Dorota Krawczyńska

dr, adiunkt w IBL PAN
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
 
 
Tel. +48605315677
 
WYBRANE PUBLIKACJE:
 
Własna historia Holokaustu. O pisarstwie Henryka Grynberga (Warszawa 2005)
 
Artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach:
 
D. Krawczyńska, G. Wołowiec Fazy i sposoby pisania o Zagładzie w literaturze polskiej oraz D. Krawczyńska Henryk Grynberg – tożsamość odzyskana, w: Literatura polska wobec Zagłady, red. A. Brodzka-Wald, J. Leociak, D. Krawczyńska, Warszawa 2000
 
Doświadczenie niemożliwe, w: Nowoczesność jako doświadczenie, red. R. Nycz, A. Zeidler-Janiszewska, Kraków 2006
 
Naukowo czy empatycznie. Literaturoznawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie. Uwagi wstępne, w: Co dalej literaturo?, red. A. Brodzka-Wald, H. Gosk, A. Werner, Warszawa 2008
 
Małe narracje o Zagładzie, w: Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia, red. T. Majewski i A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2009
 
Literaturoznawstwo wobec piśmiennictwa o Zagładzie, w: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, red. P. Czapliński, E. Domańska, Poznań 2009
 
The Hidden Topography of the Holocaust. The Secret Space of Survival, w: Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, red. T. Majewski I A. Zeidler-Janiszewska, Łódź 2010
 
Holocaust-Literatur in den Augen der Literaturwissenschaft, w: Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, red. A. Wolff-Powęska/ Piotr Forecki, Peter Lang 2011
 
Zagłada – rzeczywistość bez metafor?, w: Metafory w dyskursie humanistycznym. Studia Polono-Slavica, Warszawa 2008
 
Głos o książce Joanny Tokarskiej-Bakir "Legendy o krwi. Antropologia przesądu", w: Archiwum Etnograficzne 
 
 
Udział w projektach badawczych:
 
2006–2009 - projekt zespołowy pod kierunkiem dr. hab. J. Leociaka: Literatura polska wobec Zagłady 1939-1968 (książka w przygotowaniu)
 
Od 2006 roku udział w międzynarodowym projekcie  "Kategorie przestrzeni publicznej w stosunkach polsko-żydowskich oraz wzajemne postrzeganie Polaków i Żydów w latach 1795-1989", we współpracy z Wydziałem Historii Uniwersytetu w Hajfie.
 
Organizacja warsztatów badawczych: "Polsko-Izraelskie Spotkania Badawcze, Warszawa 2008" (18-24 X 2008).

 

Udział w życiu naukowym:

2012, maj, Poznań, udział w konferencji Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych "Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś"  (Przemiany w polskim dyskursie społecznym o Zagładzie po 1989 roku)

2011, październik, referat na Zjeździe Polonistów w Katowicach: Przyszłość Polonistyki: koncepcje, rewizje, przemiany (Nowe zasady finansowania nauki - szanse i zagrożenia)

2011, listopad, referat na konferencji "The  Diaspora Literature in Regional Languages of Central Europe", Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt (The Holocaust in the Polish Literature. An outline)

2011, maj, referat na konferencji Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych UW Warszawa (Geopoetyczne determinanty opisu doświadczenia granicznego. Polska proza emigracyjna 1939-1968 o Zagładzie)

2009, październik, referat na I Zjeździe Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego "Granice Kultury" (Cieszyn) (Proza Leo Lipskiego w kontekście dyskursu posthumanistycznego)

2008, czerwiec, referat podczas Warszawskiego Kongresu Judaistycznego, UW, Warszawa (Topografie doświadczenia Zagłady)

2008, wrzesień, referat na XXXVI Konferencji Teoretycznoliterackiej: "Kulturowe Wizualizacje Doświadczenia (Kategoria przestrzeni w polskiej prozie narracyjnej doświadczenia Zagłady)

2008, czerwiec, seminarium w Hajfie (Izrael), w ramach projektu Kategoria przestrzeni publicznej w stosunkach polsko-żydowskich oraz wzajemne postrzeganie Polaków i Żydów (1795-1989), referat: Holocaust Memory Places in Poland – various ways to commemorate.

2007, marzec, referat na konferencji Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, Poznań, tytuł referatu Nauka o literaturze wobec tekstów doświadczenia Zagłady.

2007, maj, referat podczas III Ogólnopolskej Konferencji Estetycznej "Czas przestrzeni", Kraków-Przegorzały, (Czas i przestrzeń w piśmiennictwie doświadczenia Zagłady)

2006, grudzień, referat na konferencji Poles and Jews In Public Spaces: Mutual Perceptions, Hajfa, Izrael, tytuł referatu: Hidden Topography of the Holocaust - the Secret Space of Survival. An Attempt of Reconstruction based on Selected Literary Texts

Od roku 2005 udział w pracach jury:
 
1) konkursu ŻIH im. M. Bałabana na najlepszą pracę magisterską i doktorską o tematyce  żydowskiej i izraelskiej
 
2) konkursu podyplomowych studiów IBL Gender Studies na najlepszą pracę magisterską o tematyce gender
 
Od 2010 w Polskim Towarzystwie Kulturoznawczym
Od 2012 w radzie redakcyjnej Tekstów Drugich

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku