Joanna Partyka

 dr hab., profesor instytutu

 
joanna.partyka@ibl.waw.pl
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • teksty paraliterackie jako źródło do badań nad kulturą (księgi penitencjarne, teksty encyklopedyczne, dzienniki, traktaty pedagogiczne, kalendarze, etc.) w ujęciu komparatystycznym (nawiązania i porównania polsko-iberyjskie)
 • piśmiennictwo kobiece z XVI i XVII wieku w Polsce i krajach iberyjskich
 • kultura staropolska na tle kultur śródziemnomorskich
   
PUBLIKACJE:
 
Książki:
 • Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Semper, Warszawa 1995.
 • „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Wyd. IBL, Warszawa 2004.
 
Rozprawy i artykuły w monografiach:
 • Kobieta oswaja męską przestrzeń: Polska lekarka w osiemnastowiecznym Stambule, w: Pisarki polskie epok dawnych, red. K. Stasiewicz, Olsztyn 1998.
 • Obraz kobiety leczącej w tekstach staropolskich, w: Pod patronatem Hygiei. Udział kobiet w rozwoju nauk przyrodniczych, pod red. I. Arabas, Warszawa 2000.
 • Enciclopedistas y viajeros polacos antiguos acerca de España y los Españoles: lo imaginado y lo visto, w: España y el mundo Eslavo, ed. F. Presa, Madrid 2002.
 • Rzeczy ozdobne, cudowne i do podziwienia światu”: Egzotyczne zwierzęta w ziemiańskiej encyklopedii, w: Świt i zmierzch Baroku, pod red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowskiej, A. Karpińskiego, Lublin 2002.
 • „Niech służy z aniołami Panu nad Pany w niebie…”: staropolskie relacje o śmierci dziecka, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.
 • Humor w staropolskiej encyklopedii J. K. Haura, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, pod red. A. Karpińskiego, E. Lasocińskiej i M. Hanusiewicz, Warszawa 2003.
 • Gazetki pisane i silvae rerum jako źródło wiedzy o niepokojach czasów saskich, w: Między barokiem a oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich, pod red. K. Stasiewicz i A. Achremczyka, Olsztyn 2004.
 • Łacina w sylwach szlacheckich (rekonesans), w: Łacina jako język elit, koncepcja i red. naukowa J. Axer, Warszawa 2004.
 • „Głębokie Ruskie Kraje” w oczach staropolskiego encyklopedysty, w: Mazepa e i suoi successori. Storia, cultura, societa, pod red. G. Brogi-Bercoff, Alessandria 2004.
 • „Orzech, sztokfisz, niewiasta jednym kształtem żyją”: kobieta w koncepcie staropolskim, w: Koncept w kulturze staropolskiej, pod red. W. Pawlaka, Lublin 2005.
 • Algunas palabras sobre la creación literaria de las mujeres en la España de los Siglos de Oro, w: „I Jornadas de Literatura en español”, Varsovia 2006.
 • Uczony mąż Vives”: zapomniana karta z dziejów polsko-hiszpańskich związków kulturowych, w: Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych, pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego, Poznań 2007.
 • O źródłach „Sentencyj albo przysłów” Stanisława Samuela Szemiota, w: Człowiek w literaturze polskiego baroku, pod red. A. Borkowskiego, M. Pliszki, A. Ziontka, Siedlce 2007.
 • „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, w: Erotyzm w literaturze staropolskiej, pod red. R. Krzywego, Wyd. UW, Warszawa 2008.
 • Staropolskie podręczniki dla spowiedników: pierwsze kwestionariusze etnograficzne, w: Wszystko tu najdzie...Świat prozy staropolskiej, pod red. E. Lasocińskiej i A. Czechowicz, Warszawa 2008.
 • „Sekrety ziemiańskie” i „rekreacje dżentelmena”, czyli polskie i angielskie kompendia najpotrzebniejszych wiadomości, w: Staropolskie kompendia wiedzy, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej i J. Partyki, Warszawa 2009.
 • La participación de Juan Luis Vives y Andrzej Frycz Modrzewski en el debate sobre el lugar de la mujer en la sociedad, w: „No te di mis ojos, me los arrebataste”. Ensayo sobre la discriminación, misoginia y violencia contra las mujeres desde la literatura, coord. José L. Arráez Llobregat, Universidad de Alicante, 2010.
 • Kim był von Popplau, czyli pytanie o tożsamość kulturową wrocławskiego rycerza-peregrynanta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010.
 • Kobiety a reformacja. Postulaty badawcze, w: Reformacja w dawnej Rzeczypospolitej i jej europejskie konteksty, pod red. P. Wilczka, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2010.
 • Polak barbarzyńcą?! O tym, jak Łukasz Opaliński odpierał zarzuty Barclaya, w: Libris satiari nequeo, pod red. J. Partyki i A. Masłowskiej-Nowak, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2010.
 • Mężne niewiasty za klasztorną furtą: paradoksalna wolność kobiet, czyli ucieczka od rodziny, w: Społeczeństwo staropolskie, T. III, Warszawa 2011.
 • Classical Erudition and a “Female Pen”: Education Versus Literary Consciousness, w tomie zbiorowym: Rhoda Schnur (ed.), Acta Conventus Neo-Latini Budapestinensis: Proceedings of the Thirteenth International Congress of Neo-Latin Studies, Budapest, 6-12 August 2006. Medieval and Renaissance Texts and Studies, 386. Tempe: Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 2010.
 • Album amicorum - pomnik przyjaźni?, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013.
 • “Iluminatrix plurimorum per exempla lucidissma vitae suae” : El conocimiento de la vida y la obra de Sor María de Ágreda Mística Ciudad de Dios en los conventos femeninos polacos, w: Letras en la celda. Cultura escrita de los conventos femeninos en la España moderna, N. Baranda Leturio, M.C. Marín Pina (eds.), Iberoamericana-Vervuert, Madrid/ Frankfurt am Main 2014, s.393-404.
 • Overpassing State and Cultural Borders: A Polish Female Doctor in 18th-Century Constantinople, w: Women Telling Nations, A. Sanz, F. Scott, S. van Dijk (eds.), Rodopi, Amsterdam-New York 2014, s. 371-382.
 • A nemesi silvák latinsága (Kutatási összefoglaló), w: Latinitas Polona. A latin nyelv szerepe és jelentösége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában, Békés Enikö, Szilágyi Emöke Rita (szerk.) Reciti, Budapest 2014, s. 27-47. 
 • Una Matrona in habito honesto”, czyli perswazja zwizualizowana, w: Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. A. Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014, s. 57-67.
 • Autobiografía lírica del siglo XVII como texto katharsis: „Cantos lamentosos” de una dama polaca, w: Estupro: mitos antiguos y violencia moderna. Homenaje a Franca Rame, D. Cerrato, C. Collufio, S. Cosco, M. Martín Clavijo (eds.), Arcibel editores, Sevilla 2014, s. 426-432.
 
Rozprawy i artykuły w czasopismach:
 
 • „Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiej ziemiańskiej” J. K. Haura jako źródło do badań nad społeczeństwem staropolskim, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1996 XL.
 • Angielskie „commonplace books” a polskie sylwy. Z dziejów rękopisów domowych w Europie, „Pamiętnik Literacki” 1997 LXXXVIII , z. 2
 • Kuchnia, szafy i obora. Codzienność pisana kobiecą ręką, „Barok” 1998 V/2(10).
 • „Skład abo skarbiec... J. K. Haura: sylwa czy encyklopedia, „Napis” 1998 seria I.
 • Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą?, „Napis” 2002, seria VIII.
 • Czarty, gusła i „święta katolicka wiara”, „Teksty Drugie” 2003/1.
 • „Wyobrażone” i „widziane”: staropolscy encyklopedyści i podróżnicy o Hiszpanii i Hiszpanach, „Przegląd Historyczny” 2004, t. XCV, z. 4.
 • La influencia de Las Etimologías de San Isidoro de Sevilla en la imagen de la mujer en la cultura polaca antigua, w: „Mundo Eslavo. revista de cultura y estudios eslavos”, núm. 5(2006), s.189-194.
 • Volves and Women: A Propos the Clarissa Pinkola Estés Book, “Dialogue and Universalism”, vol. XXIV, No. 1/2014, s.227-232.
 
 
Prace redakcyjne
 
 • Redakcja książki: Kalendarze staropolskie, pod red. I. Dackiej-Górzyńskiej i J. Partyki, Warszawa, DiG, 271 stron.
 
 
Przekłady:
 • J. L. Borges, Księga snów [Libro de sueños], Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2006 (przekład i opracowanie)
 • J. L. Borges, Dziewięć esejów Dantejskich [Nueve ensayos dantescos], Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa, 2007.
 • J. L. Borges, Polemiki [Discusión],Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • J. C. Castillión, Panowie świata. Dzieje teorii spiskowych, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 
 
Konferencje i wygłoszone referaty:
 
 • Tenacity, Ivy and an Old Woman: Female Allegories in Cesare Ripa’s Iconology, referat wygłoszony na konferencji: Old Age in Antiquity and its Echoes in Later Ages, marzec 2013, Poznań.
 • El ombligo y el peccatum mutum: el cuerpo femenino en los tratados de teología moral y los manuales de confesores, referat wygłoszony na konferencji: Culturas Ibéricas e Eslavas em Contacto e Comparação. Interfaces within Gender Studies, maj, Lizbona.
 • “Habla siempre con sabiduría y da con amor sus enseñanzas”: de Rebeca Tiktiner, una sabia mujer judía del siglo XVII y su obra, referat wygłoszony na konferencji: X Congreso Internacional AUSENCIAS: Escritoras en los márgenes de la cultura, październik 2013, Madryt.
 • Experiencing history: melancholy of the past in peripheral cultures, referat wygłoszony na konferencji: Borderland Cultures. Poland, Portugal: meaningful peripheries, listopad 2013, Lizbona.
 • Monjas y guerra: trauma e identidad en las crónicas conventuales, referat wygłoszony na konferencji: Memoria, Trauma e Identidad, grudzień 2013, Alicante.
 • Una matrona in habito honesto, czyli Perswazja zwizualizowana, Retoryka wizualna, referat wygłoszony na konferencji: XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego, listopad 2013, Warszawa.
 • (Des)velar un habito – conquistar un mundo: Catalina de Erauso en su leyenda. V(u)elos y (des)velos de identidad. Manipulaciones y transformaciones de la voz literaria, 14 stycznia 2014, WAL UW, Warszawa (też organizator konferencji).
 • Obras de los jesuitas españoles (Ignacio de Loyola, Francisco Arias, Diego Alvarez, Luis de la Puente) como la lectura de las religiosas polacas. The religious and cultural contribution of the Ibero-American Jesuits in Northern and Central Europe. Workshop. 6 marca 2014, Madryt CSIC.
 • Estupro: : mitos antiguos y violencia moderna.…., 22-24 maja 2014, Uniwersytet w Sewilli.
 • British Puritans and Women’s freedom to write. International RefoRC Colloquium. Reformed Majorities and Minorities Confessional Boundaries and Contested Identities, 23-24 września, WAL UW.
 • The Image of Spanish Monarchy in Polish 17th and 18th-Century Encyclopedic Texts and Itineraries.International Seminar: From Irland to Poland. Northern Europe, Spain and the Early Modern World, Gdańsk 8-9 października 2014.
 • Die liebe Dorel”: Dorota Sybilla (1590-1625), księżna na Brzegu i Legnicy, i jej polska legenda.
  “Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim”
  , Muzeum Ziemi Wschowskiej Wschowa-Leszno, 23-24 października 2014.
 • Milczenie kobiet jako (paradoksalna) norma komunikacji. Retoryka i normy komunikacji, PTR-IBL Warszawa 24-25 listopada 2014.
 • “La buena ciudadana de la Corona”: los caminos paradójicos de Catalina Erauso (1592-1650), la “monja alférez”. Gouvernance, Citoyenneté et Etat de droit, Tetuan, Maroko, 8-10 grudnia 2014.

   
 
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, 
 • prezes Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • sprawowanie funkcji sekretarza naukowego KNoL (Nagroda Organizacyjna Wydziału I PAN za działalność naukowo-organizacyjną w Komitecie Nauk o Literaturze PAN, 2005)
 • organizacja „Czwartków Staropolskich”
 • doraźne zajęcia dla doktorantów IBL z kultury staropolskiej
 • ostatnio zorganizowane konferencje z udziałem IBL:  „Mężne niewiasty: paradoksy i historie” (grudzień 2011); „Książka jako znak pamięci” (luty 2011)
 • członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 • członek: International Association for Neo-latin Studies
 • członek: International Society for Iberian-Slavonic Studies
 • Women in Spanish, Portuguese and Latin American Studies (WISPS)
 
 
Działalność ekspercka w przewodach akademickich:
 • członek Komisji Doktorskiej w IBL w przewodzie Elżbiety Jurkowskej i Anny Pogorzelskiej; Przewodnicząca Komisji na egzaminach doktorskich (obrona)
 • ekspert (z nominacji Rektora) w procesie przyznawania doktoratu europejskiego (vocal en tribunal) Annie Marzio, Uniwersytet w Sewilli
 • członek Komisji Habilitacyjnej Karoliny Kumor (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW)
   
 
 
Granty i projekty badawcze:
 
 • Grant NPRH: "Biblioteka Pisarzy Staropolskich", "Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia" (członek zespołu), opracowywanie Merkuriusza polskiego J.K. Haura.
 • Grant NCN (2012-2015) Między sciencia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy, kierownik projektu, wykonawca.
 • Grant: Encyklopedia gender: figury i postacie (uczestnik projektu; opracowanie hasła „Urszulka”.
 • Grant: Literaturas e Culturas Ibéricas e Eslavas, Uniwersytet Lizboński, członek zespołu
 • Grant: Memoria e Identidades literarias y culturales, Uniwersytet w Alicante, członek zespołu
   
Działalność dydaktyczna:
 • zajęcia w ramach Kursu retoryki praktycznej w Instytucie Badań Literackich PAN
 • zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim 
 • wykłady na Uniwersytecie w Salamance
   
 
 
W charakterze eksperta w dziedzinach:
 • historia kultury XVI i XVII wieku;
 • komparatystyka literacka (literatura staropolska i hiszpańska Złotego Wieku).

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45