Ewa Rot-Buga

dr, adiunkt

Ewa Rot-Buga

Zespół Europeistyki Literackiej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

literatura staropolska w kontekście kultury, komparatystyka, metodologia badań literackich, edytorstwo naukowe, neoplatonizm, sielanka staropolska, dydaktyka akademicka

 

ewa.rot@ibl.waw.pl

ewarot@gmail.com

tel.  +48 22 65 72 959

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACJE:

Książki:

Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji Sielanek Jana Gawińskiego, Warszawa 2009, ss. 214.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:
• Wybrane problemy dotyczące wydania „Sielanek z Gajem zielonym” Jana Gawińskiego – nagrobki a konstrukcja edycji, [w:] Problemy edytorstwa bibliologii i typografii, pod red. A. Ptak i K. Baran, Lublin 2011, s. 171-184.
• „Przetoż ktokolwiek pieśni umie wiązać składnie, […] Niech się namniej nie boi cichej niepamięci – sława i nieśmiertelność w Kobeźnikach Józefa Bartłomieja Zimorowica”, [w:] Arkadie staropolskie, pod red. J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010 („Studia Staropolskie. Series Nova”), s. 225-235.
• Bukolika abo wiersz pasterski o Wilnie – tradycja i nowatorstwo, „Terminus” r. XI (2009), z. 1-2, s. 85-112.
• Bez wątpliwości. Piękno kobiety w Pieśni II Jana Gawińskiego i w Pieśniach VI i IX Fragmentów Jana Kochanowskiego, „Terminus”, r. X (2008), z. 2 (19), s. 143-152.
• Wprowadzenie, [do:] Jan Gawiński, Sielanki z Gajem zielonym; wyd. E. Rot, Warszawa 2007 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 35).
• Filologiczne prolegomena do „Sielanek” Jana Gawińskiego, „Terminus”, r. IX (2007), z.2 (17), s. 213-244.
• O cechach stylu „Sielanek” Jana Gawińskiego, „Barok” XIV/2(28)2007, s.45-63.
• O niektórych trudnościach i dobrodziejstwach mówienia o „stylu późnym” w literaturze dawnej – na przykładzie „Sielanek” Jana Gawińskiego, [w:] Styl Późny w muzyce, literaturze i kulturze, Katowice 2006, s. 34-47.
• Jak dalece edytor może być “kreatywny”? czyli Warianty i marginalia w pierwodrukach i autografie „Sielanek” Jana Gawińskiego; [w:] W kręgu sztuki edytorskiej, pod red. D. Gajc i K. Nepalskiej, Lublin 2006, s. 55-70.
• Przed edycją krytyczną „Sielanek” Jana Gawińskiego, [w:] II Ogólnopolskie Warsztaty Młodych Edytorów. Rabka 2004, Kraków 2006, s. 13-24.
• Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka, „Napis” 2003, seria IX, s. 93-107.
• Jan Gawiński – bibliografia komentowana; publikacja internetowa pod adresem: www2.polon.uw.edu.pl/bibl

Prace edytorskie:
Jan Gawiński, Sielanki z Gajem zielonym; wyd. E. Rot, Warszawa 2007 („Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 35), ss. 394.
• Jan Gawiński, Mopsus, wyd. E. Rot, „Terminus”, r. IX (2007), z. 2 (17), s. 247-277.
• Jan Gawiński, Pieśń II, „Terminus”, r. X (2008), z. 2 (19), s. 153-160

Prace przeglądowe:
• Recenzja naukowa: „Ciężkie norwidy…” – fascynujące lekcje literatury, „Język polski w gimnazjum” 2010/2011, nr 3, s. 87-93.
• Recenzja naukowa: Marek Prejs, Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej, „Communicare. Historia i kultura”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, ss. 323, [w:] „Odrodzenie i Reformacja” 2010, t. LIV, s. 239-246.
• Książka – gra (recenzja naukowa: S. Falkowski i P. Stępień, Ciężkie norwidy czyli subiektywny przewodnik po literaturze polskiej, Warszawa 2009, „Świat Książki”, ss. 704 + 60 (ilustracje) ), [w:] „Polonistyka” 2010, nr 11, s. 61-65.
• Recenzja naukowa: M. Wojtkowska-Maksymik, „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka i jej humanistyczne źródła w “Il Libro del Cortigiano” Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007; „Ruch Literacki”, s. 357-362.
• Recenzja naukowa: Roman Loth, Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2006, ss.199, „Terminus”, r. X (2008), z. 2 (19), s. 189-197,
• Recenzja naukowa: Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji. Skoklostersamlingen, t. I-IV, pod redakcją naukową Aliny Nowickiej-Jeżowej, Warszawa 2006, „Ruch Literacki” 2008, z. 1, s. 118-121.
• Recenzja naukowa: Barbara Milewska-Waźbińska, Ars epithaphica. Z problematyki łacińskojęzycznych wierszy nagrobnych, Warszawa 2006, ss.201, nlb.k.3 (il.7), „Barok” XIV/2(28)2007, s. 123-126.
• Poeta z Wielomowic, „Barok” XIII/1 (25) 2006, s. 261-269.
• Recenzja naukowa: R. Grześkowiak, Barokowy tekst i jego twórcy. Studia o edycji i atrybucji poezji „wieku rękopisów”, Gdańsk 2003, „Barok” XII/1 (23) 2005, s.184-189.

Prace popularnonaukowe:
• „Wy, biali, nie rozumiecie wielu rzeczy”. Kilka uwag o polowaniu na orły i odmiennościach kulturowych. Ćwiczenia dla klas gimnazjalnych, „Zeszyty Szkolne” 2009, z. 2, s. 79-88.
• Nauczyć pokory serce chore na śmierć i świat, czyli o katastroficznych przemianach w wierszu Spojrzenie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, „Zeszyty Szkolne” 2007, z. 4(26).
• Żaba a zając, czyli o lęku w literaturze i życiu. Scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych, „Zeszyty Szkolne” 2006, z. 4, s. 64-66.
• Zbyt wcześnie. Poetyckie refleksje na temat śmierci dziecka, [w:] Most. Przewodnik dla licealistów. Interpretacje porównawcze, Warszawa 2006, s. 48-55.
• Na szachownicy Potockiego, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 1, s. 71-76.
• Czy „Potop” kształtuje stereotypy?, „Zeszyty Szkolne” 2006, nr 2, s.74-77.
• Co się stało w Tebach? Trzy ćwiczenia dramowe na lekcji o „Antygonie” Sofoklesa, „Zeszyty Szkolne” 2005, nr 4, s. 88-91.

Prace redakcyjne:
Indeks nazwisk, [w:] Ewa Rot, Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji „Sielanek” Jana Gawińskiego, Warszawa 2009, s. 188-192.
• Indeks nazwisk, [w:] J. Krauze-Karpińska, „Wirydarz poetycki” Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne, Warszawa 2009, s. 517-528.
• Indeks nazwisk, [w:] M. Piskała, Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009, s. 352-358.
• Korekta książki: J. Głażewski, W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji, Warszawa 2008.
• Indeks nazwisk (s. 181-185) i korekta książki: T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej („Ornatus Dificilis”), Warszawa 2008.
• Indeks nazwisk, [w:] R. Urbański, „Tartarorum gens brutalis“ Trzynastowieczne najazdy mongolskie w literaturze polskiego średniowiecza na porównawczym tle piśmiennictwa łacińskiego antyku i wieków średnich, Warszawa 2007, s. 315-323.
• Indeks nazwisk, [w:] M. Wojtkowska-Maksymik „Gentiluomo cortigiano” i „dworzanin polski”. Dyskusja o doskonałości człowieka i jej humanistyczne źródła w “Il Libro del Cortigiano“ Baldassarra Castiglionego i w „Dworzaninie polskim” Łukasza Górnickiego, Warszawa 2007, s. 323-334.
• Indeks nazwisk, [w:] J. Starnawski, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice¸ Warszawa 2007, s. 157-162.
• Indeks nazwisk, [w:] Godfryd z Vinsauf, Nowa Poetyka (Poetria nova), przekład z języka łacińskiego i oprac. krytyczne tekstu D. Gacka, Warszawa 2007, s. 169-173.
• Indeks nazwisk, [w:] „Cantando cum citharista”. W pięćsetlecie śmierci Władysława z Gielniowa, pod red. R. Mazurkiewicza, Warszawa 2006, s. 184-190.
• Indeks nazwisk, [w:] Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, Warszawa 2004, s. 261-267.

Prace popularnonaukowe o tematyce hippicznej:
• Własny koń – radość i obowiązki, „Koń Polski” 2012, s. 50-53.
• Dotrzeć do konia, „Koń Polski” 2011, s. 84-87.
• W poszukiwaniu duszy konia, „Koń Polskie” 2011, s. 52-54.
• Zima wieje, mróz się śmieje, „Koń Polski” 2011, nr 1, s. 42-45.
• Przywódca nie może być nieobliczalny; „Koń Polski” 2011, nr 1, s. 28-29.
• Spotkanie z Lorenzo, „Koń Polski” 2011, nr 1, s. 10-11.
• Zamiast „kozackiej” metody, „Koń Polski” 2010, nr 12, s. 48-51.
• Hotel czy garaż?, „Koń Polski” 2010, nr 9, s. 28-30.
• Ruszajmy w teren!, „Koń Polski” 2010, nr 6, s. 50-56.
• Nevzorov Haute École, „Koń Polski” 2010, nr 5, s. 44-47.
• Na targu w Skaryszewie, „Koń Polski” 2010, nr 4, s. 62-64.
• Z wizytą u Phila Rodeya, „Koń Polski” 2010, nr 3, s. 22-25.
• Sprzęt do pracy z końmi, „Koń Polski” 2010, nr 2, s. 26-29.
• Sarmacki „zaklinacz” koni, „Koń Polski” 2009, nr 6, s. 58-62.

Publikacje dostępne w Internecie:
• Między tekstami - poetycki dialog Jana Gawińskiego z Szymonem Szymonowicem
http://www.staropolska.pl/barok/opracowania/Rot_01.html
• Jan Gawiński, Sielanki z Gajem zielonym, wyd. E. Rot, Warszawa 2007
(„Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 35), stąd: wybrane nagrobki oraz sielanki: Odczary i Niesforne zaloty:

http://www.staropolska.pl/barok/poeci_minorum_gentium/gawinski_nagrobki.html
http://www.staropolska.pl/barok/poeci_minorum_gentium/gawinski_odczary.html
http://www.staropolska.pl/barok/poeci_minorum_gentium/gawinski_zaloty.html

• Jan Gawiński – bibliografia komentowana
http://www2.polon.uw.edu.pl/bibl/spisy/gawinski.html

• Nevzorov Haute Ecole, „Koń Polski” 2010, nr 5:
http://hauteecole.ru/en/press.php?sid=0&id=960

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
• Rozprawa habilitacyjna poświęcona Sielankom nowym ruskim Józefa Bartłomieja Zimorowica
• Edycja krytyczna Sielanek nowych ruskich Józefa Bartłomieja Zimorowica

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
• 2008 – „Panorama Literatury Polskiej” – wirtualna encyklopedia literatury (IBL PAN)
• 2005 – Obchody 500. Rocznicy Urodzin Mikołaja Reja (IBL PAN)

W charakterze eksperta w dziedzinach:
- literatura i kultura staropolska
- edytorstwo naukowe
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45