2011;
 • Przypisy do: Bolesław Prus, Obrazy wszystkiego, Warszawa 2006, wybór i wprowadzenia S. Sandler;
 • Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. Ewa Paczoska, Bartłomiej Szleszyński, Dawid Maria Osiński, Warszawa 2013.
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Wiek XXI o Bolesławie Prusie, Bolesław Prus o wieku XXI;
 • Bolesław Prus i pozytywistyczne koncepcje kolonialne.
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych: 
 • Kierownik zespołu Nowej Panoramy Literatury Polski;
 • Zastępca kierownika Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN ds. edycji;
 • Kierownik w grancie NPRH: Sienkiewicz ponowoczesny – laboratorium cyfrowe, nr rej. 2aH 15 0195 83, czas trwania: 2016–2018, jednostka: Instytut Badań Literackich PAN, grant w trakcie realizacji;
 • Wykonawca w grancie NPRH: Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa), nr rej. 1aH 15 0173 83, czas trwania: 2015–2020, kierownik: prof. B. Dorosz (IBL PAN), grant w trakcie realizacji;
 • Wykonawca w grancie NPRH:  Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja, nr 11H 17 0139 85, Czas trwania: 2018 r. – 2022 r. Kierownik: prof. dr hab. Jacek Kopciński, IBL PAN.

Biogramy i opracowania o Pracowniku:


Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku