Agnieszka Kluba

dr hab., profesor instytutu
Pracownia Poetyki Historycznej

agnieszka.kluba@ibl.waw.pl, agnkluba@poczta.onet.pl
tel. 605 236 296

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Teoria i historia literatury XIX i XX wieku; poezja polskiego i europejskiego modernizmu, w szczególności zagadnienia istoty i granic poetyckości oraz sposobów literackiego konceptualizowania tej problematyki; dzieje myśli feminologicznej; problematyka relacji gender studies i literaturoznawstwa; historia i teoria humanistyki; memetyka a humanistyka.

PUBLIKACJE:
Książki:

Autoteliczność - referencyjność - niewyrażalność. O poezji polskiej w latach 1918-1939, Wrocław 2004 [Monografie FNP].

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Teoria Bolesława Prusa, „Ruch Literacki” 1999 nr 5.
 • Męski i kobiecy „światoogląd” – style konwersacyjne a płeć [w:] Książka pokonferencyjna XXX Konferencji-Konwersatorium „Język a kultura” pt. Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i dyskursie, pod red. J. Bartmińskiego, S. Niebrzegowskiej–Bartmińskiej i R. Nycza, Lublin 2004.
 • Interpretowanie kropki. O cyklu „Groteski” z tomu „Wiatr” Anny Świrszczyńskiej, „Pamiętnik Literacki” 2005 z. 1.
 • Poetyki lingwistyczne, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 5.
 •  Ilustrowana instrukcja obsługi płci. „Wysokie Obcasy” w perspektywie genderowej [w:] Historia zwyczajnych mężczyzn i zwyczajnych kobiet, pod red. D. Kałwy i T. Pudłockiego, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, PWSW Przemyśl, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przemyśl 2007.
 • Litość bez trwogi − zagadnienia empatii i dystansu w literaturze [w:] Literatura i doświadczenie, pod red. W. Boleckiego i E. Nawrockiej, Warszawa 2007.
 • Poetyka a światopogląd. O twórczości Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, „Przestrzenie Teorii” 2008 nr 10.
 • Teorie poematu prozą za granicą, „Ruch Literacki” 2009 nr 1.
 • Memetyzacja – estetyzacja – wizualizacja. Przypadek literatury [w:] Kulturowe wizualizacje doświadczenia, pod red. W. Boleckiego i A. Dziadka, Warszawa 2010.
 • Poemat prozą. Rozważania genologiczne, „Pamiętnik Literacki” 2010 nr 2.
 • Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli [w:] Napisać kobietę… (dyskusje bułgarsko-polskie w latach transformacji), pod red. M. Karabelowej i A. Nasiłowskiej, Sofia 2009.
 • Shoah po Shoah, „Teksty Drugie” 2010 nr 6.
 • Podmiotowość w poemacie prozą [w:] Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, pod red. Ż. Nalewajk, Warszawa 2011.
 • Imperatyw dekonwencjonalizacji: Wizja skąpa Tadeusza Gajcego, „Roczniki Humanistyczne” 2011, t. LIX, z. 1.
 • Poemat prozą redivivus, „Topos”, 2011 nr 1-2.
 • Miłosz wsporze z formą poetycką [w:] „Poznańskie Studia Polonistyczne. Dialogi Miłosza”, 2012 nr 20.
 • Czy poemat prozą istnieje (w Polsce)? / Does the prose poem exist (in Poland)? [w:] Poets of the Past. Poets of the Present? / Poeci współcześni. Poeci przeszłości, pod red. Moniki Szuby i Tomasza Wiśniewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Peiper w Madrycie czyli hiszpański topos, „Przestrzenie Teorii”, 2012 nr 17.
 • Polscy pisarze w symbolistycznej Francji: Maria Krysińska i Téodor de Wyzewa (w druku)


Przekłady:

 • Jean-François Lyotard, Po wzniosłości: stanowisko estetyki, „Teksty Drugie” 1998 nr 4
 • Magdalena J. Zaborowska, Pałac Kultury i Nauki – widok z Ameryki, „Teksty Drugie” 1999 nr 4
 • Tul’si Kamila Bhambry, Reading Gombrowicz with Deleuze, „Teksty Drugie” 2011 nr 3

Prace edytorskie:

 • Bibliografia zawartości „Tekstów Drugich” za lata 1995-2000,
 • Dyskusje krasiczyńskie, Warszawa 2003 (Opracowanie dyskusji XXX Konferencji Teoretycznoliterackiej Krasiczyn w 2001 roku Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze)


Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku:

 • Hasło AUTOTELIZM, „SZTUKA DLA SZTUKI” [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej, 1764-1918 pod red. J. Bachórza, G. Borkowskiej, M. Głowińskiego, T. Kostkiewiczowej, E. Paczoskiej, M. Strzyżewskiego.
   

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 •  Poemat prozą w literaturze polskiej. Monografia

Staże zagraniczne:

 • Londyn, 2-16.12.2003 - wyjazd na zaproszenie The British Academy – kwerenda biblioteczna poświęcona zjawisku „language oriented poetry”, konsultacja prof. Robert Hampson, English Department, Royal Holloway, University of London;
 • Londyn, 24-27.05.2011- Contemporary Innovative Poetry Research Seminar, School of Advanced Study, Institute of English Studies, University of London.

Stypendia i nagrody:

 • stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1998);
 • pierwsze miejsce w Konkursie im. Klemensa Szaniawskiego, organizowanym przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Stefana Batorego za rozprawę „Autoteliczność – referencyjność – niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918-1939)” (2002);
 • stypendium Laureata Konkursu o Subsydium Profesorskie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program Mistrz) – prof. dr hab. Włodzimierza Boleckiego (udział zespole „Badania nad modernizmem w literaturze polskiej XX wieku”) (2003);
 • 2012-2013 – stypendium Komisji Fulbrighta Fulbright Senior Advanced Research Award, projekt „The Crisis of the Humanities” realizowany pod opieka prof. Daphne Patai (University of Massachusetts, Stany Zjednoczone).


Uczestnictwo w konferencjach zagranicznych:

 • Lizbona, 26-28. 04. 2007 – międzynarodowa konferencja komparatystyczna „Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison. Towards Crisis and Prosperity”; organizatorzy: Association for Iberian-Slavonic Comparative Research oraz Faculty of  Letters, University of Lisbon; referat Góngora-Peiper-Huidobro: Spanish Literature as a Model for the Polish Poet;
 • Sofia, 3-7. 10. 2007 – międzynarodowa konferencja „Kobiety w dyskursie publicznym w Bułgarii i w Polsce”; organizatorzy: Instytut Literatury Bułgarskiej Akademii Nauk i IBL PAN; referat Pytanie o płeć. O prozie Magdaleny Tulli;
 • Londyn 2-4. 12. 2010 – międzynarodowa konferencja „Colloque Sur La Litterature Biculturelle / Conference On Bicultural Literature”; organizatorzy: l’Institut Français, University of Surrey; referat Polish Writers in Symbolist France: The Case of Maria Krysińska and Téodor de Wyzewa;
 • Sopot/Salzburg 18-21.05.2011 – międzynarodowa konferencja BACK 2 Sopot/Salzburg - Poetry 2011 organizator: Uniwersytet Gdański, University of Salzburg, Austria; referat Does the prose poem exist (in Poland)?


Uczestnictwo w konferencjach krajowych:

 • XXX Konferencji-Konwersatorium „Język a kultura” pt. Kategoria punktu widzenia w języku, w tekście i dyskursie (7-9.09.2002, Krasiczyn); referat Męski i kobiecy „światoogląd” – style konwersacyjne a płeć;
 • XXXIV Ogólnopolska Konferencja Teoretycznoliteracka „Literackie reprezentacje doświadczenia” (18-23.09.2006, Sobieszewo); referat Litość bez trwogi – zagadnienia empatii i dystansu w literaturze;
 • XXXVI Konferencja Teoretycznoliteracka „Kulturowe wizualizacje doświadczenia” (Zakład Poetyki Historycznej i Sztuki Interpretacji Uniwersytetu Śląskiego oraz Pracowania Poetyki Historycznej IBL PAN, Złoty Potok 18-21 IX 2008); referat Memetyzacja – estetyzacja – wizualizacja. Refleksja humanistyczna;
 • Konferencja „Dialogi Miłosza - dialogi z Miłoszem” (Instytut Filologii Polonistyki UAM; Instytut Filologii Słowiańskiej UAM; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – Poznań 28-30.11.2011); referat Miłosz w sporze z formą poetycką;
 • Konferencja „Cóż po Uniwersytecie w czasach marnych? Tożsamość Uniwersytetu w sytuacji cywilizacyjnych przemian” (Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 23-24.02.2012); referat ryzys humanistyki – kryzys Uniwersytetu;
 • Warsztaty „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności” (Pracownia Poetyki Historycznej IBL PAN Serock 2-4.03. 2012); wystąpienie Problematyka sensualności w poezji polskiej XX wieku.

Granty:

 • 2007-2010 – grant własny, badawczo-habilitacyjny „Małe formy prozy poetyckiej w literaturze polskiej. Monografia”;
 • 2010-2011 – grant Pracowni Poetyki Historycznej „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”; koordynator działu POEZJA XX WIEKU.


Działalność dydaktyczna:

 • Wykład i ćwiczenia z poetyki (Studium Podyplomowe Filologii Polskiej przy Instytucie Badań Literackich PAN);
 • Konwersatorium „Zachowania komunikacyjne a płeć” (MISH Uniwersytetu Warszawskiego);
 • Seminarium „Estetyzm – sztuka dla sztuki – estetyzacja życia współczesnego” (Studium Podyplomowe Wiedza o Kulturze przy Instytucie Badań Literackich PAN);
 • Seminarium „Na skrzyżowaniu rodzajów i gatunków. Pogranicze prozy i poezji” (Studium Podyplomowe Wiedza o Kulturze przy Instytucie Badań Literackich PAN);
 • Wykład „Memetyczna teoria kultury w perspektywie humanistyki” (Studium Podyplomowe Wiedza o Kulturze przy Instytucie Badań Literackich PAN);
 • Warsztaty z języka polskiego – Podyplomowe Studium Translacji (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego).

Inne:

 • udział w pracach jury zawodów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na szczeblu ogólnopolskim (od 2003)
 • warsztaty literackie dla wolontariuszy i byłych wolontariuszy EVS (European Voluntary Service) w ramach programu Unii Europejskiej „Youth in Action”, Warszawa, 2-8 lipca 2010 r.
 • członkini Jury KONKURSU LITERACKIEGO IM. AUGUSTYNA BARANA.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45