Jerzy Myśliński

dr hab. profesor instytutu

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia polityczna Polski XIX i XX wieku, dzieje polskich środków komunikowania masowego

jerzymys@poczta.onet.pl; myslin@ibl.waw.pl 

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Bibliografia prasy polskiej 1944-1948, Warszawa 1966;
 • Grupy polityczne Królestwa Polskiego w zachodniej Galicji 1895-1904, Warszawa 1967;
 • Studia nad polską prasą społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905-1914, Warszawa 1970;
 • Polska prasa socjalistyczna w okresie zaborów, Warszawa 1982;
 • Ignacy Daszyński. Teksty, Warszawa 1986;
 • Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960, Warszawa 1990;
 • Współautor podręczników:
 • Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976;
 • Dzieje prasy polskiej, Warszawa 1988;
 • Publikacje dydaktyczne:
 • Ziemie polskie w dobie popowstaniowej. Mozaika wydarzeń (1864-1918), Kielce 1997;
 • Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji, Kielce 2001.
 • Publikacje popularne:
 • Swobody, fabryk, ziemi [polski ruch socjalistyczny przed 1905 rokiem], Warszawa 1988. Ilustr., nakład 160 tys. egz. Seria "Dzieje narodu i państwa",
 • wznowione:
 • Swobody, fabryk, ziemi! Początki polskiego ruchu socjalistycznego pod zaborami [w:] Ruch robotniczy na ziemiach polskich, Warszawa 2002.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Galicyjskie czasopiśmiennictwo naukowe doby autonomicznej, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1969, t. 8, z. 4, s. 447-500;
 • Periodyki teoretyczno-polityczne polskiego ruchu socjalistycznego na przełomie XIX i XX w. [w:] Na warsztatach historyków polskiej myśli politycznej, Wrocław 1980, s. 37-51;
 • Rola prasy w kształtowaniu kultury politycznej w dobie rewolucji [1905-1907], ?Przegląd Humanistyczny? 1980, nr 6, s. 31-39;
 • Prasa socjalistyczna w Czechach i w zaborze austriackim do 1914 r. Próba porównania, "Przegląd Humanistyczny" 1982, nr 7-8, s.17-30;
 • Inteligencja w polskim ruchu socjalistycznym w okresie zaborów, "Z pola walki" 1982, nr 3-4, s.33-56;
 • Prasa polskich partii socjalistycznych przed 1918 rokiem. Studium porównawcze systemów prasowych [w:] Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948, Warszawa 1983 pod red. J. Myślińskiego i A. Ślisza, s. 11-64;
 • Model socjalistycznego periodyku dla robotników w okresie zaborów [w:] Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce, Warszawa 1986, s.373-406;
 • Funkcje polskiej prasy konspiracyjnej od połowy XIX wieku do 1945 r. [w:] Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne, t.2, Warszawa 1992, s.87-95;
 • Rola prasy w kształtowaniu kultury politycznej w początkach XX wieku [w:] Społeczeństwo a polityka. Kultura polityczna w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Warszawa 1993, s.137-146;
 • Opinia publiczna wobec "buntu łódzkiego" w roku 1892 [w:] Bunt łódzki 1892 r. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, Łódź 1993, s.69-86;
 • Tygodniki - lektura polskiej inteligencji [w:] Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi, Kraków 1996, s. 355-361;
 • Kobiety w polskich ugrupowaniach lewicowych 1918-1939 [w:] Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej. Zbiór studiów pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca, Warszawa 2000, s. 61-76;
 • Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową ("Kronika Powszechna" 1910-1914, "Życie" 1910-1912), "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1993, nr 3, s.13-40;
 • Początki telewizji w Polsce, "Dzieje Najnowsze" 1996, nr 1, s. 239-246;
 • Ze studiów nad początkami telewizji w Polsce do 1963 r. [w:] W kręgu literatury, prasy i bibliotek. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. Pod red. Józefa Szockiego i Krzysztofa Woźniakowskiego, Kraków 1997, s.246-261;
 • Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN (1958-1993), "Rocznik Historii Prasy Polskiej" 2002, t. 5, z 1(9), s. 185-210.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Kronika Polski (1944-1956).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Towarzystwo Naukowe im. Adama Próchnika (członek władz);
 • Mazowieckie Towarzystwo Naukowe (członkostwo);
 • redakcja "Rocznika Historii Prasy Polskiej" (Kraków) i "Rocznika Mazowieckiego" (Warszawa);
 • w latach 1964-1994 sekretarz redakcji, od 1974 redaktor naczelny "Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" i jego kontynuacji - "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej".

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Warszawa 2000, t. 3, s. 259;
 • Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1999, t. 7. 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45