Piotr Sobolczyk

dr hab.
adres e-mail piotr.sobolczyk@ibl.waw.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 Główne kierunki zainteresowań naukowych:

teoria queer, teoria literatury, komparatystyka, kulturoznawstwo, literatura polska XX i XXI wieku, literatura hiszpańska, gotycyzm, krytyka literacka

Publikacje:
a) książki:

1. Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 264.
2. Dyskursywizowanie Białoszewskiego. T. I: Teoria recepcji i dyskursy krytycznoliterackie, Wyd. Słowo Obraz/Terytoria, Gdańsk 2013, ss. 312.
3. Dyskursywizowanie Białoszewskiego. T. II: Dyskursy literaturoznawstwa naukowego i szkolnego, Wyd. Słowo Obraz/Terytoria, Gdańsk 2014, ss. 304.
4.  Polish Queer Modernism, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2015, ss. 252.
5.  Queerowe subwersje. Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015, ss. 526.
6.  Gotycyzm – modernistyczny sobowtór odmieńca, Wyd. Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk 2017, ss. 352.
7. The Worldview, the Trope, and the Critic. Critical Discourses on Miron Białoszewski, transl. J. Burzyński, Peter Lang Editions, „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” series ed. R. Nycz, vol. 13, Berlin 2018, ss. 246.

b) ważniejsze rozprawy i artykuły (wybór):
1.  „Wywiad” Mirona Białoszewskiego jako „wiersz ostatni”, „Ruch Literacki” 2002 nr 4-5, s. 475-484.
2.  Yerma na polskim stole (mikserskim). Przekład literacki w filmie w: Między oryginałem i przekładem X. Między tekstem a obrazem: Przekład a telewizja, reklama, teatr, film, komiks, internet, red. U. Kropiwiec, M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna-Twardzikowa, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 67-81.
3. Neologizmy Białoszewskiego, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 5, s. 75-91. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/9150/1/006_Piotr_Sobolczyk_Neologizmy_Bia%C5%82oszewskiego_75_91.pdf
4. Od „karmelickich plot” do wierszy medytacyjnych. Białoszewskiego obroty transcendencji w: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, red. A.Gleń, I. Jokiel, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s. 143-166.
5. Język potoczny Białoszewskiego w przekładzie w: Między oryginałem i przekładem XII. Głos i dźwięk w przekładzie, red. J. Brzozowski, J. Konieczna-Twardzik, M. Filipowicz-Rudek, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2006, s. 61-85.
6. Jaki lingwizm? Miłobędzka-Białoszewski, „Kresy” 2007 nr 1-2, s. 110-116.
7. Fingowane Alegacje. O próbach powoływania patrona w dyskursach krytycznoliterackich wobec praktyki literackiej w: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Wyd. Universitas, Kraków 2007, s. 63-93.
8. Mirona Białoszewskiego „Sen” w: Poza światem... Baśniowość, magia, oniryzm w literaturze, red. M. Woźniak-Łabieniec, T. Cieślak, Wyd. Piktor, Łódź 2007, s. 145-159.
9. Hermetyczne pornografie Białoszewskiego w: Literackie reprezentacje doświadczenia, red. W. Bolecki, E. Nawrocka, Wyd. IBL,Warszawa 2007, s. 311-334. Przekład angielski: Miron Białoszewski’s Hermetic Pornographies, przeł. J. Pytalski, „Teksty Drugie / Second Texts”, Special Issue English Edition „Texts and the Body”, 2013 nr 1, s. 101-117.
10. Białoszewski w „Lubiewie” w: Ciało, Granice, Kanon, red. J. Olejniczak, M. Rygielska, Wyd. Para, Katowice 2008, s. 71-89.
11. Fryzjer-gej, „Mosina”-włosina. Białoszewski i Witkowski w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. M. Dąbrowski, Wyd. Elipsa, Warszawa 2008, s. 332-344.
