Estera Lasocińska

dr hab., profesor instytutu
estera.lasocinska@ibl.waw.pl
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

 

Stypendia:
 • Szwecja, Univeristetsbibliotek Carolina Rediviva, Riksarkivet, w ramach umowy o wymianie między Polską Akademią Nauk a Królewską Szwedzką Akademią Nauk w Sztokholmie, listopad 2000
 • Francja, Bibliotetheque Nationale de France, maj 2001, Instytut Badań Literackich PAN
 • Szwecja, Univeristetsbibliotek Carolina Rediviva, w ramach umowy o wymianie między Polską Akademią Nauk a Królewską Szwedzką Akademią Nauk w Sztokholmie, listopad 2001
 
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2000.
 • Wyróżnienie Rady Naukowej PAN za pracę doktorską pt. "Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem". Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003.


PUBLIKACJE:
Książki:

 • „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku, Warszawa 2003.
 • Mikołaj Rej, Sentencje o życiu, oprac. Ewa J. Głębicka i Estera Lasocińska, Warszawa 2005.
 • Renesans-Oświecenie. Antologia, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005, ss. 192.
 • Kamyk filozoficzny, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2007, ss. 144 (podręcznik do filozofii, pierwotnie planowany tytuł: Filozofia w kulturze.
 • Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego, Warszawa 2014, Studia Staropolskie. Series Nova XLI (XCVII).

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • O „Eklezjastesie” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – słowo i Słowo, „Pamiętnik Literacki” XC 1999 z. 2, s. 133-152.
 • Myśl filozoficzna w “Adverbia moralia” St. H. Lubomirskiego, w: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku, red. Piotr Urbański, Szczecin 1999, s. 239-249.
 • Problem neostoicyzmu  w badaniach nad literaturą XVII wieku w Polsce, w: Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, red. Janusz Pelc, Krzysztof Mrowcewicz, Marek Prejs, Warszawa 2000, s. 241-252.
 •  „Period XV” – stoicyzm łużnieńskiego poety, “Roczniki Humanistyczne”. XLIX 2001, z. 1, s. 61-74.
 • O pojęciu wielkiego umysłu i cnocie wielkomyślności. Stoicyzm i jego związki z etyka Arystotelesa w literaturze polskiej XVII wieku, „Barok” IX 2002, z. 1-2, s. 97-115.
 • Postać Diogenesa i motywy diogeniczne w literaturze XVII wieku, „Teksty drugie” 2003, z. 1, s. 58-73.
 • Drwina ze stoicyzmu i stoicyzm drwiący. W: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, M. Hanusiewicz, Warszawa 2003, s. 82-93.
 • Wizerunek mędrca w „Adverbia moralia” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. Adam Karpiński i Estera Lasocińska, Warszawa 2004.
 • Dwa oblicza konceptu w wierszach Wacława Potockiego z rękopisu „Smutne zabawy [...] Po utraconych dziatkach [...], w: Koncept w kulturze staropolskiej, red. L. Ślęk, A. Karpiński, W. Pawlak, Lublin 2005, s. 157-171.
 • „Politicorum sive civilis doctrinae libri sex” Justusa Lipsjusza – kilka uwag o przekładzie Pawła Szczerbica, w: „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskie, red. E. Lasocińska, A. Czechowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, s. 182-195.
 • Filozofia moralna w „Politykach pańskich” Justus Lipsjusza, w: „Barok”, t. XV, Warszawa 2008, s. 13-25.
 • Inspiracje epikurejskie w literaturze renesansu, baroku i oświecenie, w: Humanitas. Projekt Antropologii humanistycznej , red. A. Nowicka-Jeżowa, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2009-2010, s. 229-263.
 • Recepcja etyki starożytnej w literaturze renesansu, baroku i wczesnego oświecenia, w: Etos humanistyczny, red. P. Urbański, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2010, s. 21-50.
 • Antyczna koncepcja przyjaźni i jej obraz w poezji Hieronima Morsztyna, w: „Libris satiari nequeo/Oto jestem ksiąg niesyty...”. Pamięci Ewy Jolanty Głębickiej, red. A. Masłowska-Nowak, J. Partyka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 19-26.
 • Arkadia epikurejska, w: Staropolskie arkadie, red. J. Krauze-Karpińska, J. Dąbkowska-Kujko, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 284-298.
 • Starożytne teorie przyjaźni i ich renesans w literackich tekstach dawnej Polski, w: Przyjaźń w kulturze staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 45-46.
 • Uczony i święty. Chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych w "Żywotach filozofów" Marcina Bielskiego, "Tematy i Konteksty" ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury") 2014 IX, z. 4, s. 1-12. 
 • O lekarstwach ludzkiej duszy. Wokół „De remediis animi humani” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 29 (2020), z. 2.


Prace edytorskie:

 • Andrzej Maksymilian Fredro, Monita politico-moralia*Przestrogi polityczno-obyczajowe, wyd. Ewa J. Głębicka i Estera Lasocińska, Warszawa 1999.

 

Udział w kobferencjach i wygłoszone referaty:

 • Epikur „Dyjalogu mięsopustnego”, referat wygłoszony na zebraniu naukowym: Spotkania staropolskie (Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN), Warszawa, marzec 2013.
 • Filozof i święty. Chrystianizacja wizerunków mędrców dawnych, referat wygłoszony na zebraniu naukowycm z cyklu: Spotkania Staropolskie (Pracownia Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN), Warszawa 10 marca 2014.
 • Religia Epikura w elegiach Kochanowskiego, referat wygłoszony na konferencji: "Wiązanie sobótkowe." W 430 rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego,  zorg. IBL PAN i KUL, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 23-26 czerwca 2014.
 • "Najlepszą rzeczą umiar". Motywy epikurejskie w "Pieśniach" Jana Kochanowskiego, referat wygłoszony na Seminarium Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza KUL, Lublin  1 grudnia 2014.
 • Rehabilitacje Epikura w polskiej literaturze humanistycznej,  referat wygłoszony na Warszawskich Czwartkach Staropolskich, zorg. UW i IBL PAN, Warszawa 18 grudnia 2014.

 

Redakcje naukowe:

 • Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. Adam Karpiński, Estera Lasocińska, Mirosława Hanusiewicz, Warszawa 2003.
 •  Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. Adam Karpiński i Estera Lasocińska, Warszawa 2004.
 • „Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie”. Świat prozy staropolskiej, red. Estera Lasocińska i Agnieszka Czechowicz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2008, ss. 388.

 

Wstępy i wprowadzenia do książek naukowych i edycji krytycznych:

 • Wprowadzenie do lektury, w: Andrzej Maksymilian Fredro, Monita politico-moralia*Przestrogi polityczno-obyczajowe, wyd. Ewa J. Głębicka i Estera Lasocińska, Warszawa 1999, s. 5-15. [współautorstwo z Ewą. J. Głębicką].
 • Słowo wstępne, w: Śmiech i łzy w kulturze staropolskiej, red. Adam Karpiński, Estera Lasocińska, Mirosława Hanusiewicz, Warszawa 2003, [współautorstwo z Adamem Karpińskim].
 • Słowo wstępne, w: Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. Adam Karpiński i Estera Lasocińska, Warszawa 2004, s. 7-8. [współautorstwo z Adamem Karpińskim].


Publikacje dostępne w internecie:

 • Zbigniew Herbert  "Do Marka Aurelego" , [online], portal Panorama Literatury Polskiej: http://www.panoramaliteratury.pl, Instytut Badań Literackich PAN 2009-2010.
 • „Uczta” Platona. Na pograniczu filozofii i literatury, artykuł opublikowany na stronie "IBL dla szkół". Pierwodruk: „Zeszyty Szkolne” 2007 nr 3(25), s. 89-93.
 • Filozofia wieku siedemnastego, artykuł opublikowany na stronie "IBL dla szkół". Pierwodruk: Most. Barok. Przewodnik dla licealistów, red. Beata Żmichowska, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005, s. 10-16.
 • Filozofia renesansu, artykuł opublikowany na stronie "IBL dla szkół"; Pierwodruk: Most. Przewodnik dla licealistów, red. Jerzy Szeja i Marzanna Leociak, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2004, s. 23-30.

 

Recencje naukowe:

 • [recenzja książki:] G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (Poznań 1997), „Barok” IV/2 [8] 1997, s. 198-200.
 • [recenzja książki:] M. Hanusiewicz, Pięć stopni miłości, „Pamiętnik Literacki” 2008 z. 3, s. 232-238.
 • [recenzja książki w: „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2020, s. 283-286 (w otwartym dostępie).] Susanna ex Danielis 13. tragoedia*Zuzanna, tragedia z 13. Rozdziału Księgi Daniela, wydali i opracowali Dariusz Chemperek i Robert Sawa, przekład z łaciny Robert Sawa, redakcja naukowa Maciej Jońca, Seria „Staropolski dramat i dialog religijny” Lublin 2017, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 289. 

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu: 

 •  Lipsjusz*Szczerbic, Polityka pańskie  [edycja]. 


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • sekretarz Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • sekretarz przy organizacji „Roku Rejowego”
 • organizacja czterech sesji naukowych w serii „Kolokwia Staropolskie” (DATY)
 • organizacja konferencji: „Barok w Europie Środkowo-wschodniej” (DATA)
 • organizacja konferencji:  „Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła (nowe, materiały, nowe interpretacje)” (2002 r.)
 • udział w pracach komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
 • udział w projekcie badawczym:  Humanizm, idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej  (rozprawa: Inspiracje epikurejskie – renesans, barok, oświecenie),
 • udział w projekcie badawczym:   Humanizm, idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej (rozprawa: Recepcja etyki starożytnej i sposoby jej funkcjonowania w literaturze dawnej).
 • udział w projekcie badawczym:   grancie: Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa polskiego (2008-2010). Dokumentacja zbiorów bibliotek zagranicznych (Niemcy, Francja, Włochy, Anglia)
 • kierownik i wykonawca grantu NCN  (UMO- 2011/01/B/HS2/03280, lata 2011-2013): Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego
 • członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 • udział w projekcie: Inspiracje arystotelesowskie w polskiej myśli późnego Renesansu, (IFiS PAN, kierownik Danilo Facca), 2014-2020, projekt: 0072/ NPRH/ H11/ 82/2014; charakter udziału; recenzent dwóch edycji: (1) Adam Burski, Dialectica Ciceronis, ed. Dorota Półćwiartek-Dremierre, Sub Lupa, Varsovie 2020, ss. 681 (seria: Aristotelica Polonica, t. 2); (2) Rakowscy Arystotelicy. Johannes Crellius, Ethica Aristotelica. Ad Sacrarum Literarum normam emendata. Adam Gosławski, De veritate, edycja i komentarz Anna Laskowska, Warszawa 2020 (seria: Aristotelica Polonica, t. 5), s.480 .


W charakterze eksperta w dziedzinach:

 • filozofia antyczna a literatura renesansu i baroku

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45