Teresa Michałowska

profesor
teresa.michalowska@ibl.waw.pl
 
W 1955 r. ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Po studiach podjęła pracę w Bibliotece im. Ossolińskich. Od 1961 roku do końca pracy instytucjonalnej (2007) była związana z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie. W 1983 r. została profesorem nauk humanistycznych, od 1991 roku jest profesorem zwyczajnym. Do roku 2007 była profesorem w Instytucie Badań Literackich PAN i kierowała pracownią Literatury Średniowiecza, obecnie na emeryturze.
W roku 1995 została laureatką Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za fundamentalne dzieło historyczno-literackie Średniowiecze (1995) ukazujące nowy obraz piśmiennictwa polskojęzycznego i łacińskiego w kulturze polskiej.
W 1996 roku wstąpiła do Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (członek korespondent, Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury), a w roku 1999 do Polskiej Akademii Umiejętności (członek krajowy czynny Wydział I Filologiczny). Należy do Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza oraz polskiego PEN-Clubu i Komitetu Mediewistów Polskich. Przez wiele kadencji (do r. 2005) była członkinią Rady Naukowej IBL PAN, oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN.
 
PUBLIKACJE:
Książki:
1.      „Różne historyje”. Studium z dziejów nowelistyki staropolskiej. Wr., Ossol. 1965
2.      Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej. Wr., Ossol. 1970.
3.      Staropolska teoria genologiczna. Wr., Ossol. 1974.
4.      Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Wwa, PWN 1982.
5.      Średniowiecze. [Synteza historycznoliteracka]. Wwa, PWN 1995. Wyd. nast. m.in. wyd. 8 2002 (oraz dodruki)
6.      Mediaevalia i inne. Wwa: PWN 1998.
7.      Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie. Wwa: PWN 2001.
8.      Średniowieczna teoria literatury w Polsce. (Rekonesans). Wr.: UWr 2007.
9.      Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej („natus difficilis”). Wwa: IBL 2008.
10.    Literatura polskiego średniowiecza. Leksykon. Wwa: PWN 2011.
 
Prace edytorskie i redakcyjne:
1.      Historie świeże i niezwyczajne. Wwa: PIW 1961.
2.      Różne historyje z różnych wiarygodnych autorów wybrane a dla zabawki przystojnej i przestrogi rozsądnej każdego stanu ludzkiego w ten mały snopek zebrane. Oprac. T. Michałowska i K. Stefanicka. Wr., Ossol. 1965.
3.      Estetyka-poetyka-literatura. Materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Zagadnieniom Literatury Staropolskiej, 3-4 maja 1972. Wr., Ossol. 1973.
4.      Literatura staropolska w kontekście europejskim. (Związki i analogie). Materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975). Red. T. Michałowska, J. Ślaski. Wr., Ossol.            1977.
5.      Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Ślaski.Wr., Ossol. 1980.
6.      Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety, 1530-1980. Wwa: PWN    1984.
7.      Pogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza. Wr., Ossol. 1989.
8.      Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, Renesans, Barok. Pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale B. Otwinowskiej, E. Sarnowskiej-Temeriusz. Wr., Ossol. 1990. Wyd. nast. m.in. wyd. 3 tamże 2002.
9.      Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Wwa: IBL 1993.
10.    Łacińska poezja w dawnej Polsce. Wwa: IBL 1995.
11.    Od „Lamentu świętokrzyskiego” do „Adona”. Włoskie studia o literaturze staropolskiej pod red. Giovanny Brogi Bercoff i Teresy Michałowskiej. Wwa: TLiM 1995.
12.    Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego. Wwa: IBL 1996.
13.    Wyobraźnia średniowieczna. Wwa: IBL 1996.
14.    Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze, Renesans, Barok. Oprac. T. Michałowska, M. Cytowska. Wwa: PWN 1999.
15.    Mediewistyka literacka w Polsce. Wwa: IBL 2003.
16.   „Septem artes” w kształtowaniu kultury umysłowej w Polsce średniowiecznej. (Wybrane zagadnienia). Wr.: Chronicon 2007.
 
Promotor prac doktorskich:        
Obraz męczennika w łacińskiej hagiografii polskiego średniowiecza (2001), autor rozprawy doktorskiej: Dorota Gacka
Światło w średniowiecznej poezji liturgicznej: symbolika klejnotów  (2001), autor rozprawy doktorskiej: Jolanta Sawicka 
 
Recenzent prac habilitacyjnych:
Roman Mazurkiewicz, Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, autor rozprawy habilitacyjnej (2002);
Mieczysław Mejor, Antyczne tradycje średniowiecznej praktyki pisarskiej. Subskrypcje późnoantycznych kodeksów, (2001).

 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45