12. Homobiografia: Miron Białoszewski, „Pogranicza” 2008 nr 6, s. 15-31.
13. Białoszewski jako wychowawca, „Dekada Literacka” 2008 nr 5-6, s. 41-46.
14. Humor Białoszewskiego i jego przekłady w: Między oryginałem a przekładem XIII. Poczucie humoru a przekład, red. J. Konieczna-Twardzikowa, M. Filipowicz-Rudek, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 189-206.
15. Chrystologia ponowoczesna młodych poetów duchem, „Pogranicza” 2009 nr 1, s. 46-57.
16. W stronę Krainy Łagodności (i na marginesach). Poezja polska po 2000 r. w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak, K. Pietrych, Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2009, s. 565-603.
17. „Ty jesteś krowa a ja Żyd”. Tadeusza Śliwiaka Holocaust zwierząt, „Pogranicza” 2009 nr 5, s. 28-40.
18. Jak wyglądały twarze starych kobiet nim się urodziły? Anna Świrszczyńska – Krystyna Miłobędzka, „Topos” 2009 nr 4, s. 47-55.
19. Genius loc. cit. [o Chamowie M. Białoszewskiego], „Dekada Literacka” 2009 nr 5-6, s. 89-96.
20. „Król Mrówek” – Herberta traktat o dojrzałej miłości, „Dekada Literacka” 2010 nr 1-2, s. 156-165.
21. „Hemofilia” – Hom(of)ilia Stanisława Barańczaka w: Żywioły wyobraźni poetyckiej pokolenia ’68, red. A. Czabanowska-Wróbel, I. Misiak, Wyd. UJ, Kraków 2010, s. 83-97.
22. Sabat Starych Bab w: Cielesność w polskiej poezji najnowszej, red. T.Cieślak, K. Pietrych, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 79-107.
23. Kognitywna vs. Kognicyjna? Poetyka vs. Poietyka?, „Teksty Drugie” 2010 nr 4, s. 88-100. https://rcin.org.pl/Content/49065/WA248_66248_P-I-2524_sobolczyk-kognitywna.pdf
24. Gry ni-cości Kry-nic-kiego w: Tajemnica w tekstach kultury, red. A. Borkowski, E. Borkowska, M. Pliszka, Wyd. Stowarzyszenie tutajteraz, Siedlce 2011, ss. 241-251.
25. „Trafieni” w wyobrażenia. Podmiotowość pisarza a literatura na zamówienie w: Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Ż. Nalewajk, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, s. 175-204.
26. „Ciemne dzieci” Kornhausera w: Było nie minęło. Antologia tekstów krytycznych poświęconych twórczości Juliana Kornhausera, red. A. Gleń, Opole 2011, s. 163-171.
27. 19 vs. 22. Jerzy Andrzejewski i numerologia w: Formacja 1910. Świadkowie nowoczesności, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Wyd. Universitas, Kraków 2011, s. 282-298.
28. Sławiński, Białoszewski, interpretacja, „Teksty Drugie” 2011 nr 6, s. 238-261. http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury
29. Dwa homoerotyczne scenariusze fantazmatyczne Witkacego, „Wielogłos. Wybór tekstów” 2012 nr 1, s. 39-57.
30. Dokładka – pogorszenie? Na(d)dawanie? (O „Tajnym Dzienniku” Mirona Białoszewskiego), „Kwartalnik ARTystyczny” 2012 nr 2, s. 161-172. http://www.kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2019/11/Kwartalnik-103-do-internetu.pdf
31. Zachmurzenie umiarkowane, ukręcić z piasku w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, red. J. Borowiec, Wrocław 2012, s. 285-291.
32. Manieryzm, „poetyka” queer i subwersje mitów, „Teksty Drugie” 2013 nr 5, s. 77-105. http://rcin.org.pl/Content/62247/WA248_79303_P-I-2524_sobolczyk-manieryzm_o.pdf
33. Tadeusz Miciński, syn Rudolfa, ojciec Jarosława – u początków polskiej poezji tacierzyńskiej w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne, temat literacki, metafora kultury, t. II, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 519-535.
34. Corporative Society and Cyberqueer. Utopia and Dystopia Revisited in: Changes, Conflicts And Ideologies in Contemporary Hispanic Culture, ed. T. Fernández Ulloa, Cambridge 2014, s. 354-376.
35. The Anxiety of (Social) Influence, “Praktyka Teoretyczna” 2014 nr 1, s. 25-52; http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr11_2014_Socjologia_literatury/01.Sobolczyk.pdf
36. Gwałt korporacyjny i gwałt korporealny – dwa spojrzenia na pewną metaforę w: Przyjemność i cierpienie. Genuss und Qual, t. II, red. G. Jaśkiewicz, J. Wolski, Rzeszów 2014, s. 193-213.
37. Queer gothic – queer modernism, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2014 nr 24, s. 71-93.
38. Młoda poezja polska na urlopie tacierzyńskim w: Poezja polska po roku 2000. Diagnozy – problemy – interpretacje, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, P.Tański, Biblioteka „Inter” t. 1, Toruń 2015, s. 212-228 (e-book dostępny na: http://www.pismointer.umk.pl/poezja-polska-po-roku-2000-problemy-diagnozy-interpretacje/).
39. Fetyszysta Jerzy A. w: Jerzy Andrzejewski czytany na nowo, red. A. Kasperek, J. Wróbel, Kraków 2015, s. 23-64.
40. Queering the Warsaw Uprising (With a Little Help from Miron Białoszewski), “Studia Humanistyczne AGH” 2015 nr 2, s. 193-213.
41. Sexual Fingerprint: Queer Diaries and Autobiography w: Writing the Self. Essays on Autobiography and Autofiction, ed. K. W. Shands, G. Grillo Mikrut, D. R. Pattanaik, K. Ferreira-Meyers, Södertörn 2015, s. 329-344.
42. Towards a Subverse Queer Atopia. Beyond the Utopia/Dystopia Inversion, “SQS. Journal of Queer Studies” 2015 nr 1-2, s. 1-14. https://journal.fi/sqs/article/view/53595
43. Permanentna parabaza subwersji i queerowe S/M w: Współczesne dyskursy konfliktu, red. W. Bolecki, W. Soliński, M. Gorczyński, Warszawa 2015, s. 337-369.
44. Polish Catholicism and Homosexuality. Strange Bedfellows w: New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies, ed. D. Scheller-Boltz, Wiesbaden 2015, s. 379-397.
45. Central European Communist Camp w: New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies, ed. D. Scheller-Boltz, Wiesbaden 2015, s. 399-419.
46. Leopoldo María Panero y la máscara de la feminidad w: Images of Women in Hispanic Culture, ed. T. Fernández-Ulloa, J. Schmidt Morazzani, Cambridge 2016, s. 119-136.
47.  B/B/B (albo: B. nareszcie uzupełniony) w: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu, red. A. Kluba, M. Rembowska-Płuciennik, Warszawa 2017, s. 401-418.
48. „Kajtuś czarodziej” Janusza Korczaka jako queer gothic, „Testy Drugie” 2017 nr 4, s. 220-234. https://rcin.org.pl/Content/49065/WA248_66248_P-I-2524_sobolczyk-kognitywna.pdf
49. Hejkum gejkum?, „InterAlia” 2018 nr 13, http://www.interalia.org.pl/pl/artykuly/aktualny_numer_201813.htm
50. Nowe formy kampu, nowa klasa kreatywna i wynikające stąd nieporozumienia, „Praktyka teoretyczna” 2018 nr 2, s. 192-219. http://numery.praktykateoretyczna.pl/PT_nr28_2018_Filozofie_plastycznosci_i_przygodnosci/10.Sobolczyk.pdf
51. Homofobofilia i kryminał, „Inter” 2018 nr 4, https://pismointer.wordpress.com/aktualny-numer/krytyka/piotr-sobolczyk-homofobofilia-i-kryminal-tak-bedzie-prosciej-przemyslawa-semczuka/
52. Foucault: Madness & Surveillance in Warsaw, „Foucault Studies” 2018 nr 25, s. 174-190, https://rauli.cbs.dk/index.php/foucault-studies/article/view/5579 
53. Nowa fala biografistyki, „Kwartalnik ARTystyczny” 2018 nr 2, s. 181-192. http://www.kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2018/09/KA-98-do-netu.pdf
54. Zabijanie Gombrowicza, "Kwartalnik ARTystyczny" 2019 nr 3, s. 67-72. http://www.kwartalnik.art.pl/wp-content/uploads/2019/11/Kwartalnik-103-do-internetu.pdf  Przekład hiszpański Matando a Gombrowicz, "The Citizen.Es" 16 XII 2019, http://thecitizen.es/literatura/gombrowicz-piotr-sobolczyk
55. Między lalą-Niemcem a podobnież-Żydem męskość polska może się wydarzyć (o Białoszewskim), "Fragile" 2019 nr 3, s. 40-50. Wersja pełna: https://fragile.net.pl/home/miedzy-lala-niemcem-a-podobniez-zydem-meskosc-polska-moze-sie-wydarzyc-o-bialoszewskim/

c) przekłady:
Naukowe:
1. Carol J. Adams, Płciowa  polityka mięsa, „Red” 2009-2010 nr 2.
2. Charles Bernheimer, Wstęp. Lęki przed porównaniem w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
3. Roland Greene, „Nie dzieła, lecz sieci”: kolonialne światy w komparatystyce w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
4. Pamela Robertson, Jak jest zrobiony feministyczny kamp?, „Teksty Drugie” 2012 nr 5.
5. Gregorio Marañon, Don Juan. Sława i nędza księcia de Villamediana, „Fraza” 2014 nr 3, s. 136-158.
6. Eric Anderson, Teoria męskości inkluzywnej, „Teksty Drugie” 2015 nr 2, s. 431-444.

Literackie (wybór):
1.  [przekłady Miguela Floriána], „Fraza” 2002 nr 4.
2.  Upadek Imperium Sodomitów [przekład Terenci Moixa], „Tygiel Kultury” 2004 nr 1-3.
3.  [przekłady Jaime Gil de Biedmy], „Europa. Tygodnik Idei” 2005 nr 52.
4.  [przekłady Federico Garcíi Lorki], „Europa. Tygodnik Idei” 2006 nr 7.
5.  [przekłady Vicente Huidobro], „Europa. Tygodnik Idei” 2006 nr 23.
6.  [przekład sztuki Milczenie] w: Harold Pinter, Dramaty, t. II, Wyd. ADiT, Sulejówek 2006.
7.  [przekład sztuki Noc] w: Harold Pinter, Dramaty, t. II, Wyd. ADiT, Sulejówek 2006. 
8.  [przekłady Luisa Cernudy], „Europa. Tygodnik Idei” 2006 nr 34.
9.  [przekłady Pere Gimferrera], „Europa. Tygodnik Idei” 2006 nr 46.
10.  [przekłady Federico Garcíi Lorki], “Europa. Tygodnik Idei” 2007 nr 13.
11. Letni pastisz [przekład Terenci Moixa] w: „Studia Iberystyczne” nr 6, „Almanach Kataloński” pod red. T. Eminowicz-Jaśkowskiej i A. Sawickiej, Kraków 2007.
12.  [przekłady Joana Brossy], „Europa. Tygodnik Idei” 2007 nr 21.
13.  [przekłady Leopolda Maríi Panero], „Europa. Tygodnik Idei” 2007 nr 30.
14.  [przekład Pabla Nerudy], „Europa. Tygodnik Idei” 2007 nr 37.
15.  [przekłady Paula Eluarda], „Europa. Tygodnik Idei” 2007 nr 46.
16.  [przekłady Leopolda Maríi Panero], „Red.” 2007 nr 3-4.
17.  [przekłady Gerarda Diego], „Europa. Tygodnik Idei” 2008 nr 8.
18.  [przekłady Luisa Rosalesa], „Europa. Tygodnik Idei” 2008 nr 24.
19.  [przekłady Miguela Floriána], „Europa. Tygodnik Idei” 2008 nr34.
20.  [przekłady Vicente Aleixandre], „Europa. Tygodnik Idei” 2008 nr 43.
21.  [przekłady Juana Eduarda Cirlota], „Europa. Tygodnik Idei” 2009 nr 10.
22.  [przekłady Luisa Cernudy], „Europa. Tygodnik Idei” 2009 nr 19.
23.  [przekłady Rubéna Darío], „Europa. Tygodnik Idei” 2009 nr 30.
24.  Gregueríe spożywcze [przekłady Ramóna Gómeza de la Serna], „Red” 2009-2010 nr 2.
25.  Hiszpańska poezja Siglo de Oro [przekłady poezji anonimowej oraz Quevedo, Villamediany i Góngory], „Fraza” 2014 nr 3.
26.  [przekłady Gustava Adolfa Bécquera], „Fraza” 2014 nr 3.
27.  [przekład Rosalíi de Castro], „Fraza” 2014 nr 3.
28.  [przekłady Miguela de Unamuno], „Fraza” 2014 nr 3.
29.  [przekłady Luisa Cernudy], „Fraza” 2014 nr 3.
30.  Wojna [przekład dramatu Miguela Mihury], „Arterie” 2015 nr 3.
31.  Kochany dzienniczku. Zwierzęta mniejsze: pchła, mucha, pszczoła [przekład opowiadań Álvara de Laiglesia], „Arterie” 2016 nr 1.
32.  Poezje [św. Jan od Krzyża, wraz z komentarzami], "Kwartalnik ARTystyczny" 2019 nr 2.

Wybrane najważniejsze recenzje krytycznoliterackie:
1.  My queendom is my pride [rec. M. Witkowskiego], “Tygiel Kultury” 2005 nr 7-9.
2.  Jaka poezja w czasie marnym ? [rec. Ewy Lipskiej], „Pogranicza” 2005 nr 2.
3.  Nasierowski wolny od cenzury [rec. Jerzego Nasierowskiego], „Tygiel Kultury” 2006 nr 10-12.
4.  Sen był domem [rec. Marcina Świetlickiego], „Tygiel Kultury” 2007 nr 1-3.
5.  Awangardzista to ryzykant [rec. Joana Brossy], „Nowe Książki” 2007 nr 6.
6.  Frenetyczna Kolumbia [rec. Fernanda Vallejo], „Nowe Książki” 2007 nr 9.
7.  Takie tam na rozkurz [rec. Macieja Malickiego], „Pogranicza” 2007 nr 5.
8.  Psychotroppodelicatessen [rec. Marii Cyranowicz], „Dekada Literacka” 2007 nr 4.
9.  „Albo będzie to krótka historia, albo żadna” (przenośnia) [rec. Enrique Vila-Matasa], „Pogranicza” 2007 nr 6.
10. Sielojoanki, Joannosilki, Kisilojanki [rec. Joanny Mueller], „Kresy” 2007 nr 4.
11.  Normals nie potrzebuje Szecherezady, czyli Ja [rec. Bartosza Żurawieckiego], „Kresy” 2008 nr 1-2.
12.  Im-puls (do) pociągu bylejakiego [rec. Andrzeja Mandaliana], „Dekada Literacka” 2008 nr 2-3.
13.  Społeczne funkcje komunikacyjnej nudy [rec. Jarosława Lipszyca], „Dekada Literacka” 2008 nr 4.
14.  Redivivus? [rec. Andrésa Trapiello], „Pogranicza” 2009 nr 1.
15. Juliusz Słowacki a homoseksualizm w Polsce lat 80 XX w. [ rec. Tadeusza Olszewskiego], „Tygiel Kultury” 2009 nr 1-3.
16.  Ella elle l’a [rec. Wisławy Szymborskiej], „Pogranicza” 2009 nr 2.
17.  Prawo pożądania Chrystusa [rec. Bogusława Kierca], „Dekada Literacka” 2009 nr 3.
18.  Trzydziestolatek w czarnej kropce [rec. Tadeusza Dąbrowskiego], „Kresy” 2009 nr 3.
19.  Jezus winien był zostać filozofem [rec. Eduarda Mendozy], „Dekada Literacka” 2009 nr 4.
20.  The mind-forg’d manacles I hear [rec. Roberta Rybickiego], “Pogranicza” 2009 nr 6.
21.  Polski rycerz pod carycą [rec. Mariana Pankowskiego], „Pogranicza” 2010 nr 1.
22.  Tylko słoni żal [rec. Mariusza Sieniewicza], „Pogranicza” 2010 nr 2.
23. Pół soboty piszę recenzję o niedzieli poświęconej pisaniu wiersza o niedzieli [rec. Samanthy Kitsch], „Pogranicza” 2010 nr 3.
24.  Białoszewski, Miłobędzka, Krynicki, (Lec?)... Sommer [rec. Piotra Sommera], „Dekada Literacka” 2010 nr 4-5.
25.  Hayden White i Napollione [rec. Gonzala Torrente Ballestera], “Pogranicza” 2010 nr 5.
26.  Ojczyźniany syn przeciwko homosynczyźnianemu ojcu [rec. K.Gołaszewskiego], „Tygiel Kultury” 2011 nr 4-6.
27.  „Dziękuj Bogu, że jesteśmy bezcieleśni, bezszelestni” [rec. B. Żurawieckiego], „Pogranicza” 2011 nr 4.
28.  Czerwona gwiazda – gwiazda Wenus [rec. W. Jabłońskiego], „Tygiel Kultury” 2011 nr 10-12.
29.  Buch po sezonie bach [rec. M. Witkowskiego], „Dekada Literacka” 2011 nr 5-6.
30.  GayRL czy QueeRL?, [rec. K. Tomasika], „Teksty Drugie” 2012 nr 6.
31.  Gombrowicz bez marynarki i z marynarzem, [rec. W. Gombrowicza], „Kwartalnik Artystyczny” 2013 nr 3.
32.  Chiron Miron (i człowiek Tadeusz), [rec. T. Sobolewskiego], „Teksty Drugie” 2013 nr 5.
33.  „Jak ci powiedzieć, jak ciebie kocham. Błagam, błagam, pisz” [rec. listów Czapski – Hering t. I], „Kwartalnik ARTystyczny” 2017 nr 2.
34.  Horyzont depresyjny – horyzont utopijny [rec. B. Żurawieckiego], „Opcje” 2017 nr 1-2.
35.  Naszkicowane, namazane, rozmazane – nie wymazane [rec. M. Witkowskiego], „Nowa Dekada Krakowska” 2017 nr 6.
36.  Powiedziałem swojemu gadaniu: nie pisz się [rec. listów Czapski – Hering t. II], „Kwartalnik ARTystyczny” 2018 nr 3.
37.  Odklęte requeery PRL-u [rec. R. Ryzińskiego], „Opcje” 2018 nr 3. [błąd w tytule: „Odlotowe requeery PRL-u”].
38.  Transnational Homosexuals in Communist Poland (review) [rec. L. Szulca], "Slavic Review" 2019 nr 1 (Spring Issue), vol. 78, s. 262-264.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
1. Przekład i edycja (wstęp i przypisy) traktatu Baltasara Graciána Sztuka geniuszu. Traktat o konceptyzmie wraz z autorską i pierwszą w języku polskim antologią hiszpańskiej poezji siglo de oro (Wyd. IBL PAN, planowany czas publikacji 2020).
2. Współredakcja i autorstwo tekstów (wstęp, rozprawa naukowa o ineditach Białoszewskiego Odhermetyzowywanie pornografii? oraz dwie recenzje) do numeru 1 rocznika "MiroFor" poświęconego Mironowi Białoszewskiemu (ukaże się w 2020).
3.  Badania nad zawartością archiwów IPN na temat Mirona Białoszewskiego i jego kręgu.
4. Badania nad koncepcją "queerowej sztuki porażki" i jej związków z gotycyzmem oraz twórczością Gombrowicza (szereg artykułów).
5. Queer w poezji Józefa Czechowicza.
6. Krytyka towarzysząca dotycząca najnowszej polskiej literatury queerowej.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
1. Współtwórca w 2018 wraz z dr hab. Agnieszką Karpowicz rocznika poświęconego Mironowi Białoszewskiemu "MiroFor" (Wyd. Słowo/Obraz terytoria), numer 1 w druku.
