Grażyna Pawlak

dr, adiunkt
grazyna.pawlak@ibl.waw.pl; grazyna.pawlak1@gmail.com
tel. +48 605-895-328
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
Zespół ds. Cyfryzacji Kartoteki Bara

Główne kierunki zainteresowań naukowych: 

 • literatura,
 • teatr,
 • telewizja. 

PUBLIKACJE:
 
1. Książki:
 • Literatura rosyjska w Teatrze Telewizji Polskiej 1953–2003. Dokumentacja. Warszawa 2014.
 • Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953–1993. Monografia dokumentacyjna. Wydanie II, uzupełnione. Warszawa 2004 [właśc. 2005].
 • Literatura polska w Teatrze Telewizji w latach 1953–1993. Monografia dokumentacyjna. Warszawa 2004.
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata 1984–1988.
2. Artykuły:
 • Erinnerungsnotizen – Aurelia Wyleżyńskas Tagebuch aus dem besetzten Warschau [Notatki pamiętnikarskie – dziennik z okupowanej Warszawy Aurelii Wyleżyńskiej], artykuł współautorski z dr Marcinem Urynowiczem. "Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften" 2021 nr 14 (cz. 2).
 • Analfabetyzm historyczny w badaniach nad Holocaustem. O Aurelii Wyleżyńskiej stosunku do Żydów i getta warszawskiego na przykładzie pewnego artykułu. [Współautor Marcin Urynowicz]. "Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly" 2021 nr 4.
 • Erinnerungsnotizen – Aurelia Wyleżyńskas Tagebuch aus dem besetzten Warschau [Notatki pamiętnikarskie – dziennik z okupowanej Warszawy Aurelii Wyleżyńskiej], artykuł współautorski z dr Marcinem Urynowiczem. "Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften" 2020 nr 13 (cz.1).
 • Epizod wojennej biografii Jana Parandowskiego. Majątek Planta pod Opatowem. "Napis" XXVI (2020).
 • Rossica teatralne na łamach prasy Polski międzywojennej [w:] "Spojrzenie z ukosa". Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej . Pod red. Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej. Warszawa 2019.
 • Nieznane fakty z biografii Jana Parandowskiego. "Pamiętnik Literacki" 2018, z. 3.
 • Cenzura instytucjonalna i pozainstytucjonalna wobec telewizyjnych widowisk teatralnych [w:] Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW. Pod red. prof. Kamili Budrowskiej i innych. Białystok 2017.
 • Obraz Cygana w polskim czasopiśmiennictwie XIX i początku XX wieku [w:] Wielka wędrówka – wielki postój. Wizerunki Romów w literaturze, historii, sztuce. Pod red. Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej. Warszawa 2017.
 • Rossica teatralne na łamach prasy Polski międzywojennej. Teatr radziecki i jego twórcy. "Napis" XXIV (2018).
 • Aurelia (Aura) Wyleżyńska zapomniana pisarka i publicystka. "Pamiętnik Literacki" 2014 z. 1.
 • Jan Parandowski a Rosja [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria 2, Wiktor Choriew in memoriam. Białystok 2013. 
 • Jan Parandovskij i Rossija [w:] Amicus Poloniae. Pam’jati Victora Choreva. Moskva 2013. 
 • Pani Monika [w:] Ocalić od zapomnienia. Anna i Monika Żeromskie. Zebrał, opracował i wstępem opatrzył J. Snopek. Studio Emka. Warszawa 2013.
 • Rosyjskie przekłady utworów Jana Parandowskiego [w:] Victor Chorev – Amicus Poloniae. K 80-letu Viktora Aleksandrovica Choreva. Moskwa 2012.
 • Russkaja literatura w Polskom Televizjonnom Teatre (1953–2006) [w:] Russkaja Kultura w Polskom soznanii. Instytut Slovjanoviedienia RAH. Moskwa 2009.
 • Lwowskie lata Jana Parandowskiego [w:] Galicyjskie spotkania 2006. Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek". Kalisz 2007.
 • Dzieła A.P. Czechowa w Teatrze Telewizji Polskiej w latach 1953–1993 [w:] Dzieło Antoniego Czechowa dzisiaj. Pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Lutevici. Studia Rossica XVI. Warszawa 2005.
 • Lwów – Jana Parandowskiego miasto magiczne [w:] Galicyjskie spotkania 2005. Agencja Wydawnicza "Sztuka i Rynek". Kalisz 2006.
 • Współcześni pisarze nurtu wiejskiego prezentowani w Teatrze Telewizji Polskiej (Wybrane przykłady) [w:] Studia Polonica. Moskwa 2002.
 • Teatr Radiowy [w:] Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Teatr Widowisko. Instytut Kultury. Warszawa 2000.
3. Edycje krytyczne:
 • Aurelia Wyleżyńska: Kroniki wojenne. T.1: 1939–1942. Oprac. G. Pawlak i M. Urynowicza, Warszawa: PIW 2022, 695 s.
 • Aurelia Wyleżyńska: Kroniki wojenne. T.2: 1943–1944. Oprac. G. Pawlak i M. Urynowicza, Warszawa: PIW 2022, 533 s.
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
 • Uczestnik projektu nr 0425/NPRH/H30/86/2019 pt. Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczypospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2019–2024.
 • Kierownik i wykonawca projektu pt. Jan Parandowski. Życie i dzieło. Monografia, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Umowa nr 1343/B/H03/2010/39 do wniosku nr N103 134339.
 • Uczestnik projektu nr 11H11o27080 pt. Zintegrowana baza bibliograficzna e-ZBB IBL PAN, zakwalifikowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki na lata 2012–2017. Projekt: IBL PAN Warszawa, wykonawca – temat zbiorowy.
 • Uczestnik projektu nr 2012/07/E/HS2/03861 pt. "Spojrzenie z ukosa...". Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych

Współpraca międzynarodowa:

 • 2008, 2009, 2011 kwerendy naukowe w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie.
 • 2008, 2009, 2011 kwerendy naukowe w Instytucie Literatury im. T. Szewczenki Narodowej Akademii Ukrainy (NANU) we Lwowie.

Wystąpienia konferencyjne i seminaryjne:

 • Literatura rosyjska w polskim Teatrze Telewizji w latach 1953–1993 na międzynarodowej konferencji: Russkaja kultura w polskom soznanii, zorganizowanej przez Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa 14–14 XI 2007.
 • Rossica teatralne na łamach prasy Polski międzywojennej na międzynarodowej konferencji: "Spojrzenie z ukosa" Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej, zorganizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 23–24 X 2018.
 • Pamięci Wiktora Aleksandrowicza Choriewa (1932–2012) na międzynarodowej konferencji: IV Хоревские чтения. Национальная картина мира в литературах Центральной и Юго-Восточной Европы. К 90–летию В.А.Хорева, zorganizowanej przez Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa 21–22, 24 II 2022. Konferencja w formacie online.

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
Prace w przygotowaniu
 • Jan Parandowski – życie i dzieło. Monografia.
 • Jan Parandowski, Pamiętnik Piotrusia. Edycja krytyczna.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku