Magdalena Piskała

dr hab., profesor instytutu
 
magdalena.piskala@ibl.waw.pl
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • literatura nowołacińska powstająca w Polsce w XVII w.
 • epigramatyka staropolska
 • heraldyka i kompendia wiedzy w XVI i XVII wieku.
 
PUBLIKACJE:
 
Książki:
 • M. K. Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wyd. i przeł. M. Piskała i D. Sutkowska, Warszawa 2003, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 26.
 • „Boże miłości” i „wstydliwe dowcipy”. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa 2009, Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIII (LXXIX).
 
Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 • Epigramatyczna twórczość Alberta Inesa i jej klasyczne wzory, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” X/1 (19) 2003, s. 71–90.
 •  „Epigrammatum liber unus” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego a emblematyka, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” X/2 (20) 2003, s. 33–49.
 • Między teorią a praktyką. Koncept w twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod. red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, Lublin 2005, s. 61–76.
 • Autotematyczne epigramaty Alberta Inesa na tle tradycji europejskiej, w: Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych, red. Jacek Głażewski, Marta M. Kacprzak, Warszawa 2007, „Seminaria Staropolskie”, t. II, s. 95–135.
 • Prozatorska twórczość Alberta Inesa, w: „Wszystko tu najdziecie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, pod red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XVIII (LXXIV) s. 305–312.
 • Kilka uwag o „Epigramatach polskich” Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji „Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII” Alberta Inesa w epigramatyce polskiej XVII wieku”. „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. 56, z. 1 s. 153–167.
 • Arkadyjskie echa w epigramatyce staropolskiej w: Arkadie staropolskie, pod red. J. Dąbkowskiej-Kujko i J. Krauze-Karpińskiej, Warszawa 2010, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIX (LXXXV), s. 99–112.
 • Filologiczna edukacja i szkolnictwo humanistyczne w XVI i XVII wieku w Polsce, w: Humanizm i filologia, pod red. Adam Karpińskiego, Warszawa 2011, s. 233–277. 
 • Chronograms in the Poetry of Maurycy Kiełkowski and Other Poets of the Saxon Period in Poland, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, eds Agnieszka Borysowska i Barbara Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Main (Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften) 2013, Neo-Latin Studies. Neulateinischen Studien 2, s. 153-167.
 • Z pogranicza literatury i kalendarza. Epigramatyczna twórczość Stanisława Niewieskiego na tle drobnych utworów i innych dodatków literackich zamieszczanych w kalendarzach w drugiej połowie XVII wieku, w: Kalendarze Staropolskie, red. Iwona Dacka-Górzyńska i Joanna Partyka, Warszawa (Wydawnictwo DiG) 2013, s. 87-100.
 • Obraz przyjaźni w herbarzu Szamona Okolskiego, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. Agnieszka Czechowicz i Małgorzata Trębska, Lublin (Wydawnictwo KUL) 2013, s. 167-178.
 • Nimis poeta. Obraz grafomana w dawnej epigramatyce, “Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, 2(4), s. 175-190.
 • Niektóre problemy związane z edycją heraldycznego dzieła Szymona Okolskiego, “Terminus. Czasopismo Wydziału Polonistyki UJ”, 3(28), s. 313-333.
   
 
Przekłady:
 • M. K. Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wyd. i przeł. M. Piskała i D. Sutkowska, Warszawa 2003, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 26.
 
Prace edytorskie:
 • M. K. Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wyd. i przeł. M. Piskała i D. Sutkowska, Warszawa 2003, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 26.

 

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

 • "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego jako traktat moralny wobec kaznodziejstwa wieku XVII - referat wygłoszony na konferencji: Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej, Warszawa 12-13 kwietnia 2013, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, IBL, przy współudziale IFK UW oraz W”AL” UW.
 • O starości we fragmentach. Kilka słów o popularnych florilegiach XVI i XVII wieku na przykładzie hasła „Senectus" - referat wygłoszony na:  Spotkania staropolskie, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Warszawa 30.09.2013.
 • Maledicentia i herby. Funkcja, znaczenie i granice złośliwości w praktyce retorycznej dawnych tekstów heraldycznych - referat wygłoszony na konferencji: Retoryka i normy komunikacji, Warszawa 24-25 listopada 2014 (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i IBL PAN)
   
 
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Albert Ines, Acroamata epigrammatica – edycja krytyczna oraz przekład (wraz z Dorotą Sutkowską)
 • "Orbis Polonus" okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki - monografia
 
Projekty badawcze:
 • udział w projekcie badawczym: Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego (wykonawca prac dokumentacyjnych); projekt pod kierunkiem A. Karpińskiego realizowany w kooperacji z Biblioteką Narodową w latach 2009–2011.
 • udział w projekcie badawczym: Humanizm i filologia (autorka artykułu), projekt pod kierunkiem A. Karpińskiego w ramach grantu: Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, pod kierunkiem A. Nowickiej-Jeżowej – projekt realizowany w latach 2009–2011.
 • udział w projekcie badawczym: Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego (tłumacz), projekt pod kierunkiem B. Milewskiej-Waźbińskiej, I. Dackiej-Górzyńskiej, S. Górzyńskiego – projekt w trakcie realizacji (rozpoczęty w 2009 roku).
 • podwykonawca w projekcie: Zintergrowana Baza Bibliograficzna IBL PAN (e-ZBB)
 • sekretarz grantu Nr 11H 12 0114 81: "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia" – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej
 
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 • członek Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • sekretarz redakcji serii „Studia Staropolskie”
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45