2. Członek Rady Przyjaciół Fundacji im. Mirona Białoszewskiego.

Kierownik i wykonawca grantów:
1. DEC-2012/04/S/HS2/00561. Międzynarodowe i polskie teorie gender i queer oraz ich wpływ na polską literaturę XX i XXI wieku w kontekście literatury i kultury światowej. Grant NCN FUGA odbywany w Instytucie Badań Literackich PAN 2012-2015 (kierownik grantu).
2. Uniwersalia 2.1 Przekład monografii "Dyskursywizowanie Białoszewskiego" 2016.
3. Uniwersalia 2.2 Przekład i opracowanie traktatu Baltasara Graciána "Sztuka geniuszu" 2018-2020 (kierownik grantu i główny wykonawca). 
4. Sensualność w kulturze polskiej (wykonawca), grant NCBiR, kierownik grantu: Włodzimierz Bolecki.
5. Encyklopedia gender (wykonawca), kierownik grantu: Maria Janion. 

Inne nagrody i wyróżnienia:
1.  Stypendium MENiS dla wybitnych studentów (2003/2004)
2.  Stypendium Erasmus na Universitat de Barcelona (2003/2004)
3.  Stypendium  Fundacji im. Estreicherów dla młodych badaczy (2005)
4.  Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008 i 2009)
5. Nagroda Narodowego Centrum Kultury dla najlepszej rozprawy doktorskiej z zakresu kulturoznawstwa (II nagroda, 2008)
6.  Stypendium dla młodych wybitnych naukowców (2015-2018)

Biogramy i opracowania o Pracowniku:
- A. Kałuża, T. Charnas, [hasło] w: Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury, red. P. Marecki, Kraków 2006.
- Superpiotrket, czyli kleks w kosmosie. Rozmowa Magdaleny Boczkowskiej z Piotrem Sobolczykiem, „artPapier” 2009 nr 22 (15 XI) [http://artpapier.com/?pid=2&cid=17&aid=2210]
- Podmiotowienie jak głowienie się. Rozmowa Tomasza Charnasa z Piotrem Sobolczykiem, „E-Splot” styczeń 2010 [http://splot.art.pl/e-splot/707/podmiotowienie-jak-glowienie-się]
- Gejów i intelektualistów łączy doświadczenie bycia w mniejszości. Rozmowa Tomasza Charnasa z dr. Piotrem Sobolczykiem, Queer.pl [20 X 2016], http://queer.pl/artykul/198230/piotr-sobolczyk-literatura-queer-rozmowa
- Marta Minkiewicz, Recepción de la literatura española en la revista "Nowe Książki" entre 2000 y 2008 w: Studia Romanistica Beliana, Banska Bystrica 2009, s. 274-282.
- Katarzyna Lisowska, Metaforyczność w dyskursie genderowym polskiego literaturoznawstwa po 1989 roku, Universitas, Kraków 2019.
- W. Gutowski, recenzja książki Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii, „Ruch Literacki” 2006 nr 2.
- I. Boruszkowska, Szafowanie terminologią [rec. książki Queerowe subwersje], „Znak” 2016 nr 6.
- T. Dalasiński, (Auto)mapowanie queeru [rec. książki Queerowe subwersje], „Teksty Drugie” 2016 nr 5.
- W. Śmieja, Innovative and Inspiring Work with Some Unfortunate Lacuna [rec. książki Polish Queer Modernism], “Lambda Nordica” 2016 nr 3-4.
- Agnieszka Wolny-Hamkało, Coming out brzydkiego kaczątka [rec. książki Gotycyzm - modernistyczny sobowtór odmieńca], „Przegląd” 12 III 2018,
https://www.tygodnikprzeglad.pl/coming-out-brzydkiego-kaczatka/
- Piotr Prachnio, Modernizowanie gotycyzmu, „Nowe książki” 2018 nr 5.
- Przemysław Pieniążek, Gotycytyczny coming out, "Twórczość" 2019 nr 1.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45