Maciej Pieczyński

dr, adiunkt
 
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • literatura i kultura baroku
 
maciej.pieczynski@ibl.waw.pl
 
 
Nagrody i stypendia naukowe:
 
 • I nagroda w konkursie redakcji "Baroku" i wydawnictwa "Neriton" na najlepszą rozprawę doktorską za lata 2011-2013 dotyczącą epoki baroku.
 
PUBLIKACJE:
 
Książki
 
 •  Hieronim Falęcki, Wojsko serdecznych nowo rekrutowanych na większą chwałę Boską afektów, wyd. i oprac. Maciej Pieczyński, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2019, (seria: Biblioteka Pisarzy Staropolskich T. 48). Publikacja finansowana z grantu NPRH.
 • Karol Mikołaj Juniewicz, Refleksyje duchowne, wyd. Maciej Pieczyński, Wydawnictwo IBL PAN: Warszawa 2009, Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Nr 37.
 • Kirke, Proteusz i "Lutnia rozstrojona". O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2013, Studia Staropolskie. Series Nova, T. 35 (91).
 
Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 
 • „Mysza Wieża wśrzód jeziora Gopła". Alexander von Oppeln-Bronikowski i jego wizja legendarnych początków Polski, w: Długie trwanie kultury staropolskiej. Ustanowienia praktyki rekonstrukcje - szkice ofiarowane Profesorowi Markowi Prejsowi, red. Ada Arendt, Aleksandra Jakóbczyk-Gola, Piotr Morawski, Igor Piotrowski, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2022, s. 151-160.
 • The Psalm in the Poetry of the Late Baroque: Reinterpretations and Redefinitions of the Genre, transl. by Jan Hensel, w: Non-Classical Genres. Theory and Practice, red. Joanna Krauze-Karpińska, Magdalena Piskała, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2022, s. 9-24.
 • O monstrach, hybrydach i zgubnym działaniu wyobraźni, "Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki", 2020, nr 2, 2020 s. 127-147.
 • Wolność Rzeczypospolitej i jej zagrożenia w "Refleksyjach duchownych" Karola Mikołaja Juniewicza, w: Najwyższa Pani swoich praw... Idee wolności, suwerenności i niepodległości Rzeczypospolitej. 1569-1795, red. Anna Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2020, s. 217-235.
 • Maciej Pieczyński, Nowatorstwo i eksperyment w poezji późnego baroku, "Śląskie Studia Polonistyczne" T. 14: 2019, s. 67-81 >>
 • Nova profunda et inexhausta vena metaphorarum. Kombinatoryczna teoria inwencji poetyckiej i oratorskiej, w: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej, red. Barbara Niebelska-Rajca, Maciej Pieczyński, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej, T. 6, s. 59-71.
 • Poezja religijna późnego baroku: problemy aksjologii i formy, w: Wiek XVIII – między tradycją a oświeceniową współczesnością. Hermeneutyka wartości religijnych, red. Tomasz Chachulski, Bernadetta Kuczera-Chachulska, Wydawnictwa UW: Warszawa, 2017, s. 22-59.
 • Retoryka, hasło w: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska, Mirosław Strzyżewski, Wydawnictwo Naukowe UMK: Toruń, 2016, t. 2, s. 457-468.
 • Pokusy czasu oblężenia. O trawestacjach literatury religijnej w staropolskim piśmiennictwie politycznym, „Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 311-336.
 • Poetyka jako instruktaż interpretacyjny. Perspektywy wykorzystania aparatury pojęciowej nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich, "Tematy i Konteksty", 2013, nr 3(8), s. 119-134.
 • Przyjaźń i polityka. O "Młodym kawalerze" ("Il giovane cittadino") Jacopa Facciolatiego, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 307-316.
 • Wszystkie sztuki i wszystkie nauki operują wyłącznie obrazami"... Barokowa teoria unaocznienia i reprezentacji ikonicznej, w: Ut pictura poesis / Ut poesis pictura. O związkach literatury i sztuk wizualnych od XVI do XVIII wieku, red. A. Bielak, Warszawa: Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego 2013, s. 47-56.
 • Ars Combinatoria as a Poetics. On the Presence of Combinatorial Structures in the Late-Baroque Artificial Poetry, w: Poesis Artificiosa. Between Theory and Practice, red.: A. Borysowska, B. Milewska-Waźbińska, Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH 2013, Neo-Latin Studies/ Neulateinische Studien, T. 2, s. 193-206.
 • Pomiędzy błazeństwem a capriccio. Uwagi o grotesce w późnobarokowej poezji religijnej, "Barok" 2005, nr 2, s. 95 – 113.
   

Prace edytorskie:

 • Apollinis Klagrede über den Tod des Thornischen Präsidenten Herrn Rösners seeligen, welcher den 7. Decembris 1724 enthauptet wurde [oprac. wstęp i tłum.] M. Pieczyński, „Barok” 2014, nr 1, s. 283-299.
 
Prace redakcyjne:
 • Maciej Pieczyński: redakcja oraz opracowanie indeksu do książki monograficznej: Joanna Krauze-Karpińska: Warszawska Drukarnia Księży Misjonarzy 1780-1796. Monografia bibliograficzna, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, 2020, ss. 464.
 
Recenzje naukowe:
 
 • R. Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014 - recenzja], recenzja: M. Pieczyński"Res Rhetorica", 2014, nr 1, s. 89-96.
 
Projekty badawcze:
 
 • kierownik projektu NPRH Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN - kontynuacja projektu, 2022-2026.
 • udział w projekcie: Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie, Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina, kierownik: Marcin Konik, 2021-2022, charakter udziału: wykonawca.
 • udział w projekcie Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny (IBL PAN, kierownik prof. dr hab. Ewa Kołodziejczyk), 2019-2024, charakter udziału: konsultant.
 • redaktor merytoryczny w projekcie: Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN (kierownik projektu: dr Joanna Krauze-Karpińska).
 •  "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia" - kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej (kierownik: dr hab. Tomasz Chachulski).
 • Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu z Europą. Hermeneutyka wartości (kierownik: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa).
 • "Spojrzenia z ukosa"... Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych (kierownik: prof. dr hab. Anna Sobieska) - obsługa techniczna grantu.
   
 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku