Magdalena Rembowska-Płuciennik

dr hab., profesor instytutu
Pracownia Poetyki Historycznej

kierownik Pracowni Poetyki Historycznej
e-mail: magdalena.rembowska-pluciennik@ibl.waw.pl, rembowskapluciennik@gmail.com

Orcid: 0000-0002-8800-3550


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
teoria i historia literatury, narratologia, narratologia kognitywistyczna, antropologia literacka, antropologia zmysłów, modernizm (głównie proza)

PUBLIKACJE:
Książki:

autorskie:

 • Poetyka i antropologia. Cykl podolski W. Odojewskiego, Universitas, Kraków 2004.
 • Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku, Monografie FNP, Toruń 2012.

współredagowane:

 • (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, Pod red. A. Kluby i M. Rembowskiej-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017.
 • Understanding Misunderstanding. Vol. 1. Cross-Cultural Translation, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, Berlin 2019.
 • Understanding Misunderstanding. Vol. 2. Artistic Practices, ed. by T. Brzostowska-Tereszkiewicz, M. Rembowska-Płuciennik, B. Śniecikowska, Berlin 2019. 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Związki międzytekstowe w opowiadaniach G. Herlinga-Grudzińskiego. "Ruch Literacki" 2000 nr 6;

 • Kompozycja opowiadań G. Herlinga-Grudzińskiego. "Acta Universitatis Lodziensis" 2001 nr 4;

 • "... w samym środku swego bólu ...". O modelach doznawania cielesności w prozie W. Odojewskiego. "Teksty Drugie" 2002 nr 6;

 • "... nawet nie musi się kochać, to dość trudne ...". Miłość i erotyka w cyklu podolskim W. Odojewskiego. "Fraza" 2002 nr 4;

 • Bohater bliski wyczerpania. Nie tylko o "Oksanie" W. Odojewskiego. W: Literatura polska 1990-2000. Pod red. K. Pietrych i T. Cieślaka. Kraków 2003;

 • Nieznośna powaga bytu. O reprezentacjach pamięci i świadomości w cyklu podolskim W. Odojewskiego. "Pamiętnik Literacki" 2004 nr 2;

 • Pamięć versus tożsamość. Na przykładzie prozy psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego. W: Narracja i tożsamość. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa 2004;

 • Ciało - tekst - poetyka. Szkic o motywie ciała w polskiej krytyce feministycznej i literaturze ostatniej dekady. W: Gender. Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze. Pod red. E. Durys i E. Ostrowskiej. Kraków 2005;
 • Family Nausea: Attitudes towards Family Values in Zofia Nałkowska's "Snakes and Roses" and "The Impatient Ones". W: Gender and Sexuality in Ethical Context. Ed. by U. Phillips, K.A. Grimstad. Bergen 2005
 • Poetics and Anthropology. W: The Human Body - an Universal Sign. Bridging Art and Science. Ed. by W. Mond-Kozłowska. Cracow 2005;
 • Poetyka i antropologia (na przykładzie reprezentacji percepcji w prozie psychologicznej dwudziestolecia międzywojennego). W: Literatura i wiedza. Pod red. W. Boleckiego i R. Nycza. Warszawa 2006;
 • W cudzej skórze. Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. "Ruch Literacki" 2006 z. 6;

 • "Nadkobieta." Problematyka etyczna we wczesnomodernistycznej twórczości Zofii Nałkowskiej. W: Etyka i literatura. Pod red. E. Paczoskiej i E. Ihnatowicz. Warszawa 2006;
 • Wspólnota kresowa czy kres wspólnot? "Tygiel Kultury" 2006 nr 4-6.

 • "Redefiniowanie pojęcia świadomości we wczesnej fazie polskiego modernizmu: Przybyszewski – Irzykowski". W: "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007 z. 1-2.;

 • "Literary convention as a weapon in Information Warfare. Representing Katyń theme in W. Odojewski’s literary work". W: Information Warfare. Red. C. Glunz, A. Pełki, T. Schneidera, Goettingen 2007
 • Powieść strumienia świadomości, “Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2007, z. 1-2.
 • Poetyka i antropologia. W: Antropologia kultury – antropologia literatury. Na tropach koligacji. Pod red. E. Kosowskiej, A. Gomóły, E. Jaworskiego, Katowice 2007
 • Fokalizacja zmysłowa a literackie reprezentacje doświadczeń sensualnych. W: Literackie reprezentacje doświadczenia. Pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej. Warszawa 2008
 • Stream of Consciousness Novel. Between Apology of Human Diversity and the Terror of Principium Individuationis, W: Literature. Culture. Tolerance, Ed. by A. Murphy, Ch. Russel,  J. Płuciennik, Frankfurt am Main 2008,
 • Literatura i intersubiektywność , “Teksty Drugie" 2009, nr 1-2
 • Wizualne efekty i afekty. Mentalne obrazowanie i emocjonalne zaangażowanie czytelnika , “Teksty Drugie" 2009 nr 6
 • W ogrodzie zmysłów. Znaczenie topiki ogrodu dla kulturowych reprezentacji zmysłów. W: Przestrzeń ogrodu – przestrzeń kultury. Pod red. G. Gazdy, M. Gołąba, Kraków 2009
 • In the Garden of Senses (A Motif of Garden in Cultural Representations of Sensual Perception) w:  Space of a Garden – Space of Culture, ed. by M. Gołąb, G. Gazda, Cambridge 2009,
 • Intersubiektywność a zagadnienia perspektywy narracyjnej, "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 2009, z. 1-2.
 • O kilku powodach, dla których warto wrócić do zmysłów. Wokól literaturoznawczych inspiracji antropologią zmysłów W: Jaka antropologia literatury, Pod red.: A. Legeżyńskiej, P. Czaplińskiego, Poznań 2010.
 • Polka – Europejka. Polki Anno Domini 2006, W: Napisać kobietę…., Pod red. M. Karabelowej, A. Nasiłowskiej  Sofia 2010.
 • Narracyjne modele intersubiektywności, “Teksty Drugie" 2010, nr 4.
 • Narrative Poetics of Mindreading, “Zagadnienie Rodzajów Literackich" 2011, nr 1.
 • "Uniwersalny" umysł i historia. Zagadnienia historycznoliterackie w narratologii kognitywistycznej, "Ruch Literacki" 2012, z. 3.
 • Narrative Models of Intersubjectivity, przeł. M. Skotnicka, “Teksty Drugie" 2012, z. 2.
 • Narracja jako intersubiektywna przestrzeń mentalna, w: Narracyjność języka i kultury, Pod red. D. Filar, D. Piekarczyk, Lublin 2013.
 • Emocje w odbiorze literatury – perspektywy kognitywistyczne, "Ruch Literacki" 2014, z. 6.
 • Humanista jako "czytający inaczej", "Ethos" 2015, nr 1.
 • Dyspersje strukturalizmu, "Pamiętnik Literacki" 2017, z. 1.
 • Narracyjne podwojenie jaźni, w: Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane R. Nyczowi, Pod red. Z. Łapińskiego i A. Nasiłowskiej, IBL PAN, Warszawa 2016.
 • O przechodzeniu na tyNarracja diadyczna wśród literackich reprezentacji świadomości bohatera, w: (W) sieci modernizmu. Historia literatury – poetyka – krytyka, Pod red. A. Kluby i M. Rembowskiej-Płuciennik, IBL PAN, Warszawa 2017.
 • Second-person narration as joint action, "Language and Literature" 2018, vol. 27 is. 3.
 • Enacting Embodied Events in narrative Processing, "Tekstualia" 2018, No. 1 (4).
 • (Per)formacyjne projekty, "Pamiętnik Literacki", 2018, z. 3.
 • Second-person narration – a new mode of (mis)understanding the other? In: Cognition in Context, ed. by E. Bernardez, J. Jabłońska-Hood, K. Stadnik, Berlin 2019.
 • Hodowla przeciwciał. Szkoła J. Dukaja, w: Fragmenty dyskursu maladycznego, Pod red. M. Ganczara, I. Gielaty, M. Ładoń, Gdańsk 2019
 • Miasto zapomnienia. Wenecja W. Odojewskiego, w: "Zapomniane, nieuśmierzone..." Pamięć, zapomnienie, trauma w twórczości W. Odojewskiego, Pod red. A. Przybyszewskiej i D. Nowakowskiej, Poznań 2019.
 • Po(d)łączeni. Empiryczne badania nad odbiorem literackim wobec odbioru cyfrowego, "Teksty Drugie" 2019, nr 5.
 • Powieść aplikacja. Między wolnym czytaniem a szybkim internetem (z B. Lutostańskim) "Teksty Drugie" 2020, nr 5.
 • Read and Do What You Want... Young (E-)Readers in the Classroom on the Outskirts of the Gutenberg Galaxy, "Filoteknos" 2020, vol. 10.

