Beata Śniecikowska

dr hab., profesor instytutu
Pracownia Poetyki Historycznej

 

Wiceprezes Fundacji "Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych, "http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/instytucje-afiliowane/fundacja-centrum-miedzynarodowych-badan-polonistyc

członkini redakcji "Zagadnień Rodzajów Literackich. The Problems of Literary Genres. Les Problèmes des Genres Littéraires"Beata ŚniecikowskaZainteresowania naukowe:

 • - wizualność i audialność sztuki słowa (szczególnie: literackie formy logowizualne oraz fonostylistyka europejskiej poezji awangardowej),

- komparatystyka interdyscyplinarna (literatura a sztuki wizualne, literaturoznawstwo a historia sztuki),

- związki europejskiej literatury i sztuk wizualnych z kulturą Dalekiego Wschodu,

- literatura i sztuka dla dzieci (przede wszystkim - awangardowa i wyrastająca z tradycji awangardy).

 

KONTAKT:

 
tel. 399-269-208
  

WYKSZTAŁCENIE:

 • polonistka i historyczka sztuki, dr hab. w zakresie literaturoznawstwa 

 

PUBLIKACJE:
Książki (monografie autorskie):

 • Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej, seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016; http://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/OPEN%20ACCESS/Haiku%20po%20polsku.pdfhttps://play.google.com/books/reader?id=FaeZDgAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=pl&pg=GBS.PA3
 • „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji polskiego futuryzmu, seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008; 2. wydanie: seria "Res humanae", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017; https://play.google.com/books/reader?id=Q1k1DwAAQBAJ&printsec=frontcover&output=reader&hl=pl&pg=GBS.PP1   
 • Słowo – obraz – dźwięk. Literatura i sztuki wizualne  w koncepcjach polskiej awangardy 1918-1939, seria: Modernizm w Polsce, Universitas, Kraków 2005.


Ważniejsze rozprawy i artykuły:

Przekłady (wybór):

 • przekład (wraz z J. Gaszewskim) rozprawy M. Środy Postawy wobec obcości (Attitudes towards the Other), w: Literature, Culture, and Tolerance, ed. by A. R. Murphy, Ch. Russell, J. Płuciennik, I. Hübner, Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2009.
 • przekład (wraz z J. Płuciennikiem): R. Tsur, The Performance of Enjambements: Perceived Effects and Experimental Manipulations (Sposoby dźwiękowej realizacji przerzutni – zagadnienia percepcji i manipulacje eksperymentalne, w: Językoznawstwo kognitywne III: Kognitywizm w świetle innych teorii, red. O. Sokołowska, D. Stanulewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.


 Prace edytorskie:

 • redakcja haseł z zakresu historii i teorii sztuk wizualnych oraz muzealnictwa w witrynie "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" - www.sensualnosc.bn.org.pl (ok. 120 artykułów).
 •  redakcja (korekta, uzupełnienie) haseł do Słownika rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Universitas 2006 (Bestiarium, Akrostych, Aforyzm, Apokryf, Chōka, Gazel, Haikai, Epigramat, Kalambur, Raki, Palindrom, Limeryk, Kuplet, Kuplet bohaterski, Pieśń dziadowska, Waka, Tanka, ).
 • Bajki w locie, red. B. Śniecikowska, Łódź 2016. Książka powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Miasta Łodzi. 
 • Latające bajania, red. i wstęp B. Śniecikowska, Łódź 2015. Książka powstała w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
 • Latajace bajki-pomagajki, cz. 3, red. B. Śniecikowska, Łódź 2015. Książka powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury (program „Ojczysty – dodaj do ulubionych”) oraz Urząd Miasta Łodzi.
 • Latające bajki, red. B. Śniecikowska, Łodź 2012. Publikacja finansowana przez Narodowe Centrum Kultury.
 • Łódzkie czary-mary, red. B. Śniecikowska, Łódź 2010. Patronat: Kuratorium Oświaty w Łodzi, patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi, książka o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży, zawiera teksty literackie dotyczące zabytków i historii miasta; 2 wydania w roku 2010.
 • Latające babcie – dzieciom, red. B. Śniecikowska, Łódź 2010 (wiersze i opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pisane pod kierunkiem B. Śniecikowskiej, projekt wspierany przez Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności; 3 wydania w roku 2010).
 • Dojrzała Łódź. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, red. i wstęp B. Śniecikowska, Łódź 2008 (książka powstała w ramach współtworzonego przez B. Śniecikowską projektu Aktywni-kreatywni-asertywni finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 • Między wersami. Antologia tekstów literackich studentów Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz, redakcja, wstęp, noty objaśniające B. Śniecikowska, Łódź 2007.

 
Nagrody, stypendia naukowe:

 • 2015/2016 -  laureatka konkursu „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”
 • 2011-2014 – stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • 2007, 2008 - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych (program START; stypendium przyznane w roku 2007, przedłużone na rok 2008)
 • 2007 – laureatka konkursu „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”
 • 2004-2006 – stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach w ramach subsydium prof. dr. hab. W. Boleckiego „Modernizm w literaturze polskiej XX w.”
 • 1999/2000- naukowe stypendium specjalne rektora UŁ dla studenta Wydziału Filologicznego
 • 1999- nagroda Ludwika Jerzego Kerna i Centrum Komputerowego ZETO S.A. dla najlepszego studenta łódzkiej polonistyki

 Granty, projekty badawcze: 

 • Od 2017 - wykonawca w projekcie pod kierownictwem dr hab. A. Kluby, prof. IBL PAN - "Pisma zebrane Janusza Sławińskiego" (grant MNiSW);
 • 2010-2013 – projekt badawczy rozwojowy "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" (kierownik projektu – prof. dr hab. W. Bolecki), B. Śniecikowska – współautorka projektu, koordynatorka prac z zakresu sztuk wizualnych, teorii sztuki, muzealnictwa (wraz z prof. M. Leśniakowską), autorka haseł (www.sensualnosc.bn.org.pl);
 •  2008–2011 - projekt badawczy habilitacyjny MNiSW "Haiku w Polsce. Transkulturowość jako problem poetyki zjawisk artystycznych"; 
 • 2004-2008 – projekt „Modernizm w literaturze polskiej XX w.”, udział w pracach zespołu młodych badaczy pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Boleckiego (projekt realizowany w ramach programu FNP „Mistrz”).

Udział w życiu naukowym:

 • od 2016 -  współpraca z Ośrodkiem Badań nad Awangardą przy Katedrze Teorii Literatury Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • od 2014 - członki zespołu badaczy pracujących nad projektem „Związki literatury i sztuk wizualnych po 1945 roku”, afiliowanego przy Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • od 2013 - członkini Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej
 • od 2013 - członkini International Society for Intemedial Studies 
 • od 2013 - członkini Pracowni Poetyki Wiersza (UW) kierowanej przez prof. dr. hab. Witolda Sadowskiego
 • od 2012 - członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
 • od 2012 - członkini European Network of Avant-garde and Modernism Studies (EAM)
 • od 2011 - wiceprezes Fundacji Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych
 • od 2011/2012 - członkini Pracowni Badań Intersemiotycznych i Intermedialnych (Uniwersytet Warszawski) kierowanej przez prof. dr hab. Ewę Szczęsną
 • 2010 - Visiting Scholar na Columbia University (New York)

Działalność ekspercka i recenzencka:

 • 2015 – recenzentka Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki;
 • 2012 - recenzentka w programie POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;
 • 2017 - recnezentka "Zagadnień Rodzajów Literackich";
 • 2016 – recenzentka rocznika polonistów włoskich „pl.it. rassegna italiana di argomenti polacchi”, http://www.plit-aip.com/pl.html;
 • 2016 – recenzentka „Poznańskich Studiów Slawistycznych”;
 • 2015 – recenzentka „Rocznika Historii Sztuki”;
 • 2014 – recenzentka „Modern Language Review”;
 • 2013 – recenzentka „Tekstów Drugich”. 

 
Konferencje międzynarodowe (udział z referatem), zagraniczne wykłady gościnne:

 • "The Avant-garde: Aesthetic Strategies and Participatory Art", Uniwersytet Jagielloński (Ośrodek Badań nad nad Awangardą Wydziału Polonistyki) oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Kraków 8-10 XII 2017.
 • "Leśmian w Europie i na świecie", Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski), Warszawa 23-24 X 2017.
 • Books with Pictures, Pictures with Sounds. On Some Phono-Visual Strategies in Avant-garde and Post-avant-garde Literature for Children, międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa (Inter)cultural Perspective on Language and the Mind, Zakład Językoznawstwa Kognitywnego oraz Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 14-15 IX 2017.
 • "Theme and Variation", Zakład Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego UŁ, Łódź, 12-13 VI 2015.
 • "Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei nowej typografii / Machine for communicating. Around the avant-garde idea of new typography", Muzeum Sztuki w Łodzi, 10-11 X 2014.
 • "Tuwim bez końca", Katedra Literatury XX i XXI wieku UŁ, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, 5-7 XII 2013.
 • "Intersemiotic Translation", Instytut Anglistyki UŁ, Łódź, 25-27 IX 2013.
 •  "Adaptacje", Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ, Katowice, 3-4 XII 2012.
 • "Wiersz. Rytm - dźwięk - obraz - semantyka", Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich UW oraz Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UWr, Warszawa, 9-10 XI 2012.
 •  "Matrial Meaninigs" (third biannual conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies - EAM), University of Kent, Canterbury, 7-9 IX 2012.
 •  wykład na Columbia University, New York ("Words - Sounds - Images. Polish Avant-Garde on the Background of the European Modernism ") - XI 2010.
 •  „High and Low” (second biannual conference of the European Network for Avant-garde and Modernism Studies - EAM), EAM oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 9-11 IX 2010.
 •  „Future/ism. A Century Later / Futuryzm. Przyszłość sto lat później”, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Muzeum Sztuki ms2, 20-22 V 2010.
 •  „Cognitive Poetics and Rhetoric”,  Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK), Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, Katedra Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Angielskiego UŁ, Łódź, 28-30 I 2010.
 •  „Futurismo 1909-2009”, Instytut Sztuki PAN, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Włoski Instytut Kultury, Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, 3-4 XII 2009.
 • „Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych”, Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ, Łódź, 2-4 XII 2009.
 •  „Humor. Teorie – praktyka – zastosowania / Humor. Theories. Applications. Practices” (druga edycja) UJK w Kielcach, filia w Piotrkowie Tryb., Samodzielny Zakład Filologii Angielskiej, Piotrków Trybunalski, 29-31 V 2008.
 • „Dialog międzykulturowy w (o) literaturze polskiej” / „Intercultural Dialogue in (on) Polish Literature”, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa USz, Pobierowo 14-16 X 2007.
 • „Humor. Teoria, praktyka, zastosowania - Humor. Theories. Applications. Practices”, Akademia Świętokrzyska, Piotrków Trybunalski, 2-3 VI 2006.

Ważniejsze konferencje ogólnopolskie (udział z referatem):

 • „3F. Futuryści, Formiści. F/Witkacy”, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Witkacego oraz Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, Łódź, 16 XII 2017.   
 • „Wschód – Zachód. Pytanie o filozofię i jej korzenie”, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Łódź 14-16 XII 2017.
 • „Współczesna literatura anglojęzyczna w Polsce”, Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 12-13 V 2017.
 • „Widzenie awangardy”, Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM oraz Komisja Filologiczna Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, UAM, Poznań 8-9 V 2017.
 • „Impuls dadaistyczny w polskiej sztuce i literaturze dwudziestowiecznej”, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 12-13 XII 2015.
 • "Nowa poezja polska wobec tradycji", Instytut Filologii Polskiej UMW, Opole, 16-17 X 2013.
 • "Literatura i konwergencja", Instytut Kultury Współczesnej UŁ, Łódź, 24-25 V 2012.
 • XXXVI Konferencja Teoretycznoliteracka „Kulturowe wizualizacje doświadczenia”, Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji UŚ oraz Pracowania Poetyki Historycznej IBL PAN, Złoty Potok 18-21 IX 2008.
 • XXXIII Konferencja Teoretycznoliteracka „Literatura a wiedza” Pracowania Poetyki Historycznej IBL PAN oraz Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 11-17 IX 2005.
 • Konferencji estetyczna „Wiek awangardy”, UJ, Kraków-Przegorzały, 30 V- 1 VI 2005.
 • „Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (2). Młodopolska synteza sztuk”, UMK, Toruń, 16-17.05.2005.
 • „Polska literatura najnowsza – poza kanonem”, UŁ, Łódź, 17-18 XI 2004.


Działalność dydaktyczna:

 • 2009-2017 - warsztaty literackie z elementami wykładu dla seniorów z grupy „Latające Babcie z Plusem" / "Babcie w locie (z Dziadkiem)" prowadzone w Stowarzyszeniu Kobiety.lodz.pl w latach 2009-2010, 2012, 2014-2017, m.in. w ramach projektów finansowanych przez Centrum Opus (2017), Urząd Miasta Łodzi (2016, 2014-2015, 2012), Narodowe Centrum Kultury (2014-2015), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2014-2015), Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (2009-2010, projekt wyłoniony w konkursie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”).
 • 2005-2012 – zajęcia dydaktyczne dla seniorów: Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. H. Kretz (warsztaty literackie z elementami wykładu; prace w ramach współtworzonego projektu Aktywni – kreatywni – asertywni finansowanego ze środków Unii Europejskiej); :
 • 2005-2008 – studia podyplomowe „Historia i regionalizm” w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (zajęcia z historii sztuki polskiej i powszechnej)
 • 2000-2006 Uniwersytet Łódzki (polonistyka: Poetyka i metodologia badań; Poetyka i wersyfikacja; kulturoznawstwo: Historia literatury - wybrane zagadnienia; Awangardowa „korespondencja sztuk” – związki literatury, plastyki i filmu w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce; socjologia: Literatura wobec problemów współczesności – kultura po 1945 r.)
 • 2005/2006 - zajęcia ze sztuki najnowszej w ramach projektu Muzeum Wyobraźni. Od Malewicza do Beuysa (projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Kultury w Galerii Manhattan w Łodzi)
 • 2002-2004 – studia podyplomowe „Wiedza o kulturze” organizowane przez Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu (Elementy historii sztuki).

 Inne:

 • Współpraca z Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Współpraca z Domem Literatury w Łodzi.
 • Współpraca z pismem  „Arterie. Kwartalnik Literacko-Artystyczny” (artykuły dotyczące literatury i sztuki nowoczesnej).
 • Udział w 19. Biennale Sztuki dla Dziecka (referat i prezentacja w trakcie forum nauczycieli i animatorów kultury), Poznań, 2-8 VI 2013.
 • Udział w debatach dotyczących sztuki ulicznej i przestrzeni publicznej organizowanych przez Fundację Urban Forms i Instytut Filozofii UŁ (Łódź, IX-X 2013)


W charakterze eksperta w dziedzinach:
poezja modernizmu, awangarda w literaturze i sztukach wizualnych, fonostylistyka, komparatystyka interdyscyplinarna, komparatystyka kulturowa.


 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45