dr Teresa Rączka-Jeziorska

dr, adiunkt

Pracownia Literatury Romantyzmu

Rączka-Jeziorska Teresa

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), kultura i historia dawnych Inflant Polskich, literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kultura rosyjska w państwach bałtyckich (Русское зарубежье), geopoetyka: literatura i geografia, przekład artystyczny  

email: teresa.raczka-jeziorska@ibl.waw.pl, teresa.raczka@gmail.com

Publikacje:
a) książki:

 • „Przez fale rozeznać myśl wód”. O romantycznych przedstawieniach rzeki w twórczości Adama Mickiewicza i Tarasa Szewczenki, Katowice 2011 (ss. 117);
 • Romantyzm polsko-inflancki. Sylwetki, teksty, archiwa, Warszawa 2016 (ss. 530);
 • Национальная специфика описания разных социальных групп. На примере языка романа Ирины Сабуровой „Корабли старого городa”, Saarbrücken 2017 (ss. 112);
 • Inflanckie pitoreski. Kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku, Warszawa 2018 (ss. 500).

b) edycje źródłowe:
M. Prussak, T. Rączka-Jeziorska, Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji Pana Tadeusza, Warszawa 2018 (ss. 32).

c) wybrane rozprawy i artykuły:

 • „Вавилонська вежа є всюди” – особливості перекладу фразеологізмів у творі Пан Тадеуш Максима Рильського на українську мову”, w: Świat Słowian w języku i kulturze IX, pod red. D. Dziadosz, E. Komorowskiej, Szczecin 2008, s. 150-155;
 • W przestrzeni dialogu z bałtycką mitologią Micińskiego «Spotkania z Litwą» (Dialoga ar baltu mitoloģiju telpā: Micinska Tikšanās ar Lietuvu), w: Polija un Baltija kultūras dialogā, K. Barkovskiej, A. Kazjukevičsa, Daugavpils 2008, s. 122-131.
 • Wyjątki z domu Ludwisi, w: „Postscriptum polonistyczne”, Katowice 2010, 2 (6), s. 185-195.
 • Zlewisko Morza Czarnego, w: Geografia Słowackiego, pod red. D. Siwickiej, M. Zielińskiej, Warszawa 2012, s. 130-136.
 • Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu „Łotyszy Inflant Polskich”, w: „Zapiski Historyczne” Tom LXXVIII – rok 2013, z. 4. s.145-158.
 • “From the Polish-Livonian Treasure Chest of a Romantic Collector” – the idea of 19th century collecting in the works of Stefania Ulanowska, w: Latgalistikys kongresu materiali IV – Proceedings of the Congress on Latgalistics IV. „Via Latgalica”, pod red. N. Nau, A. Andronova, L. Leikumy, Rēzekne 2012, s. 151-161.
 • Księgozbiory Polskich Inflantczyków w świetle nieznanych archiwaliów (koniec XVIII – początek XIX w.), w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. t. VI, pod red. W. Walczaka, K. Łopateckiego, Białystok 2013, s. 531-558.
 • Romantyczne mapowanie przestrzeni ogrodu według Polskiego Inflantczyka Michała Jana Borcha z Warklan (1753-1810). w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki, pod red. T. Gęsiny, Z. Kadłubka, Katowice 2016, s. 110-123.
 • O korespondencji Zygmunta Krasińskiego do Lucjana Weyssenhoffa, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Toruń 2014, s. 155-172.
 • Toast czyli o smakowaniu wina w dawnych Inflantach Polskich, w: Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, pod red. W. Bojdy i A. Nawareckiego, Katowice 2016, s. 117-136.

Projekty badawcze:

 • 2009-2011 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) Pracowni Literatury Romantyzmu IBL PAN nr: NN 103 2228 36 pt.: Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik projektu – dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN;
 • 2009-2013 - wykonawczyni grantu promotorskiego KBN nr N N103 233837 pt. Polsko-inflancka literatura romantyczna. Kierownik projektu – prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ);
 • 2013-2018 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) Pracowni Literatury Romantyzmu IBL PAN pt. Romantyzm w świetle nowych źródeł nr: 11H 12 0068 81. Kierownik projektu – dr hab. Marta Zielińska, prof. IBL PAN  

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

Członkini komitetu redakcyjnego Postcolonial Europe http://www.postcolonial-europe.eu, Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT) http://www.tnt.torun.pl/en/, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych (MSSP) https://mssp.pl/.

Ważniejsze wyróżnienia:

1. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską za 2013 rok, wyróżnienie w 2015 r. (Warszawa, 9. 02. 2015 r.)
2. Laureatka III Nagrody w Konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk o kulturze w 2014 r., organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (Warszawa 22. 12. 2014 r.)
3. Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (Warszawa, 17.09. 2018 r.)

wersja anglojęzyczna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45