Magdalena Piskała

dr hab., profesor instytutu
 
magdalena.piskala@ibl.waw.pl
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • literatura nowołacińska powstająca w Polsce w XVII w.
 • epigramatyka staropolska
 • heraldyka i kompendia wiedzy w XVI i XVII wieku.
 
PUBLIKACJE
 
Monografie
 • Magdalena Piskała, 2017, Polski świat znaków. Studia o herbarzu Szymona Okolskiego, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, seria: „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 47 (103), s. 333.
 • Magdalena Piskała, 2009, „Boże miłości” i „wstydliwe dowcipy”. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, Warszawa,  seria: "Studia Staropolskie. Series Nova”, t. XXIII (LXXIX).

Edycje naukowe i przekłady

 • Albert Ines, 2020, Acroamata epigrammatica, wydały i przełożyły Magdalena Piskała i Dorota Sutkowska, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 46; w otwartym dostępie edycja hipertekstowa >> 
 • M. K. Sarbiewski, 2003, Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wyd. i przeł. M. Piskała i D. Sutkowska, Warszawa, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 26.
 
Ważniejsze rozprawy i artykuły
 • Magdalena Piskała, Medycyna ze staropolskiego kalendarza, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, 29 (2020), z. 2, s. 15–30.
 • Magdalena Piskała, 2020, Długie trwanie nowości. Rzecz o niektórych dawnych przekładach powstałych w kręgu polskich jezuitów, w: Sarmackie theatrum VIII. W poszukiwaniu nowości, red. M. Barłowska, M. Walińska, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 181–197, w otwartym dostępie >>
 • Magdalena Piskała, 2018, lIe centurii zawierają "Acroamata epigrammatica" Alberta Inesa? O problemach związanych z edycją zbioru, w: „Studia Classica et Neolatina“ XVI: Wydobyć znowu na światło dnia, red. Zofia Głombiowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 79–94.
 • Magdalena Piskała, 2018, Szymona Okolskiego inspiracje epigramatyką, czyli o wpływie drobnych utworów poetyckich na staropolską heraldykę na przykładzie "Orbis Polonus", w: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. B. Niebelska-Rajca, Maciej Pieczyński, Wydawnictwo KUL, s. 193–204.
 • Magdalena Piskała, 2017, Maledicentia i herby. Funkcja, znaczenie i granice złośliwości w praktyce retorycznej dawnych tekstów heraldycznych, w: Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. J. Partyka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, s. 89–110.
 • Magdalena Piskała, 2016, Iam auspicatum animal. Kilka słów o herbie Kochanowskich w kontekście dawnej symbolografii i heraldyki, w: Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W Pawlak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, „Studia Staropolskie, Series Nova”, t. 43 (99), s. 506–521.
 • Magdalena Piskała, 2015, Astrologia – emblematyka – heraldyka. O kometach, księżycach i gwiazdach w herbarzu Szymona Okolskiego, „Terminus”, t. 17, z. 1 (34), s. 39–59.
 • Magdalena Piskała, 2015, Herbarz (staropolski) jako gatunek literacki, „Teksty Drugie”, nr 1 (151), s. 337–357.
 • Magdalena Piskała, 2013, Niektóre problemy związane z edycją heraldycznego dzieła Szymona Okolskiego, „Terminus”, t. 15, z. 3 (28), s. 313–333.
 • Magdalena Piskała, 2014, Orbis Polonus” Szymona Okolskiego jako traktat moralny wobec kaznodziejstwa wieku XVII, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowa seria, XIII, s. 161–169.
 • Magdalena Piskała, 2013, Nimis poeta. Obraz grafomana w dawnej epigramatyce, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2 (4), s. 175–190.
 • Magdalena Piskała, 2013, Obraz przyjaźni w herbarzu Szymona Okolskiego, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Wydawnictwo KUL, s. 167–178.
 • Magdalena Piskała, 2013, Z pogranicza literatury i kalendarza. Epigramatyczna twórczość Stanisława Niewieskiego na tle drobnych utworów i innych dodatków literackich zamieszczanych w kalendarzach w drugiej połowie XVII wieku, w: Kalendarze staropolskie, red. I. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, Wydawnictwo DiG, s. 87–100.
 • Magdalena Piskała, 2013, Chronograms in the Poetry of Maurycy Kiełkowski and Other Poets of the Saxon Period in Poland, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, eds A. Borysowska, B. Waźbińska-Milewska, Frankfurt am Main 2013, Neo-Latin Studies. Neulateinischen Studien, vol. 2, s. 153–167.
 • Magdalena Piskała, 2011, Arma salutis, czyli o właściwym przeznaczeniu herbowego oręża w heraldycznym dziele Szymona Okolskiego, w: Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak, M. Piskała, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 30, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, s. 344–356.
 • Magdalena Piskała, 2011, Szlachecki portret rodzinny, czyli o prywatności na użytek publiczny na przykładzie literatury heraldycznej i kazań pogrzebowych w dawnej Polsce, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” XVIII/2(36)2011, s. 43–58.
 • Magdalena Piskała, 2011, Filologiczna edukacja i szkolnictwo humanistyczne w XVI i XVII wieku w Polsce, w: Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, „Humanizm polski. Syntezy”, t. 7, Wydawnictwo Neriton, s. 233–277.
 • Magdalena Piskała, 2009, Boże Miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 23 (79), Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.
 • Magdalena Piskała, 2008, Kilka uwag o „Epigramatach polskich” Wespazjana Kochowskiego. Przyczynek do recepcji Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII Alberta Inesa, „Roczniki Humanistyczne”, t. 56 (2008), s. 153–166.
 • Magdalena Piskała, 2007, Autotematyczne epigramaty Alberta Inesa na tle tradycji europejskiej, w: Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych, red. Jacek Głażewski, Marta M. Kacprzak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, seria „Seminaria Staropolskie”, t. 2, s. 95–135.
 • Magdalena Piskała, 2005, Między teorią a praktyką – o koncepcie w epigramatycznej twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod. red. L. Ślęk, A. Karpińskiego, W. Pawlaka, Wydawnictwo KUL, s. 61–76.
 • Magdalena Piskała, 2003, Epigramatyczna twórczość Alberta Inesa i jej klasyczne wzory, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” X/1 (19) 2003, s. 71–90.
 • Magdalena Piskała, 2003, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów, wyd. i przeł. M. Piskała i D. Sutkowska, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich” t. 26, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa.
 • Magdalena Piskała, 2003, „Epigrammatum liber unus” Macieja Kazimierza Sarbiewskiego a emblematyka, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” X/2 (20) 2003, s. 33–49.
 

Redakcje naukowe

 • Magdalena Piskała [we współpracy w Wiesławem Pawlakiem], 2011, Wojny, bitwy i potyczki w kulturze staropolskiej, red. W. Pawlak i M. Piskała, „Studia Staropolskie. Series Nova”, t. 30 (86), Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa

Udział w konferencjach i wygłoszone referaty

 • Maledicentia i herby. Funkcja, znaczenie i granice złośliwości w praktyce retorycznej dawnych tekstów heraldycznych -referat wygłoszony na konferencji: Retoryka i normy komunikacji, Warszawa 24-25 listopada 2014 (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Retoryczne i IBL PAN)
 • "Orbis Polonus" Szymona Okolskiego jako traktat moralny wobec kaznodziejstwa wieku XVII - referat wygłoszony na konferencji: Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej, Warszawa 12-13 kwietnia 2013, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, IBL, przy współudziale IFK UW oraz W”AL” UW.
 • O starości we fragmentach. Kilka słów o popularnych florilegiach XVI i XVII wieku na przykładzie hasła „Senectus" - referat wygłoszony na:  Spotkania staropolskie, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Warszawa 30 września 2013.
Projekty badawcze
 • „Orbis Polonus" Szymona Okolskiego okiem filologa, czyli o związkach literatury i heraldyki; 2013–2016, NCN, kierownik projektu.
 • Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej; 2013–2018; NPRH; wykonawca (sekretarz grantu; przygotowanie edycji Acroamatum epigrammaticorum centuriae VII Alberta Inesa).
 • Zintegrowana Baza Bibliograficzna EZBB IBL PAN (e-ZBB); 2012–2016, NPRH, wykonawca (prace dokumentacyjne).
 • Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa polskiego w epoce staropolskiej; 2008–2013; MNiSW/NCN; wykonawca (translacja).
 • Humanizm – idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej; 2008–2011, MNiSW/NCBiR, wykonawca (opracowanie monografii).
 • Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego do roku 1600; 2006–2009, MNiSW, wykonawca (prace dokumentacyjne).
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 • członek Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • sekretarz redakcji serii „Studia Staropolskie”

Działalność ekspercka w przewodach akademickich

 • Magdalena Piskała, recenzent w procesie habilitacyjnym dr Agaty Łuki (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Magdalena Piskała, członek komisji habilitacyjnej dra Radosława Rusnaka (Uniwersytet Warszawski)

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45