Ewa Kołodziejczyk

dr hab., profesor instytutu 
ewa.kolodziejczyk@ibl.waw.pl
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej
Ewa Kołodziejczyk

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • literatura polska XX wieku,
 • komparatystyka literacka,
 • studia polskie w USA,
 • dokumentacja przekładu literackiego.

Wykształcenie: 

2016  magister lingwistyki stosowanej w zakresie tłumaczenia; specjalność język angielski (dyplom z wyróżnieniem) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy Translation of Culture-bound Terms in Beautiful Twentysomethings by Marek Hłasko. Promotor: dr Agnieszka Biernacka. Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk.

2016  doktor habilitowany w dziedzinie literaturoznawstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie monografii Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 2015. Recenzenci w przewodzie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (UG), dr hab. Joanna Zach (UJ), prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ).

2005  doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo polskie w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza wobec modernizmu europejskiego. Promotor: prof. dr hab. Marian Stala. Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz (UWr), prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ).

2000 magister filologii polskiej; specjalność nauczycielska (dyplom z wyróżnieniem) w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy Głos pośród głosów. "O Trzech zimach" Czesława Miłosza. Promotor: prof. dr hab. Marian Stala. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Nycz.

1996–2000  stypendystka Collegium Invisibile. Tutorzy: prof. dr hab. Jan Błoński, prof. dr hab. Ryszard Nycz.
 

PUBLIKACJE:

1. Książki:
 • Czesław Miłosz in Postwar America. Translation M. Janowski. De Gruyter Open 2020. Plik w otwartym dostępie: Zob. link.
 • Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.
 • Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego. Kraków: Universitas 2006.

 2. Artykuły:

w monografiach naukowych:

 • Czesław Miłosz o Nowym Jorku. W: "Odcisk palca – rozległy labirynt". Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Ligęzie na jubileusz siedemdziesięciolecia. Pod red. M. Antoniuka i D. Siwor. Kraków 2021.
 • Z archiwów Kontynentów Czesława Miłosza. W: Przed i po. Czesław Miłosz. Pod red. J. Olejniczaka. Kraków 2021.
 • Czesław Miłosz’s Genetic Dossier in Translation of Negro Spirituals. W: Genetic Translation Studies. Conflict and Collaboration in Liminal Spaces. Ed. by A. Nunes, J. Moura and M. Pacheco Pinto. Bloomsbury Academic 2021.
 • Dantejskie tło "Traktatu moralnego". Rekonesans. W: Religijność Miłosza. Pod red. Z. Kaźmierczyka przy współpracy K. Wojan. Gdańsk 2020.
 • "I Have Always Aspired to a More Spacious Form". Czesław Miłosz’s Reflection on Poetic Genre in American Exile. W: Poem Unlimited. New Perspectives on Poetry and Genre. Ed. by D. Kerler, T. Müller, Walter de Gruyter, Anglia Book Series 63, 2019.
 • Amerykańskie laboratorium Anny Frajlich. W: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. Pod red. W. Ligęzy, J. Pasterskiej. Kraków 2018.
 • Palimpsestowy charakter "Zegarów" Wacława Rolicza-Liedera. W: Poezja Wacława Rolicza-Liedera. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, U.M. Pilch, M. Stali. Kraków 2017.
 • Mesjański witalizm Brunona Schulza. W: Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i U.M. Pilch. Kraków 2016.
 • Czesław Miłosz o emigracji polskiej w cyklu "Życie w USA". W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Pod red. B. Szałasty-Rogowskiej. Katowice 2016.
 • Spory transoceaniczne. Czesław Miłosz w dyskusjach literackich w latach 1946–1950. W: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Tom II. Pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej. Białystok 2016.
 • Czesław Miłosz w biuletynie "Poland of Today". W: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Pod red. B. Dorosz. Warszawa 2015.
 • Czesław Miłosz w powojennym Nowym Jorku. W: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku. Pod red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar. Kraków 2015.
 • Gwiazda Czechowicza. W: Józef Czechowicz. Poeta – Prozaik – Krytyk – Tłumacz. Pod red. A. Niewiadomskiego i A. Wójtowicza. Lublin 2015.
 • Czechowicz, Przybyszewski i Genezis z Ducha. W: Przybyszewski. Rewizje i filiacje. Pod red. G. Matuszek. Kraków 2015.
 • Śnieg spadnie i zasypie wszystko. O bieli i śniegu w poezji Marcina Świetlickiego. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy. Lublin 2015.
 • Fonosfera "Sadu rozstajnego". W: Stulecie "Sadu rozstajnego". Pod red. U. M. Pilch i M. Stali. Kraków 2014.
 • Miłosz i Czechowicz w dziejach recepcji awangardy. W: Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne. Pod red. A. Tyszczyka, U. Wieczorek i A. Zińczuk. Lublin 2011.
 • Po, czyli przed. Miłoszowskie tematy do odstąpienia. Uwagi o miłoszologii po 2004 roku. W: Po Miłoszu. Pod red. M. Bieleckiego, W. Browarnego i J. Orskiej. Kraków 2011.
 • Amerykańskie źródła Rodzinnej Europy Czesława Miłosza. W: Czesława Miłosza "północna strona". Pod red. M. Czermińskiej i K. Szalewskiej. Gdańsk 2011.
 • Pęknięcia i szwy. O poezji Marzanny Bogumiły Kielar. W: Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Łódź 2010.
 • Przedmowa do: J. Lechoń: Aut Caesar aut nihil. Warszawa 2007.
 • Józef Czechowicz, "Kamena" i literatura krajów sąsiadujących. W: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Pod red. A. Zawiszewskiej i A. Borkowskiej, Toruń–Szczecin–Łask 2007. 

w czasopismach recenzowanych:

 • The Image of the United States in the Published Correspondence of Czesław Miłosz Written Between 1945 and 1950. "Tematy i Konteksty" Special Issue in English 2021 No. 1.
 • "Ale cóż ma począć poeta, jeśli nie może wyrażać litości i grozy?" Korespondencja Czesława Miłosza i Anny Kowalskiej z lat 1948–1950. "Teksty Drugie" 2019 nr 3.
 • Drogi ku wzajemności. [Recenzja książki Marka Bernackiego Miłosz. Spotkania, Bielsko-Biała 2018]. "Konteksty Kultury" 2018 Tom 15, z. 3.
 • Selected Problems in Translation of Culture-bound Terms in Beautiful Twentysomethings by Marek Hłasko. "Tematy i Konteksty" 2018 nr 8.
 • Amerykańskie laboratorium Anny Frajlich. W: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. Pod red. W. Ligęzy, J. Pasterskiej. Kraków 2018.
 • "W literaturze polskiej odkrywają głęboką wiedzę o świecie…" O studiach polskich na Columbia University. Z Anną Frajlich rozmawia Ewa Kołodziejczyk. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" 2017 nr 2 (40).
 • Czesław Miłosz's Migrant Perspective in Native Realm. "Open Cultural Studies" 2017 no. 1 (Special Issue: Translation and Migration, ed. by Ewa Kołodziejczyk)
 • Czesław Miłosz's American Experience in Światło dzienne (Daylight). "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" T. 38 (2016) no. 8.
 • Gdy Miłosz i Masłowska wsiadają do metra. "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica". Pod red. K. Wądolny-Tatar. Kraków 2013 nr 1.
 • Ukryte źródła. Czesław Miłosz i Henry Miller. "Przegląd Humanistyczny" 2013 nr 3.
 • Światło dzienne i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza. "Folia Litteraria Polonica" 2013, z. 3.
 • Amerykańskie abecadło Czesława Miłosza. "Przekładaniec" nr 25/11, Kraków 2012.
 • Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945–1950. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – Emigracja końca XX wieku", Rzeszów 2011.
 • Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy. "Teksty Drugie" 2011 nr 5.
 • Poezja w poszukiwaniu intymności. "Teksty Drugie" 2008 nr 3. [Recenzja książki Helen Vendler, Invisible Listeners, Princeton 2005].
 • Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w "Trzech zimach" Czesława Miłosza. "Pamiętnik Literacki" 2001, z. 3.
 • "Złączeni jednym węzłem dziedziczenia" Powinowactwa "Trzech zim" z poezją Oskara Miłosza. "Ruch Literacki" 2001, z. 2.

Recenzje literackie: "Kresy", "Twórczość", "Miesięcznik Prowincjonalny", "Akcent".

3. Prace edytorskie:

 • Czesław Miłosz: Z archiwum. Wybór publicystyki z lat 1945–2004. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2020, ss. 740.
 • Czesław Miłosz: Wygnanie i powroty. Publicystyka rozproszona z lat 1951–2004. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2019, t. 1–2, ss. 873 i 1091.
 • Czesław Miłosz: W cieniu totalitaryzmów. Publicystyka rozproszona z lat 1945–1951 oraz teksty z okresu II wojny światowej. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2018, ss. 893.
 • "Jestem pana starszym kolegą". Niepublikowany list Czesława Miłosza do Marka Hłaski"Zeszyty Literackie" 2017 nr 140.
 • Listy Czesława Miłosza do Karola Kuryluka. Podanie do druku i opracowanie. "Nowa Dekada Krakowska" 2013 nr 3.
 • Przypisy do tomu Spiżarnia literacka Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak. Kraków 2011.
 • Przypisy do edycji Ballady i romanse z przedmową Czesława Miłosza wydanego w serii Lekcje z literatury. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2003.
 • Przypisy do tomu Abecadło Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak, Kraków 2001.

4. Przekłady naukowe i literackie:

 • Czesław Miłosz: Czcząc pamięć wielkich ludzi… W: Czesław Miłosz, Z archiwum: wybór publicystyki z lat 1945–2004. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2020.
 • Czesław Miłosz: Współczesna krytyka sztuki w Polsce. W: Czesław Miłosz, Z archiwum: wybór publicystyki z lat 1945–2004. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec. Kraków: Wydawnictwo Literackie 2020.
 • Czesław Miłosz: Lata drugiej wojny światowej. W: Czesław Miłosz, Z archiwum: wybór publicystyki z lat 1945–2004. Zebrali i opracowali pod kierunkiem A. Fiuta M. Antoniuk, S. Bill, K. Jarzyńska, E. Kołodziejczyk, M. Woźniak-Łabieniec. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020.
 • Naomi Segal: Od literatury do piśmienności kulturowej. Wprowadzenie. "Teksty Drugie" 2017 nr 1 [wstęp do tomu zbiorowego From Literature to Cultural Literacy, ed. by N. Segal, D. Koleva, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014].

Współpraca międzynarodowa:

 • 2021 – Udział w programie Erasmus, Centrum Polonistyczne, Uniwersytet Stefana Batorego, Wilno,
 • 2017 – Kwerenda grantowa w Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University,
 • 2013 – Kościuszko Foundation Fellowship, Harriman Institute, Columbia University,
 • 2011 – Alexander and Christina Schenker Fellowship, Beinecke Rare Book and Manuscript Library. Yale University.

Udział w projektach badawczych i dokumentacyjnych:

 • Grant NPRH "Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny" (2019–). Funkcja w projekcie: kierownik.
 • Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny (2018–). Zob. link. Kierownik: dr Alicja Szałagan (IBL PAN). Funkcja w projekcie: wykonawca.
 • Grant IBL.eu (2017–2018).
 • Grant NPRH "Anglojęzyczna edycja monografii Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" (2017–2019)
 • Grant NPRH "Wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945–2004" (2015–2020). Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ). Funkcja w projekcie: wykonawca.
 • Grant NCN "Wątki amerykańskie w twórczości Czesława Miłosza w latach 1945–1953" (2011–2014). Funkcja w projekcie: kierownik.
 • Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu "Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza" (2003–2005). Kierownik: prof. dr hab. Marian Stala (UJ).

Prace w przygotowaniu:

 • Cyfrowy słownik biobibliograficzny tłumaczy literatur obcych w Polsce i literatury polskiej na świecie.

Nagrody:

 • 2020 – Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za edycję pism rozproszonych Czesława Miłosza.
 • 2016 – Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza).
 • 2015 – Radomska Nagroda Literacka (w kategorii książka naukowa za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza).
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku