Cezary Rosiński

Cezary Rosińskidr, adiunkt 
 
Koordynator prac Zespołu PBB ds. przetwarzania danych i wsparcia informatycznego
 
 
cezary.rosinski@ibl.waw.pl
 
 
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 
humanistyka cyfrowa, zagadnienie przestrzeni w literaturze, bibliografia literacka, najnowsza proza polska, analiza danych tekstowych
 
 
PUBLIKACJE: 
 
 
Książka autorska:   
 
Szkice historyczno- i krytycznoliterackie oraz recenzje naukowe:
 • Sytuacje przestrzenne literatury, „Forum Poetyki” 2020, nr 22, DOI: 10.14746/fp.2020.22.27422.
 • Preposteryjność sytuacji przestrzennej w „Ziarnie Prawdy” Zygmunta Miłoszewskiego, „Filologia Polska” 2020, nr 6.
 • [Współautorstwo:] B. Koper, T. Umerle, Dokumentacja kultury a cyfrowe zasoby archiwalne. Przypadek Polskiej Bibliografii Literackiej (PBL) i Archiwum Telewizji Polskiej, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2018, nr 9(11), DOI: 10.12775/AKZ.2018.006.
 • Style podróży. „Przyjdzie Mordor i nas zje” Ziemowita Szczerka, „Forum Poetyki” 2018, nr 11/12, DOI: 10.14746/fp.2018.11-12.26807.
 • Obrazy starości późnej w polskiej prozie najnowszej, „Ruch Literacki” 2016, nr 2.
 • Geokultura(?), „Forum Poetyki” 2015, nr 2, DOI: 10.14746/fp.2015.2.26699.
 • Wytwarzanie przestrzeni. Twórczość Piotra Pazińskiego a praktyki codzienności, „Forum Poetyki” 2015, nr 1, DOI: 10.14746/fp.2015.1.26676.
 • Śląska okolica, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 2 (4).
 • Podszewka rzeczywistości, „Fa-art” 2012, nr 3.
 • [Współautorstwo:] T. Umerle, Bibliograficzna socjologia literatury – badania na danych dotyczących polskich konkursów i nagród literackich w latach 1990-2002, w: Współczesne życie literackie, red. K. Muca, J. Osiński, Toruń 2018.
 • Postpamięć przestrzeni. Literackie widma przeszłości, w: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Literatura, teatr, film, red. D. Mazur, B. Morzyńska-Wrzosek, Bydgoszcz 2016.
 • Erozja i kreacja pamięci na przykładzie „Miedzianki. Historii znikania” Filipa Springera, w: Pamięć i zapominanie w literaturze i sztuce, red. K. Ebbig, E. Słomińska, Poznań 2016.
 • Między szybkością a spowolnieniem. Zabiegi narracyjne w prozie Szczepana Twardocha, w: Szybkość w kulturze, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, A. Smaga, Warszawa 2016.
 • Obcość bierze się z uważności. Felski – Gumbrecht – Ostachowicz, w: Ciała obce, red. M. Jedliński, K. Witczak, Bydgoszcz 2016.
 • Pisarstwo priapistyczne, w: Seksualność w najnowszej literaturze polskiej, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk i P. Tański, Toruń 2015.


Publikacje elektroniczne:

 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka [baza danych online], Instytut Badań Literackich PAN. Dostępna w Internecie: <http://pbl.ibl.poznan.pl>. 
 • [Współautorstwo:] Monografie „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Dostępne w Internecie: <https://rcin.org.pl/dlibra>: 
  • Polska Bibliografia Literacka: Teoria literatury, historia literatury polskiej, literatura współczesna, Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2017-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – zagadnienia szczegółowe (bibliografie i słowniki, tematy i motywy literackie…), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2017-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – antologie, literatura anonimowa, twórczość pisarzy (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2017-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Recepcja literatur obcych w Polsce (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2017-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Teatr, film, radio i telewizja w Polsce (ludzie teatru, teoria, historia, współczesność, repertuar, krytyka), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2017-2021.


Udział w projektach badawczych:

 • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), czas realizacji: 2021-2023, charakter udziału: wykonawca, wkład w tworzenie wartości niematerialnych i prawnych projektu, projekt afiliowany w: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, kierownik grantu: Tomasz Parkoła.
 • Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie – czas realizacji: 2020-2022, źródło finansowania: SPUBi, charakter udziału: koordynator.
 • Global trajectories of Czech Literature since 1945 – czas realizacji: 2020-2022, źródło finansowania: Czech Academy of Sciences, charakter udziału: specjalista ds. danych.
 • TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) – czas realizacji: 2019-2023, źródło finansowania: Horyzont 2020, charakter udziału: wykonawca prac zespołu polskiego.
 • Międzynarodowa współpraca badawcza bibliograficznych baz danych o literaturze. Etap I: utworzenie grupy inicjatywnej i networking – źródło finansowania: Program IBL.eu, czas realizacji: 2018-2019, charakter udziału: wykonawca.
 • EAST: Enhancing Accessibility and Sustainability of „Teksty Drugie” – czas realizacji: 2018, źródło finansowania: OpenAIRE, charakter udziału: wykonawca.
 • Przyszłość polskiej i czeskiej bibliografii literackiej: w stronę integracji i wykorzystania w badaniach porównawczych – czas realizacji: 2017-2019, źródło finansowania: IBL PAN & ÚČL AV ČR, charakter udziału: uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych.
 • „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” – numer projektu: NR 0061/NPRH3/H11/82/2014, czas realizacji: 2015-2018, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW, charakter udziału: wykonawca, uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych, wyniki: nowa internetowa baza danych „Polskiej Bibliografii Literackiej” (https://pbl.ibl.waw.pl).
 • Poetyka – nowe perspektywy – czas realizacji: 2014-2017, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (11H/13/0318/82), charakter udziału: wykonawca.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45