Ewa Kołodziejczyk

dr hab., profesor instytutu w  Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

Wykształcenie

1996-2000 - stypendystka Collegium Invisibile. Tutorzy: prof. dr hab. Jan Błoński, prof. dr hab. Ryszard Nycz

2000 - magister filologii polskiej; specjalność nauczycielska (dyplom z wyróżnieniem) w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie pracy "Głos pośród głosów. O Trzech zimach Czesława Miłosza". Promotor: prof. dr hab. Marian Stala. Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Nycz

2005 - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwo polskie w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy "Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza wobec modernizmu europejskiego". Promotor: prof. dr hab. Marian Stala. Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Petelenz-Łukasiewicz (UWr), prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ)

2016 - doktor habilitowany w dziedzinie literaturoznawstwo na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie monografii Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa 2015. Recenzenci w przewodzie: prof. dr hab. Małgorzata Czermińska (UG), dr hab. Joanna Zach (UJ), prof. dr hab. Marian Kisiel (UŚ)

2016 - magister lingwistyki stosowanej w zakresie tłumaczenia; specjalność język angielski (dyplom z wyróżnieniem) w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie pracy "Translation of Culture-bound Terms in Beautiful Twentysomethings by Marek Hłasko". Promotor: dr Agnieszka Biernacka. Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura polska XX wieku, komparatystyka literacka, studia polskie w USA, dokumentacja przekładu literackiego

Adres e-mail : ewa.kolodziejczyk@ibl.waw.pl

Publikacje:
Monografie naukowe:

 • Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.
 • Czechowicz – najwyżej piękno. Światopogląd poetycki wobec modernizmu literackiego, Kraków: Universitas 2006. 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:
Artykuły w monografiach naukowych:

 • Józef Czechowicz, „Kamena” i literatura krajów sąsiadujących. W: Nie tylko Wschód. Recepcja literatur obcych w czasopismach polskich XX wieku. Pod redakcją A. Zawiszewskiej i A. Borkowskiej, Toruń-Szczecin-Łask 2007. 
 • Przedmowa do: J. Lechoń, Aut Caesar aut nihil, Warszawa 2007.
 • Pęknięcia i szwy. O poezji Marzanny Bogumiły Kielar. W: Cielesność w polskiej poezji najnowszej. Pod redakcji T. Cieślaka i K. Pietrych, Łódź 2010.
 • Amerykańskie źródła Rodzinnej Europy Czesława Miłosza. W: Czesława Miłosza „północna strona”. Pod redakcją M. Czermińskiej i K. Szalewskiej, Gdańsk 2011.
 • Po, czyli przed. Miłoszowskie tematy do odstąpienia. Uwagi o miłoszologii po 2004 roku.  W: Po Miłoszu. Pod redakcją M. Bieleckiego, W. Browarnego i J. Orskiej, Kraków 2011.
 • Miłosz i Czechowicz w dziejach recepcji awangardy. W: Miłosz – Czechowicz. Lektury paralelne. Pod redakcją A. Tyszczyka, U. Wieczorek i A. Zińczuk, Lublin 2011.
 • Śnieg spadnie i zasypie wszystko. O bieli i śniegu  w poezji Marcina Świetlickiego. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Pod red. M. Ołdakowskiej-Kuflowej i L. Giemzy, Lublin 2015.  
 • Fonosfera Sadu rozstajnego. W: Stulecie Sadu rozstajnego. Pod red. U. M. Pilch i M. Stali, Kraków 2014.
 • Czechowicz, Przybyszewski i Genezis z Ducha. W: Przybyszewski. Rewizje i filiacje. Pod red. G. Matuszek, Kraków 2015.
 • Gwiazda Czechowicza, W: Józef Czechowicz. Poeta – Prozaik – Krytyk – Tłumacz. Pod red. A. Niewiadomskiego i A. Wójtowicza, Lublin 2015.
 • Czesław Miłosz w powojennym Nowym Jorku. W: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku. Pod red. M. Roszczynialskiej i K. Wądolny-Tatar, Kraków 2015.
 • Czesław Miłosz w biuletynie „Poland of Today”. W: Od New Orleans do Mississauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Pod red. B. Dorosz, Warszawa 2015.
 • Spory transoceaniczne. Czesław Miłosz w dyskusjach literackich w latach 1946-1950. W: Paryż - Londyn - Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. Tom II. Pod red. V. Wejs-Milewskiej i E. Rogalewskiej, Białystok 2016.
 • Czesław Miłosz o emigracji polskiej w cyklu "Życie w USA". W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria druga. Pod red. B. Szałasty-Rogowskiej, Katowice 2016.
 • Mesjański witalizm Brunona Schulza. W: Młodopolski witalizm. Modernistyczne witalizmy. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i U. M. Pilch, Kraków 2016.
 • Palimpsestowy charakter Zegarów Wacława Rolicza-Liedera. W: Poezja Wacława Rolicza-Liedera. Pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel, U. M. Pilch, M. Stali, Kraków 2017.
 • Amerykańskie laboratorium Anny Frajlich. W: "Tu jestem / zamieszkuję własne życie". Studia i szkice o twórczości Anny Frajlich. Pod red. W. Ligęzy, J. Pasterskiej, Kraków 2018.

Artykuły w czasopismach recenzowanych:

 • „Złączeni jednym węzłem dziedziczenia” Powinowactwa Trzech zim z poezją Oskara Miłosza, „Ruch Literacki” 2001, z. 2.
 • Podróż syna marnotrawnego. O motywie romantycznym w Trzech zimach Czesława Miłosza, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 3.
 • Poezja w poszukiwaniu intymności. [Recenzja książki Helen Vendler, Invisible Listeners, Princeton 2005], „Teksty Drugie” 2008 nr 3.
 • Czesław Miłosz jako amerykański korespondent prasowy, „Teksty Drugie” 2011 nr 5.
 • Obraz Ameryki w opublikowanej korespondencji Czesława Miłosza z lat 1945-1950, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia Literatury 6. Tematy i Konteksty. Wielka Emigracja – Druga emigracja niepodległościowa – Emigracja końca XX wieku, Rzeszów 2011.
 • Amerykańskie abecadło Czesława Miłosza, „Przekładaniec” nr 25/11, Kraków 2012.
 • Światło dzienne i doświadczenie amerykańskie Czesława Miłosza, „Folia Litteraria Polonica” 2013, z. 3.
 • Ukryte źródła. Czesław Miłosz i Henry Miller, „Przegląd Humanistyczny” 2013 nr 3.
 • Gdy Miłosz i Masłowska wsiadają do metra, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” pod red. K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013 nr 1.
 • Czesław Miłosz's American Experience in Światło dzienne (Daylight), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica" T. 38 (2016) no. 8.
 • Czesław Miłosz's Migrant Perspective in Native Realm, "Open Cultural Studies" 2017 no. 1 (Special Issue: Translation and Migration, ed. by Ewa Kołodziejczyk)

Przekłady naukowe:

 • Naomi Segal, Od literatury do piśmienności kulturowej. Wprowadzenie, “Teksty Drugie” 2017 nr 1 [wstęp do tomu zbiorowego From Literature to Cultural Literacy, ed. by N. Segal, D. Koleva, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014]

Recenzje literackie: "Kresy", "Twórczość", "Miesięcznik Prowincjonalny", "Akcent"

 Prace edytorskie:

 • Przypisy do tomu Abecadło Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak, Kraków 2001.
 • Przypisy do edycji Ballady i romanse z przedmową Czesława Miłosza wydanego w serii Lekcje z literatury, Kraków, Wydawnictwo Literackie, 2003.
 • Przypisy do tomu Spiżarnia literacka Czesława Miłosza w edycji Dzieła zebrane przygotowywanej przez Wydawnictwo Literackie i Znak, Kraków 2011.
 • Listy Czesława Miłosza do Karola Kuryluka. Podanie do druku i opracowanie, „Nowa Dekada Krakowska” 2013 nr 3.
 • "Jestem pana starszym kolegą". Niepublikowany list Czesława Miłosza do Marka Hłaski, "Zeszyty Literackie" 2017 nr 140.

Współpraca międzynarodowa:

 • 2011 Alexander and Christina Schenker Fellowship, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University
 • 2013 Kościuszko Foundation Fellowship, Harriman Institute, Columbia University 
 • 2017 Kwerenda grantowa w Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University

Nagrody:

 • 2016 Nagroda im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza)
 • 2015 Radomska Nagroda Literacka (w kategorii książka naukowa za monografię Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza)

Ważniejsze prace w przygotowaniu

 • Edycja nieznanych pism Czesława Miłosza 
 • Cyfrowy słownik biobibliograficzny tłumaczy literatur obcych w Polsce i literatury polskiej na świecie

 Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:

 • Grant NPRH "Słownik współczesnych polskich pisarzy i badaczy literatury" (2018-). Kierownik: dr Alicja Szałagan (IBL PAN). Funkcja w projekcie: wykonawca.
 • Grant IBl. eu (2017-2018)
 • Grant NPRH "Anglojęzyczna edycja monografii Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza" (2017-)
 • Grant NPRH „Wydanie krytyczne rozproszonych oraz niepublikowanych tekstów Czesława Miłosza z lat 1945-2004” (2015-). Kierownik: prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ). Funkcja w projekcie: wykonawca.
 • Grant NCN „Wątki amerykańskie w twórczości Czesława Miłosza w latach 1945-1953” (2011-2014). (kierownik)
 • Grant promotorski Komitetu Badań Naukowych na realizację projektu „Światopogląd poetycki Józefa Czechowicza” (2003-2005). Kierownik: prof. dr hab. Marian Stala (UJ).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45