Maciej Pieczyński

dr, adiunkt
 
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • literatura i kultura baroku
 
maciej.pieczynski@ibl.waw.pl
 
 
Nagrody i stypendia naukowe:
 
 • I nagroda w konkursie redakcji „Baroku” i wydawnictwa „Neriton” na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011-2013 dotyczącą epoki baroku.
 
PUBLIKACJE:
 
Książki
 
 • Hieronim Falęcki, Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych na większą chwałę Boską afektów, wyd. i oprac. Maciej Pieczyński, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019, (seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich T. 48). Publikacja finansowana z grantu NPRH.
 • Kirke, Proteusz i "Lutnia rozstrojona". O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2013, Studia Staropolskie. Series Nova, T. 35 (91).
 
Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 
 • Wolność Rzeczypospolitej i jej zagrożenia w "Refleksyjach duchownych" Karola Mikołaja Juniewicza, w: Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej. 1569-1795, red. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2020, s. 217-235.
 • Maciej Pieczyński, Nowatorstwo i eksperyment w poezji późnego baroku, „Śląskie Studia Polonistyczne” T. 14: 2019, s. 67-81 >>
 • Poetyka jako instruktaż interpretacyjny. Perspektywy wykorzystania aparatury pojęciowej nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich, „Tematy i Konteksty”, 2013, nr 3(8), s. 119-134.
 • Przyjaźń i polityka. O "Młodym kawalerze" ("Il giovane cittadino") Jacopa Facciolatiego, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 307-316.
 • Wszystkie sztuki i wszystkie nauki operują wyłącznie obrazami"... Barokowa teoria unaocznienia i reprezentacji ikonicznej, w: Ut pictura poesis / Ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku, red. A. Bielak, Warszawa: Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 47-56.
 • Ars Combinatoria as a Poetics. On the Presence of Combinatorial Structures in the Late-Baroque Artificial Poetry, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, red.: A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH 2013, Neo-Latin Studies/ Neulateinische Studien, T. 2, s. 193-206.
 • Pomiędzy błazeństwem a capriccio. Uwagi o grotesce w późnobarokowej poezji religijnej, „Barok” 2005, nr 2, s. 95 – 113.
   
 Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
 
 • Parodie gatunków religijnych w staropolskim piśmiennictwie politycznym. Próba interpretacji,  referat wygłoszony na zebraniu naukowym:  Spotkania staropolskie, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN, Warszawa, 27.05.2013.
 • "Psałterz Dawidów" Jana Kochanowskiego w kulturze czasów saskich. Problemy recepcji, referat wygłoszony na konferencji: Wiązanie sobótkowe. W 430. rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego [z cyklu:] Kolokwia Staropolskie, Kazimierz Dln. 23-26.06.2014.
 • Polityka żałoby. O łacińskich utworach poświęconych Janowi Gotfrydowi Rösnerowi, referat wygłoszony na konferencji: ‘Et tumulum facite et tumulo superaddite carmen’. Łacińskie piśmiennictwo i literatura funeralna, Szczecin 18.11.2014.
 
Prace edytorskie:
 • K.M. Juniewicz, Refleksyje duchowne, wyd. M. Pieczyński, Wydawnictwo IBL PAN: Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Nr 37.
 
Prace redakcyjne:
 • Maciej Pieczyński: redakcja oraz opracowanie indeksu do książki monograficznej: Joanna Krauze-Karpińska: Warszawska Drukarnia Księży Misjonarzy 1780-1796. Monografia bibliograficzna, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020, ss. 464.
 
Recenzje naukowe:
 
 • R. Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014 - recenzja], recenzja: M. Pieczyński„Res Rhetorica”, 2014, nr 1, s. 89-96.
 
Projekty badawcze:
 
 • udział w projekcie Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny (IBL PAN, kierownik prof. dr hab. Ewa Kołodziejczyk), 2019-2024, charakter udziału: konsultant.
 • redaktor merytoryczny w projekcie: Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN (kierownik projektu: dr Joanna Krauze-Karpińska).
 •  "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia" - kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej (kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski).
 • Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości (kierownik: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa).
 • "Spojrzenia z ukosa"... Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych (kierownik: dr Anna Sobieska) - obsługa techniczna grantu.
   
Działalność dydaktyczna:
 
 • Kultura I Rzeczpospolitej w Europie, wykład prowadzony wspólnie z prof. dr hab. Aliną Nowicką-Jeżową  drogą elektroniczną w COME UW, sem. letni r. akad. 2013/2014, 30 h.
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 • członek Stowarzyszenia "Pro Cultura Litteraria"
 • opieka nad Repozytorium ze strony IBL PAN
 • udział w pracach Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45