Aleksandra Błasińska

dr

Pracownia Literatury II połowy XIX wieku

e-mail: aleksandra.blasinska@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury polskiej (od II połowy XIX wieku do roku 1939) edytorstwo naukowe, bibliografia i dokumentacja literacka

Publikacje:

 • „Badania dotyczące rozumu ludzkiego” Davida Hume’a w tłumaczeniu Antoniego Langego
 • A. Błasińska, Freudyzm w liryce miłosnej Bolesława Leśmiana, [w:] Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą, pod red. Pawła Dybla, Universitas, Kraków 2018, s. 303-330.
 • A. Błasińska, „L'ange noir” i „wirtuoz słowa” – fragment wspomnienia Jana Iwańskiego o Antonim Langem, „Sztuka Edycji” 2015, nr 8, s. 87-93.
 • A. Błasińska, Magdalena Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji, Napis 2016, t. XXII, s. 216-225.
 • A. Błasińska,Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna, [w druku].
 • A. Błasińska, „Wygórowany idealizm” czy „handel księgarski”? : dwugłos korespondencyjny Zofii Trzeszczkowskiej i Stanisława Marka Rzętkowskiego o publikacji przekładu „Luzjad”, „Napis” 2015, t. XXI, s. 277-284.
 • A. Kasica [Błasińska], Antoni Lange jako propagator literatury francuskiej, „Sztuka Edycji” 2013, nr 1, s. 107-126.
 • A. Kasica [Błasińska], Poezja Charlesa Baudelaire’a i Leconte’a de Lisle w tłumaczeniu „łajdackiej trójki” – Antoniego Langego, Zofii Trzeszczkowskiej i  Zenona Przesmyckiego, „Wiek XIX” 2013, R. VI (XLVIII), s. 523-540.
 • A. Kasica [Błasińska], W kręgu „Poezji wybranych” Antoniego Langego. Recenzja wydawnicza Jana Brzechwy, „Napis” 2014, t. XX, s. 267-269.
 • A. Lange, Listy zebrane, wybór, wstęp, oprac. A. Kasica [Błasińska], Księgarnia Akademicka, Kraków 2013 [praca doktorska].
 • List Stanislawa Marka Rzętkowskiego do Adama M-skiego (Zofii Trzeszczkowskiej) i respons, oprac. A. Błasińska, „Napis” 2015, t. XXI, s. 285-290.
 • Listy Henryka Struvego do Antoniego Langego, oprac. A. Kasica [Błasińska], „Przegląd Humanistyczny” 2013, z. 1, s. 143-147.
 • Z. Trzeszczkowska, Listy do Zenona Przesmyckiego, wstęp i oprac. A. Błasińska, [w druku].

 

Udział w projektach badawczych:

 • Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna, [grant NCN, kierownik projektu].
 • Edycja listów Zofii Trzeszczkowskiej do Zenona Przesmyckiego, [stypendium „Młody IBL”].
 • Miriam – prominent European intellectualist. Letters to Zenon Przesmycki, [stypendium Josefa Dobrovskiego, jednostka: Institute of Czech Literature of the CAS].
 • Dekady Henryka Sienkiewicza [źródło finansowania: Instytut Książki, edycja dekad 1879-1888 i 1889-1898].
 • Dzieje polskiej psychoanalizy w kontekście kulturowym, literackim, polityczno-społecznym (1900-2013), [grant NPRH, jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, przygotowanie prac: Bibliografia polskiej psychoanalizy 1900-2013 oraz Freudyzm w twórczości Bolesława Leśmiana].
 • Wydanie czasopisma „Wiek XIX. Rocznik TLiAM,  [źródło finansowania: MKiDN, jednostka: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, przygotowanie pracy: Bibliografia zawartości „Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” i „Wieku XIX” za lata 1956-2014].  

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45