Przekłady:

 • L. Lönnroth, Odkrycie nordyckiej wzniosłości, W: Wokół gotycyzmów, Kraków 2002 (wraz z J. Płuciennikiem).
 • D. P. Herndl: Dylematy feministycznej dialogiczności. W: Wokół Bachtina. Ja: - Inny. Pod red. D. Ulickiej, Kraków 2009.
 • W. R. Handley: Etyka podmiotowej kreacji u Bachtina i Lacana. W:  Wokół Bachtina. Ja - Inny. Pod red. D. Ulickiej, Kraków 2009.
 • K. Simecek, Pielęgnowanie intymności - użycie drugiej osoby gramatycznej w poezji lirycznej, "Teksty Drugie" 2019, nr 5.


Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku:

 • Koordynacja projektu rozwojowego "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności." (kierownik: Prof. dr hab. W. Bolecki) a także modułu Proza XX. w ramach tego grantu. Projekt zrealizowany jest jako internetowa encyklopedia tematyczna (www. sensualnosc.ibl.waw.pl).
 • Autorka opublikowanych w witrynie haseł teoretycznoliterackich (m. in. Wizualizacja lektury, Obrazowanie mentalne, Fokalizacja zmysłowa, Marker somatyczny, Percepcja, Pole percepcji) oraz historycznoliterackich (Sensualność w prozie W. Odojewskiego).

W druku:

 • Enactive, Interactive, Social - New Context for Reading Secon-person Narration, "Narrative" styczeń 2022.


Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • O narracji drugoosobowej - enaktywnie.
 • The Tender Narrator 
 •  Język, czyli czułość. Autotematyzm w prozie W. Odojewskiego.
 • App novel - a New Genre of Digital Literature (z B. Lutostański)
 • W duecie - wokół narracji drugoosobowej. 


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • "Modernizm w literaturze polskiej" projekt realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. W. Boleckiego w ramach programu Master FNP w latach 2002-2005
 • "Narracja i tożsamość. Współczesne problemy antropologii literatury" 2004
 • "Literatura i wiedza" 2005
 • "Literackie reprezentacje doświadczenia" 2006
 • "Kulturowe wizualizacje doświadczenia" 2008
 • "Wokół Bachtina – Ja – Inny" 2009
 • "Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności" – 2010-2013
 • "Poetyki nieporozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej" (współorganizacja międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej Poetics of Misunderstanding, Warszawa IBL PAN, 7-8 XII 2017)


Projekty własne:

 • "Problematyka świadomości w prozie wczesnego modernizmu w Polsce" realizowany w ramach porozumienia o współpracy między PAN a British Academy (strona ang. Prof. Stephen Regan, Durham University, Department of English Studies)
 • “Current Trends in Narratology and the Consciousness Studies" realizowany w ramach programu Kolumb FNP w Clare Hall College (Anglia) i na wydziale English Studies, Cambridge University (2008-2009)
 • "Cognitive Narratology" w ramach programu FNP dla naukowców powracających do kraju po odbyciu zagranicznych staży

Granty, stypendia, nagrody:

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie literaturoznawstwa 2005 
 • Stypendium Start FNP 2006, 2007
 • Grant na odbycie zagranicznego stażu naukowego w ramach Programu Kolumb FNP 2008-2009 
 • Grant Wspomagający dla Stypendystów Programu Kolumb FNP 2009
 • Grant habilitacyjny MNiSzW "Współczesna narratologia a wybrane problemy badań nad świadomością" 2008-2010
 • Stypendium habilitacyjne IBL PAN 2010
 • Grant na wydanie rozprawy habilitacyjnej w serii Monografie FNP 2011
 • 2013 – nominacja do Nagrody im. J. Długosza za książkę Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku.
 • 2017-2018 – grant IBL.eu


Członkostwo w organizacjach:

 • członkini Klubu Stypendystów FNP
 • Life Member of Clare Hall College (Cambridge, Anglia)
 • Wiceprezes Fundacji Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych
 • członkini International Society for the Study of Narrative
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku