dr hab. Teresa Rączka-Jeziorska

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Literatury Romantyzmu

Rączka-Jeziorska Teresa

 

 

 

 

 

 

 

 


Główne kierunki zainteresowań naukowych:

literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), kultura i historia dawnych Inflant Polskich, literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kultura rosyjska w państwach bałtyckich (Русское зарубежье), geopoetyka: literatura i geografia, przekład artystyczny  

email: teresa.raczka-jeziorska@ibl.waw.pl, teresa.raczka@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-4857-9480
Researchgate.net

Publikacje:
a) książki:

b) edycje źródłowe:
M. Prussak, T. Rączka-Jeziorska, Nieznany autograf Adama Mickiewicza. Dwie strony Inwokacji Pana Tadeusza, Warszawa 2018 (ss. 32).

c) wybrane rozprawy i artykuły:

 • "Вавилонська вежа є всюди" – особливості перекладу фразеологізмів у творі Пан Тадеуш Максима Рильського на українську мову", w: Świat Słowian w języku i kulturze IX, pod red. D. Dziadosz, E. Komorowskiej, Szczecin 2008, s. 150-155;
 • W przestrzeni dialogu z bałtycką mitologią Micińskiego «Spotkania z Litwą» (Dialoga ar baltu mitoloģiju telpā: Micinska Tikšanās ar Lietuvu), w: Polija un Baltija kultūras dialogā, K. Barkovskiej, A. Kazjukevičsa, Daugavpils 2008, s. 122-131.
 • Wyjątki z domu Ludwisi, w: "Postscriptum polonistyczne", Katowice 2010, 2 (6), s. 185-195.
 • Zlewisko Morza Czarnego, w: Geografia Słowackiego, pod red. D. Siwickiej, M. Zielińskiej, Warszawa 2012, s. 130-136.
 • “From the Polish-Livonian Treasure Chest of a Romantic Collector" – the idea of 19th century collecting in the works of Stefania Ulanowska, w: Latgalistikys kongresu materiali IV – Proceedings of the Congress on Latgalistics IV. "Via Latgalica", pod red. N. Nau, A. Andronova, L. Leikumy, Rēzekne 2012, s. 151-161.
 • Kilka słów o Stefanii Ulanowskiej i jej spuściźnie. Na marginesie reprintu "Łotyszy Inflant Polskich", w: "Zapiski Historyczne" Tom LXXVIII – rok 2013, z. 4. s.145-158.
 • Księgozbiory Polskich Inflantczyków w świetle nieznanych archiwaliów (koniec XVIII – początek XIX w.), w: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. t. VI, pod red. W. Walczaka, K. Łopateckiego, Białystok 2013, s. 531-558.
 • Romantyczne mapowanie przestrzeni ogrodu według Polskiego Inflantczyka Michała Jana Borcha z Warklan (1753-1810). w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki, pod red. T. Gęsiny, Z. Kadłubka, Katowice 2016, s. 110-123.
 • O korespondencji Zygmunta Krasińskiego do Lucjana Weyssenhoffa, w: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej, Toruń 2014, s. 155-172.
 • Toast czyli o smakowaniu wina w dawnych Inflantach Polskich, w: Piłeczka. Studia o ruchu i melancholii, pod red. W. Bojdy i A. Nawareckiego, Katowice 2016, s. 117-136.
 • Romantyczne mapowanie przestrzeni ogrodu według Polskiego Inflantczyka Michała Jana Borcha z Warklan (1753-1810). w: Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki, pod red. T. Gęsiny, Z. Kadłubka, Katowice 2016, s. 110-123.
 • Romantyczne tradycje «państwa burszowskiego» w Dorpacie nad Embachem, w: Romantyzm uniwersytecki. Kulturotwórcza rola ośrodków akademickich w pierwszej połowie XIX wieku, pod red. E. Dąbrowicz i M. Lula, Białystok 2019, s. 197-206.
 • O literackiej topografii dawnych dworów polsko-inflanckich, "Prace i Studia Geograficzne", 2019, t. 64.4, s. 67-77.
 • Adama Mickiewicza spotkania z rosyjską Rygą, w: Adam Mickiewicz i Rosjanie, pod red. M. Dąbrowskiej, P. Głuszkowskiego, Z. Kaźmierczyka, Warszawa 2020, s. 157-169.

Projekty badawcze:

 • 2009-2011 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) Pracowni Literatury Romantyzmu IBL PAN nr: NN 103 2228 36 pt.: Atlas polskiego romantyzmu. Świat-Europa-Polska. Kierownik projektu – dr hab. Marek Bieńczyk, prof. IBL PAN;
 • 2009-2013 - wykonawczyni grantu promotorskiego KBN nr N N103 233837 pt. Polsko-inflancka literatura romantyczna. Kierownik projektu – prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (UŚ);
 • 2013-2018 - uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) Pracowni Literatury Romantyzmu IBL PAN pt. Romantyzm w świetle nowych źródeł nr: 11H 12 0068 81. Kierownik projektu – dr hab. Marta Zielińska, prof. IBL PAN  
 • 2018-2019 – uczestniczka Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu
 • 2019-2024 – uczestniczka grantu (jedna z wykonawców) NPRH Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN nr: 31H 18 0425 86 pt. Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny. Kierownik projektu – dr hab. Ewa Kołodziejczyk, prof. IBL PAN 

Członkostwo w towarzystwach i innych organizacjach naukowych:

Zagraniczne kwerendy archiwalne:

 • Centralna Biblioteka Łatgalska w Dyneburgu [Latgales Centrālajā bibliotēkā] (2008, 2009, 2011)
 • Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie [Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas] (2010, 2011, 2012, 2014)
 • Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego w Wilnie [Vilniaus Universiteto Biblioteka] (2010, 2011, 2012, 2014)
 • Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich w Wilnie [Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka] (2010, 2011, 2012, 2014)
 • Łotewskie Państwowe Archiwum Historyczne w Rydze [Latvijas Valsts vēstures arhīvs] (2010, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Łotewska Biblioteka Narodowa w Rydze [Latvijas Nacionālā Bibliotekā] (2010, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Łotewska Biblioteka Akademicka w Rydze [Latvijas Universitātes Akadēmiskā biblioteka] (2010, 2014, 2015, 2016, 2017)
 • Rosyjska Biblioteka Państwowa w Moskwie [Российская государственная библиотека, РГБ] (2012)
 • Rosyjskie Państwowe Archiwum Akt Dawnych w Moskwie [Российский государственный архив древних актов, РГАДА] (2012)
 • Biblioteka im. Wasyla Stefanyka we Lwowie [Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаника] (2012, 2015)
 • Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie [Центральний державний історичний архів України, ЦДІАЛ України, Львів] (2015)
 • Biblioteka Narodowa Estonii w Talinnie [Eesti Rahvusraamatukogu] (2015, 2016)
 • Archiwum Miejskie w Talinnie [Talinna Linnaarhiivi] (2016)
 • Narodowe Archiwum Estonii w Tartu [Rahvusarhiiv] (2016)
 • Biblioteka Uniwersytetu w Tartu [Tartu Űlikooli Raamatukogu Kasutamise Eeskiri] (2016)
 • Litewska Biblioteka Narodowa w Wilnie im. Marcina Mażwida [Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka] (2016)

Stypendia:

1.Stypendium Semestralne Śląskiego Funduszu Stypendialnego imienia Adama Graczyńskiego (14.04.2005 r.);
2.Semestralne stypendium zagraniczne w ramach programu Socrates – Erasmus na Łotwie (Daugavpils 2.02.-30.06. 2006r.);
3.Stypendium Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w nauce (Katowice 08.2006 r.);
4.Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2005/2006 (Warszawa 23.09.2005 r.);
5.Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2006/2007 (Warszawa 30.11.2006 r.)
6.Stypendium Semestralne Śląskiego Funduszu Stypendialnego imienia Adama Graczyńskiego (31.10.2008 r.);
7. Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2008/2009 (Warszawa 10.12.2008 r.)
8.Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (Warszawa, 17.09.2018 r.)

Ważniejsze wyróżnienia:

1. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską za 2013 rok, wyróżnienie w 2015 r. (Warszawa, 9. 02. 2015 r.) 
2. Laureatka III Nagrody w Konkursie na najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk o kulturze w 2014 r., organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury (Warszawa 22. 12. 2014 r.)

Audycje radiowe:

wersja anglojęzyczna >>

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku