Aleksandra Błasińska

dr

Identyfikator ORCID: 0000-0001-7038-4175

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

Zespół Edytorstwa Naukowego Tekstów II Połowy XIX wieku

„Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”


e-mail: aleksandra.blasinska@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury polskiej (od II połowy XIX wieku do roku 1939) edytorstwo naukowe, bibliografia i dokumentacja literacka

Publikacje:

 • A. Błasińska, Dorohowica – ziemia święta czy ziemia przeklęta? Miejsce jako determinanta w życiu Zofii Trzeszczkowskiej (Adama M-skiego), [w:] Język, literatura i kultura Białorusi na przestrzeni wieków, red. nauk. M. Chaustowicz i R. Kaleta, Warszawa 2020, s. 189–202.
 • „Badania dotyczące rozumu ludzkiego” Davida Hume’a w tłumaczeniu Antoniego Langego, oprac. A. Kasica, "Pamiętnik Literacki" 2012, nr 2, s. 159-165.
 • A. Błasińska, Freudyzm w liryce miłosnej Bolesława Leśmiana, [w:] Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą, pod red. P. Dybla, Universitas, Kraków 2018, s. 303-330.
 • A. Błasińska, „L'ange noir” i „wirtuoz słowa” – fragment wspomnienia Jana Iwańskiego o Antonim Langem, „Sztuka Edycji” 2015, nr 8, s. 87-93.
 • A. Błasińska, Magdalena Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji, Napis 2016, t. XXII, s. 216-225.
 • A. Błasińska,Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna, [w druku].
 • A. Błasińska, „Wygórowany idealizm” czy „handel księgarski”? : dwugłos korespondencyjny Zofii Trzeszczkowskiej i Stanisława Marka Rzętkowskiego o publikacji przekładu „Luzjad”, „Napis” 2015, t. XXI, s. 277-284.
 • A. Kasica, Antoni Lange jako propagator literatury francuskiej, „Sztuka Edycji” 2013, nr 1, s. 107-126.
 • A. Kasica, Poezja Charlesa Baudelaire’a i Leconte’a de Lisle w tłumaczeniu „łajdackiej trójki” – Antoniego Langego, Zofii Trzeszczkowskiej i  Zenona Przesmyckiego, „Wiek XIX” 2013, R. VI (XLVIII), s. 523-540.
 • A. Kasica, W kręgu „Poezji wybranych” Antoniego Langego. Recenzja wydawnicza Jana Brzechwy, „Napis” 2014, t. XX, s. 267-269.
 • A. Lange, Listy zebrane, wybór, wstęp, oprac. A. Kasica, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 [praca doktorska].
 • List Stanislawa Marka Rzętkowskiego do Adama M-skiego (Zofii Trzeszczkowskiej) i respons, oprac. A. Błasińska, „Napis” 2015, t. XXI, s. 285-290.
 • Listy Henryka Struvego do Antoniego Langego, oprac. A. Kasica [Błasińska], „Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 1, s. 143-147.
 • Z. Trzeszczkowska, Listy do Zenona Przesmyckiego z lat 1887-1901, wstęp i oprac. A. Błasińska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019.

 

Udział w projektach badawczych:

 • Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna, grant NCN, kier. projektu, lata 2014-2016.
 • Edycja listów Zofii Trzeszczkowskiej do Zenona Przesmyckiego, stypendium „Młody IBL” 2015.
 • Miriam – prominent European intellectualist. Letters to Zenon Przesmycki, stypendium Josefa Dobrovskiego 2017, jednostka: Institute of Czech Literature of the CAS.
 • Dekady Henryka Sienkiewicza, źródło finansowania: Instytut Książki, edycja dekad 1879-1888 i 1889-1898.
 • Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900-2013), grant NPRH, kier. prof. dr hab. P. Dybel, jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, lata 2014-2019.
 • Wydanie czasopisma „Wiek XIX. Rocznik TLiAM,  źródło finansowania: MKiDN, jednostka: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, (przygotowanie pracy: Bibliografia zawartości „Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” i „Wieku XIX” za lata 1956-2014).
 • "Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna, grant NPRH, kier. dr I. Wiśniewska, lata 2020-2025.  

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 •  Od 2014 r. członek redakcji rocznika naukowego „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej”.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45