Małgorzata Pierzgalska

mgr, asystent
Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku

malgorzata.pierzgalska@ibl.waw.pl, m.pierzgalska@wp.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
symbolika zwierząt w literaturze i ikonografii staropolskiej, w Biblii oraz w antyku grecko-rzymskim; dawne źródła wiedzy o zwierzętach: starożytne traktaty zoologiczne i paradoksograficzne opowieści o zwierzętach, wczesnochrześcijański Fizjolog i średniowieczne bestiariusze, polskie piśmiennictwo naukowe wieku XVI; teologia zwierząt; leksykografia

PUBLIKACJE:
Artykuły:

1) Toposy "młodość" ̶ "starość" w literaturze parenetycznej doby staropolskiej, [w:] "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 7 t. 1, Łódź 2005, s. 129 ̶ 150.
2) Zwierzę jako problem myśli antropologicznej (Księga Psalmów i Księga Przysłów w Biblii Jakuba Wujka), [w:] "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica", 8, Łódź 2006, s. 5 ̶ 22.
3) "Jako w źwierzyńcu bywa źwirz rozmaity" ̶  realizacja estetycznej zasady varietas w epigramatach Mikołaja Reja, [w:] "Prace Polonistyczne", Seria LXIII (2008), s. 9 ̶ 43.
4) Zwierzę jako problem myśli antropologicznej w literaturze starotestamentowej, [w:] (Inne) zwierzęta mają głos, red. D. Dąbrowska, P. Krupiński, Toruń 2011, s. 207 ̶ 238.
5) Hasła autorskie w "Słowniku polszczyzny XVI wieku" (t. XXVIII ̶ XXXVI).

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku