Anna Sobieska

dr hab., profesor instytutu

 

 

Anna Sobieska

Zespół Literatura i Konteksty
oraz

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad komunizmem

Zespół  Komparatystyki Literackiej i Badań Imagologicznych

Zespół ds. Cyfryzacji Kartoteki Bara

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku oraz dwudziestolecia międzywojennego; Gypsy studies

 

anna.sobieska@ibl.waw.pl, sobieska.a@gmail.com; 

 PUBLIKACJE:

  a) Książki:

 • Twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyjskiego. Kraków 2005.

 b) Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • 2011: Gamajun z Paryża – prorok rewolucji, czyli Aleksander Błok o Mickiewiczowskich wykładach w Collège de France [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej, pod red. J. Ławskiego i M. Kalinowskiej, Warszawa 2011, s. 318 -336.
 • 2010: "Metasłowo" Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów, "Muzykalia" 2010, Tom IX, z.1 (zeszyt rosyjski) (wersja elektroniczna: http://demusica.pl/?Pismo_Muzykalia:Muzykalia_IX%2FZeszyt_rosyjski_1 (stron: 7); przedr. w: Młodopolska synteza sztuk, pod red. H.Ratusznej i R.Siomy, Toruń 2010, s. 39 - 48.
 • 2009: Stanislaw Baranczak o la rebeldía perpleja, "Alfinge" (Revista de Filologia, Universidad de Huelva) 2009., Vol. 21, s. 9-28.
 • 2008: Poezja jako bogosłużenije (o. Paweł Florenski o teurgii i demonach rosyjskiego symbolizmu) [w:] Ateny, Rzym, Bizancjum. Mity śródziemnomorza w kulturze XIX i XX wieku, pod red. J. Ławskiego i K. Korotkicha, Białystok 2008, s. 35-46.
 • 2007: Tajemnica rosyjskiego symbolizmu: Aleksander Błok i Młoda Polska, "Ruch Literacki" 2007, nr 2, s. 195 211.
 • 2006: Czarny romans czy lęk przed imperialistycznym ukąszeniem? Młoda Polska wobec literatury rosyjskiej, "Slavia Orientalis", tom LV, nr 4, rok 2006, s. 485-499.
 • 2005: Rewolucja 1905 roku w twórczości drugiego pokolenia symbolistów rosyjskich [w:] Rewolucja lat 1905-1907. Literatura – Publicystyka – Ikonografia, pod red. K. Stępnika i M. Gabryś, Lublin 2005, s. 161-174.
 • 2000:Pisma Władimira Sołowjowa wśród inspiracji filozoficznych w poezji Leśmiana, "Pamiętnik Literacki", Rocznik XCI, 2000, z. 1, s. 113-124.
 • 1999: Świat ukraińskich dziwów w poezji Józefa Łobodowskiego, "Literatura ludowa", Rocznik 43, 1999, nr 6, s. 3 -14.

c) Przekłady:

 • Jerzy Liebert, Antología poética, edición bilingüe, selección, traducción y estudio preliminar de Anna Sobieska y Antonio Benítez Burraco, Ediciones "RIALP", Madrid 2005. ISBN: 84-321-3562-3;
 • Józef Baran, Casa de paredes abiertas. Antología poética (1974 – 2006), selección, traducción y estudio preliminar de Anna Sobieska y Antonio Benítez Burraco, Ediciones "Trea", Gijón 2008. ISBN: 978-84-9704-3;
 • Jan Twardowski, Antología poética, selección, traducción y estudio preliminar de Anna Sobieska y Antonio Benítez Burraco, Ediciones "RIALP", Madrid 2009. ISBN: 978-84-321-37;
 • Ewa Lipska, La astilla. La naranja de Newton, selección, traducción y estudio preliminar de Anna Sobieska y Antonio Benítez Burraco, Ediciones "Trea", Gijón (Hiszpania) 2010. ISBN: 978-84-9704-4.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji literaturą i kulturą rosyjką (monografia poświęcona recepcji symbolizmu rosyjskiego w literaturze okresu Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego).
 • Antologia polskiej poezji o Romach (antologii polskich tekstów literackich o Romach i kulturze romskiej:od końca wieku XVIII do chwili obecnej).
 • Wybór wierszy Stanisława Barańczaka w tłumaczeniu na język hiszpański (edycja dwujęzyczna).
 • Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów/Sinti. Studia imagologiczne na materiale literatury polskiej i rosyjkiej (monografia).
 • Ach, ten "tiomnyj morok cyganskich piesien…" (A. Błok) – o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański (rozprawa).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • 2011-2012: Projekt badawczy: "Opowiedzieć PRL" (autor rozprawy z zakresu poezji polskiej po 1989 r.)
 • 2011-2012: Projekt badawczy: "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" (autor haseł z zakresu polskiej poezji wieku XX).
 • 2010: Projekt badawczy: "Słownik polskiej krytyki literackiej" (autor haseł z zakresu polsko-rosyjskich związków literackich) 
 • 2009-2010: Projekt badawczo-edukacyjny "Panorama Literatury Polskiej", Instytut Badań Literackich PAN (redakcja i autorstwo haseł z zakresu historii literatury, teorii literatury i poetyki historycznej).
 • 2008-2010: Projekt badawczy "Wokół Aleksandra Błoka – recepcja symbolizmu rosyjskiego w literaturze Młodej Polski i Dwudziestolecia międzywojennego" (kierownik i wykonawca grantu dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - nr NN 103 1441 34).
 • 2007: Projekt badawczy: “The Russian Revolution of 1905-1907 in the Literature of the Second Generation of Russian Symbolists", Dept. of Slavic Languages and Literatures, University of Washington, Seattle (USA). (autor i wykonawca projektu finansowanego w ramach stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta - Fulbright Senior Grant).
 • 2003-2004: Projekt badawczy "Filozofia symbolizmu rosyjskiego w twórczości Bolesława Leśmiana" (kierownik i wykonawca projketu zakwalifikowanego do finansowania przez Komitet Badań Naukowych Ministerstwa Nauki). 
 •  2008 - 2011: udział w pracach jury zawodów regionalnych i ogólnopolskich Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 • polsko-rosyjskie związki literackie;
 • literackie obrazy Romów (Gypsy studies).
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku