Joanna Krauze-Karpińska

 
e-mail: joanna.krauze-karpinska@ibl.waw.pl; joanna.k-k@ibl.waw.pl
tel. kom.: 602 139 207;
tel.: 22 751 56 22
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
 • historia literatury staropolskiej,
 • historia książki XV-XVIII w.,
 • bibliografia i dokumentacja literatury staropolskiej. 
   
 
PUBLIKACJE:
 
Książki:
 • Wirydarz poetycki Jakuba Teodora Trembeckiego. Studium filologiczne, Warszawa 2009 „Studia Staropolskie. Series Nova” t. XXIV.
 • Listy do Adama Mickiewicza, t. 1-5. współautorstwo z: M. Dernałowicz, E.Jaworska, M. Kordaczuk, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 2014.
 • Warszawska Drukarnia Księży Misjonarzy 1780-1796. Monografia bibliograficzna, Warszawa, Instytut Badań Literackich Wydawnictwo, 2020.
 
Ważniejsze rozprawy i artykuły:
 • Metafora w poezji sarmackiej na przykładzie twórczości Wespazjana Kochowskiego, w: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej, Cz. 1 Światopogląd genologia, topika, pod red Z.J. Nowaka, Katowice1980, s. 140-154.
 • Wiersze Jana Andrzeja Morsztyna w „Wirydarzu poetyckim” Jakuba Teodora Trembeckiego, w: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna, pod red. D. Gostyńskiej i A. Karpińskiego, Wrocław 2000, s. 151-158.
 • Uzupełnienia do „Bibliografii polskiej” Estreichera na podstawie rękopiśmiennej księgi wpływów i wydatków warszawskiej Drukarni Misjonarzy „Rocznik Biblioteki Narodowej” t XXXVII-XXXVIII, Warszawa 2006.
 • trudnych problemach ostatecznego opracowania i udostępnienia „Wydania III” Bibliografii dzieł Jana Kochanowskiego. Komunikat, „Roczniki Biblioteczne” LIII: 2009.
 • Kamieniec - Kałusza - Chocim. O kilku epickich próbach Wacława Potockiego, w: Libri satiari nequeo. Oto ksiąg jestem niesyty. Pamięci Ewy J. Głębickiej, red. J. Partyka, A. Masłowska-Nowak, Warszawa 2010.
 • Polscy drukarze wieku XVI a filologia humanistyczna, w: Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, Warszawa 2011.
 • Jesienne porządki w ujazdowskim ogrodzie Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Prywatność publiczna – prywatność prywatna, „Barok” XVIII 2011 nr 2 (36).
 • Listy Jakuba Teodora Trembeckiego do Konstancji Denhoffowej, „Barok” XVIII 2011 nr 2 (36).
 • Przyjaźń, protekcja, polityka. O "Przyjacielu szczerym" Jana Danieckiego uwag kilka, w: Przyjaźń w Kulturze Staropolskiej, red. A. Czechowicz, M. Trębska, Lublin 2013, s. 151-165, ISBN 978-83-7702-798-1.
 • Zabawy piórem, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka. Półrocznik” 2013, t. 39, s. 199-205.
 • Józef Ignacy Kraszewski - znawca, kolekcjoner i wydawca książek, „Volyn'-Žitomirščina” 2014, s. 80-89.
 • Zabawy piórem, „Barok. Historia-Literatura-Sztuka” 2013, t. 1, s. 205-211.
 
Przekłady: 
 • Tore Zetterholm, Ilustrowany przewodnik literatura świata od Gilgamesza do Boba Dylana, Warszawa 1995.

Prace redakcyjne:
 • Drukarze dawnej Polski, t. 3, cz. 2 Mazowsze z Podlasiem - redakcja naukowa tomu wspólnie z K. Korotajową i autorstwo haseł.
 
 
 
 
Udział w konferencjach i wygłoszone referaty
 • XV-wieczne drukowane realizacje tekstów heraldycznych, referat wygłoszony na konferencji “Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej” Warszawa 12-13 kwietnia 2013, konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne, IBL, przy współudziale IFK UW oraz W”AL” UW.
 • Drukarstwo warszawskie do końca XVIII w., referat na konferencji: Warszawska Jesień Archiwalna. Warszawa ma wiele twarzy zorganizowana przez Archiwum PAN, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015.
 • Zaległe tantiemy i darowane grzywny. O konsekwencjach sławy, referat na konferencji: Kolokwia staropolskie: Wiązanie sobótkowe. W czterysta trzydziestą rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego, zorg. IBL PAN i KUL, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 23-26 czerwca 2015
 
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Edycja: Listy do Adama Mickiewicza, pod red M. Prussak i J. Krauze-Karpińskiej (współautorstwo).
 • Edycja W. Potocki, Transakcyja wojny chocimskiej.
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
 • grant: Edycja Listów do Adama Mickiewicza, pod kierownictwem M. Prussak (2012-2015).
 • grant NPRH (2012-2017) (11H11 027080) Zintegrowana Baza Bibliograficzna e-ZBB IBL PAN, kierownik grantu - Kierowanie opracowaniem i tworzeniem dwóch komputerowych baz Bibliograficznych: Retrospektywnej Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich (tzw. Kartoteka Bara) i Indeksu Rękopiśmiennych Literariów Staroposlkich, oraz ich stron www. (2012-2017)
 • członek redakcji Barok. Historia-Literatura-Sztuka
 • członkostwo i udział w pracach redakcji "Studiów Staropolskich"
 • wiceprezes Stowarzyszenia „Pro Cultura Litteraria”
 • recenzent projektów badawczych NCN
   
 

W charakterze eksperta w dziedzinie: 

 • historia książki i drukarstwa staropolskiego.
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45